strona główna > uczelnia > gazeta AMG > archiwum gazety AMGASCII Część 2 GAZETY >>

Spis treści - część 1

Redakcja


Roku 2000 Pastorałka wirtualna

Przecieka CZAS szeregiem cyfr
Pękają Epok przerdzewiałe kraty
Struktury ciągu liczb wykrystalizowały kwiaty
Kolędę stroi starych skrzypiec gryf

Nazwa pliku prosta – Boże Narodzenie
Wędrują pastuszkowie w wirtualnym świecie
Wiatr z komina zapach igliwia wymiecie
Rodzi się Nowe Sumienie.

Ziemia się z lodowej wyłoniła kry
Ale po staremu wokół słońca kręci
Król Herod stracił megabit pamięci
Rzym go wyeliminował z Gry.

Ciekłych kryształów orbity gorące
Wymazały z drzewa przewodników ludu
Zbyt mało mieli Wiary w oczekiwaniu cudu
W Erze miłości Roku Dwa Tysiące.

Na twardym dysku wirtualna droga
Kolędy śpiewają surfujące dzieci
Na ekranie temat: Wiara w Boga
Człowiek podłączył procesor do SIECI.

Przemija CZAS szeregiem cyfr
Pękają Epok przerdzewiałe kraty
Mróz na szybach wymalował kwiaty
Kolędę stroi starych skrzypiec gryf.

Zbigniew Jabłoński
Mława 1999.12.06

do gory

Szczęśliwego Nowego Roku 2000

U progu Nowego Roku w imieniu Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku, władz Uczelni i własnym składam całej wspólnocie naszej Alma Mater życzenia zdrowia, szczęścia i osobistej pomyślności. Kieruję je do wszystkich nauczycieli akademickich, studentów, ogółu pracowników naszej Akademii i Szpitali Klinicznych, wraz z podziękowaniem za dotychczasową ofiarną i rzetelną pracę.
W tym szczególnym momencie pragnę przekazać słowa wielkiego i szczerego uznania za poświęcenie i pracę dla dobra najwyższego – dla zdrowia i życia powierzonych Wam chorych.
Młodzieży akademickiej pragnę przekazać serdeczne życzenia dobrych postępów w nauce, radości i sukcesów w zdobywaniu wiedzy i odkrywaniu tajemnic Natury. Życzę wytrwałości w pracy nad sobą, prowadzącej do stałego doskonalenia osobowości i wrażliwości na ludzkie cierpienie.
Nauczycielom akademickim życzę satysfakcji i zadowolenia z nauczania medycyny, farmacji, biotechnologii i pielęgniarstwa. Życzę, by każdy mógł o sobie pomyśleć – jestem dobrym nauczycielem, bo mam uczniów lepszych od siebie.
Mijający rok przyniósł ze sobą wielkie zmiany. Z woli społeczności akademickiej wraz z moimi współpracownikami podjąłem trud dostosowania Uczelni do zmienionych warunków, modernizacji zarządzania, poszerzenia i unowocześnienia naszej oferty dydaktycznej.
W Nowy Rok wkraczamy w atmosferze szczególnych emocji i oczekiwań, ale też pełni nadziei i głębokiej wiary, że sprostamy wyzwaniom czasu, że nie zmarnujemy danej nam szansy.
Niech Nowy Rok 2000 będzie dla nas szczęśliwy. Niech dla całej Uczelni będzie czasem stabilizacji i pomyślnego rozwoju, a dla każdego osobiście czasem pełnym sukcesów naukowych, dydaktycznych i zawodowych, czasem wzajemnej życzliwości, pogody ducha, satysfakcji, optymizmu i spokoju.
Szczęśliwego Nowego Roku, Do siego Roku!

prof. Wiesław Makarewicz
Rektor

do gory

Nowi profesorowie tytularni

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski postanowieniem z dnia 22 listopada 1999 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych :
– dr hab. Annie Ewie Balcerskiej
– dr hab. Marii Irenie Korzon
– dr. hab. Janowi Krzysztofowi Erecińskiemu
– dr. hab. Kazimierzowi Krajce.

do gory

Konkurs IMMUNO

Laureatką za rok 1999 konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej IMMUNO, promującego rozwój immunologii w Polsce została prof. Jolanta Myśliwska, kierownik Zakładu Immunologii Katedry Histologii i Immunologii AMG, uzyskując od Fundacji subwencję w wysokości 71.400 DEM na zakup następującej aparatury naukowo-badawczej:
– Wirówki szybkoobrotowej, chłodzonej
– Termocyklera gradientowego
– Inkubatora z dozowaniem C02
– Komory laminarnej z certyfikatem II klasy bezpieczeństwa.

do gory

Walne Zgromadzenie SA AMG

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Medycznej w Gdańsku (SA AMG) zawiadamia członków, że w związku z upływem statutowej kadencji władz Stowarzyszenia, zwołuje w dniu 14 stycznia 2000 r. Walne Zgromadzenie członków SA AMG (§17, 22, 23 Statutu SA AMG).
Zebranie odbędzie się w pierwszym terminie o godz. 12.00, a w drugim terminie, bez względu na frekwencję, o godz. 12.15 w sali wykładowej im. Rydygiera na terenie SPSK nr 1, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Dębinki 7.
Porządek dzienny:
  1. Powitanie zebranych
  2. Przedstawienie porządku dziennego i jego zatwierdzenie
  3. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
  6. Dyskusja
  7. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom SA AMG
  8. Wybór prezesa SA AMG
  9. Wybór członków Zarządu SA AMG
  10. Wolne wnioski i ewentualnie inne propozycje wynikające z §23 statutu SA AMG.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków SA AMG do licznego udziału w Walnym Zgromadzeniu. Poczęstunek zapewni firma Pharmag S.A.
Aktualny adres siedziby SA AMG: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a; 80-210 Gdańsk-Wrzeszcz; tel. 349-10-30.

do gory

Uchwały Senatu
z dnia 20 grudnia 1999 roku


*


Apel Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku
do konstytucyjnych organów państwa
i parlamentarzystów województwa pomorskiego


Zwracamy się do konstytucyjnych organów państwa o podjęcie konstruktywnych decyzji dotyczących prawnego uregulowania związku szpitali klinicznych z akademiami medycznymi, a do parlamentarzystów województwa pomorskiego o aktywne wsparcie działań Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych w Polsce dotyczących tego problemu.
Dwie ostatnio wprowadzone nowelizacje ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (1997 r. i 1998 r.) zupełnie odmiennie sytuowały szpitale kliniczne wobec akademii medycznych. Obie nowelizacje pozostały w części dotyczącej tego problemu martwym przepisem prawa.
Na mocy obecnie obowiązującej ustawy (nowelizacja w grudniu 1998 r.), wbrew opinii środowiska akademickiego, szpitale kliniczne znalazły się poza strukturami akademii medycznych, mimo iż były i faktycznie są jednostkami, w których realizowane są zadania statutowe uczelni medycznych:
– dydaktyka przed- i podyplomowa,
– działalność naukowo-badawcza,
– wysoko specjalistyczne usługi diagnostyczno-terapeutyczne.
Związek między akademiami medycznymi a szpitalami klinicznymi zgodnie z zapisem art. 43b ww. ustawy ma być realizowany przez przekazanie rektorom przez Ministra Zdrowia części uprawnień organu założycielskiego. Senat Akademii Medycznej w Gdańsku niezależnie od konieczności docelowego kompleksowego uregulowania tego problemu w sposób zabezpieczający prawidłowość funkcjonowania systemu edukacji i ochrony zdrowia, widzi natomiast w chwili obecnej pilną konieczność wykonania przez Ministra Zdrowia aktualnie obowiązującego w tym zakresie prawa, bowiem przeciągająca się od stycznia br. nieprecyzyjnie określona sytuacja organizacyjno-prawna, utrudnia wypełnianie przez uczelnie medyczne ich statutowych obowiązków w zakresie kształcenia i badań naukowych. Nie pomaga ona również w wykonywaniu zadań statutowych przez szpitale kliniczne. Stwarza niepotrzebne napięcia między władzami uczelni i dyrektorami szpitali klinicznych, tworząc w rezultacie zły klimat społeczny i polityczny wokół akademickiej służby zdrowia, antagonizując środowisko, osłabia sprawne działanie szpitali klinicznych i akademii medycznych.
Drugim problemem, obok przedstawionej sytuacji obecnej i koniecznych działań doraźnych jest docelowe rozszerzenie problemu integracji szpitali klinicznych z uczelniami medycznymi. Zdaniem Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku wymaga to podjęcia prac legislacyjnych, które umożliwią ścisłe powiązanie uczelni medycznych ze szpitalami klinicznymi, bądź poprzez włączenie tych szpitali w struktury akademii medycznych (nowelizacja z 1997 r.), bądź przez umożliwienie akademiom nabycia praw współwłaściciela tych szpitali. Wypracowanie odpowiednich zapisów legislacyjnych musi odbywać się przy szerokim współudziale środowiska akademickiego uczelni medycznych w Polsce.
Środowisko akademickie gdańskiej Akademii Medycznej poczuwając się do współodpowiedzialności za poziom ochrony zdrowia w Polsce, uwarunkowany poziomem wykształcenia kadry medycznej i rozwojem nauk medycznych, stoi na stanowisku pełnej integracji szpitali klinicznych z akademiami medycznymi. Jesteśmy bowiem pewni, że w medycynie klinicznej, dydaktyka, badania naukowe i wprowadzanie nowych wysoko specjalistycznych usług diagnostyczno-leczniczych może nastąpić jedynie przy łóżku chorego.


**

Senat Akademii Medycznej w Gdańsku działając na podstawie §69 ust. 4 pkt. 1 i 3 Statutu AMG oraz art. 8 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami)
wyraża zgodę
na podjęcie działań umożliwiających wydzielenie Przychodni Stomatologicznej ze struktur Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 i utworzenia w strukturze AMG jednostki “Centrum Stomatologiczne AMG” jako niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, który przejąłby prowadzenie całokształtu działalności leczniczej, stanowiąc jednocześnie kliniczną bazę dydaktyczną i naukowo-badawczą dla katedr i zakładów Oddziału Stomatologicznego.


* * *


Senat Akademii Medycznej w Gdańsku w nawiązaniu do uchwały z dnia 20 grudnia 1999 roku dotyczącej prawnego uregulowania związku szpitali klinicznych z akademiami medycznymi, upoważnia władze AMG do wszczęcia niezbędnych działań organizacyjnych w celu przedstawienia koncepcji pełnej integracji Uczelni i Szpitali Klinicznych.
Senat oczekuje, że efektem tych działań będzie przedstawienie prawnych możliwości przejęcia Szpitali przez Uczelnię, łącznie z ich ewentualną komercjalizacją i prywatyzacją.


prof. Wiesław Makarewicz
Rektor


do gory

Naukowe rozliczenia

Styczeń jest miesiącem niezbyt lubianym ze względu na konieczność składania różnorodnych sprawozdań. Sprawozdawczość jest jednak niezbędnym elementem każdego racjonalnego zarządzania – także zarządzania nauką. Działalność naukowo-badawcza akademii medycznych w Polsce finansowana jest przez ministerstwo nauki, czyli Komitet Badań Naukowych (KBN). KBN opłaca badania statutowe jednostek akademickich, przyznaje środki na badania własne a także rozdziela granty badawcze. Pieniądze KBN nie mogą być zużytkowane na inne niż naukowo-badawcze zadania uczelni: ani na dydaktykę, ani na klinikę, ani na organizację.
Wielkość środków przyznawanych przez KBN zależy od oceny aktywności i efektywności poszczególnych wydziałów. Ta ocena dokonywana jest parametrycznie, czyli na podstawie systemu punktów ustalonego dla poszczególnych zespołów KBN. Taki jednolity system punktowy obowiązuje wszystkie wydziały polskich akademii medycznych, które są oceniane przez Zespół Nauk Medycznych. System punktowy jest dość skomplikowany; może niekiedy dyskusyjny z punktu widzenia racjonalności kryteriów. Ma jednak tę zaletę, że jest jawny i jednakowy dla wszystkich wydziałów. Z upływem czasu staje się on coraz bardziej klarowny. Zanikają dwuznaczności i przez to ograniczona staje się możliwość ekwilibrystyki rachunkowej.
Zadaniem zespołu prorektora ds. nauki jest czuwanie nad prawidłowością oceny znajdujących się w jego kompetencji jednostek. Do wywiązania się z tego zadania potrzebne są rzetelne i wyczerpujące dane z działalności naukowej w kolejnych latach. O takie dane gorąco proszę, uprzejmie przypominając, że jest to jeden z najważniejszych systematycznych obowiązków organizacyjnych kierowników katedr, zakładów i klinik Uczelni.
Dane, o których dostarczenie do dnia 2000-01-31 serdecznie proszę, są określane w rozesłanej pocztą wewnętrzną (klasyczną i elektroniczną) ankiecie sprawozdawczej. Staraliśmy się ankietę sformułować w możliwie najczytelniejszy sposób, równocześnie zamieszczając w niej wszystkie kwestie podnoszone przez KBN. Wątpliwości mogą dalej sporadycznie występować – mało kto z nas przywykł do “drewnianego” urzędniczo-formalnego języka sprawozdań. Proszę śmiało korzystać z wyjaśnień i pomocy Działu Nauki. Uzupełnienie niektórych zaznaczonych rubryk sprawozdania i odpowiednie obliczenia parametryczne zostaną dokonane przez Dział Nauki AMG. Weryfikację przeprowadzi Senacka Komisja Nauki.
Punktacja KBN jest ściśle zdefiniowana. Przedstawienie jej szczegółów wymagałoby wiele miejsca. Nie wydaje się też, aby czytelnicy Gazety AMG zechcieli analizować zawiłe algorytmy (osoby zainteresowane zapraszane są do Działu Nauki oraz na naszą stronę internetową). Tutaj podam, że na punktację danej jednostki składają się przede wszystkim prace opublikowane w czasopismach – zwłaszcza w czasopismach posiadających jak najwyższy Impact Factor. Ale liczą się także prace w czasopismach krajowych odpowiednio uszeregowanych przez Zespół Nauk Medycznych KBN. Zarówno wartości Impact Factor, jak punkty KBN dla krajowych czasopism będę dostępne w Dziale Nauki i na stronie internetowej AMG. Składający sprawozdanie mogą i powinni być nimi zainteresowani w przyszłości – przed wysłaniem pracy do publikacji. Do sporządzania sprawozdania za rok 1999 wiedza ta nie jest niezbędna. Niezbędne jest za to dołączenie do sprawozdania odbitki każdej publikacji. Punków KBN dostarczają też naukowe monografie książkowe i podręczniki (rozdziały) autorstwa (pod redakcją) pracowników danej jednostki. Cenne punktowo są uzyskane w jednostce stopnie czy tytuły naukowe. Punktowane są patenty, wzory użytkowe, udokumentowane wdrożenia (w tym procedury medyczne), systemy jakości, akredytacje laboratoriów.
Suma punktów ściśle wyliczona za wymienione rezultaty pracy nauko-badawczej może być powiększona o wartość od 0% do 20% (nie więcej!). Jest to składowa uznaniowa punktacji. Ustalona jest w oparciu o względną pozycję jednostki jeśli chodzi o pozyskiwanie grantów, członkostwo naukowych komitetów międzynarodowych, ogólnopolskich itp.
Efektywność, a zatem kategorię jednostki w skali pięciostopniowej wyznacza iloraz sumy uzyskanych punktów przez tzw. liczbę przeliczeniową pracowników zatrudnionych przy badaniach (nie jest to prosta suma lecz produkt algorytmu). Wyższa efektywność, to wyższa kategoria. Zatem przy tych samych liczbach punktów efektywniejsze będą zespoły mniej liczne. Żeby sprawę jednak skomplikować dodam, że finansowanie jednostki zależy głównie od jej kategorii, ale wzrasta z liczbą przeliczeniową pracowników.
Oczywistym jest, że ustalenie sprawiedliwego rozdziału środków na badania statutowe nie będzie zadaniem prostym. Dokonać tego jednak można ściśle przestrzegając wypracowanych przez KBN kryteriów. Senacka Komisja Nauki, która ma w swym składzie cieszących się wielkim autorytetem naukowym i moralnym przedstawicieli społeczności akademickiej Uczelni, stanowi gwarancję oceny prawidłowej. Tylko taka może stymulować szlachetne dążenia do zwiększenia efektywności badawczej naszej Akademii.


prof. dr hab. Roman Kaliszan, prorektor ds. nauki

do gory

Skład Senackich i Uczelnianych Komisji
Akademii Medycznej w Gdańsku
na okres kadencji władz 1999–2002


Senacka Komisja Spraw Studenckich
Przewodniczący:
     prof. dr hab. Andrzej Rynkiewicz
Zastępca przewodniczącego:
     dr hab. Jerzy Landowski, prof. nzw.
Sekretarz
     mgr Anna Nałęcz
Członkowie:
     dr hab. Jadwiga Ochocka, prof. nzw.
     prof. dr hab. Janusz Moryś
     dr hab. Zbigniew Machaliński, prof. nzw.
     prof. dr hab. Marek Grzybiak
     prof. dr hab. Janusz Limon
     dr hab. Krystyna Raczyńska, prof. nzw.
     dr hab. Ewa Jassem
     dr med. Jacek Kaczmarek
     dr med. Barbara Kochańska
     dr med. Waldemar Budziński
Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:
     Łukasz Barwicki
     Anna Królak
     Grzegorz Łaskowski
     Agnieszka Olszewska

Senacka Komisja Nauki
Przewodniczący:
     prof. dr hab. Roman Kaliszan
Zastępca przewodniczącego:
     prof. dr hab. Jacek Jassem
Sekretarze:
     Grażyna Zedler
     Krzysztof Szymański
Członkowie:
     dr hab. Andrzej Hoppe, prof. nzw.
     prof. dr hab. Stanisław Janicki
     prof. dr hab. Janusz Moryś
     prof. dr hab. Jerzy Krechniak
     prof. dr hab. Janusz Limon
     dr hab. Janusz Emerich, prof. nzw.
     dr hab. Marek Dobosz
     dr med. Jan Rogowski
     prof. dr hab. Andrzej Myśliwski
     prof. dr hab. Bolesław Rutkowski
     dr hab. Barbara Adamowicz-Klepalska, prof. nzw.
     prof. dr hab. Julian Świerczyński
     prof. dr hab. Eugenia Częstochowska

Senacka Komisja Spraw Nauczycieli Akademickich
Przewodniczący:
     prof. dr hab. Roman Kaliszan
Zastępcy przewodniczącego:
     prof. dr hab. Janusz Galiński
     dr hab. Piotr Szefer, prof. nzw.
Sekretarz:
     mgr Lucyna Huryn

I Zespół Wydziału Lekarskiego (dyscypliny podstawowe)
Przewodniczący:
     prof. dr hab. Janusz Moryś
Członkowie:
     dr hab. Jacek Petrusewicz, prof. nzw.
     prof. dr hab. Julian Świerczyński

II Zespół Wydziału Lekarskiego (dyscypliny zachowawcze)
Przewodniczący:
     dr hab. Stanisław Bakuła
Członkowie:
     prof. dr hab. Andrzej Kryszewski
     dr hab. Jerzy Landowski, prof. nzw.

I
II Zespół Wydziału Lekarskiego (dyscypliny zabiegowe)
Przewodniczący:
     prof. dr hab. Jan Skokowski
Członkowie:
     prof. dr hab. Andrzej Kopacz
     dr hab. Czesław Stankiewicz, prof. nzw.

IV Zespół Wydziału Lekarskiego - Oddziału Stomatologicznego
Przewodniczący:
     dr hab. Zdzisław Bereznowski
Członkowie:
     dr hab. Barbara Adamowicz-Klepalska, prof. nzw.
     dr hab. Jadwiga Sadlak-Nowicka, prof. nzw.

V Zespół Wydziału Farmaceutycznego
Przewodniczący:
     dr hab. Jadwiga Ochocka, prof. nzw.
Członkowie:
     dr hab. Wojciech Czarnowski, prof. nzw.
     dr hab. Wiesława Stożkowska, prof. nzw.

VI Zespół oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych
Przewodniczący:
     prof. dr hab. Andrzej Rynkiewicz
Członkowie:
     prof. dr hab. Janusz Galiński
     dr. hab. Piotr Szefer, prof. nzw.
     dr hab. Jacek Bigda

VII Zespó
ł oceny członków władz Uczelni i profesorów
Przewodniczący:
     prof. dr hab. Jerzy Krechniak
Członkowie:
     prof. dr hab. Andrzej Myśliwski
     prof. dr hab. Zbigniew Gruca
     prof. dr hab. Edward Witek
     prof. dr hab. Barbara Krupa-Wojciechowska

Senacka Komisja Spraw Klinicznych
Przewodniczący:
     dr hab. Stanisław Mazurkiewicz, prof. nzw.
Zastępca przewodniczącego:
     prof. dr hab. Anna Balcerska
Sekretarz:
     mgr Zofia Ogrodnik
Członkowie:
     dr hab. Janusz Emerich, prof. nzw.
     prof. dr hab. Kazimierz Krajka
     dr hab. Mirosława Narkiewicz, prof. nzw.
     prof. dr hab. Andrzej Hellmann
     dr hab. Jan Marek Słomiński, prof. nzw.
     prof. dr hab. Paweł Słoniewski
     dr hab. Janina Suchorzewska, prof. nzw.
     prof. dr hab. Andrzej Szutowicz
     dr hab. Zbigniew Śledziński, prof. nzw.
     dr hab. Józef Zienkiewicz
     dr med. Piotr Świca

Senacka Komisja Kształcenia Podyplomowego
Przewodniczący:
     dr hab. Stanisław Mazurkiewicz, prof. nzw.
Zastępca przewodniczącego:
     dr hab. Wojciech Czarnowski, prof. nzw.
Sekretarz:
     mgr Zofia Ogrodnik
Członkowie:
     prof. dr hab. Jan Ereciński
     prof. dr hab. Marek Hebanowski
     prof. dr hab. Maria Korzon
     prof. dr hab. Andrzej Kryszewski
     prof. dr hab. Jerzy Lipiński
     prof. dr hab. Jerzy Mielnik
     dr hab. Zdzisław Bereznowski
     dr hab. Wojciech Bogusławski

Senacka Komisja Statutowa
Przewodniczący:
     dr hab. Wojciech Czarnowski, prof. nzw.
Zastępca przewodniczącego:
     prof. dr hab. Andrzej Myśliwski
Sekretarz:
     mgr inż. Elżbieta Nowosielska
Członkowie:
     prof. dr hab. Franciszek Sączewski
     prof. dr hab. Leon Żelewski
     dr hab. Zbigniew Nowicki, prof. nzw.
     dr hab. Barbara Śmiechowska, prof. nzw.
     dr hab. Czesław Stankiewicz, prof. nzw.
     dr n. med. Barbara Kochańska
     dr hab. Zenon Aleksandrowicz, prof. nzw.
     dr hab. Andrzej Składanowski
     dr med. Piotr Lass
     studentka Ewa Sikora
     student Marcin Skrabalak

Senacka Komisja Rozwoju Uczelni
Przewodniczący:
     prof. dr hab. Andrzej Rynkiewicz
Zastępca przewodniczącego:
     prof. dr hab. Stanisław Janicki
Sekretarz:
     mgr inż. Elżbieta Nowosielska
Członkowie:
     dr n. przyr. Sławomir Bautembach
     prof. dr hab. Kazimierz Krajka
     prof. dr hab. Andrzej Hellmann
     dr hab. Michał Woźniak
     dr n. med. Halina Nowalska-Kwapisz
     prof. dr hab. Jacek Jassem
     dr hab. Michał Studniarek, prof. nzw.
     dr hab. Jacek Bigda
     dr hab. Krzysztof Narkiewicz
     dr med. Zbigniew Zdrojewski
     dr hab. Tadeusz Pawełczyk, prof. nzw.
     dr hab. Małgorzata Sznitowska
     student Łukasz Barwicki

Senacka Komisja Budżetu i Finansów
Przewodniczący:
     prof. dr hab. Bolesław Rutkowski
Zastępca przewodniczącego:
     prof. dr hab. Henryk Foks
Sekretarz:
     Ewa Szymczyk
Członkowie:
     prof. dr hab. Stanisław Janicki
     prof. dr hab. Kazimierz Krajka
     prof. dr hab. Andrzej Szutowicz
     dr hab. Michał Studniarek, prof. nzw.
     prof. dr hab. Wiesława Łysiak-Szydłowska
     dr hab. Jacek Bigda
     dr hab. Czesław Stankiewicz, prof. nzw.
     lek. dent. Maciej Dijakiewicz
     dr hab. Jerzy Landowski, prof. nzw.
     prof. dr hab. Julian Świerczyński
     lek. med. Tadeusz Jędrzejczyk
     prof. dr hab. Franciszek Sączewski
     dr n. przyr. Sławomir Bautembach
     Barbara Sulżycka
Przedstawicielka Samorządu Studenckiego:
     Agnieszka Olszewska

Senacka Komisja Wydawnictw
Przewodnicząca:
     dr hab. Barbara Adamowicz-Klepalska, prof. nzw.
Zastępca przewodniczącej:
     dr hab. Krystyna Raczyńska, prof. nzw.
Sekretarz:
     mgr Zdzisław Łaban
Członkowie:
     prof. dr hab. Henryk Lamparczyk
     prof. dr hab. Marek Latoszek
     mgr fil. Józefa de Laval
     dr hab. Zbigniew Machaliński, prof. nzw.
     prof. dr hab. Marek Grzybiak
     dr hab. Mirosława Szczepańska-Konkel
     dr med. Piotr Lass
     prof. dr hab. Krystyna Kozłowska
Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:
     Radosław Iwaszko
     Rafał Szemborski

Kapituła Medalu “Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku”
Przewodniczący Kapituły i Wielki Mistrz Medalu (rektor)
     prof. dr hab. Wieskaw Makarewicz
Kanclerz:
     prof. dr hab. Olgierd Narkiewicz
Członkowie:
     prof. dr hab. Edward Witek
     prof. dr hab. Mariusz Żydowo
     prof. dr hab. Zdzisław Wajda
     prof. dr hab. Aleksander Radecki
     prof. dr hab. Zdzisław Brzozowski
     prof. dr hab. Adam Bilikiewicz

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich
Przewodniczący:
     prof. dr hab. Henryk Foks
Zastępca przewodniczącego:
     prof. dr hab. Jan Ereciński
Członkowie:
     prof. dr hab. Andrzej Kopacz
     prof. dr hab. Jadwiga Roszkiewicz
     prof. dr hab. Jan Stępiński
     prof. dr hab. Grażyna Świątecka
     prof. dr hab. Halina Tejchman
Rzecznik dyscyplinarny:
     prof. dr hab. Bogdan Wyrzykowski
Zastępca rzecznika dyscyplinarnego:
     dr. hab. Jadwiga Ochocka, prof. nzw.

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
Przewodniczący:
     prof. dr hab. Marek Grzybiak
Zastępca przewodniczącego:
     dr hab. Zenon Aleksandrowicz, prof. nzw.
Członkowie:
     prof. dr hab. Ryszard Piękoś
     dr hab. Adam Włodarkiewicz, prof. nzw.
     student Tomasz Starczewski
     student Krzysztof Drozd
     student Szymon Gudrejko
Rzecznik dyscyplinarny:
     prof. dr hab. Andrzej Roszkiewicz
Zastępca rzecznika:
     dr hab. Wiesława Stożkowska, prof. nzw.

Od
woławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
Przewodniczący:
     prof. dr hab. Stefan Smoczyński
Zastępca przewodniczącego:
     dr hab. Jerzy Klimek
Członkowie:
     prof. dr hab. Wiesława Łysiak-Szydłowska
     dr hab. Zbigniew Śledziński, prof. nzw.
     student Lidia Grabowska
     student Rafał Grzybowski
     student Piotr Stępniewski
Rzecznik dyscyplinarny:
     prof. dr hab. Andrzej Szutowicz
Zastępca rzecznika dyscyplinarnego:
     dr hab. Krzysztof Narkiewicz

Uczelniana Komisja Nagród
Przewodniczący:
     prof. dr hab. Jan Stępiński
Zastępca przewodniczącego:
     prof.dr hab. Marek Wesołowski
Sekretarz:
     Grażyna Zedler
Członkowie:
     dr hab. Zdzisław Bereznowski
     prof. dr hab. Eugenia Częstochowska
     prof. dr hab. Zbigniew Gruca
     prof. dr hab. Jacek Jassem
     dr med. Tomasz Liberek
     prof. dr hab. Janusz Moryś
     dr hab. Piotr Szefer, prof. nzw.
     dr hab. Małgorzata Sznitowska
     prof. dr hab. Czesław Wójcikowski
     prof. dr hab. Bogdan Wyrzykowski

Uczelniana Komisja Wyborcza (wybrana przez Senat 24.01.1999)
Przewodnicząca:
     dr hab. Barbara Śmiechowska, prof. nzw.
Wiceprzewodniczący:
     dr hab. Zbigniew Kmieć, prof. nzw.
     prof. dr hab. Anna Balcerska
     prof. dr hab. Marek Wesołowski
     dr n. chem. Henryk Zawadzki
     Krystyna Białobrzycka
Sekretarz:
     mgr inż. Elżbieta Nowosielska
Członkowie:
     dr hab. Zdzisław Bereznowski
     dr med. Andrzej Betlejewski
     dr hab. Marek Dobosz
     dr n. med. Małgorzata Hermann-Jankau
     dr hab. Anzelm Hoppe, prof. nzw.
     prof. dr hab. Maria Hrabowska
     dr med. Kazimierz Janus
     dr n. med. Barbara Kochańska
     dr hab. Andrzej Smoczyński
     dr hab. Zbigniew Śledziński, prof. nzw.
     student III r. Oddz. Stom. Magdalena Góralczyk
     student V r. Wydz. Lek. Marek Lorenc
     student IV r. Wydz. Farm. Marcin Płaczek
     student II r. Wydz. Lek. Sława Wieczorek

Rada Biblioteczna
Przewodnicząca
     Dyrektor Biblioteki mgr Józefa de Laval
Członkowie:
– przedstawiciele Rady Wydz. Lekarskiego
     dr hab. Zygmunt Chodorowski, prof. nzw.
     dr hab. Zbigniew Machaliński, prof. nzw.
     dr hab. Jadwiga Sadlak-Nowicka, prof. nzw.
     dr hab. Wojciech Bogusławski (jako obserwator)
– przedstawiciel Rady Wydziału Farmaceutycznego:
     prof. dr hab. Ryszard Piękoś
– przedstawiciele pracowników Biblioteki:
     mgr Maryla Grzonka
     mgr Ewa Michałowska
– przedstawicielka Samorządu Studenckiego:
     Anna Królak

Zespoł Redakcyjny Gazety AMG
Redaktor naczelny:
     prof. dr hab. Brunon Imieliński
Zastępca redaktora naczelnego
     mgr Józefa de Laval
Członkowie
     prof. dr hab. Roman Kaliszan
     prof. dr hab. Marek Hebanowski
     prof. dr hab. Marek Latoszek
     dr med. Emilia Mierzejewska
     dr med. Aleksander Stanek
Sekretarz redakcji
     mgr Danuta Gołębiewska
Redaktor techniczny
     mgr Tadeusz Skowyra

prof. dr hab. Wiesław Makarewicz
Rektor

do gory

Nowi profesorowie tytularni

 
Prof. Wojciech Cisowski

Prof. Wojciech Cisowski urodził się dn. 13.12.1937 r. w Tuczy pow. Nieśwież woj. Nowogródek w rodzinie inteligenckiej. Jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów krótko pracował we Wrocławskich Zakładach Zielarskich “Herbapol”, skąd w 1965 r. przeszedł do pracy w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji Akademii Medycznej we Wrocławiu. W uczelni wrocławskiej zajmował kolejno stanowiska asystenta, adiunkta uzyskując doktorat w 1973 r. oraz habilitację w roku 1986. Stanowisko docenta w uczelni wrocławskiej otrzymał w roku 1988.
Następnie przeszedł do pracy w Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie w drodze konkursu z dniem 1.10.1988 r. został zatrudniony na stanowisku kierownika Katedry i Zakładu Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych na Wydziale Farmaceutycznym AMG. Stanowisko docenta w uczelni gdańskiej otrzymał 1.01.1989 r. W roku 1993 został mianowany przez rektora na stanowisko profesora nadzwyczajnego AMG z przedłużeniem w 1998 r. na czas nieokreślony. Tytuł profesora uzyskał 7.12.1999 r., ciągle pozostając na stanowisku kierownika Katedry i Zakładu Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych AMG.
W roku 1997, pracując w Katedrze i Zakładzie AMG uzyskał w drodze konkursu – jako drugie miejsce zatrudnienia – stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Farmakognozji Akademii Medycznej we Wrocławiu (1.10.1997 r.). W ten sposób prof. W. Cisowski uzupełnił lukę powstałą w wyniku braku samodzielnej kadry naukowej w dziedzinie farmakognozji. W rezultacie aktualnie kieruje pracą dwóch zespołów badawczych i dydaktycznych w zakresie farmakognozji.
Opublikowany dorobek naukowy prof. W. Cisowskiego stanowi 170 pozycji, w tym 69 to oryginalne prace doświadczalne, 1 patent wdrożony do przemysłu, 84 komunikaty naukowe prezentowane na międzynarodowych i krajowych zjazdach naukowych, 7 referatów monograficznych oraz współautorstwo kolejnych wznowień 3 skryptów dla studentów farmacji. Powyższe prace zostały opublikowane w wysoko cenionych pismach naukowych zagranicznych, jak np.: Phytochemistry, Journal of Chromatography, Planta Medica, a także w uznanych pismach krajowych np.: Polish Journal of Chemistry, Herba Polonica czy Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research.
Działalność i zainteresowania naukowe prof. W. Cisowskiego koncentrują się na problemach farmakognozji, leku roślinnego i naturalnego oraz biotechnologii roślin leczniczych. W powyższych badaniach dominują trzy zasadnicze kierunki. Pierwszy stanowią badania związków naturalnych oraz roślin leczniczych i gatunków o spodziewanym działaniu leczniczym w zakresie wyodrębniania i identyfikacji zawartych w nich związków naturalnych. Kierunek drugi stanowią badania biotechnologiczne roślin wyższych, ukierunkowane głównie na metabolity wtórne przydatne w terapii. Trzeci kierunek działań naukowych to prace z zakresu uprawy i aklimatyzacji roślin leczniczych, chroniących zdrowie i roślin rzadkich w Ogrodzie Roślin Leczniczych.
Realizacja pierwszego kierunku badań polega na określaniu składu chemicznego roślin przez wyodrębnienie, a następnie ustalenie struktury wyizolowanych związków naturalnych. W tym celu są wykorzystywane różne techniki chromatografii, m.in. chromatografia preparatywna (TLC, HPLC, CC) oraz nowoczesne techniki spektralne jak np.: UV, IR, 1H i 13C NMR, 2D NMR – HMBC, HSQC, COSY, EI, LSI – MS. Stosowane są także badania metodami chromatograficznymi w skali analitycznej prowadzone wobec substancji wzorcowych, uzupełniane w zestawieniu off line metodami spektralnymi. Poznanie składu chemicznego roślin czy tkanki kalusowej otrzymanej metodami biotechnologii w istotny sposób umożliwia ich stosowanie w lecznictwie. Przedmiotem licznych opracowań są następujące związki naturalne np.: antocyjany, flawonoidy, alkaloidy, pochodne nitrokarboksyfenantrenu i naftochinonu, kumaryny, fenolokwasy, olejki eteryczne, oleje roślinne m.in. bogate w NNKT. Wszystkie te związki posiadają określoną aktywność farmakologiczną i warunkują działanie lecznicze licznych surowców i leków pochodzenia roślinnego. W rezultacie w ostatnich 10 latach zostało wyodrębnionych 46 związków naturalnych, dla których poza dwoma określono pełną strukturę. Powyższe badania mają również znaczenia dla chemotaksonomii roślin. Opracowano również standaryzacje roślinnych leków uspokajających i salicylowych.
Nawiązując do drugiego kierunku badań, należy zaznaczyć, że prof. W. Cisowski poszerzając zakres tematyki naukowej wprowadził w 1993 r. problematykę badawczą z biotechnologii roślin wyższych w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji AMG. W ten sposób po raz pierwszy w Polsce tematyka badawcza z zakresu biotechnologii roślin została włączona do programu prac naukowych w katedrach farmakognozji. Prace z tego zakresu obejmują hodowle stacjonarne, pędowe, zawiesinowe i z korzeniami transformowanymi. W ramach badań biotechnologicznych, stosując różne elicytory zoptymalizowano warunki hodowli in vitro tkanki kalusowej Rudbeckia hirta. W rezultacie uzyskano wydatny wzrost biosyntezy antocyjanów w omawianej tkance kalusowej z 0,28% w roślinie gruntowej do 4,47% w kulturze tkankowej.
Prace nad aklimatyzacją i uprawą roślin w stanowiącym część Katedry Farmakognozji Ogrodzie Roślin Leczniczych wyrażają się utworzeniem w latach 1992–1994 poszczególnych działów Ogrodu, m.in. Arboretum oraz wprowadzeniem do upraw w Ogrodzie 70 drzew i krzewów iglastych oraz około 30 liściastych, a także liczne jednoroczne lecznicze rośliny zielne. Wiele z wprowadzonych drzew iglastych nie tylko nie było dotychczas uprawianych w ORL, ale również w strefie nadbrzeżnej Zatoki Gdańskiej i Bałtyku. Oprócz uprawy i aklimatyzacji roślin leczniczych stosowanych jako surowce lub leki roślinne prowadzi się prace nad doborem roślin przydatnych w ochronie zdrowia poprzez ich udział w ochronie środowiska (gatunki odporne na zanieczyszczenia wielkomiejskie i przemysłowe). Z inicjatywy prof. W. Cisowskiego powstało w 1992 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ogrodu Roślin Leczniczych, wspomagające i popularyzujące działalność Ogrodu.
Kierowana przez prof. W. Cisowskiego Katedra Farmakognozji współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą np. z Instytutem Farmaceutycznym na Uniwersytecie w Greifswaldzie oraz z Katedrą Farmakognozji w Leiden w Holandii. W Katedrze pod kierunkiem prof. W. Cisowskiego w latach 1997–1999 pracę doktorską wykonał asystent Katedry Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Al.-Azhar w Kairze (Egipt), stypendysta rządu RP.
Prof. W. Cisowski prowadzi wykłady z farmakognozji oraz leku roślinnego dla studentów farmacji, uczestniczy także w kursach dokształcających podyplomowych i innych. Sprawuje opiekę nad całością procesu dydaktycznego w Katedrze wraz z wykonywanymi pracami dyplomowymi.
Prof. W. Cisowski wypromował czterech doktorów nauk farmaceutycznych oraz 60 magistrów farmacji. Aktualnie w Katedrze jest wykonywana praca habilitacyjna.
Prof. W. Cisowski jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Fitochemicznego, The Phytochemical Society of Europe. Jest również członkiem: Komisji Związków Naturalnych i Biotechnologii przy VI Wydziale Nauk Medycznych PAN, Podkomisji Farmakognostycznej Komisji Farmakopei Polskiej, Komisji Farmakopei Polskiej, Zespołu Komisji Rejestracji Leków ds. Leków Roślinnych, Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów Komitetu Botaniki PAN.


**


Prof. Marek Grzybiak

Prof. Marek Grzybiak ukończył studia lekarskie w AMG w 1971 roku i po uzyskaniu dyplomu lekarza rozpoczął pracę w ówczesnym Zakładzie Anatomii Prawidłowej. Tutaj doktoryzował się, a także habilitował i w oparciu o pracę “Morfologia zastawki dwudzielnej u człowieka dorosłego w świetle badań własnych” otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego.
W 1989 roku został kierownikiem Zakładu Anatomii Topograficznej, który w 1993 roku w związku z profilem prowadzonych badań naukowych i działalnością dydaktyczną przekształcił w jedyny w Polsce Zakład Anatomii Klinicznej.
Praca naukowa prof. Marka Grzybiaka od początku była związana z osobą profesor Heleny Szostakiewicz-Sawickiej i dotyczyła przede wszystkim układu naczyniowego, a szczególnie serca w jego rozwoju tak onto- jak i filogenetycznym. Pragnąc nawiązać do tradycji Gdańskiej Szkoły Prymatologicznej stworzonej przez profesora Michała Reichera stał się pomysłodawcą i głównym organizatorem cyklicznie odbywających się od 1981 roku konferencji prymatologicznych.
W ostatnich latach kontynuuje wraz z zespołem badania głównie dotyczące morfologii wybranych struktur w sercu w aspekcie anatomii klinicznej. Szereg prac powstało w ścisłej współpracy z Instytutem Kardiologii w Warszawie i Zakładem Anatomii Patologicznej AM w Warszawie. W zakładzie powstają też prace wynikające z dodatkowych zainteresowań profesora o tematyce antropologicznej oraz z pogranicza anatomii i sztuki.
Profesor Marek Grzybiak pełnił w Uczelni szereg funkcji, m.in. prodziekana i prorektora ds. dydaktyki.
Prowadzi działalność dydaktyczną także poza macierzystą Uczelnią, od kilkunastu lat wykłada “Anatomię plastyczną” dla studentów malarstwa i rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Jest czynnie działającym lekarzem neurologiem. Swoje dodatkowe pasje pozazawodowe realizuje współpracując z Rozgłośnią Polskiego Radia w Gdańsku, a ostatnio także z Nadbałtyckim Centrum Kultury.
W najbliższym gronie profesora znajdują się także zawsze zwierzaki. Rodzice obecnej pupilki to Jessica z Czarciego Zamku i Lord Leon Oroya. Jest ona uroczą niebieskokremową perską kotką o dość pretensjonalnym imieniu Bandola – dla domowników jednak i przyjaciół jest to po prostu Banda...


do gory

Przeczytane...

 

radość w tworzeniu


... Jako kierownik kliniki pracowałem z młodą kadrą lekarską. Zaobserwowałem, że ci, którym praca sprawiała radość, pracowali znakomicie, a ci którzy potrafili wytknąć sobie wyraźny cel swych dążeń, zaszli bardzo daleko.

prof. W. Dega, AM w Poznaniu


Żaden wiatr nie sprzyja temu, kto nie ma wyraźnego portu.
M. Montaigne (1533-1592), pisarz i filozof francuski

Wyboru z książki “Stres okiełznany” H. Selye dokonał prof. Romuald Sztaba

 

do gory

Wizyta delegacji z Nagoya

Jesień obfituje w wydarzenia naukowe, kulturalne i artystyczne. Ostatni tydzień października ubiegłego roku minął w Trójmieście pod znakiem Kraju Kwitnącej Wiśni. Do Gdańska przybyła delegacja z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Nagoya by zacieśnić więzy budowane od lat z Akademią Medyczną. W 1995 roku podpisano bowiem w Nagoya umowę o współpracy pomiędzy Nagoya University School of Medicine i Akademią Medyczną w Gdańsku. Porozumienie parafowali: rektor AMG prof. Zdzisław Wajda i dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Nagoya prof. Shinobu Awaya. Umowa pomiędzy Uniwersytetem w Nagoya a AMG jest konsekwencją współpracy naukowej między prof. Takashi Wakabayashi i prof. Michałem Woźniakiem. Współpraca zaowocowała zarówno szeregiem ważkich publikacji, jak i wymianą profesorów oraz młodych pracowników nauki.
Dotychczas do AMG przybywali: prof. Takashi Wakabayashi, prof. Shonen Yoshida, prof. Masatoshi Hagiwara oraz studenci: Rieko Kondo, Akinori Osuka, Mihoko Asano. Na Uniwersytecie w Nagoya gościli natomiast: prof., prof. Zbigniew Gruca, Jerzy Krechniak, Wiesław Makarewicz, Zdzisław Wajda, Michał Woźniak, lek. Marek Ostrowski, mgr farm. Dorota Budźko. Aktualnie na stażach naukowych przebywa lek. Jan Spodnik i studentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Natalia Kunowska.
W październiku ub. r., po raz pierwszy od momentu podpisania porozumienia o współpracy, Akademię Medyczną w Gdańsku wizytowało tak szacowne, liczne grono japońskich partnerów. Członkami oficjalnej delegacji byli:
prof. Yoshinao Katsumata, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Nagoya
prof. Takashi Wakabayashi, kierownik Zakładu Biologii Komórki i Patologii Molekularnej
prof. Shonen Yoshida, Laboratorium Biologii Komórki Nowotworowej
prof. Katsuki Itoh, koordynator programu wymiany z zagranicą
prof. Ichiro Niki, kierownik Zakładu Farmakologii
pan Yoshikazu Haga, główny specjalista Wydziału Finansów
pan Makoto Miura, główny sekretarz Biura Administracji
pan Tatsugo Kawamoto, kierownik Działu Księgowości.

Tegoroczna wizyta w AMG wpisała się w Dni Kultury Japońskiej, organizowane na Wybrzeżu przy współpracy ambasady Japonii. Oprawę artystyczną zorganizowało Sopockie Towarzystwo Kulturalne przy pomocy Bałtyckiej Agencji Artystycznej.
Delegacja przybyła na gdańskie lotnisko Rębiechowo wczesnym popołudniem 25 października 1999 r. Po zakwaterowaniu i posiłku w sopockim Grand Hotelu goście udali się do Opery Leśnej. Ani jesienna aura, ani brak dachu – namiotu rozwieszanego zwykle nad amfiteatrem w sezonie letnim nie przeszkodziły w oficjalnej recepcji; odbyła się ona bowiem w przytulnych pomieszczeniach kafeterii Pod Sceną. Przedstawicieli Uniwersytetu z Nagoya oraz z AMG powitał Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Po spełnieniu inauguracyjnej lampki szampana połączonej z poczęstunkiem, nawiązaniu pierwszych rozmów i tradycyjnym zrobieniu pamiątkowych zdjęć goście przeszli do pobliskiego pawilonu – Sali Koncertowej Rajskiego, by obejrzeć różne oblicza Japonii, uwiecznione na kliszy fotograficznej.
Prezentowane fotogramy autorstwa stypendystów przebywających na Uniwersytecie w Nagoya: Doroty Budźko, Marka Ostrowskiego i Mariusza Karbowskiego, zatytułowano “Glimpses of Japan” – “Migawki z Japonii”. Otwarcia wystawy dokonał jej pomysłodawca prof. Michał Woźniak, przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTBiochemicznego. Odczytał on również zebranym list wystosowany przez Shunichi Sato, ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Japonii w Polsce, któremu wyjazd do Tokyo uniemożliwił wizytę na Wybrzeżu. Oprawę muzyczną spotkania zapewniła Cappella Gedanensis, przedstawiając m.in. utwory Vivaldiego i J. S. Bacha. Patronat nad imprezą sprawowali: prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, rektor AMG prof. Wiesław Makarewicz. Współorganizatorami byli: Akademia Medyczna w Gdańsku, Państwowa Galeria Sztuki, Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Patronat medialny objęło Radio Plus.
26 października goście z Japonii wizytowali Akademię Medyczną w Gdańsku. W godzinach przedpołudniowych w Sali Senatu wzięli udział w spotkaniu z władzami akademickimi AMG. Po oficjalnej prezentacji strony polskiej dokonanej przez rektora prof. Wiesława Makarewicza i po prezentacji strony japońskiej dokonanej przez dziekana prof. Yoshinao Katsumata, zebrani wysłuchali omówienia dotychczasowej współpracy między uczelniami z Gdańska i Nagoya, którego dokonał prof. Michał Woźniak. Dr Jacek Kaczmarek przedstawił w ogólnych zarysach współpracę międzynarodową AMG, a podsumowania dotychczasowej wymiany studenckiej dokonali: Mihoko Asano, mgr Dorota Budźko, lek. Tomasz Stefaniak, lek. Marek Ostrowski.
Ze strony polskiej krótkiej prezentacji możliwości poszczególnych wydziałów AMG dokonali dziekani: prof. Janusz Moryś, prodziekan Wydziału Lekarskiego, prof. Piotr Szefer, dziekan Wydziału Farmaceutycznego i prof. Jacek Bigda, dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. Efekty dotychczasowej współpracy oceniono bardzo wysoko, podkreślając potrzebę kontynuacji dwustronnej umowy między uczelniami.
Po krótkiej przerwie delegacja z Nagoya odwiedziła Klinikę Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii. Następnie gospodarze wraz z gośćmi pojechali do gdańskiego Dworu Artusa, by wysłuchać dorocznego wykładu poświęconego pamięci prof. Włodzimierza Mozołowskiego pt.: “Mitochondria and apoptosis”, który wygłosił prof. Takashi Wakabayashi.
Z zabytkowego dworu delegacja przeszła do słynącej z tradycji gdańskiej restauracji Pod Łososiem. Pokrzepieni i rozweseleni dobroczynnym wpływem, wywodzącego się właśnie z tego miejsca napoju pod nazwą Goldwasser, goście dzielnie ruszyli na zwiedzanie Starego Miasta. Znakomitego humoru nie popsuł nawet deszcz; zresztą mokre okrycia szybko osuszyły się podczas kolacji pożegnalnej – przy ognisku w lasach oliwskich.
Następnej wizyty Japończyków i obchodów Dni Japonii na Wybrzeżu można oczekiwać jesienią 2000 r. Organizowane dotychczas w Polsce prezentacje kultury i tradycji japońskiej obejmowały m.in. sztukę układania kwiatów, sztukę kaligrafii, sztuki walki, pokazy kimon, origami, przedmiotów codziennego użytku, koncerty muzyczne, wystawy artystów plastyków. Kolejne Dni Kultury Japońskiej na Wybrzeżu, w nowej formie, mają (jak już dziś obiecują organizatorzy) dostarczyć jeszcze innych wrażeń.

Do druku podał
dr hab. Michał Woźniak

do gory

Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym

W dniu 4 października 1999 r. na Wydziale Farmaceutycznym AMG odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów I roku. Indeksy studenckie otrzymało 113 osób. W uroczystości, prowadzonej przez opiekuna I roku studiów dr farm. Krystynę Wierzchowską – Renke, udział wzięli: prorektor AMG prof. Roman Kaliszan, dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Piotr Szefer, prodziekani prof. Renata Ochocka i prof. Franciszek Sączewski oraz kierownicy Katedr i Zakładów, prowadzący zajęcia ze studentami I roku studiów.
Wstępując do społeczności akademickiej pierwszy rocznik braci studenckiej zobowiązał się zdobywać “wiedzę i umiejętności, przygotowując się do pracy w służbie ludziom i Ojczyźnie” oraz budować “godność tej Akademii i godność stanu akademickiego”. Okolicznościowe przemówienia wygłosili prorektor ds. nauki AMG oraz dziekan Wydziału.


prof. Piotr Szefer
dziekan Wydziału Farmaceutycznego AMG

**


Poczucie odpowiedzialności i systematyczna praca

pomogą przezwyciężyć wszystkie trudności

Przemówienie prof. Piotra Szefera
dziekana Wydziału Farmaceutycznego wygłoszone
podczas uroczystości immatrykulacyjnej

Moi Drodzy, witam Was na uroczystości immatrykulacyjnej.

Dzisiaj zostaniecie zaliczeni w poczet studentów wyższej uczelni. Po złożeniu ślubowania otrzymacie indeksy i staniecie się pełnoprawnymi studentami I roku.
Rozpoczynacie nowy etap swojej edukacji. Jako kierunek studiów wybraliście farmację. Z takim zamiarem przystąpiło w lipcu do testowego centralnego egzaminu wstępnego na nasz Wydział prawie 700 osób. Wszyscy tu obecni wykazaliście się największą wiedzą i uplasowaliście się w czołówce, tj. w stukilkunastoosobowej grupie przyjętych. Jeszcze raz serdecznie Wam tego gratuluję.
Przed Państwem 5 lat wytężonej i systematycznej pracy. Musicie posiąść nie tylko szeroki zakres wiedzy teoretycznej, ale również zdobyć umiejętności praktyczne w czasie zajęć laboratoryjnych.
Sposób uczenia się oraz egzekwowania wiedzy na uczelni różni się znacznie od tego, do którego przyzwyczailiście się w szkole. W początkowym okresie niektórzy mogą mieć trudności adaptacyjne, tym bardziej, iż część z Państwa po raz pierwszy znalazła się poza domem rodzinnym. Poczucie odpowiedzialności i systematyczna praca pomogą przezwyciężyć wszystkie trudności i myślę, że za pięć lat dotrzecie szczęśliwie do wymarzonego celu, jakim jest odebranie dyplomu magistra farmacji. Leniwych i niezdyscyplinowanych już dziś ostrzegam, że konieczność powtarzania roku to nie tylko urażona ambicja i strata jakże cennego czasu, ale także znaczący uszczerbek finansowy.
W przypadku trudności zawsze możecie zwrócić się o pomoc i radę do swojego opiekuna roku, jego zastępcy, do nauczycieli akademickich albo też do prodziekanów lub dziekana.
Bezpośrednią opiekę nad Waszym rokiem sprawować będą doświadczeni nauczyciele akademiccy: dr Krystyna Renke oraz jako zastępca opiekuna dr Krzysztof Kobyłczyk.
Biuro Dziekanatu prowadzi pani mgr Elżbieta Pilarczyk.
Pierwsze dwa lata obejmują przedmioty podstawowe, takie jak biologia, botanika, chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia analityczna i chemia fizyczna, fizyka i matematyka.
Od III roku rozpoczniecie naukę przedmiotów zawodowych jak farma-cja stosowana, chemia farmaceutyczna, farmakognozja, biofarmacja oraz przedmiotów związanych z szeroko pojętą ochroną zdrowia, takich np. jak toksykologia i bromatologia. Po ukończeniu III roku oprócz przedmiotów obligatoryjnych będziecie mieli możliwość, zgodnie z już ukształtowanymi zainteresowaniami, dokonać wyboru przedmiotów fakultatywnych.
Ważną sprawą dotyczącą programów kształcenia jest ich unifikacja z programami zachodnioeuropejskimi. Podjęliśmy już uchwałę o dostosowaniu programów nauczania do standardów europejskich oraz wprowadzeniu systemu kredytowego na studiach farmaceutycznych. Na naszym Wydziale program ten został opracowany, zaakceptowany przez Radę Wydziału i powinien być już sukcesywnie wdrażany.
System kredytowy umożliwi Wydziałowi uczestnictwo w programie wymiany studentów SOCRATES-Erasmus. Współpraca w tym zakresie została nawiązana z Uniwersytetami w Greisfwaldzie i Eindhoven.
W ramach komputeryzacji Wydziału powołano Szkoleniową Pracownię Komputerową dla studentów, aby umożliwić nabycie umiejętności posługiwania się komputerowym osprzętowaniem specjalistycznym wraz z oprogramowaniem.
W celu unowocześnienia oraz zharmonizowania programów nauczania zgodnie z dyrektywą Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Farmaceutycznych wprowadziliśmy do programu kształcenia studentów II roku przedmiot anatomia człowieka niezależnie od wykładanej na tym samym roku fizjologii.
Absolwenci naszego Wydziału otrzymują dyplom magistra farmacji, który upoważnia do podjęcia pracy w aptekach. Oprócz aptek, innymi atrakcyjnymi miejscami pracy oczekującymi na farmaceutów są również laboratoria, takie jak np. kliniczne, środowiskowe, stacje krwiodawstwa czy też stacje sanitarno-epidemiologiczne.
Po ukończeniu studiów Uczelnia oferuje absolwentom różne formy dokształcania. Jedną z nich jest ostatnio powołany na naszym Wydziale Ośrodek Szkolenia Podyplomowego, którego podstawowym zadaniem jest organizowanie kursów praktycznych i teoretycznych dla magistrów farmacji i magistrów analityki medycznej w ramach szkolenia specjalizacyjnego oraz doszkalania zawodowego. W Ośrodku tym mieści się również Izba Muzealna, w której można zapoznać się z unikatowym księgozbiorem starodruków o tematyce farmaceutycznej. Tym, którzy nie zechcą poprzestać na tytule zawodowym magistra farmacji mamy do zaoferowania Studium Doktoranckie przy naszym Wydziale.
Celem funkcjonowania uczelni wyższych jest nie tylko proces dydaktyczny, chociaż jest on priorytetem, ale także prowadzenie badań naukowych. Z tematyką badawczą oraz dokonaniami w tym zakresie nauczycieli akademickich naszego Wydziału można się zapoznać uczestnicząc w sesjach naukowych organizowanych obecnie w cyklu dwuletnim na Wydziale, czy też zapoznając się z publikacjami wystawianymi w gablotach vis-á-vis Biblioteki Wydziałowej. Być może rozbudzi to głębsze zainteresowanie problematyką badawczą i zachęci do późniejszej pracy naukowej, tym bardziej, że pracownicy Wydziału swoje poważne i oryginalne osiągnięcia naukowo-badawcze dokumentują publikując je w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
Nauczyciele akademiccy naszego Wydziału byli współorganizatorami wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, zjazdów lub sesji naukowych, wchodząc w skład komitetów organizacyjnych lub przewodnicząc niektórym sesjom.
Mamy bogatą reprezentację naszego Wydziału w licznych i prestiżowych tak krajowych, jak i zagranicznych organizacjach naukowych oraz radach redakcyjnych. Jeden z profesorów naszego Wydziału [prof. Roman Kaliszan – przyp. red.] jest członkiem korespondentem PAN.
Pracownicy Wydziału prowadzą intensywną współpracę naukowo-badawczą z licznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, m.in. w Anglii, Niemczech, Danii, Szwecji, Francji, Bułgarii, USA, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Brazylii, Hong Kongu i Korei Południowej.
Za swoje osiągnięcia przedstawiciele naszej społeczności akademickiej byli wielokrotnie wyróżniani nagrodami m.in. rektora AMG, ministra zdrowia i opieki społecznej, prezesa naukowego PAN, a nawet tak prestiżową nagrodą prezesa Rady Ministrów, którą honoruje się wyłącznie osoby o wybitnym dorobku naukowym. Laureatem takiej właśnie nagrody jest obecny na dzisiejszej uroczystości prof. Roman Kaliszan.
Uwzględniając powyższe osiągnięcia oraz perspektywy rozwojowe na najbliższe lata nasz Wydział należy do grona najlepszych w kraju. Trafiliście zatem Państwo do dobrej Uczelni i głównie od was będzie zależało, w jakim stopniu skorzystacie z wiedzy, jaką chcemy przekazać. Wykorzystajcie swoją szansę rozpoczynając systematyczną i intensywną naukę już od pierwszych zajęć.
Podstawą prawną naszej współpracy będzie Regulamin Studiów, dlatego też każdy powinien się z nim dokładnie zapoznać. Niezależnie od konieczności stosowania się do regulaminu proszę o przestrzeganie ogólnie przyjętych norm etycznych i porządkowych.
I na zakończenie, przed doniosłym aktem immatrykulacji i złożeniem ślubowania chciałbym raz jeszcze pogratulować Państwu dostania się na studia, życzyć dobrych wyników w nauce oraz znalezienia na naszym Wydziale i w całej Uczelni odpowiednich warunków do realizacji postawionego sobie celu.

Moi Drodzy!

Życzę, abyście po 5. latach odbierali upragniony dyplom magistra farmacji z przekonaniem, że dokonaliście trafnego wyboru kierunku studiów.
Życzę, abyście podczas studiów odczuwali oprócz koniecznego przymusu i trudu pracy przede wszystkim satysfakcję oraz radość z przyswajania wiedzy.
Po złożeniu ślubowania zostaniecie Państwo przyjęci do grona społeczności akademickiej jako studenci Wydziału Farmaceutycznego AMG.

STRONA GŁÓWNA     WSTECZ