strona główna > uczelnia > gazeta AMG > archiwum gazety AMG

ASCII Część 2 GAZETY >>

Spis treści - część 1

Redakcja


Zostań Żakiem

Akademia Medyczna w Gdańsku kolejny już raz wzięła udział w cyklicznej imprezie, wpisanej w kalendarz wydarzeń środowiska akademickiego "Zostań Żakiem".
W dniach 20-22.03.2000 r. przedstawialiśmy swoją ofertę edukacyjną. Młodzież miała możliwość uzyskania szczegółowych informacji o warunkach rekrutacji i programach studiów na rok akademicki 2000/2001. Informacji udzielali nauczyciele akademiccy Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego oraz studenci. W tym samym czasie członkowie Uczelnianego Samorządu zorganizowali "Drzwi otwarte Uczelni", które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem przyszłych studentów. Sądząc po ilości wydanych druków, stoisko nasze odwiedziło około dwóch tysięcy osób. Targom towarzyszyły spotkania kulturalno-rozrywkowe związane z 30-leciem istnienia Uniwersytetu Gdańskiego, głównego organizatora imprezy.

mgr Anna Nałęcz
kierownik Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich

do gory

Nowe formy współpracy między Uczelnią a Szpitalami Klinicznymi

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz.U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.) o zakładach opieki zdrowotnej nałożyła obowiązek zawarcia pomiędzy uczelniami medycznymi a szpitalami klinicznymi umowy cywilnoprawnej o udostępnienie szpitala klinicznego na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. W przygotowanie umów zaangażowany został liczny zespół, zarówno w Akademii Medycznej w Gdańsku, jak i w Samodzielnych Publicznych Szpitalach Klinicznych nr 1, 2 i 3. Negocjowanie, niekiedy bardzo "twarde", treści umów, jak i poszczególnych załączników do nich trwało przeszło rok. Ostateczna treść umowy wraz z załącznikami została uzgodniona w końcu lutego br. Wydawać by się mogło, że to bardzo długo, lecz musimy pamiętać, że strony umowy znalazły się w nowej dla siebie sytuacji, reforma systemu ochrony zdrowia postawiła uczelnie medyczne i szpitale kliniczne w całkowicie odmiennej od dotychczasowej relacji (długi okres i doświadczenie tych negocjacji każe postawić pytanie czy właściwej). Konieczne było wypracowanie takich zapisów umowy, które satysfakcjonowałyby obie strony. Wysiłek zespołu przygotowującego umowy został ukoronowany 21 marca br., kiedy to rektor AMG prof. Wiesław Makarewicz i dyrektorzy SPSK nr 2 - mgr inż. Barbara Nikowska i SPSK nr 3 - dr Bogdan Kokot uroczyście podpisali umowy. Niestety, pomimo gotowości Uczelni, nie doszło do podpisania umowy z SPSK nr 1. Dyrektor tego Szpitala, lek. med. Marek Wyszczelski, oświadczył bowiem rektorowi, że Szpital przedstawi nowe, dodatkowe elementy kosztów, których do tej pory nie zgłaszał, a ich przygotowanie wymaga dalszego czasu. Rektor oczekuje ostatecznych propozycji do dnia 28 marca br.

prorektor ds. klinicznych
dr hab. Stanisław Mazurkiewicz, prof. nzw.

do gory

Zmarł doc. dr med. Tadeusz DYK

W dniu 12 marca 2000 roku zmarł

doc. dr med. Tadeusz DYK

docent w III Klinice Chorób Wewnętrznych AMG, zasłużony, długoletni nauczyciel akademicki Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1945-1968, który swoją wszechstronną wiedzę medyczną i humanistyczną niestrudzenie przekazywał wielu pokoleniom lekarzy.

do gory

Mistrzostwa Polski Akademii Medycznych w Pływaniu

Klub Uczelniany AZS AMG wraz z członkami sekcji pływackiej zaprasza na XX Mistrzostwa Polski Akademii Medycznych w Pływaniu organizowane w Gdańsku w dniach 14 i 15 kwietnia 2000 r. na pływalni AOS Politechniki Gdańskiej w Gdańsku-Wrzeszczu, al. Zwycięstwa 12:
14 kwietnia godz. 16.00
15 kwietnia godz. 10.00
Organizatorem Mistrzostw jest Akademia Medyczna w Gdańsku oraz Zarząd Główny AZS.

do gory

Z Senatu

27 marca br. odbyło się szóste w bieżącym roku akademickim posiedzenie Senatu; obradom przewodniczył rektor, prof. Wiesław Makarewicz.

Na wstępie obrad Senat pozytywnie zaopiniował wnioski:
 • o utworzenie w SPSK nr 2 Samodzielnej Pracowni Radiologii Instytutu Radiologii;
 • o powołanie dr. hab. Piotra Lassa na kierownika Zakładu Medycyny Nuklearnej Instytutu Radiologii;
 • w sprawie mianowania dr. hab. Józefa Zienkiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego AMG;
 • o powołanie Samodzielnej Pracowni Farmacji Społecznej na Wydziale Farmaceutycznym AMG.

  Senat negatywnie zaopiniował następujące wnioski:
 • w sprawie wystąpienia Kliniki Gastroenterologii z Instytutu Chorób Wewnętrznych i przekształcenia jej w Katedrę i Klinikę;
 • o przedłużenie zatrudnienia dr hab. Wiesławy Stożkowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego AMG;
 • o nagrodę ministra zdrowia dla dr. hab. n. med. Józefa Zienkiewicza. Senat skierował ponownie wniosek do Uczelnianej Komisji Nagród celem jego rozpatrzenia jako kandydatury do nagrody rektora.

  Następnie Senat:
 • zapoznał się z projektem Regulaminu Uczelnianej Komisji Nagród na rok 2000. Jako nowy element regulaminu został wprowadzony system kwestionariuszy, wzorowany na kwestionariuszach KBN-u, oraz zasada poufności: nazwiska recenzentów będą znane tylko przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu komisji. Projekt Regulaminu zawiera również nowe kryteria zgłaszania wniosków o nagrodę ministra i nagrodę rektora.
 • poparł wnioski o nagrodę indywidualną ministra zdrowia za osiągnięcia naukowe dla:
  1. prof. Piotra Szefera z Katedry i Zakładu Chemii Analitycznej
  2. prof. Bogdana Wyrzykowskiego z Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego
  3. dr. hab. n. med. Andrzeja Składanowskiego z Katedry i Zakładu Biochemii
 • poparł wnioski o przyznanie nagród zespołowych ministra zdrowia za osiągnięcia naukowe dla zespołów:
  1. prof. Roman Kaliszan, dr hab. farm. Antoni Nasal, mgr Piotr Haber, mgr Michał Markuszewski
  2. prof. Bolesław Rutkowski, dr hab. med. Zbigniew Zdrojewski, dr med. Monika Lichodziejewska-Niemierko, dr med. Tomasz Liberek, dr med. Alicja Dębska-Ślizień, dr med. Marcin Renke
  3. prof. Henryk Lamparczyk, dr farm. Paweł K. Zarzycki, dr farm. Joanna Nowakowska, mgr Aleksandra Chmielewska, mgr Maria Wierzbowska
 • podjął uchwałę o corocznym ogłaszaniu konkursów na nie obsadzone stanowiska kierownicze, jeżeli w danej jednostce nie ma samodzielnego pracownika naukowego lub perspektywa uzyskania habilitacji przekraczałaby 1 rok
 • ratyfikował umowy o współpracy międzynarodowej:
  1. krajów nadbałtyckich podpisanej w Turku dnia 28.02.2000 r.
  2. dwustronnej umowy z uniwersytetem w Rouen.

  W dalszej części obrad prorektor, prof. Andrzej Rynkiewicz, przedstawił propozycję podwyższenia opłat za wypisywanie przez dziekanat dyplomów.
  Senat podjął w tej sprawie następującą uchwałę:

  Uchwała nr 2/2000
  w sprawie zmiany opłat za wypisywanie dyplomów

  W związku z nowym sposobem opodatkowania umów o dzieło ustala się od dnia 01.04.2000 r. następujące opłaty za wypisywanie dyplomów:
  Doktora i doktora habilitowanego - 18 zł.
  Lekarza i farmaceuty - 12 zł.
  Opłaty za wypisywanie dyplomów wnoszą doktoranci i absolwenci.

  Następnie, na wniosek rektora, Senat przyjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Oddziału Pielęgniarskiego na "Oddział Pielęgniarstwa":

  Uchwała nr 3/2000
  w sprawie zmiany nazwy Oddziału Pielęgniarskiego na Wydziale Lekarskim

  W związku z funkcjonowaniem w Akademii Medycznej w Gdańsku dwóch nazw dla nowo powstałego kierunku:
  "Oddział Pielęgniarski" - Uchwała Senatu z dnia 29.06.1998 r.
  i "Oddział Pielęgniarstwa" - Regulamin Studiów Uchwała Senatu z dnia 31.05.1999 r.
  (we wszystkich dokumentach i nazwach Oddziału obecnie stosuje się nazwę "Oddział Pielęgniarstwa"), w celu ujednolicenia nazewnictwa wprowadza się, jako obowiązującą, nazwę dla tego kierunku "Oddział Pielęgniarstwa".

  Następnie Senat zapoznał się z informacjami:
 • o aktualnej sytuacji w szpitalach klinicznych. Prorektor, prof. Stanisław Mazurkiewicz zaapelował o podjęcie szybkiej decyzji odnośnie lokalizacji Oddziału Medycyny Ratunkowej;
 • o umowach ze szpitalami klinicznymi (z SPSK nr 2 i z SPSK nr 3), które zostały podpisane 21 marca br.;
 • o kosztach dydaktyki za rok 1999, które należy uwzględnić w projekcie budżetu na rok 2000, o przyznaniu i wielkości budżetu dla AMG na rok 2000. Dyrektor administracyjny, dr Sławomir Bautembach poinformował zebranych, że przyznany budżet jest niepełny, ponieważ nie zostały w nim uwzględnione środki inwestycyjne i środki na kliniczną działalność dydaktyczną (stomatologia, umowy ze szpitalami klinicznymi). Przyznana Uczelni dotacja na tzw. działalność bieżącą jest wyższa o 3,55% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Z kolei fundusz pomocy materialnej dla studentów jest wyższy o 3,59% w odniesieniu do kwoty ubiegłorocznej;
 • o prezentacji naszej Uczelni na targach edukacyjnych Akademia 2000. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Łukasz Balwicki przekazał krytyczne uwagi dotyczące prezentacji naszej Uczelni i zadeklarował udział Samorządu Studenckiego w organizacji ekspozycji w latach następnych;
 • o wyniku oceny działalności naukowej jednostek w roku 1999 i przygotowywanym rankingu ich działalności (patrz artykuł str. 6). Ranking zostanie przedstawiony w następnym wydaniu Gazety AMG. W rankingu nie zostanie uwzględniony podział na jednostki kliniczne, niekliniczne i farmaceutyczne.

  Następnie rektor, prof. W. Makarewicz przekazał informację o wpłynięciu wniosku o nadanie godności doktora honoris causa naszej Uczelni profesorowi Stefanowi Raszei, wybitnemu specjaliście w dziedzinie medycyny sądowej. Dorobek naukowy prof. S. Raszei obejmuje ponad 220 publikacji, w tym ponad 70 ogłoszonych w renomowanych czasopismach zagranicznych. Przez 30 lat był redaktorem naczelnym roczników Annales Academiae Medicae Gedanensis - wydawnictwa na bardzo wysokim poziomie, które z powodzeniem może konkurować z innymi wydawnictwami medycznymi. Jest autorem 2 podręczników z medycyny sądowej dla studentów. Będąc już na emeryturze prowadzi wykłady z zakresu etyki lekarskiej, zarówno w Uczelni, jak i poza nią.

  Na zakończenie obrad Senat zapoznał się z informacjami:
 • o wyroku NSA w sprawie uchylenia przez ministra edukacji narodowej zarządzenia rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie trybu postępowania w przypadku stwierdzenia uzyskania tytułu zawodowego magistra w wyniku przedstawienia pracy magisterskiej stanowiącej plagiat. Informację przekazał rektor, prof. Wiesław Makarewicz na wniosek ministra edukacji narodowej prof. Mirosława Handke. Rozstrzygnięcie stwierdzające złożenie egzaminu magisterskiego i postanawiające o nadaniu tytułu magistra jest decyzją administracyjną, tak więc postępowanie regulujące wydawanie tych decyzji, jak i tryb ich weryfikacji w drodze nadzoru, jest regulowany przepisami kodeksu administracyjnego;
 • o nowych zasadach naliczania należności dla ZUS przy zawieraniu umowy-zlecenia i umowy o dzieło. 14 stycznia br. weszły w życie nowe zasady naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne i ZUS. Składkami ZUS zostały objęte wszystkie umowy, w tym również umowy-zlecenia i umowy o dzieło. Nowe regulacje zawarte zostały w piśmie wewnętrznym nr 1/2000 dyrektora administracyjnego w sprawie zasad dotyczących zawierania umów zlecenia i umów o dzieło oraz zawieranych poza stosunkiem pracy umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. Pismo to zostanie przekazane w najbliższym czasie do wszystkich kierowników jednostek AMG.

  Na podstawie protokołu opracowała
  mgr Grażyna Sadowska

  do gory

  Stowarzyszenie Absolwentów AMG

  informuje, że uzyskało siedzibę sekretariatu w pawilonie nr 1 przy ul. Curie-Skłodowskiej (dawne Studium Wojskowe).
  W pokoju nr 18 sprawy Stowarzyszenia prowadzi pani Grażyna Zedler (tel. 12-12). Prezes Stowarzyszenia jest osiągalny pod nr. 23-29.
  Członkowie Zarządu pełnią dyżury w pawilonie nr 4, w siedzibie Klubu Seniora, w poniedziałki od godz. 12.30 do 13.30.

  do gory

  Prof. Marek Grzybiak w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego

  Prof. M. Grzybiak, kierownik Zakładu Anatomii Klinicznej Akademii Medycznej w Gdańsku został wybrany na członka Sekcji Uczelni Medycznych Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

  do gory

  Studium Medycyny Molekularnej


  Studium Medycyny Molekularnej ogłasza nabór słuchaczy na III czteroletni kurs doktorski. Termin składania dokumentów upływa 15 maja 2000 r. Szczegóły rekrutacji, w tym regulamin rekrutacji, regulamin kursów doktorskich, regulamin przyznawania stypendiów naukowych oraz inne informacje o SMM można znaleźć na stronach internetowych http://www.smm.edu.pl/.

  dr hab. Jacek Malejczyk
  dyrektor SMM

  do gory

  Warsztaty dydaktyczne "Od nauczania do uczenia się"

  Zgodnie ze wstępną zapowiedzią, opublikowaną w marcowym wydaniu Gazety AMG, przedstawiam aktualny program warsztatów dydaktycznych pt. "Od nauczania do uczenia się", poświęconych metodom i programom nauczania medycyny.
  Warsztaty odbędą się w dniach 14 i 15 kwietnia 2000 r. Sesje będą odbywać się w sali wykładowej im. Prof. Bincera w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Zakaźnych przy ul. Smoluchowskiego 18 w Gdańsku.
  Swoimi doświadczeniami w modernizacji sposobu i programu kształcenia przeddyplomowego podzielą się z nami goście z zagranicy:
 • Prof. Leo Bossaert - University of Antwerp, Belgia
 • o Prof. Marek Dominiczak - University of Glasgow, Szkocja
 • Dr Kaija Hartiala - University of Turku, Finlandia
 • Prof. Iain W. Percy-Robb - University of Glasgow, Szkocja
  Aspekty metodyczno-psychologiczne nauczania i uczenia się przedstawi mgr Hanna Kryszewska z British Council Studium Uniwersytetu Gdańskiego.
  Językiem roboczym podczas sesji będzie język angielski.

  W imieniu JM Rektora AMG i swoim własnym serdecznie zapraszam nauczycieli akademickich naszej Uczelni do wzięcia udziału w warsztatach i dyskusji na temat edukacji medycznej.

  dr Jacek Kaczmarek
  Koordynator Uczelniany
  Programu SOCRATES/ERASMUS
  i Współpracy Zagranicznej AMG


  Program warsztatów:


  Piątek, 14 kwietnia 2000 - sesja A
  09:00 - 09:15 Introduction - Rector Medical University of Gdańsk, Prof. Wiesław MAKAREWICZ
  09:15 - 10:15 "Concept, process and pitfalls in implementing a new medical curriculum" - Prof. Leo BOSSAERT, University of Antwerp
  10:15 - 10:45 Coffee break
  10:45 - 11:50 "Curricular Development, Problem-Based or Integrated Learning and Organisational Aspects of Curricular Transition" - Prof. Iain W. PERCY-ROBB, University of Glasgow
  12:00 - 12:30 "The partner's view - Student voice on medical education" - delegation of students, Medical University of Gdańsk

  Piątek, 14 kwietnia 2000 - sesja B
  13:30 - 14:30 "Transition between departmental Teaching and Integrated Learning - inserting and integrating the content from different specialist disciplines into the new PBL curriculum" - Dr Marek H. DOMINICZAK, University of Glasgow
  14:30 - 15:15 "The process of learning - psychological and methodological approach" - Ms. Hanna KRYSZEWSKA, M.A.
  15:15 - 15:45 Coffee break
  15:45 - 16:45 "Planning and execution of the Special Study Module within the new Glasgow curriculum. Logistics of organisation of the SSM on "Introduction to Clinical Laboratories" - Dr Marek H. DOMINICZAK, University of Glasgow
  16:45 - 17:30 "Arterial Hypertension - project of a Special Study Module from Medical University of Gdańsk" - Dr Krzysztof NARKIEWICZ, MUG

  Sobota, 15 kwietnia 2000 - sesja C
  9:00 - 10:15 "PBL at work - experience from the University of Turku" - Dr Kaija HARTIALA, University of Turku
  10:15 - 10:45 Coffee break
  10:45 - 12:00 "International perspective of curricular changes in particular universities. Example of changes in teaching laboratory medicine" - Dr Marek H. DOMINICZAK, University of Glasgow
  12:00 - 13:00 Closing discussion and conclusions

  do gory

  Wyniki wstępnej analizy sprawozdań jednostek AMG z działalności naukowej w 1999 r.

  Dzięki olbrzymiemu nakładowi pracy zespołu Działu Nauki pod kierunkiem mgr Beaty Pazio, szczególnie wydatnie wspomaganego przez prof. Janusza Morysia, dysponujemy wstępnymi wynikami analizy osiągnięć naukowych jednostek Uczelni w 1999 r.
  Ocena została wykonana w kategoriach parametrycznych, wymaganych przez Komitet Badań Naukowych (KBN).
  Przypominam uprzejmie, że nasze ministerstwo nauki ocenia, finansuje i rozlicza jedynie ściśle przez KBN zdefiniowane naukowe aspekty działalności szkół wyższych oraz innych instytucji prowadzących badania naukowe. Dlatego niniejsza ocena nie może uwzględniać choćby najcenniejszych elementów działalności dydaktycznej, określającej oblicze szkoły wyższej, ani działalności kliniczno-leczniczej, stanowiącej o istocie uczelni medycznej.
  Parametryzacja została przeprowadzona według wytycznych KBN (Tabela 1). W wyniku starannych obliczeń uzyskano liczbę punktów za poszczególne kategorie osiągnięć naukowych (R), liczbę przeliczeniową osób zatrudnionych z zadaniem prowadzenia badań naukowych (N) oraz współczynnik efektywności naukowej (E = R/N).
  Odpowiednie dane dla poszczególnych rodzajów jednostek AMG przedstawione są w Tabelach 2-5.
  Komisja Nauki, obradująca w dniu 07.03.2000 r. pod przewodnictwem prof. Jacka Jassema, zdecydowaną większością głosów opowiedziała się za przyjęciem kryteriów KBN jako determinujących kategoryzację jednostek w roku 2000. Komisja proponuje podział na cztery kategorie (A, B, C i D) w zależności od odpowiednich progów punktowych.
  Komisja Nauki podała swoją propozycję wielkości progowych. Analiza symulacyjna wykazała spore różnice między proponowaną klasyfikacją i klasyfikacjami uzyskanymi przez niektóre jednostki w ostatnich dwóch latach. Po przedyskutowaniu z rektorem propozycji Komisji Nauki oraz wyników ubiegłorocznej klasyfikacji uznaliśmy, że można rozważyć przyjęcie w tym roku następujących progów punktowych współczynnika efektywności E według KBN:
  - od 25 punktów wzwyż: kategoria A
  - 13-25 punktów: kategoria B
  - 5-13 punktów: kategoria C
  - poniżej 5 punktów: kategoria D.
  Powyższa propozycja nie spowodowałaby drastycznych zmian dotychczasowych kategorii jednostek. To znaczy, że przesunięcia niektórych jednostek nie byłyby generalnie większe od jednej kategorii. Większość jednostek zachowałaby kategorie z 1999 r., a niektóre by awansowały. Stosunkowo duża rozpiętość punktowa wystąpiłaby wśród jednostek kategorii A. Jednakże, zgodnie z sugestiami KBN, z kategorii tej planujemy w przyszłości wyodrębnić kategorię EXC (spełniającą międzynarodowe criteria of excellence). Kategoria EXC przyznawana byłaby od przyszłego roku. Proponujmy przyznawać ją jednostkom, które w 1998 r. miały kategorie A i w kolejnych latach uzyskają dwuletnią średnią efektywności E powyżej 40 punktów.
  Dane parametryczne przedstawione w Tabelach 2-5, choć przygotowane z najwyższą starannością przez Dział Nauki, mają charakter wstępny. Opublikowanie ich w Gazecie AMG umożliwi weryfikację i ewentualne korekty. Nie należy jednak oczekiwać większych modyfikacji, gdyż przestrzegane kryteria są dosyć ostre, a pojedyncze zmiany nie wpłyną istotnie na liczbę E. Pewien wpływ na ostateczną wartość liczby E mogłyby mieć ewentualne korekty liczby N (Uwaga: liczba N nie jest prostą sumą zatrudnionych osób!). Sporadycznie mogły się zdarzyć przeszacowania liczby N. Na przykład, z powodu urlopu wychowawczego pracownika naukowo-dydaktycznego. Uzasadnione zmniejszenie liczby N może poprawić liczbę E, ale równocześnie może spowodować zmniejszenie finansowania. Podstawowe finansowanie badań statutowych jednostki danej kategorii według reguł KBN jest bowiem proporcjonalne do liczby przeliczeniowej badaczy, N. Zatem zwiększenie liczby E poprzez zmniejszenie liczby N jest korzystne tylko wtedy, gdy gwarantuje przejście do wyższej kategorii.
  Komisja Nauki optuje za rezygnacją z dotychczasowej praktyki rozdzielania przy ocenie dyscyplin klinicznych, nieklinicznych i farmaceutycznych. Wstępne wyniki parametryzacji podaję jednakże oddzielnie dla czterech rodzajów jednostek (Tabele 2-5) w celu ułatwienia analizy porównawczej. W następnym numerze Gazety AMG będzie ogłoszony ostateczny podział na kategorie A, B, C, i D wszystkich jednostek AMG. Oficjalna kategoryzacja będzie uwzględniać wyżej przedstawione wyniki oceny parametrycznej za rok 1999 oraz kategorie uzyskane przez poszczególne jednostki za lata 1998 i 1997. Określenie finansowania działalności statutowej jednostek w roku 2000 będzie możliwe po otrzymaniu dotacji KBN. Do tego czasu Uczelnia kredytuje w niezbędnym zakresie aktualnie prowadzone prace statutowe.
  Dane parametryzacji podane w Tabelach 2-5 traktujemy w tym roku eksperymentalnie i nie przewidujemy mechanicznej kategoryzacji wyłącznie według liczby E. Dane te przydatne będą dla zorientowania się odnośnie względnej pozycji jednostki. Pomogą z pewnością przemyśleć strategię działań mających na celu podwyższenie tej pozycji. Najlepszym sposobem jest niewątpliwie publikowanie prac naukowych w czołowych czasopismach międzynarodowych. Dla ilustracji, w Tabeli 6 wymienione są najwyżej punktowane publikacje z afiliacją AMG wydrukowane w roku 1999.
  Dobre publikowanie i wysoka parametryzacja KBN idą generalnie w parze ze skutecznością starań o granty naukowe. W Tabeli 7 przedstawione są pozyskane w 1999 r. przez kierowników prac z AMG granty badawcze.
  Tabela 8 zawiera wyniki dorocznie przeprowadzanej analizy cytowań pracowników Uczelni ze stopniem naukowym doktora i wyższym w roku 1998 według Science Citation Index (sprawdzenia i zestawienia danych dokonał dr hab. Antoni Nasal). Ze względów technicznych realne jest jedynie zestawienie cytowań prac, w których nasz pracownik występuje jako pierwszy autor. Wyłączone są autocytowania, tzn. cytowania zamieszczone w tych pracach, w których rozważana osoba jest jednym ze współautorów.
  W zestawieniach SCI znajduje się 103 pracowników AMG (w 1997 r. było ich 97). Osoby te były cytowane łącznie 550 razy (w 1997 r. - 510 razy). Wśród 103 cytowanych pierwszych autorów z AMG było 72 pracowników Wydziału Lekarskiego z łączną liczbą 302 cytowań (w 1997 r. było 66 osób z łącznie 285 cytowaniami); 30 pracowników Wydziału Farmaceutycznego z łączną liczbą 234 cytowań (w 1997 r. było 30 osób ze 196 cytowaniami) oraz 1 osoba zatrudniona na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii na etacie AMG z 14 cytowaniami (w 1997 r. była 1 osoba z 29 cytowaniami).
  W gestii prorektora ds. nauki znajdują się także prace badawczo-usługowe. Prace te nie wpływają bezpośrednio na parametryzację KBN ale mają kapitalne znaczenie dla kondycji finansowej AMG. Tabela 9 prezentuje korzyści przysporzone Uczelni przez najbardziej efektywne zespoły. Działania tego rodzaju przekładają się pośrednio na aktywność naukową i zasługują na szczególne wyróżnienie.

  prof. Roman Kaliszan
  prorektor ds. nauki AMG


  * *

  Tabela 1. Parametryzacja wg KBN osiągnięć jednostek w 1999 roku
  Punktacja (liczba R) czasopism z listy filadelfijskiej
  IF Punkty KBN
  0,000 - 0,500 8
  0,501 - 1,000 16
  1,001 - 2,000 24
  2,001 - 5,000 32
  powyżej 5,000 40

  czasopisma polskie - zgodnie z listą KBN (0,5 - 7)
  czasopisma zagraniczne nie posiadające
  IF ale umieszczone w Current Contents 7
  czasopisma zagraniczne - pozostałe 4
  czasopisma polskie poza listą KBN 0,5

  monografie, podręczniki - zasięg międzynarodowy:
 • autorstwo 24
 • redakcja naczelna opracowania 10
 • autorstwo rozdziału:
      do 10 stron 5
      powyżej 10 stron 10


  monografie, podręczniki - zasięg krajowy:
  autorstwo 16
 • redakcja naczelna opracowania 5
 • autorstwo rozdziału:
      do 10 stron 2
      11 - 20 stron 4
      powyżej 20 stron 6

  kongresy i zjazdy międzynarodowe:
 • pełna praca (referat) - w czasopiśmie punktowanym - punkty tak, jak za czasopismo
 • pełna praca (referat) - w wydawnictwie zjazdowym 5
 • streszczenia zjazdowe (w czasopiśmie-suplemencie i w materiałach zjazdowych) 0,25

  kongresy i zjazdy krajowe:
 • pełna praca (referat) - w czasopiśmie punktowanym - punkty tak jak za czasopismo
 • pełna praca (referat) - w wydawnictwie zjazdowym 0,5
 • streszczenia zjazdowe (w czasopiśmie-suplemencie i w materiałach zjazdowych) 0,1

  wydawnictwa lokalne - redakcja, autorstwo podręcznika lub rozdziału 0,5

  skrypty bez punktów

  Publikacje poglądowe, popularno-naukowe itp.: 0,1 - 0,5

  Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:
  Doktorat:
      osoba pracująca w AMG 8
      osoba spoza AMG 4
  Habilitacja:
      osoba pracująca w AMG 12
      osoba spoza AMG 6
  Tytuł profesorski 20

  Granty:
 • autorski 24
 • promotorski 14
 • młodego badacza i zamawiany 10
 • inwestycyjny (aparatura, inwest. bud.) 24
  (także granty z innych źródeł)


  Uwaga: Brano pod uwagę jedynie publikacje, które są datowane na rok 1999.

  Publikacje w druku - punkty zaliczano jedynie wtedy, gdy było pisemne zapewnienie wydawcy, że praca ukaze się z datą 1999.


  Współczynnik kadrowo-osobowy (liczba N)
  N = 1 x (liczba prof. i dr. hab.) + 0,7 x (liczba dr.) + 0,4 x (liczba pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych)


  Parametr efektywności naukowej (liczba E)
  E = R/N


  Tabela 6. Publikacje w 1999 r. o IMPACT FACTOR większym od 3

  Lp. Czasopismo Autorzy Tytuł artykułu, rok, tom, strony od - do Impact Factor
  1 Lancet Jorres A., Gahl G. M., Dobis C., Polenakovic M. H., Cakalarowski K., Rutkowski B., Kisielnicka E., Krieter D. H., Rumpf K. W., Günther C., Gaus W., Hoegel J. Haemodialysis - membrane biocompatibility and mortality of patients with dialysis - dependent acute renal failure: a prospective randomised multicentre trial. 1999, 354, 1337 11,793
  2 Annals of Internal Medicine Pesek C. A., Cooley R., Narkiewicz K., Dyken M., Weintraub N. L., Somers V. K. Theophylline therapy for near-fatal Cheyne-Stokes respiration. A case report. 1999, 130, 427-430 10,900
  3-6 Circulation Narkiewicz K., van de Borne P. J., Pesek C. A., Dyken M. E., Montano N., Somers V. K. Selective potentiation of peripheral chemoreflex sensitivity in obstructive sleep apnea. 1999, 99, 1183-1189 9,173
  3-6 Circulation Narkiewicz K., Kato M., Phillips B. G., Pesek C. A., Davison D. E., Somers V. K. Nocturnal continuous positive airway pressure decreases daytime sympathetic traffic in obstructive sleep apnea. 1999, 100, 2332-2335 9,173
  3-6 Circulation Narkiewicz K., Pesek C. A., van de Borne P. J., Kato M., Somers V. K. Enhanced sympathetic and ventilatory responses to central chemoreflex acti-vation in heart failure. 1999, 100, 262-267 9,173
  3-6 Circulation Narkiewicz K., Somers V. K. Interactive effect of heart rate and muscle sympathetic nerve activity on blood pressure. 1999, 100, 2514-2518 9,173
  7 The Journal of Biological Chemistry Sala-Newby G. B., Składanowski A. C., Newby A. C. The mechanism of adenosine formation in cells. Cloning of cytosolic 5'-nucleotidase. 1999, 274, 17789-17793 7,199
  8 Journal of the American Society of Nephrology Zychma M., Gumprecht J., Żukowska-Szczechowska E., Grzeszczak W. and end-stage renal disease study group (w tym Rutkowski B., Rutkowski P.) Polymorphisms in the genes encoding for human kinin receptors and the risk of end-stage renal failure: results of transmission/disequilibrium test. 1999, 10, 2120-2124. 6,361
  9 Analytical Chemistry Al.-Haj M. A., Kaliszan R., Nasal A. Test analytes for studies of the molecular Mechanism of chromatographic separa-tions By quantitative, structure-retention Relationships. 1999, 71, 2976-2985 4,580
  10 Free Radical Biology and Medicine Karbowski M., Kurono Ch., Woźniak M., Ostrowski M., Teranishi M., Nishizawa Y, Usukura J., Soji T., Wakabayashi T. Free Radical-induced megamitochondria formation and apoptosis. 1999, 26, 396-409 4,348
  11 Hypertension Narkiewicz K., Kato M., Pesek C. A., Somers V. K. Human obesity is characterized by a selective potentiation of central chemoreflex sensitivity. 1999, 33, 1153-1158 4,253
  12 Biochemical Journal Faibranks L. D., Ruckemann K., Qiu Y., Hawryłowicz C. M., Richards D. F., Swaminathan R., Kirschbaums B., Simmonds H. A. Methotrexate inhibits the first committed step of purine biosynthesis in mitogen-stimulated human T-lymphocytes: a metabolic basis for efficacy in rheumatoid arthritis. 1999, 342, 143-152 3,855
  13 Genes, Chromosomes and Cancer Broberg K., Höglund M., Limon J., Lindstrand A., Toksvig-Larsen S., Mandahl N., Mertens F. Rearrangement of the neoplasia-associated gene HMGIC in synovia from patients with osteoarthritis. 1999, 24, 278-282 3,804
  14 Genes, Chromosomes and Cancer Gorunova L., Parada L .A., Limon J., Jin Y., Hallén M., Hägerstrand I., Iliszko M., Wajda Z., Johansson B. Nonrandom chromosomal aberrations and cytogenetic heterogeneity in gallbladder carcinomas. 1999, 26, 312-321 3,804
  15 Thrombosis Haemostasis Łopaciuk S., Bielska-Falda H., Noszczyk W., Bielawiec M., Witkiewicz W., Filipecki S., Michalak J., Ciesielski L., Mackiewicz Z., Częstochowska E., Zawilska K., Cencora A., Low Molecular Weight Heparin versus Acenocumarol in the Secondary Prophylaxis of Deep Vein Thrombosis. 1999, 81, 26-31 3,726
  16 Neurobiology of Aging Węgiel J., Wiśniewski H. M., Moryś J., Tarnawski M., Kuchna I., Dziewiątkowski J., Pirttila T., Krivimaki T., Lehtimaki T., Lach B. Neuronal loss and beta-amyloid removal in the amygdala of people with Down syndrome. 1999, 20, 259-269 3,517
  17 European Journal of Biochemistry Pawełczyk T., Matecki A. Phospholipase C delta 3 binds with high specificity to phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate and phosphatidic acid in bilayer membranes. 1999, 262, 291-298 3,249
  18-19 Journal of Hypertension Rossi G. P., Narkiewicz K., Cesari M., Winnicki M., Bigda J., Chrosto-wska M., Szczech R., Pawłowski R., Pessina A. C. Genetic determinants of plasma ACE and renin activity in young normotensive twins. 1999, 17, 647-655 3,066
  18-19 Journal of Hypertension Narkiewicz K., Szczech R., Winnicki M, Chrostowska M., Pawłowski R., Łysiak-Szydłowska W., Choe I., Kato M., Sivitz W. I., Krupa-Wojciechowska B., Somers V. K. Heritability of plasma leptin levels: a twin study. 1999, 17, 27-31 3,066
  20 Electrophoresis Pawłowski R., Branicki W., Kupiec T. Y-Chromosomal polymorphic loci DYS19, DYS390, DYS393 in a population sample from northern Poland. 1999, 20, 1702-1706 3,054


  Tabela 7. Prace naukowo-badawcze (granty) przyznane w roku 1999

  Lp. Numer grantu Kierownik projektu Jednostka organizacyjna Przyznana kwota
  1. G-11 prof. Janusz Limon Katedra i Zakład Biologii i Genetyki 350 000,00 zł
  2. G-72 dr Lech Anisimowicz Klinika Kardiochirurgii 315 000,00 zł
  3. G-70 prof. Maria Korzon Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii 286 000,00 zł
  4. G-36 dr Andrzej Łachiński II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej 270 000,00 zł
  5. G-74 prof. Andrzej Szutowicz Zakład Medycyny Laboratoryjnej 250 000,00 zł
  6. G-31 prof. Stefan Angielski Katedra Biochemii Klinicznej 196 000,00 zł
  7. G-66 prof. Adam Bilikiewicz II Klinika Chorób Psychicznych 180 000,00 zł
  8. G-65 prof. Jan Stępiński Zakład Immunopatologii 165 000,00 zł
  9. G-68 prof. Marek Hebanowski Zakład Medycyny Rodzinnej 160 000,00 zł
  10. G-37 dr Mirosława Szczepańska-Konkel Zakład Analityki Klinicznej 152 000,00 zł
  11. G-71 prof. Zbigniew Gruca II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej 150 000,00 zł
  12. G-73 dr Małgorzata Sznitowska Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej 111 600,00 zł
  13. G-12 dr Stanisław Żołnierowicz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii 50 000,00 zł
  14. G-13 dr Stanisław Żołnierowicz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii 50 000,00 zł
  15. G-16 doc. Jacek Bigda Zakład Histologii 50 000,00 zł
  16. G-17 doc. Jacek Bigda Zakład Histologii 50 000,00 zł
  17. G-67 prof. Jacek Witkowski Katedra i Zakład Fizjopatologii 50 000,00 zł
  18. G-69 prof. Wojciech Cisowski Katedra i Zakład Farmakognozji 50 000,00 zł
  19. G-32 prof. Tadeusz Pawełczyk Zakład Medycyny Molekularnej 49 800,00 zł
  20. G-35 lek. Ludmiła Martyniec Katedra Biochemii Klinicznej 9 960,00 zł


  Tabela 8. Lista osób, które uzyskały w 1998 r., jako pierwszy autor, co najmniej 10 cytowań wg Science Citation Index.

  Lp. Autor z AMG Liczba cytowań
  1. R. Kaliszan 101
  2. J. Limon 44
  3. K. Jaśkiewicz 23
  4. J. Bigda 21
  5-6. T. Liberek
  P. Szefer
  19
  19
  7-8. A. Nasal
  B. Żołnierowicz
  14
  14
  9-10. M. Turowski
  J. Świerczyński
  13
  13
  11. A. Radecki 12
  12-13. H. Lamparczyk
  T. Pawełczyk
  11
  11
  14. P. Zarzycki 10


  Tabela 9. Prace badawczo-usługowe wykonane w 1999 r. o wartości sumarycznej narzutów i zysku powyżej 10.000zł.

  Lp. Kierownik pracy Narzut + zysk
  1. prof. Stanisław Janicki 55 120,70 zł
  2. prof. Adam Bilikiewicz 30 325,65 zł
  3. prof. Jerzy Landowski 30 242,19 zł
  4. prof. Andrzej Kryszewski 28 649,00 zł
  5. prof. Janina Suchorzewska 24 173,95 zł
  6. prof. Stefan Angielski 23 828,00 zł
  7. prof. Roman Kaliszan 17 454,70 zł
  8. prof. Barbara Krupa-Wojciechowska 16 819,50 zł
  9. prof. Jerzy Mielnik 16 329,51 zł
  10. prof. Henryk Lamparczyk 13 800,00 zł
  11. prof. Zygmunt Chodorowski 11 555,00 zł
  12. prof. Jacek Jassem 11 176,23 zł
  13. prof. Janusz Galiński 10 448,49 zł

  do gory

  Z ukosa

  Medice, cura te ipsum...

  Lekarzu, lecz się sam... Oczywiście, nie chodzi dosłownie o leczenie. Najczęściej lekarz w chorobie staje się zwykłym (może bardziej podejrzliwym) pacjentem. Znaczenie tej maksymy jest bardziej uniwersalne. Można to przełożyć na apel: krytykując innych - przyjrzyj się sobie...
  Niemniej, warto przymierzyć tę maksymę do obecnej sytuacji w placówkach rodzimej ochrony zdrowia. Narzekamy na błędy podjętej reformy, na nonsensy w funkcjonowaniu kas chorych i pewnie słusznie. Ale opinię publiczną bulwersują nagłaśniane przez media dramaty ludzkie: tu chory umiera bez pomocy u progu szpitala, tam pogotowie robi z chorego pijaka i kiedy wreszcie przyjeżdża, jest za późno. Nie jest to tylko nasz problem.
  Błędy lekarskie zdarzają się tak długo, jak długo istnieje medycyna. Kodeks Hammurabiego karał lekarza śmiercią za "uśmiercenie" pacjenta. Także prasa zachodnio-europejska przynosi wstrząsające opisy zaniedbań organizacyjnych i leczniczych i "krociowych" odszkodowań (o tym w innym miejscu). Chodzi o spojrzenie z punktu widzenia prawnego.
  Pielęgniarki w Olsztynie tłumaczyły się, że nie mogą opuścić stanowiska w szpitalnej izbie przyjęć i z podobnej zapewne motywacji nie zawiadomiły w ogóle lekarza.
  W ubiegłym tygodniu w posiedzeniu "Klubu Chirurgii XXI wieku" w Warszawie wziął udział mecenas Edward Wende, b. senator, obecny poseł, wcześniej obrońca w procesach politycznych. Jego zdaniem lekarz nie może odmówić pomocy na zewnątrz szpitala i ma obowiązek opuścić czasowo swój "posterunek". Dyskutowano przypadek, kiedy lekarz izby przyjęć jednego z warszawskich szpitali udzielił pomocy rannemu w wypadku ulicznym, a w tym czasie przywieziono do szpitala chorego z zawałem. Mecenas zapewnił, że podjąłby się obrony tego lekarza, nawet gdyby zawał doprowadził do zgonu...
  Lekarz w szpitalu nigdy bowiem nie jest jedynym dyżurnym. Ciekawy pogląd przedstawił też mecenas na zjawisko określane mianem korupcji lekarzy. Nawiązał do przypadku dr. Dwornika, który za przyznanie, że przyjmuje wyrazy wdzięczności w gotówce po zakończeniu leczenia poniósł konsekwencje dyscyplinarne. Otóż jego zdaniem przyjęcie tzw. korzyści materialnej w takich okolicznościach, bez uzależnienia od niej usługi leczniczej (może to być nawet np. przesunięcie kolejki w oczekiwaniu na operację) nie spełnia kryterium łapówki. Dodał, że chętnie podjąłby się obrony w takiej sprawie.
  No cóż, pogląd niekonwencjonalny w ustach wybitnego prawnika... Jednak problem rozwiąże się chyba sam po przeprowadzeniu reformy i usprawnieniu działania kas chorych. W Europie Zachodniej nie istnieje od dawna - po prostu opłaca się droższe ubezpieczenie, albo prywatne leczenie bezpośrednio w kasie szpitala. Lekarz otrzymuje tylko swoją część...

  B.I.L.

  do gory

  Kadry AMG i SPSK nr 1 - styczeń 2000

  SPSK nr 1

  Jubileusz długoletniej pracy w SPSK nr 1 obchodzą:
  40 lat
  Szczęsna Bellwon
  Teresa Jelińska
  mgr Leoniła Krygier

  35 lat
  Maria Olesińska
  mgr Janina Szynkowska

  30 lat
  Teresa Miądowicz
  mgr Teresa Zabłocka
  dr med. Bożena Zachwatowicz-Wasiniewska
  Stanisława Zakrzewska
  Urszula Żochowska

  25 lat
  Halina Beldziuk
  Zofia Borowicz
  Ryszard Cieślak
  Bożena Karnas
  Aleksandra Leżohubska
  Bożena Maciąg
  Grażyna Merchel
  Bożena Pawełczyk
  Elżbieta Życzkowska

  20 lat
  Anna Dąbrowska
  Mariola Gromadzka
  Teresa Kostrzewa
  Jadwiga Turzyńska

  Na emeryturę przeszły
  Alicja Bluma
  Anna Brzozowska
  dr med. Jadwiga Filipiuk
  Jadwiga Klimek
  Halina Michalczuk
  Władysława Nowicka
  Maria Siwek
  Jadwiga Tafiłowska

  AMG

  Funkcje kierownicze powierzono:
 • dr. hab. med. Anzelmowi Hoppe, prof. nzw. - kierownik Katedry i Zakładu Fizjopatologii na okres 1.02.2000 r. -31.01.2003 r.
 • prof. dr. hab. n. med. Januszowi Emerichowi - p.o. dyrektora Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych na okres 1.03.2000 r. -31.05.2000 r.
 • dr med. Marzenie Zarzecznej-Baran - p.o. kierownika Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Instytutu Medycyny Społecznej - od 14.02.2000 r. do odwołania.

  Z dniem 1.02.2000 r. powierzono:
 • mgr inż. Beacie Pazio stanowisko kierownika Działu Nauki
 • Grażynie Zedler stanowisko zastępcy kierownika Działu Organizacji i Zarządzania.

  Jubileusz długoletniej pracy w AMG obchodzą:
  25 lat
  Jerzy Borowski
  Teresa Moruś
  Halina Szechniuk

  Z Uczelni odeszła
  dr med. Anna Paprocka-Lipińska

  do gory

  Przedstawiciele studentów wybrani do Komisji Senackich i Uczelnianych

  Komisja Dyscyplinarna dla Studentów:
  1. Tomasz Starczewski
  2. Krzysztof Drozd
  3. Szymon Budrejko

  Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów:
  1. Lidia Grabowska
  2. Rafał Grzybowski
  3. Piotr Stępniewski

  Uczelniana Komisja ds. Regulaminu Studiów:
  1. Ewa Sikora
  2. Marcin Skrabalak

  Uczelniana Komisja Wyborcza:
  1. Barbara Piotrowska
  2. Sława Wieczorek
  3. Paweł Śmigowski

  Rada Biblioteczna:
  1. Anna Królak

  Senacka Komisja Budżetu i Finansów:
  1. Agnieszka Olszewska

  Senacka Komisja Spraw Studenckich:
  1. Łukasz Balwicki
  2. Anna Królak
  3. Grzegorz Łaskawski
  4. Agnieszka Olszewska

  Senacka Komisja Rozwoju Uczelni:
  1. Łukasz Balwicki

  Senacka Komisja Statutowa:
  1. Ewa Sikora
  2. Marcin Skrabalak

  Senacka Komisja Wydawnictw:
  1. Radosław Iwaszko
  2. Rafał Szembowski

  do gory

  Konferencje' 2000

  Czas Nazwa Miejsce Osoba udzielająca szczegółowych informacji
  13-16 kwietnia Międzynarodowe Warsztaty Dydaktyczne Od nauczania do uczenia się - modernizacja systemu kształcenia przeddyplomowego na Wydziale Lekarskim Wojewódzki Szpital Chorób Zakaźnych, sala im. Bincera; ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk Dr med. Jacek Kaczmarek
  Tel. (+ 48 58) 349 12 00
  E-mail: intrel@amg.gda.pl
  jkace@amg.gda.pl
  15 kwietnia Problemy pacjenta w wieku podeszłym - wymiar społeczny.
  Organizatorzy: Lions Club Gdańsk Neptun, AMG, Firma PFIZER
  Zakłady Teoretyczne AMG, sala im. Mozołowskiego; ul. Dębinki 1, Gdańsk Prof. Wiesław Makarewicz
  AMG, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
  Tel. (058) 349 10 00
  Fax (058) 302 49 92
  4-6 maja 8th International Scientific Conference for Students and Young Doctors Zakłady Teoretyczne AMG; ul. Dębinki 1, Gdańsk Studenci: Jacek Krajewski, Grzegorz Łaskawski
  E-mail: gregor@amg.gda.pl
  Tel. (+ 48 58) 349 12 00
  Medical University of Gdańsk, M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, Poland
  5-6 maja II Kliniczny Kurs Chirurgii Podstawy Czaszki Zakłady Teoretyczne AMG, sala im. Mozołowskiego, sala im. Reichera; ul. Dębinki 1, Gdańsk Alina Nowowiejska
  Katedra i Klinika Neurochirurgii
  AMG, ul. Dębinki 7,
  80-211 Gdańsk
  Tel. (058) 349 23 30
  Fax (058) 345 58 88
  E-mail: nchir@amg.gda.pl
  5-7 maja IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego Wojskowy Zespół Wypoczynkowy "Jantar"; Jurata Klinika Chorób Nerek AMG
  ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
  Tel. (058) 349 25 60
  Tel./fax (058) 346 11 86
  E-mail: nerka@amg.gda.pl
  17 maja III Kolokwium z Molekularnej Analizy Klinicznej
  Zmiany genetyczne w rozrostowych chorobach układu krwiotwórczego
  Katedra Biochemii Klinicznej; SPSK 1, pawilon 28, Gdańsk Dr n. med. Paweł Chrzan
  Zakład Medycyny Molekularnej Katedry Biochemii Klinicznej AMG, ul. Dębinki 7, pawilon 29,
  80-211 Gdańsk
  Tel. (058) 349 27 59
  Fax (058) 344 96 53
  E-mail: medmol@amg.gda.pl
  chrzan_%_amg.gda.pl
  18-21 maja Meeting of the Working Group on Epidemiology and Prevention of the European Society of Cardiology Hotel Posejdon, ul. Kapliczna 30, 80-341 Gdańsk Prof. Andrzej Rynkiewicz
  Ist Department of Cardiology
  Medical University of Gdańsk,
  Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, Poland
  Tel. (+ 48 58) 346 12 01
  Fax (+ 48 58) 346 12 01
  E-mail: pdrewla@amg.gda.pl
  (person responsible: dr Piotr Drewla)
  2-3 czerwca Wybrane zaburzenia endokrynologiczne i hematologiczne u kobiet w wieku rozrodczym Zakłady Teoretyczne AMG, sala im. Hillera i hol; ul. Dębinki 1, Gdańsk Prof. Eugenia Częstochowska
  Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Zaburzeń Hemostazy AMG,
  ul. Kieturakisa 1, 80-742 Gdańsk
  Tel. (058) 349 39 02
  Tel./fax (058) 301 14 22
  E-mail: abt@amg.gda.pl
  kblaut@amg.gda.pl
  9-22 lipca Szkoła Letnia Biotechnologii Twardy Dół (Okolice Zblewa, ok.70 km od Gdańska) Dr Jacek Bigda
  Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AMG,
  ul. Kładki 24, Gdańsk
  Tel. (058) 301 04 10
  Tel./fax (058) 301 03 81
  E-mail: jjbigd@amg.gda.pl
  15-16 września VI Spotkanie Sekcji Młodych Immunologów Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
  Cytometria przepływowa w immunologii
  Zakłady Teoretyczne AMG; ul. Dębinki 1, Gdańsk Lek. Piotr Trzonkowski
  Katedra Histologii i Immunologii AMG,
  ul. Dębinki 1, Gdańsk
  Tel. (058) 349 14 30
  Fax (058) 349 14 36
  E-mail: ptrzon@amg.gda.pl
  20-23 września Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych Zakłady Teoretyczne AMG, sala im. Hillera, sala im. Reichera; ul. Dębinki 1, Gdańsk Komitet Organizacyjny X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych
  ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
  Tel./fax (058) 302 64 27
  E-mail: pedsurg@amg.gda.pl
  21-23 września European Federation of Immunological Societes' 2000 Satellite Symposium
  Heat shock proteins: immune, stress response and apoptosis
  Zakłady Teoretyczne AMG; ul. Dębinki 1, Gdańsk Dr Jacek Bigda
  Dept. of Histology & Immunology Medical University of Gdańsk
  Dębinki 1, 80-211 Gdańsk, Poland
  Tel. (+ 48 58) 349 14 34
  Fax (+ 48 58) 349 12 00
  E-mail: jjbigd@amg.gda.pl
  Web: http://www.efis2000.pl/
  29-30 września Rehabilitacja w zaburzeniach metabolicznych (cukrzyca, otyłość, osteoporoza) Gdańskie Zakłady Ortopedyczne, ul. Angielska Grobla 24, 80-756 Gdańsk Dr Bogumił Przeździak
  Gdańskie Zakłady Ortopedyczne
  ul. Angielska Grobla 24, 80-756 Gdańsk
  Tel. (058) 302 09 31
  Tel./fax (058) 302 16 22
  Dr Wiesława Nyka
  Zakład Rehabilitacji AMG, ul. Dębinki 1

  Opracowała na podstawie materiałów nadesłanych do Sekretariatu Rektora
  mgr Grażyna Sadowska

  do gory

  Ortotanazja i dystanazja jako problem prawny, medyczny i moralny

  prof. Stefan Raszeja


  Wydawałoby się, że "Ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów" z 1995 r. obejmująca całokształt zagadnień związanych z transplantologią i w sposób ostateczny regulująca wszystkie sporne problemy prawne, usunęła jednocześnie wszelkie zastrzeżenia natury medycznej i etycznej. Że tak nie jest, dowiadujemy się m.in. z prasy, w której pojawiają się głosy, prezentujące domniemanie, jakoby lekarze poszukujący dawców dopuszczali się ortotanazji nazywanej przez nich eutanazją bierną. Jest to oskarżenie poważne. Wiadomo bowiem, jaką niesławą cieszy się pojęcie eutanazji. Pojęcia i słowa rządzą się często własnymi regułami, co powoduje, że następuje zmiana ich pierwotnego sensu. Taka metamorfoza dotyczyła właśnie pojęcia eutanazji. Pierwotnie słowo to pochodzące z języka greckiego (eu = dobra, łagodna, bezbolesna; tanatos - śmierć) według W. Kopalińskiego (Słownik wyrazów obcych) oznaczało po prostu "skrócenie męki" pacjenta znajdującego się w przedłużającej się agonii lub nieuleczalnie chorego i to z reguły przy pomocy śmiertelnej dawki środka uśmierzającego ból. Termin ten był nadużywany przez hitlerowców, przez odnoszenie go do zabójstw popełnionych przez nich na ludziach chorych umysłowo, niedorozwiniętych dzieciach, kalekach i więźniach obozów koncentracyjnych niezdolnych do pracy. Polskie prawo karne nie dopuszcza żadnej formy pozbawienia życia człowieka, również nieuleczalnie chorego, cierpiącego i domagającego się tego. Kodeks karny (art. 150) za zabójstwo człowieka dokonane na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego przewiduje jedynie niższy wymiar kary, a w wyjątkowych wypadkach nadzwyczajne złagodzenie kary (przestępstwo uprzywilejowane). Z kolei w zakresie odpowiedzialności zawodowej kodeks etyki lekarskiej (art. 31) zabrania lekarzom eutanazji uznając ją za czyn moralnie naganny, chociażby był motywowany z pobudek szlachetnych. Samo pojęcie eutanazji nie powinno było mieć żadnego związku z transplantacją, a zwłaszcza z procesem orzekania o śmierci potencjalnego dawcy. Niestety w międzyczasie powstały liczne pochodne tego wyrażenia, jak ortotanazja i dystanazja. Te właśnie pojęcia funkcjonują dość powszechnie, a nieprecyzyjne posługiwanie się nimi wprowadza chaos do rozumienia procesu umierania.
  Ortotanazja oznacza - zgodnie ze słownikiem W. Kopalińskiego - "zaniechanie dalszego sztucznie podtrzymywanego życia" (z greckiego: orthos = prosty, prawdziwy), a dystanazja jest odwrotnością ortotanazji i według ww. autora oznacza "sztuczne utrzymywanie czynności serca i płuc pacjenta z nieodwracalnymi zmianami albo ciężkimi uszkodzeniami mózgu" (z greckiego: dys - wyłączenie, nieobecność). Dystanazję Francuzi nazywają: mort en survie "artificielle", co oznacza "śmierć ze sztucznym przeżyciem".
  Każde z tych dwóch pojęć jest nieodłącznie związane z procesem postępowania lekarskiego w okresie umierania człowieka. Dystanazja jest następstwem postępu intensywnej terapii, a stosowanie dystanazji jest chlebem powszednim lekarzy - specjalistów z zakresu reanimacji i resuscytacji. Nauka i praktyka w tym zakresie pozwala aktualnie przesuwać granice śmierci. Czy jednak z punktu widzenia moralnego słusznym jest takie przedłużanie życia narządowego lub tkankowego ad infinitum, kończącego się fantomizacją, czyli podtrzymywaniem życia "preparatów" a nie ludzi. Zanim odpowiem na to pytanie, zwrócę uwagę na fakt, że względy organizacyjno-ekonomiczne stanowią główne ograniczenie działań dystanazyjnych. Medycyna nowoczesna jest za droga, nawet dla społeczeństw bogatych. Koszty leczenia, w którym wdrażałoby się wszystkie osiągnięcia nauki są nieosiągalnie wysokie. Co nam z tego, że "należy nam się bezpłatne leczenie na możliwie najwyższym poziomie" (jak mówi konstytucja i karta praw pacjenta), skoro ani chorzy nie są w stanie tego wyegzekwować, ani społeczeństwo zapewnić jego realizacji? Kryzys ten rzutuje m.in. na praktykę dystanazyjną. Czasem wręcz okazuje się, że w związku z ograniczeniem dostępności drogiej, przedłużającej życie aparatury, lekarz musi podjąć decyzję, którego spośród kilku chorych ratować za jej pomocą. Pojawia się wówczas problem ortotanazji. Zaprzestanie przedłużania życia pacjenta, co do którego w świetle aktualnego stanu wiedzy medycznej istnieje niewątpliwe przekonanie o niecelowości dalszego jego utrzymywania przy pomocy środków określanych mianem nadzwyczajnych, oznacza zezwolenie na postęp procesu umierania zdążającego do nieuchronnej śmierci danego osobnika. Problem ten z punktu widzenia etycznego był wielokrotnie rozważany. Ostatecznie wszystkie autorytety moralne zgodziły się, że w stanach terminalnych lekarz nie ma obowiązku podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii i stosowania środków nadzwyczajnych. Tak też formułuje to zagadnienie art. 32 kodeksu etyki lekarskiej. Jest to wyraźne przyzwolenie na ortotanazję zarówno w drodze działania (np. poprzez odłączenie pacjenta od aparatury jeżeli leczenie za jej pomocą nie przynosi pozytywnych rezultatów), jak i poprzez zaniechanie (np. nie podjęcie intensywnego leczenia i nie przyłączenie pacjenta do aparatury). Decydujące znaczenie ma fakt, czy przedłużanie życia wymaga pomocy środków nadzwyczajnych. Jeżeli więc użyte środki posiadają cechy pozwalające zaliczyć je do kategorii nadzwyczajnych, to zaprzestanie ich stosowania należy traktować jako ortotanazję i za takie postępowanie lekarz nie może odpowiadać prawnie, a moralnie jest ono uzasadnione. Decyzja o ortotanazji należy do lekarza i jest związana z oceną szans leczniczych. A czym są środki nadzwyczajne, jakie muszą posiadać cechy, aby mogły być czynnikiem decydującym o zastosowaniu ortotanazji? Granica między środkami zwyczajnymi a nadzwyczajnymi jest bardzo płynna i zależy od szeregu okoliczności. W naszych warunkach wyznacznikami tej granicy są: dostępność oraz powszechność stosowania tych środków, jak i związane z tym kryterium finansowe - co jest z pewnością stwierdzeniem drastycznym, lecz wynikającym z trzeźwego spojrzenia na stan polskiej służby zdrowia. Do środków nadzwyczajnych należeć będą zatem - w zależności od konkretnej sytuacji - nie tylko wysoko specjalistyczny sprzęt medyczny, ale i drogie lekarstwa, których zastosowanie wymaga wysokich nakładów finansowych, przy czym istnieje domniemanie, że środki te w ogóle nie przyniosą pożądanego skutku w postaci poprawy stanu zdrowia pacjenta. Stosunkowo prosty jest problem ortotanazji u osób, u których stwierdzono w sposób pewny nieodwracalne ustanie czynności pnia mózgu. Wówczas bowiem mamy do czynienia z ortotanazją nie dotyczącą osoby żywej, lecz życia istniejącego wyłącznie na szczeblu narządowym lub wręcz komórkowym. Do tego rodzaju działania medycznego - po stwierdzeniu śmierci mózgu - niektórzy w ogóle nie stosują określenia ortotanazji, uważając - niezupełnie słusznie - że ortotanazja dotyczy tylko wyłączenia stosowania środków nadzwyczajnych i uporczywej terapii wobec osób z zachowaną jeszcze czynnością pnia mózgu, ale bez szans na wyleczenie, u których stosowanie wymienionych środków pociąga za sobą przedłużanie umierania. Osobiście uważam, że obie sytuacje - jakkolwiek różne - są typowymi działaniami ortotanazyjnymi. O ile jednak ortotanazja po stwierdzeniu śmierci mózgu - a tak jest m.in. w transplantologii - nie budzi najmniejszych zastrzeżeń etycznych i prawnych, to w stosunku do osób, u których nie można stwierdzić ostatecznej śmierci pnia mózgu, stosowanie ortotanazji musi być bardzo ostrożne i poprzedzone dokładnym przeanalizowaniem wszystkich okoliczności stanu faktycznego przez doświadczone konsylium lekarskie.
  Wiem, że istnieje zrozumiała niechęć personelu medycznego do konieczności dokonywania oceny życia ludzkiego, ale aktualna sytuacja wymaga nieraz zajęcia takiego stanowiska. Wymaga tego również odpowiedzialność prawna lekarza. Z doświadczenia sądowo-lekarskiego wiem, że często sprawy przeciwko lekarzom podnoszone przez prokuratury dotyczą właśnie podtrzymywania życia i wykorzystania wszystkich szans leczniczych. Ileż to razy musiałem odpowiadać na pytanie, czy w danym przypadku słusznie nie podjęto dystanazji resuscytacyjnej lub czy przedwcześnie ją przerwano. Odpowiadam z reguły, że należy ją stosować tylko wtedy, gdy ocena szans leczniczych jest pozytywna i rokuje powrót do zdrowia. Z drugiej strony jest rzeczą oczywistą, że dystanazja resuscytacyjna może być stosowana tylko do momentu pewnej i niewątpliwej śmierci mózgu. Wyjątkiem są działania dystanazyjne dla podtrzymania witalności narządów celem ich późniejszego przeszczepienia, o czym mówi art. 34 kodeksu etyki lekarskiej. Tu znowu spotkałem się ze zdaniem niektórych autorów, że nie jest to już dystanazja w klinicznym rozumieniu, a raczej "preparatyka na zwłokach". Osobiście uważam za słuszne uznanie za dystanazję również działanie lekarskie po śmierci pnia mózgu polegające na dotlenianiu i odżywianiu narządów i tkanek, które mają być następnie wykorzystane w drodze transplantacji. Na koniec chciałbym dodać, że przesunięcie granic podtrzymywania życia dokonane przez postęp naukowy spowodowało spór medycyny nie tylko z prawem, ale także z szeregiem pojęć socjologicznych. Moje uwagi mają na celu wywołanie refleksji wymagającej zastanowienia się nad współczesnym znaczeniem takich pojęć jak ortotanazja i dystanazja, a co za tym idzie nad potrzebą postępu diagnostycznego dotyczącego oceny szans leczniczych w przypadkach, w których konieczne są rozstrzygnięcia orto- lub dystanazyjne.

  Przedruk: Biuletyn Informacyjny OIL Gdańsk, 1999

 • STRONA GŁÓWNA     WSTECZ