strona główna > uczelnia > gazeta AMG > archiwum gazety AMG

ASCII Kwiecień 2002    

Spis treści
Redakcja


do gory

Prof. Wiesław Makarewicz
kandydatem na Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku


* * *


Jako kandydat ubiegający się o reelekcję
na funkcję rektora
Akademii Medycznej w Gdańsku,
uprzejmie zapraszam wszystkich członków
naszej Społeczności Akademickiej
na spotkanie przedwyborcze
w sali im. St. Hillera
(gmach Zakładów Teoretycznych)
we środę dnia 10 kwietnia br. o godz. 14.00

* * *


do gory

Kadencja rektorska 1999 - 2002
Ważniejsze osiągnięcia i plany na przyszłość


Ubiegając się o reelekcję na kadencję 2002-2005 pragnę dokonać syntetycznego podsumowania minionej kadencji i nakreślić najważniejsze zamierzenia na nadchodzące lata. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że w minionych trzech latach w Uczelni nastąpiły, jak sądzę, coraz lepiej widoczne, korzystne zmiany. Równocześnie bardzo wiele istotnych przedsięwzięć aktualnie jest w toku i zaowocuje pozytywnymi skutkami dopiero w niedalekiej przyszłości. Obejmując urząd w sytuacji gdy kondycja Uczelni i szpitali klinicznych była wysoce nie zadawalająca, stanąłem przed niezwykle trudnym zadaniem. Trzeba z naciskiem podkreślić, że przyszło mi zarządzać Uczelnią w nadzwyczaj trudnym okresie - w warunkach nieudolnie wdrażanej reformy systemu opieki zdrowotnej i narastającego kryzysu finansów publicznych państwa; w tym względzie czas, który przed nami najpewniej też nie będzie łatwiejszy.
Poniżej przedstawiam katalog najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych w trakcie upływającej kadencji. W przygotowaniu jest również obszerne i dobrze udokumentowane, szczególnie w aspekcie finansowym, sprawozdanie z mijającej kadencji, które ukaże się w formie specjalnego wydawnictwa książkowego jeszcze przed wakacjami br. Stanowić ono będzie bogate źródło informacji o aktualnej kondycji Uczelni i, jak mniemam, zapoczątkuje tradycję kończenia każdej kolejnej kadencji rektorskiej takim wyczerpującym opracowaniem.
 • Podsumowanie mijającej kadencji

  Dydaktyka / Studenci

  Podejmowane działania w zakresie spraw dydaktycznych wiązały się głównie z rozszerzeniem oferty dydaktycznej i jej modernizacją. W szczególności należy wymienić:
  • Poszerzenie oferty dydaktycznej Uczelni: odpłatne studia wieczorowe i zaoczne, zaawansowane przygotowania do uruchomienia studiów anglojęzycznych dla obcokrajowców, uruchomienie regularnych studiów podyplomowych, zaawansowane prace w sprawie utworzenia Zamiejscowego Wydziału Lekarskiego w Izraelu
  • Powołanie i rozpoczęcie prac organizacyjnych Wydziału Nauk o Zdrowiu, Oddziału Zdrowia Publicznego i Oddziału Medycyny Laboratoryjnej - oferta nowych kierunków studiów zawodowych na poziomie licencjackim
  • Rozszerzanie studiów doktoranckich (z 57 słuchaczy w roku 1999 do 88 w roku 2001)
  • Dalszy rozwój współpracy i wymiany międzynarodowej w ramach Programu SOCRATES/ERASMUS
  • Przygotowanie wniosku do akredytacji Wydziału Lekarskiego i wizyta zespołu akredytacyjnego w dniach 18-20 marca br. Wstępna ocena Komisji Akredytacyjnej publikowana jest w tym numerze Gazety AMG
  • Przygotowanie do wizyty akredytacyjnej w dniach 25-29 maja br. na Oddziale Stomatologicznym grupy ekspertów Komisji Edukacji Unii Europejskiej w ramach programu Dental Education Evolve, koordynowanego przez uniwersytet w Dublinie (Irlandia)
  • Modernizacja programu studiów: poszerzenie oferty zajęć fakultatywnych, pilotowa próba organizacji zajęć klinicznych z chorób wewnętrznych opartych o elementy nauczania problemowego
  • Powołanie na Wydziale Lekarskim Samodzielnej Pracowni Dydaktyki i Edukacji Medycznej
  • Nawiązanie ścisłej i owocnej współpracy z Samorządem Studentów - zwiększenie aktywności studentów na różnych polach. Organizacja przez studentów cyklicznej imprezy "MEDYKALIA" i Międzynarodowej Konferencji Studenckiej
  • Aktywna współpraca z Duszpasterstwem Akademickim
  • Reaktywowanie działalności Klubu "MEDYK"
  • Całkowita modernizacja Domu Studenta nr 3 i węzłów sanitarnych w DS nr 2
  • Wykonanie połączenia światłowodowego i udostępnienie internetu mieszkańcom DS nr 1.

  Nauka

  W zakresie działalności naukowej wdrożono zobiektywizowane systemy motywacyjne oraz koncentrowano się na uporządkowaniu i ujednoliceniu sprawozdawczości, co zaowocowało lepszą prezentacją Uczelni wobec KBN. W szczególności należy wymienić:
  • Podwyższenie w roku 2002 w rankingu KBN pozycji Wydziału Lekarskiego z kategorii 3 do kategorii 2. Utrzymanie dotychczas zajmowanej pozycji Wydziału Farmaceutycznego w kategorii 2 i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG w kategorii 1.
  • Znamienny wzrost liczby publikacji w renomowanych czasopismach i liczby grantów KBN (z 58 w r. 1999 do 81 w r. 2001)
  • Opracowanie nowych zasad kategoryzacji jednostek, opiniowania wniosków o inwestycje aparaturowe i rozdziału środków na działalność statutową i badania własne
  • Doposażenie Biblioteki Głównej w komputery i utworzenie stanowisk dostępnych dla studentów
  • Otwarcie nowej inwestycji "TRÓJMIEJSKA AKADEMICKA ZWIERZĘTARNIA DOŚWIADCZALNA", finansowanej ze środków KBN.

  Działalność kliniczna

  Działalność koncentrowała się na uzyskaniu realnego wpływu na proces zarządzania szpitalami oraz stworzenia warunków dla przygotowania niezbędnych przekształceń. W szczególności należy wymienić:
  • Normalizacja relacji ze Szpitalami Klinicznymi, powołanie nowych dyrektorów SPSK nr 1 i 3 - budowa, niemal od postaw, racjonalnego systemu zarządzania i wiarygodnego liczenia kosztów
  • Wydzielenie ze struktury SPSK nr 1 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej: Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego i Centrum Medycyny Rodzinnej, Medycyny Pracy i Promocji Zdrowia. Obie te jednostki podjęły samodzielną działalność w maju 2001 r. i zakończyły miniony rok dodatnim wynikiem finansowym
  • Rozpoczęcie działań restrukturyzacyjnych w SPSK nr 1: (Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Dzienny Kliniki Hematologii, zaawansowane prace przygotowawcze do powołania Oddziału Medycyny Ratunkowej i Klinicznego Centrum Kardiologii, prace przygotowawcze do przeniesienia Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii oraz do poprawy warunków dla pacjentów oddziału onkohematologii dziecięcej)
  • Wobec realnego zagrożenia likwidacją podjęto intensywne starania o obniżenie kosztów funkcjonowania i restrukturyzację jednostek w SPSK nr 3
  • Restrukturyzacja Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych - powołanie wydzielonych Klinik Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii
  • Powołanie Regionalnego Centrum Diabetologii i Regionalnego Centrum Nadciśnienia Tętniczego - oddanie budynku na siedzibę tych jednostek po kapitalnym remoncie finansowanym ze środków KBN
  • Zakończenie ostatniego etapu inwestycji pt. "ROZBUDOWA INSTYTUTU KARDIOLOGII"; oddanie do użytku gruntownie zmodernizowanego bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizacją.

  Zarządzanie Uczelnią / Administracja

  Głównym celem było zbilansowanie budżetu Uczelni oraz poszukiwanie nowych źródeł przychodów. Pomyślna realizacja tych zadań umożliwiła utrzymanie dotychczasowej wielkości zatrudnienia w Uczelni. W szczególności należy tu wymienić:
  • Zamknięcie w Uczelni kolejnego, drugiego roku budżetowego (2002) nieznacznie dodatnim wynikiem finansowym
  • Rosnące zadania dydaktyczne (wzrost liczby studentów z 2443 w r. 1999 do 3017 w r. 2001) zostały zrealizowane z wykorzystaniem rezerw kadrowych, co pozwoliło na utrzymanie zatrudnienia na poziomie roku 1999, pomimo zmniejszonej dotacji budżetowej, spowodowanej kryzysem finansów państwa
  • Reorganizacja i poprawa funkcjonowania niektórych działów administracji (Dział Nauki, Dział Spraw Osobowych, Dziekanat Wydziału Lekarskiego)
  • Powołanie i rozbudowa w administracji Uczelni nowego działu sprawującego nadzór nad szpitalami klinicznymi
  • Reorganizacja i komputeryzacja Działu Nauki
  • Zapoczątkowanie tworzenia uczelnianego centrum komputerowego w oparciu o własne zasoby Uczelni
  • Aktywna polityka informacyjna oraz promocja i kształtowanie wizerunku Uczelni; modernizacja i aktualizacja witryny internetowej AMG.

  Inne
  • Reaktywacja działalności Stowarzyszenia Absolwentów AMG
  • Organizacja corocznych uroczystości odnowienia dyplomu z okazji Jubileuszu 50-lecia ukończenia studiów.

  Po blisko trzech latach sprawowania urzędu bardzo wiele spraw jest w realizacji i wymaga kontynuacji. Do najważniejszych należy zaliczyć w pierwszym rzędzie:
  • Włączenie Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni w strukturę Uczelni
  • Organizacja i uruchomienie Zamiejscowego Wydziału Lekarskiego w Izraelu
  • Przygotowanie do uruchomienia w r. akademickim 2002/2003 studiów anglojęzycznych dla obcokrajowców (program 4-letni dla studentów po college w USA i program 6-letni)
  • Organizacja i uruchomienie wspólnej jednostki we współpracy z Akademią Morską w Gdyni celem kształcenia w zakresie ratownictwa
  • Starania o przejęcie przez AMG Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego
  • Starania o budowę nowego Centrum Onkologii
  • Przygotowania do organizacji przez AMG w dniach 26-28 czerwca br. prestiżowej, dorocznej konferencji European Health Management Association pn. "MANAGING THE PRESSURES: HEALTH, QUALITY AND MONEY".

 • Najważniejsze zamierzenia na nową kadencję
  Pragnę poniżej skupić się na kilku zagadnieniach, które uważam za szczególnie istotne i którym chciałbym poświęcić wiele uwagi w niedalekiej przyszłości. Wcześniejszym zajęciem się nimi stanął na przeszkodzie po części napór spraw bieżących, ale także konieczność gruntownego przeglądu struktur oraz istniejących problemów i potrzeb. Dzięki doświadczeniu i wiedzy nabytej w trakcie pierwszej kadencji, czuję się bardziej kompetentny do zmierzenia się z nimi.
  1. Opracowanie perspektywicznego planu i wizji rozwoju Uczelni w bliższym (5 lat) i dalszym (10-15 lat) horyzoncie czasowym. Łączyć się to musi ze sformułowaniem misji naszej Uczelni. Próba właściwej odpowiedzi na postawione pytanie Quo vadis Academia? wymaga aktywnego udziału całej społeczności akademickiej. Uczelnia powinna dążyć do ścisłej integracji z regionalnym systemem opieki zdrowotnej i dzięki temu budować regionalny lobbing swoich interesów. Tak więc praca nad takim programem musi przebiegać w ścisłej współpracy z samorządem i władzami województwa oraz samorządami miast i stać się ważnym czynnikiem integrującym nasze środowisko. Istotną jego częścią musi stać się program rewitalizacji naszych szpitali klinicznych, łącznie z planem koniecznych inwestycji i remontów, w tym także niezbędnej poprawy układu komunikacyjnego. Powstrzymanie bieżącej finansowej degradacji szpitali klinicznych jest nieodzownym warunkiem poszukiwania możliwości restrukturyzacji istniejącego zadłużenia.
  2. Drugim, niezmiernie ważkim zagadnieniem jest systemowe opracowanie polityki zatrudnienia, przede wszystkim w odniesieniu do nauczycieli akademickich. Łączą się z tym mechanizmy motywacyjne, a więc wynagrodzenia i system oraz kryteria awansów. Należy zrealizować dawno podnoszony postulat, by ocena działalności nauczycieli akademickich była rzeczywiście wielostronna i wyważona, uwzględniająca we właściwych proporcjach działalność dydaktyczną, naukową, kliniczną i organizacyjną. Opracowany system musi sprzyjać innowacyjności, stwarzając zachętę do podejmowania badań aplikacyjnych i wdrażania nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych.
  3. Modernizacja dydaktyki jest zagadnieniem wciąż aktualnym i powinna być procesem ciągłym. Mamy w tej dziedzinie wiele do zrobienia. Wielkie oraz uzasadnione są oczekiwania naszych studentów, którzy zamiast nauczania w klinikach chcieliby widzieć nauczanie prawdziwie kliniczne, a w zakładach nauk podstawowych - prawdziwie zintegrowane z nauczaniem przedklinicznym i klinicznym. Niezbędne jest także szersze wykorzystywanie Internetu, celem archiwizacji i łatwego udostępniania materiałów dydaktycznych. W przeciwieństwie do działalności badawczej i klinicznej, rozwój dydaktyki nie wymaga aż tak wielkich nakładów finansowych i możemy w tej dziedzinie osiągnąć szybki i spektakularny sukces na tle innych uczelni medycznych w kraju. W pierwszym rzędzie będziemy musieli wdrożyć zalecenia, jakie znajdą się w końcowym raporcie Komisji Akredytacyjnej. Niewątpliwie krokiem we właściwą stronę, chociaż niewystarczającym, jest powołanie do życia na Wydziale Lekarskim Samodzielnej Pracowni Dydaktyki i Edukacji Medycznej. Musimy nadal pracować nad umocnieniem pozycji i osiągnięciem wysokich akademickich standardów nowo powołanych kierunków studiów. Niezależnie od tego, istnieje pilna potrzeba wzmocnienia roli dziekana jako organizatora i koordynatora, także merytorycznego, całości dydaktyki na wydziale. Nauczanie musi być bardziej interdyscyplinarne i transdyscyplinarne. Powtórzę truizm, że bez studentów traci sens cała nasza działalność jako Uczelni. Dlatego też to właśnie im w pierwszym rzędzie powinniśmy poświęcać swoją uwagę, ich pytać o ocenę całego procesu dydaktycznego i poszczególnych jego realizatorów.
  4. Kolejnym problemem wymagającym zaangażowania jest unowocześnienie i systemowa reforma zarządzania Uczelnią wraz z wprowadzeniem informatyzacji zarządczej. Nasz obecny system administracyjny jest przestarzały i wymaga gruntownej reorganizacji w oparciu o ekspertyzę zewnętrzną i zgodnie z wymogami nauki o zarządzaniu. Jestem przekonany, że może on pracować sprawniej i być bardziej kompetentny i przyjazny dla nas wszystkich.
  Kończąca się kadencja skłania do refleksji, że przyjęta w języku angielskim i umieszczona w Statucie nazwa naszej Uczelni - Medical University of Gdańsk - nie jest już bynajmniej "na wyrost". W ostatnich latach rozszerzyliśmy istotnie naszą ofertę dydaktyczną, rozbudowaliśmy naszą strukturę i możemy szczycić się tym, że staliśmy się prawdziwym medycznym uniwersytetem, wyposażonym we własne szpitale akademickie i rozległe kontakty międzynarodowe. Przy utrzymaniu zatrudnienia na dotychczasowym, niezmienionym poziomie nasza Uczelnia wykonuje obecnie znacznie zwiększone zadania, za co wszystkim pracownikom pragnę wyrazić uznanie i szczere podziękowanie. Serdeczne słowa podziękowania pragnę także skierować do grona swoich najbliższych współpracowników, którzy w znaczący sposób przyczynili się do wszystkich wspomnianych powyżej dokonań.

prof. Wiesław Makarewicz

* * *


do gory

Wybory 2002


Wybrani przedstawiciele
na kadencję 2002-2005


do Rady Wydziału Lekarskiego

Balwicki Łukasz, IV rok Wydział Lekarski
Dr Bohdan Zbigniew, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii
Bojanowska Ewa, V rok Wydział Lekarski
Dr Bryl Ewa, Zakład Immunopatologii
Dr Budziński Waldemar, Samodzielna Pracownia Psychologii Medycyny
Czapiewski Piotr, I rok Wydział Lekarski
Dr Kawecka Aleksandra, Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej
Dr Kazimierska Ewa, Klinika Chorób Wewnętrznych Endokrynologii i Zaburzeń Hemostazy
Dr Kowalska Bożena, Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani
Krak Agnieszka, V rok Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego
Dr Kręglewska Barbara, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej
Lipska Beata, VI rok Wydział Lekarski
Dr Łukiański Marian, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Marjański Tomasz, IV rok Wydział Lekarski
Dr Mechlińska-Baczkowska Janina, Zakład Radiologii
Dr Moszkowska Grażyna, Zakład Immunopatologii
Dr Olszewski Jarosław, Klinika Położnictwa
Przybysławski Błażej, II rok Wydział Lekarski
Przyłucka Paulina, II rok Wydział Lekarski
Ramotowska (Tawrel) Anna, V rok Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego
Sabiniarz (Misiarz) Małgorzata, V rok Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego
Dr Serkies Krystyna, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii
Dr Sobiczewski Wojciech, I Klinika Chorób Serca
Szulc Karolina, II rok Wydział Lekarski
Dr Śramkiewicz Janina, Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej
Tuscher Michał, III rok Wydział Lekarski
Wieczorek Sława, V rok Wydział Lekarski
Dr Wierzba Tomasz, Katedra i Zakład Fizjologii
Zalewski Dominik, I rok Wydział Lekarski
Dr Zarzeczna-Baran Marzena, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

do Rady Wydziału Farmaceutycznego

Barca Grzegorz, IV rok Wydział Farmaceutyczny
Dr Cal Krzysztof, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej
Czenkusz Michał, III rok Wydział Farmaceutyczny
Dr Damasiewicz Barbara, Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki
Dr Konieczyński Paweł, Katedra i Zakład Chemii Analitycznej
Morawska Marianna, I rok Oddział Medycyny Laboratoryjnej
Dr Teodorczyk Jacek, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej

do Senatu AMG na kadencję 2002-2005

Dr Adrych Krystian, Klinika Gastroenterologii
Balwicki Łukasz, IV rok Wydział Lekarski
Czapiewski Piotr, I rok Wydział Lekarski
Goyke Bartosz, III rok Wydział Farmaceutyczny
Dr Gumkowska-Kamińska Barbara, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii
Keslinka Tadeusz, Zespół Zamówień Publicznych
Dr Nowalska-Kwapisz Halina, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej
Dr Prajs Józef, Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej
Dr Radwańska Aleksandra, Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki
Dr Sławiński Jarosław, Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
Dr Taraszewska-Czarnowska Marianna, Zakład Radiologii
Tuscher Michał, III rok Wydział Lekarski
Dr Zdrojewski Tomasz, Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii.

* * *


Kalendarium wyborów

WYBORY REKTORA
11 - 22 marca 2002 r. w godz. 8.00-15.00
Zgłaszanie kandydatów na funkcję rektora - Biuro Uczelnianej Komisji Wyborczej, pokój nr 24, pawilon nr 1 AMG, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
27 marca 2002 r. (środa)
Ogłoszenie alfabetycznej listy kandydatów na funkcję rektora
4 - 15 kwietnia 2002 r.
Zebrania przedwyborcze, prezentacja kandydatów na funkcję rektora
16 kwietnia 2002 r. (wtorek) godz. 12.00
Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów wybierające rektora AMG - sala im. Hillera, Budynek Zakładów Teoretycznych

WYBORY PROREKTORÓW
23 kwietnia 2002 r. (wtorek) godz. 12.00
Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów wybierające prorektorów - sala im. Hillera, Budynek Zakładów Teoretycznych

WYBORY DZIEKANÓW
Zgłaszanie kandydatów na funkcje dziekanów w sekretariatach odpowiednich dziekanatów w godzinach 8.00-15.00:
 • Wydziału Lekarskiego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a w dniach 24 - 30 kwietnia 2002 r.
 • Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Hallera 107 w dniach 24 - 30 kwietnia 2002 r.
 • Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG, przy ul. Kładki 24 w dniach 15 - 25 kwietnia 2002 r.

ZEBRANIA RAD WYDZIAŁÓW WYBIERAJĄCE DZIEKANA
7 maja 2002 r. (wtorek)
9.15 Wydziału Farmaceutycznego - sala konferencyjna Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego
12.00 Wydziału Lekarskiego - sala im. Hillera, Budynek Zakładów Teoretycznych,
15.00 Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG - sala posiedzeń Rady Wydziału, ul. Kładki 24

WYBORY PRODZIEKANÓW ORAZ SENATORÓW SPOŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU PROFESORA ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POSIADAJĄCYCH STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO
WYBORY PRODZIEKANÓW


14 maja 2002 r. (wtorek)
9.15 Wydziału Farmaceutycznego - sala konferencyjna Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego
12.00 Wydziału Lekarskiego - sala im. Mozołowskiego, Budynek Zakładów Teoretycznych
15.00 Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG I AMG - sala posiedzeń Rady Wydziału, ul. Kładki 24

Ustala się drugie terminy wyborów na 15 minut po podanych godzinach rozpoczęcia wyborów w pierwszym terminie.

prof. Jerzy Krechniak
przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

* * *


do gory

Kalendarium Rektorskie


27.02.02 - Uroczystość wręczenia Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2001 w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku. W kategorii nauk humanistycznych nagrodę otrzymał prof. Roman Wapiński z Uniwersytetu Gdańskiego, a w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych prof. Jacek Namieśnik, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. W uroczystości uczestniczyli rektor prof. W. Makarewicz i prorektor ds. nauki prof. R. Kaliszan.
04-05.03.02 - Akademia Medyczna w Gdańsku była organizatorem Konferencji The Baltic Sea Region University Network zrzeszające 16 uniwersytetów miast nadbałtyckich. Gospodarzami spotkania były uczelnie: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska i Akademia Medyczna w Gdańsku. Obrady odbywały się w nowej sali konferencyjnej Kliniki Anestezjologii AMG. Tematem spotkania było przedłużenie umowy, podjęcie nowych inicjatyw w ramach współpracy, przyjęcie nowego kandydata (Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego). W spotkaniu wzięło udział 30 przedstawicieli uniwersytetów partnerskich.
Uczelnię reprezentowali: prof. R. Kaliszan, prof. J. Bigda, dr J. Kaczmarek.
03-06.03.02 - Wizyta delegacji Ministerstwa Zdrowia RP w Izraelu w składzie: prof. Mariusz Łapiński - minister zdrowia, Aleksander Nauman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i Waldemar Deszczyński, szef gabinetu politycznego MZ. Delegacji towarzyszył rektor prof. W. Makarewicz. W programie wizyty znalazło się m.in. spotkanie z ministrem zdrowia Izraela rabinem Nissimem Dahanem, z ministrem spraw zagranicznych Szymonem Peresem i ambasadorem RP w Tel Awiwie Maciejem Kozłowskim.
15.03.02 - Wizyta w AMG prof. Wolfganga Reichela, dziekana Wydziału Polityki Socjalnej Hochschule Bremen. W uczelni tej kształci się między innymi pielęgniarki na poziomie licencjatu. Prof. Reichel jest aktywnym członkiem Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Bremie. Rozmowy dotyczyły wymiany kadry i studentów w zakresie studiów pielęgniarstwa oraz słuchaczy podyplomowego studium Przeciwdziałania Patologiom Społecznym. W spotkaniu w Rektoracie AMG uczestniczyli prorektor ds. nauki prof. R. Kaliszan, kierownik Oddziału Pielęgniarstwa prof. W. Bogusławski i kierownik Studium Przeciwdziałania Patologiom Społecznym dr M. Zarzeczna-Baran.
16.03.02 - XVI Dzień Akademicki zorganizowany przez Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego "na Czarnej" w Kolegiacie Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu. Temat spotkania: "Tajemnica śmierci". W spotkaniu uczestniczył prorektor ds. nauki prof. R. Kaliszan.
17.03.02 - Koncert wielkopostny w wykonaniu Cappelli Gedanensis w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Niepokalanego poczęcia NMP w Gdyni-Witominie. Na zaproszenie prezydenta m. Gdyni Wojciecha Szczurka koncertu wysłuchał prorektor ds. nauki prof. R. Kaliszan.
18-20.03.02 - Robocza wizyta Zespołu Akredytacyjnego Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Akademii Medycznej w Gdańsku pod przewodnictwem prof. Macieja Gembickiego. W programie: spotkanie z władzami rektorskimi, z przedstawicielami nauk podstawowych, nauk klinicznych, Komisji Programowej, z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację i studia wieczorowe oraz z przedstawicielami studentów; wizyty w katedrach i zakładach nauk podstawowych, w katedrach i klinikach odpowiedzialnych za nauczanie kliniczne oraz w osiedlu studenckim i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
18-20.03.02 - Targi Edukacyjne Akademia 2002 "Zostań Żakiem" organizowane przez Uniwersytet Gdański. W ramach Targów dla kandydatów na studia odbyła się debata pod tytułem "Kształcenie dla rynku pracy - debata o zatrudnieniu absolwentów szkół wyższych". Do wystąpienia w debacie zostali zaproszeni: Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, rektorzy trójmiejskich uczelni, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz przedstawiciele pracodawców. W uroczystości otwarcia Targów udział wzięli rektor prof. W. Makarewicz oraz prorektor ds. nauki prof. R. Kaliszan.
19.03.02 - Z okazji 32 rocznicy utworzenia Uniwersytetu Gdańskiego w Sieni Domu Opatów Pelplińskich w Gdańsku wyłożona została księga gratulacyjna. Gratulacyjny wpis do księgi złożył rektor prof. W. Makarewicz.
20.03.02 - Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z okazji 32 rocznicy utworzenia uczelni. W godzinach wieczornych odbył się koncert rocznicowy. W uroczystościach uczestniczył prorektor ds. nauki prof. R. Kaliszan.
21.03.02 - W nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, zwołanym z inicjatywy ministra zdrowia Mariusza Łapińskiego, którego reprezentował dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Nauki Ministerstwa Zdrowia dr Przemysław Biliński, wzięli udział: prorektor ds. nauki prof. R. Kaliszan, dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii dr hab. J. Bigda, prof. B. Rutkowski i dyrektor administracyjny dr S. Bautembach. Głównym tematem posiedzenia była ocena postępu prac przygotowujących realizację decyzji Ministra Zdrowia o włączeniu IMMiT. Na wniosek Ministra Zdrowia, Rada wydała opinię na temat odwołania prof. Jacka Górskiego z funkcji dyrektora IMMiT. W głosowaniu tajnym na 25 obecnych członków Rady Naukowej IMMiT, oddano 11 głosów za odwołaniem, 9 głosów przeciw, 5 osób wstrzymało się. Po posiedzeniu Rady, Minister Zdrowia podjął decyzję o odwołaniu prof. Jacka Górskiego z funkcji dyrektora IMMiT z dniem 22 marca br. Pełnienie obowiązków kierownika Instytutu na 6 miesięcy powierzono dr. Zdzisławowi Sićko.

mgr Grażyna Sadowska

* * *


do gory
Korupcja - prawda czy zagrożenie?
Do Społeczności Akademickiej AMG

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, jak również oczekiwaniom środowiska akademickiego, Uczelnia nasza występuje z inicjatywą przeprowadzenia na forum połączonych Rad Wydziałów Lekarskiego, Farmaceutycznego i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, otwartej debaty z udziałem ekspertów na temat: Korupcja - prawda czy zagrożenie? Problemy etyczne, prawne i ekonomiczne korupcji w medycynie.
Do udziału w debacie zaprosiliśmy ekspertów ze świata nauki w dziedzinie etyki, prawa, i ekonomii oraz reprezentantów różnych grup społeczności akademickiej naszej Uczelni, a także środowisk lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek. Merytorycznego przygotowania programu podjęła się prof. Janina Suchorzewska z pomocą dr. hab. Piotra Czauderny. Debata odbędzie się dnia 18 kwietnia 2002 roku o godz. 12.00 w sali im. St. Hillera w gmachu Zakładów Teoretycznych AMG.
Połączone posiedzenie Rad Wydziałów ma charakter otwarty. Zwracamy się z apelem i gorącym zaproszeniem do wszystkich członków Społeczności Akademickiej naszej Uczelni o wzięcie udziału w tej debacie. Szczególnie serdeczne zaproszenie kierujemy do studentów w przekonaniu, że będzie to ważny czynnik sprzyjający przygotowaniu do wejścia w życie zawodowe i formowaniu ich osobowości.

prof. Janusz Galiński, dziekan Wydz. Lekarskiego
prof. Piotr Szefer, dziekan Wydz. Farmaceutycznego
prof. Jacek Bigda, dziekan Międzyucz. Wydz. Biotechnologii
prof. Wiesław Makarewicz, rektor

* * *


do gory

Stypendia Fundacji
na Rzecz Nauki Polskiej


W dniu 22 lutego br. Rada Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkurs o stypendia krajowe dla młodych naukowców na rok 2002. Spośród osób kandydujących z Akademii Medycznej w Gdańsku laureatem stypendium został lek. Piotr Trzonkowski. Uroczystość wręczenia stypendystom okolicznościowych dyplomów odbyła się tradycyjnie w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie 23 marca.

* * *


do gory

Pomyślne wiadomości z PAN


Bardzo pomyślnie dla AMG przebiegają wybory uzupełniające członków Polskiej Akademii Nauk. Wybory przeprowadzane są co 4 lata. Kandydatów na członków rzeczywistych wybiera się spośród członków korespondentów. Natomiast na członków korespondentów kandydować mogą uczeni wytypowani przez rady wydziałów i inne uprawnione instytucje i zespoły. Liczba miejsc do obsadzenia jest ściśle limitowana i wynika zasadniczo z przyczyn naturalnych. Wydział Nauk Medycznych PAN miał w tegorocznych wyborach do dyspozycji 3 miejsca dla członków rzeczywistych oraz 5 miejsc dla członków korespondentów. Na członków rzeczywistych zgłoszono 4 kandydatury, zaś na członków korespondentów 36 osób. W wyborach wydziałowych, które odbyły się w dniu 14 marca świetne sukcesy odnieśli kandydaci z AMG. Prof. Stefan Angielski, członek korespondent PAN został desygnowany na członka rzeczywistego, zaś prof. Janusz Limon znalazł się wśród osób zaproponowanych przez Wydział Nauk Medycznych na członka korespondenta.
Formalnie decyzje Wydziału zatwierdza zgromadzenie ogólne PAN, które odbędzie się w maju. Dziś jednak można już śmiało pogratulować sukcesu naszym Kandydatom i Uczelni. Z czwórką członków PAN (prof., prof. S. Angielski, O. Narkiewicz, R. Kaliszan i J. Limon) jesteśmy w ścisłej czołówce polskich akademii medycznych i instytucji naukowych Wybrzeża.

prof. Roman Kaliszan, członek korespondent PAN
prorektor ds. nauki AMG

* * *


do gory

Z oficjalną delegacją
Ministerstwa Zdrowia
Rektor AMG w Izraelu


W dniach 2-6 marca br. w Izraelu przebywała oficjalna delegacja Ministerstwa Zdrowia w składzie: minister zdrowia prof. Mariusz Łapiński, podsekretarz stanu Aleksander Neuman i dyrektor gabinetu politycznego ministra Waldemar Deszczyński. W związku z czynionymi staraniami o otrzymanie zezwolenia na uruchomienie w Izraelu Zamiejscowego Wydziału Lekarskiego AMG delegacji towarzyszył rektor AMG prof. Wiesław Makarewicz.
W programie wizyty znalazły się spotkania oficjalne, m.in. wizyta i złożenie wieńca w Instytucie Yad Vashem, kolacja wydana przez ministra zdrowia Izraela rabina Nissima Dahana, spotkanie z Szymonem Peresem, ministrem spraw zagranicznych Izraela, śniadanie z posłem do Knessetu Abrahamem Hirchsonem, przewodniczącym parlamentarnej Komisji ds. Restytucji Mienia Żydowskiego, oraz przyjęcie wydane na cześć ministra Mariusza Łapińskiego przez Macieja Kozłowskiego, ambasadora RP w Izraelu.
Mieliśmy sposobność zapoznać się z wieloma placówkami medycznymi oraz tamtejszym systemem ubezpieczeń społecznych, w tym z dwoma największymi kasami chorych. Zwiedziliśmy m.in. Szkołę Zdrowia Publicznego oraz Wydział Stomatologiczny w Centrum Medycznym Hadassah, centralną stację pogotowia ratunkowego w Jerozolimie, szpital dziecięcy Schneider Children's Medical Center w Petach Tikva oraz oddział ratunkowy w Szpitalu Sourasky w Tel Awiwie. Zapoznano nas także z placówkami medycyny rodzinnej oraz funkcjonowaniem systemu informatycznego kas chorych. Odbyło się także spotkanie delegacji polskiej z przedstawicielami biznesu medycznego Izraela.
Polska delegacja spotykała się wszędzie z bardzo życzliwym przyjęciem. Podkreślano, że jest to pierwsza wizyta na szczeblu ministerialnym nowego rządu oraz fakt, że wizyta ma miejsce w okresie wzmożonego napięcia wewnętrznego w Izraelu, kiedy to wiele innych planowanych spotkań zostało zawieszonych.
Projekt uruchomienia w Aszkelon, w Izraelu, Zamiejscowego Wydziału Lekarskiego AMG, spotyka się z dużym poparciem tamtejszych władz. Dał temu publiczny wyraz izraelski minister zdrowia rabin Nissim Dahan oraz poseł do Knessetu Abraham Hirchson. Promocją tej inicjatywy jest zainteresowane także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz osobiście Maciej Kozłowski, ambasador RP w Izraelu. W trakcie wizyty rektor AMG wręczył ministrowi rabinowi Nissim Dahanowi oraz ambasadorowi RP Maciejowi Kozłowskiemu Medale 50-lecia AMG z podziękowaniem za ich przychylność i poparcie dla tego projektu. Aktualnie po stronie izraelskiej, po uzyskaniu zgody tamtejszego Ministerstwa Zdrowia, oczekiwana jest jeszcze zgoda ze strony Rady Wyższej Edukacji, organu nadzorującego szkoły wyższe w Izraelu. Ze strony polskiej otrzymaliśmy w ostatnim czasie już wszystkie wymagane prawem zgody tzn. ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

prof. Wiesław Makarewicz
rektor

* * *


do gory

Raport wstępny Zespołu Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych z wizyty w Akademii Medycznej w Gdańsku w dniach od 17 do 20 marca 2002 r.


Raport niniejszy ma charakter wstępny i zawiera pierwsze spostrzeżenia Zespołu Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych, a zatem nie jest pełną oceną realizowanego programu nauczania medycyny.
Zespół Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych, w składzie: prof. dr hab. med. Maciej Gembicki, prof. dr hab. med. Jadwiga Mirecka, prof. dr hab. med. Piotr Kurnatowski, prof. dr hab. farm. Tadeusz Hermann spotkał się z JM Rektorem Akademii Medycznej w Gdańsku prof. zw. dr. hab. med. Wiesławem Makarewiczem, prorektorem ds. nauki prof. dr. hab. farm. Romanem Kaliszanem oraz dziekanem Wydziału Lekarskiego prof. zw. dr. hab. med. Januszem Galińskim.
Ponadto Zespół odbył rozmowy z prodziekanami Wydziału Lekarskiego prof. dr. hab. med. Januszem Morysiem, dr. hab. med. Stanisławem Bakułą, kierownikami zajęć z wybranych nauk podstawowych oraz klinicznych, kierownikiem Studiów Doktoranckich, przedstawicielami adiunktów, asystentów oraz studentów.
Zespół wizytował wskazane przez władze Uczelni Katedry, Zakłady i Kliniki, Bibliotekę Główną, Domy Akademickie, siedzibę Samorządu Studenckiego, stołówkę i obiekty sportowe.
W trakcie spotkania z Zespołem Komisji Akredytacyjnej JM Rektor naszkicował plany rozwoju Uczelni, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: * włączenie w struktury Uczelni Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej (IMMiT) w Gdyni, w którym przewidziane jest nauczanie medycyny tropikalnej oraz zorganizowanie ogólnego oddziału chorób wewnętrznych, * powołanie Wydziału Lekarskiego w Aszkelon (Izrael), * utworzenie Międzyuczelnianego Wydziału Ratownictwa na bazie Pomaturalnego Studium Ratowników Medycznych, Akademii Morskiej i IMMiT. JM Rektor podkreślił dynamiczny rozkwit niedawno utworzonego Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. Przedstawione zamierzenia nie zostały dotąd zarejestrowane jako oficjalny plan strategiczny Uczelni. Jako mocne strony Uczelni JM Rektor podkreślił rozwój następujących kierunków: biochemii, neurobiologii, nefrologii, cytogenetyki nowotworów i immunoonkologii. Uczelnia wyróżnia się szeroko rozwiniętą współpracą z zagranicą, czego wyrazem jest m.in. udział w Baltic Sea Region University Network, długotrwały udział w programie Socrates/Erasmus oraz koordynacja projektu typu JEP w ramach programu Tempus.
Zgodnie z przyjętym postępowaniem Zespołu wizytującego Uczelnię pragniemy podzielić się z Panem Rektorem i społecznością akademicką następującymi obserwacjami i wstępnymi przemyśleniami dotyczącymi Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. W zakresie działań edukacyjnych Zespół Komisji Akredytacyjnej pragnie z uznaniem podkreślić następujące aspekty:
 • opracowanie i upowszechnienie całościowego programu studiów
 • próby wdrażania metod aktywizujących studentów (nauczanie typu problemowego zastosowane w Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii)
 • duże znaczenie, jakie Wydział przypisuje kształceniu studentów w zakresie medycyny rodzinnej i onkologii
 • opracowanie systemu ECTS
 • decyzję o utworzeniu Samodzielnej Pracowni Edukacji Medycznej
 • dobrze zorganizowaną wymianę studentów z zagranicą
 • wzbogacanie przekazu dydaktycznego przy pomocy nowoczesnych technik audiowizualnych i komputerowych
 • dobrze wyposażone sale wykładowe i liczne sale seminaryjne
 • stworzenie dobrej bazy mieszkaniowej i socjalnej dla studentów.
Zespół Komisji Akredytacyjnej dostrzega również działania zmierzające w pożądanym kierunku wymagające jednak dalszego rozwijania:
 • wprowadzenie zajęć fakultatywnych, które wymagają dalszego wzbogacania ich oferty, dopracowania systemu ich zaliczania, a także przypisania im odpowiednich punktów ECTS
 • wydanie Książki praktyk wakacyjnych i umiejętności praktycznych studenta medycyny, z tym, że praktyczne nauczanie tych umiejętności rzadko jest realizowane w ramach zajęć klinicznych
 • wdrażanie studenckiej oceny zajęć dydaktycznych, z tym, że system ten jak dotąd obejmuje ograniczoną liczbę studentów i nie jest stosowany systematycznie
 • godne uznania jest udostępnienie zbiorów bibliotecznych przez 7 dni w tygodniu, ale liczba stanowisk komputerowych udostępnianych studentom powinna być zwiększona.
Jednocześnie Zespół Komisji Akredytacyjnej pragnie zwrócić uwagę na elementy dotyczące procesu dydaktycznego wymagające podjęcia działań ze strony władz Wydziału i Uczelni w zakresie:
 • sprecyzowania całkowitej i perspektywicznej koncepcji kształcenia, w której tworzeniu uczestniczyłaby cała społeczność akademicka
 • upowszechniania znajomości założeń kształcenia na Wydziale; głębszej refleksji nad przebiegiem procesu nauczania (wskazanie jego słabych stron) i związany z tym brak propozycji poprawy
 • poziomej i pionowej integracji pomiędzy nauczanymi przedmiotami
 • uzupełnienia obsady stanowisk kierowniczych w jednostkach, w których brakuje samodzielnego pracownika nauki
 • standaryzacji egzaminów z podstawowych przedmiotów klinicznych i wprowadzenia egzaminu praktycznego z chirurgii
 • zwrócenia uwagi na bardziej efektywne wykorzystanie czasu zajęć na ćwiczenia praktyczne w przedmiotach klinicznych
 • wdrażania systemu sprawdzania umiejętności praktycznych innych niż zbieranie wywiadu i ogólne badanie fizykalne
 • zapewnienia wszystkim studentom porównywalnych warunków studiowania w zakresie przedmiotów klinicznych (rotacja przez wszystkie kliniki i ta sama liczba godzin zajęć)
 • dostosowania liczby godzin zajęć z niektórych przedmiotów do poziomu obowiązującego minimum
 • opracowania systemu podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli akademickich
 • opracowania systemu oceny i promowania nauczycieli akademickich za osiągnięcia dydaktyczne
 • wdrożenia indywidualnego toku studiów.
Uwagi końcowe
Na zakończenie niniejszego raportu Zespół Komisji Akredytacyjnej pragnie podziękować JM Rektorowi Wiesławowi Makarewiczowi oraz Zespołom Pracowników uczestniczącym w organizacji naszej wizyty za stworzenie nam bardzo dobrych warunków do pracy.
Pełne sprawozdanie zawierające całościową ocenę danych zawartych w kwestionariuszu i wniosków z wizytacji w tutejszej Akademii Medycznej zostanie przygotowane w możliwie jak najkrótszym czasie i po ustosunkowaniu się do niego przez władze Uczelni podjęte zostaną dalsze działania akredytacyjne.

Członkowie Zespołu Wizytującego:
prof. dr hab. med. Maciej Gembicki
prof. dr hab. med. Jadwiga Mirecka
prof. dr hab. med. Piotr Kurnatowski
prof. dr hab. farm. Tadeusz Hermann

Gdańsk, 20. 03. 2002 r.

* * *


do gory

Z Senatu AM w Gdańsku


Sprawozdanie z posiedzenia
w dniu 18 lutego 2002 r.

Na posiedzeniu w dniu 18 lutego br., na wstępie obrad, rektor prof. Wiesław Makarewicz wręczył gratulacje z okazji mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Jackowi Jassemowi.
W części roboczej obrad Senat:
 1. jednomyślnie pozytywnie zaopiniował projekty statutów dla SPSK nr 1, SPSK nr 2 i SPSK nr 3,
 2. podjął uchwałę w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych AMG.
Uchwała nr 14/01/02 Senatu
Akademii Medycznej w Gdańsku
z dnia 18 lutego 2002 r.
w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych Akademii Medycznej w Gdańsku, zwanych dalej "szpitalami klinicznymi"

Na podstawie art. 42 i art. 53 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami) Senat uchwala co następuje:
 • Zasady przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

  § 1
  Kupowana i przyjmowana w ramach darowizny aparatura i sprzęt medyczny powinny odpowiadać możliwie najwyższym standardom technicznym, aktualnej wiedzy medycznej, oraz nie mogą ze względu na ich technologię pracy i zużycie stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

  § 2
  Przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego może nastąpić pod warunkiem, że:
  1. przedmiot darowizny nie jest obciążony prawami osób trzecich,
  2. uprzednio została sporządzona opinia techniczno-ekonomiczna o przedmiocie darowizny uwzględniająca:
   • ocenę warunków i celowość wykorzystania darowanej aparatury lub sprzętu medycznego przez szpital kliniczny,
   • przystosowanie pomieszczeń szpitala klinicznego dla darowanej aparatury lub sprzętu medycznego,
   • stan techniczny aparatury lub sprzętu medycznego,
  3. przedmiot darowizny posiada ważne świadectwo dopuszczalności do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej,
  4. umowa darowizny nie ma charakteru umowy wiązanej,
  5. umowa darowizny zostanie zawarta pomiędzy dyrektorem szpitala klinicznego a darczyńcą,
  6. przedmiot darowizny jest wolny od wad prawnych i fizycznych.

  § 3
  Przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy darowizny i pisemnego oświadczenia darczyńcy, że posiada on tytuł prawny do rozporządzania przedmiotem darowizny.

  § 4
  1. Zgodę na przyjęcie przez szpital kliniczny darowizny aparatury i sprzętu medycznego powyżej wartości 50.000 zł wydaje rektor po przedstawieniu przez Radę Społeczną szpitala pozytywnej opinii o spełnieniu przez szpital kliniczny wymaganych warunków do jej przyjęcia.
  2. Przyjęcie przez szpital kliniczny darowizny do wartości 50.000 zł wymaga powiadomienia rektora o tym fakcie.

 • Zakup aparatury i sprzętu medycznego

  § 5
  1. Zakup aparatury lub sprzętu medycznego przez szpital kliniczny może być dokonany jeżeli taki zakup uzasadniają potrzeby statutowe, a wydatkowanie środków na ten cel nie grozi utratą płynności finansowej.
  2. Zakup aparatury lub sprzętu medycznego powinien być zgodny z zakresem udzielanych przez szpital kliniczny świadczeń zdrowotnych oraz możliwościami techniczno-organizacyjnymi szpitala klinicznego w zakresie korzystania z zakupionej aparatury lub sprzętu medycznego.
  3. Zgodę na zakup przez szpital kliniczny aparatury i sprzętu medycznego powyżej wartości 30.000 zł wydaje rektor po przedstawieniu przez Radę Społeczną pozytywnej opinii na jej zakup wnioskowany przez dyrektora szpitala klinicznego.
  4. Zakupienie przez szpital kliniczny aparatury i sprzętu medycznego do wartości 30.000 zł wymaga powiadomienia rektora o tym fakcie.

 • Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego

  § 6
  1. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego szpitala klinicznego należy każdorazowo poprzedzić oceną techniczną, ekonomiczną, sporządzoną przez szpital kliniczny, na podstawie której winna być podjęta decyzja o przeznaczeniu do obrotu zbędnego majątku, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
  2. Ocena, o której mowa w ust.1 powinna uwzględniać uzasadnienie celowości dokonania obrotu majątkiem trwałym, jak również pełną analizę ekonomiczną, techniczną oraz szacunkową wartość majątku przeznaczonego do obrotu.
  3. Czynności prawne wymienione w ust.1 dotyczące majątku trwałego szpitala klinicznego powinny być dokonane w drodze przetargu przeprowadzonego na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego.
  4. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego nie może prowadzić do ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez szpital kliniczny.
  5. Zbycie majątku trwałego należy poprzedzić uzyskaniem pozytywnej opinii Rady Społecznej szpitala.
  6. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego nie może być dokonane na rzecz:
   1. osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szpitalu klinicznym,
   2. osób trzecich pozostających w stosunku powinowactwa wobec osób pełniących funkcje kierownicze w szpitalu klinicznym,
   3. osób pełniących funkcje kierownicze w szpitalu klinicznym,
   4. podmiotów utworzonych przez szpital kliniczny oraz podmiotów, w których szpital kliniczny lub osoby pełniące funkcje kierownicze w szpitalu klinicznym, posiadają większość głosów uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu lub pełnią funkcje w ich organach, a także podmiotów, w stosunku do których mogłoby powstać podejrzenie uprzywilejowanego ich traktowania.

  § 7
  1. Zbycie majątku trwałego ruchomego o wartości powyżej 30.000 zł wymaga każdorazowej pisemnej zgody rektora Akademii.
  2. Zbycie majątku trwałego ruchomego poniżej wartości 30.000 zł wymaga pisemnego powiadomienia rektora Akademii o dokonaniu tej czynności.
  3. Wynajęcie lub wydzierżawienie majątku trwałego służącego do celów statutowych szpitala klinicznego wymaga powiadomienia o tym rektora Akademii, natomiast na wynajęcia lub wydzierżawienia majątku trwałego wykraczające poza działalność statutową wymagana jest pisemna zgoda rektora Akademii.
  4. Dokonywanie najmu oraz dzierżawy majątku trwałego podmiotom świadczącym usługi mające charakter konkurencyjny w stosunku do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital kliniczny jest zabronione.

* * *

Dyrektor administracyjny dr Sławomir Bautembach przedstawił sprawozdanie z działalności w 2001 roku Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej AMG:
l Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego
l Centrum Medycyny Rodzinnej, Medycyny Pracy i Promocji Zdrowia.
Obie instytucje wpisały się w życie usług medycznych w mieście. Zarówno Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne, jak i Centrum Medycyny Rodzinnej, Medycyny Pracy i Promocji Zdrowia odnotowały w minionym roku zysk. Rektor stwierdził, że po półrocznej próbie, wyniki jednostek: Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego i Centrum Medycyny Rodzinnej, Medycyny Pracy i Promocji Zdrowia są optymistyczne. Obie jednostki są traktowane na warunkach preferencyjnych. Przyniosło to zmianę wyników finansowych tych jednostek. Rektor wyraził nadzieję na dodatni wynik finansowy tych jednostek również w roku następnym.
Dyrektor administracyjny dr Sławomir Bautembach przedstawił informację o prowadzonej analizie gospodarki finansowej SPSK nr 3. Analizie poddano 11 miesięcy roku 2001 (grudzień nie był jeszcze zaksięgowany, w grudniu nastąpiły również zmiany w strukturze szpitala). Generalnie wynik finansowy szpitala jest ujemny. Dynamika narastania długu jest zmniejszona. Każda jednostka SPSK nr 3 w różnym stopniu ma wynik ujemny. Rektor prof. Wiesław Makarewicz poinformował, że obserwujemy zmianę w zachowaniu jednostek szpitala; kliniki coraz lepiej współpracują z władzami Uczelni. Mamy już pewien obraz sytuacji ekonomicznej SPSK nr 3. Największe straty generuje chirurgia i tam przeprowadza się najwięcej zmian. Z punktu widzenia ekonomicznego SPSK nr 3 nie powinien istnieć, jednak na dzisiaj nie jest społecznie celowe dążenie do jego zamknięcia. Sytuacja zagrożenia jednak wciąż istnieje. Czy szpital pomyślnie przetrwa ten okres zagrożenia - jest to znak zapytania. Szpital bowiem może przestać działać niezależnie od woli rektora i Senatu. Senat jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie dalszych działań restrukturyzacyjnych w SPSK nr 3.

Uchwała nr 15/01/02 Senatu
Akademii Medycznej w Gdańsku
z dnia 18 lutego 2002 r.
 1. W nawiązaniu do Uchwały nr 1/01/02 z dnia 21 listopada 2001 r. Senat stwierdza, że sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 3 im. Najświętszej Maryi Panny jest nadal niezmiernie trudna i stanowi ciągłe zagrożenie dla jego dalszego istnienia.
 2. Podjęte na polecenie rektora działania kontrolne wykazały, że rozliczenie kosztów na poszczególne jednostki Szpitala jest w zasadzie poprawne, wymaga jednak wprowadzenia zmian w sposobie naliczania kosztów pośrednich.
 3. Niezbędne jest wzmocnienie merytoryczne służb finansowo-księgowych Szpitala oraz zdyscyplinowanie ich działalności, oraz bieżąca comiesięczna analiza kosztów i przychodów Szpitala.
 4. Senat zobowiązuje dyrektora Szpitala do przedstawienia do końca kwietnia 2002 r. pełnej analizy finansowej Szpitala za I kwartał br. oraz proponowanych i wdrażanych działań restrukturyzacyjnych.
 5. Skuteczność wdrażania podejmowanych działań restrukturyzacyjnych będzie decydować o dalszych losach Szpitala.

* * *

Prorektor ds. nauki prof. Roman Kaliszan poinformował, że w wyniku oceny dokonanej przez KBN otrzymaliśmy kategorie dla Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego.
Wyniki szczegółowe zostaną opublikowane na stronie internetowej AMG. Wydział Lekarski został awansowany do kategorii II. Wiąże się z tym korzystniejsza zasada finansowania.
Wydział Farmaceutyczny otrzymał również kategorię II, utrzymując dotychczasową pozycję.

mgr Grażyna Sadowska

* * *


Sprawozdanie z posiedzenia
w dniu 26 lutego 2002 r.

Na zaproszenie przewodniczącego Senatu AMG, rektora prof. Wiesława Makarewicza, w posiedzeniu Senatu uczestniczył wojewoda pomorski Jan Ryszard Kurylczyk. W godzinach porannych wojewoda złożył wizytę w SPSK nr 1. Wizyta wojewody była okazją do wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych w roku ubiegłym, które nie mogły być wręczone na inauguracji. Wojewoda wręczył Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski prof. Andrzejowi Kopaczowi i Srebrny Krzyż Zasługi prof. Januszowi Morysiowi.

Następnie prof. Anna Balcerska w swoim wystąpieniu zwróciła się do Wojewody z prośbą o akceptację, wsparcie i pomoc w modernizacji Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii AMG. Rektor prof. W. Makarewicz dodał, że onkologia dziecięca jest częścią problemu onkologii w ogóle. W Akademii występuje niedostatek urządzeń do radioterapii i pilną sprawą jest zakupienie urządzeń tego typu, szczególnie że dla jednego takiego urządzenia mamy gotowe miejsce w postaci bunkra, ponieważ poprzedni przyspieszacz został zdemontowany. Rektor poinformował o porozumieniu pomiędzy Marszałkiem, Prezydentem Miasta Gdańska i Rektorem AMG o potrzebie budowy kompleksu pod nazwą Centrum Onkologiczne. Prof. Balcerska dodała, że z prof. Andrzejem Hellmannem, kierownikiem Kliniki Hematologii, chcą rozpocząć w Gdańsku przeszczepy szpiku u dzieci. Rozbudowa Hematologii Dorosłych i Dziecięcej spowodowałaby, że chorzy z Gdańska nie musieliby dojeżdżać do ośrodków w innych miastach.

W drugim wystąpieniu prof. Jacek Bigda poinformował Wojewodę o zaangażowaniu Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG w realizację projektu związanego z funkcjonowaniem Centrów Doskonałości. MWB był koordynatorem starań licznych jednostek zarówno z AMG, jak i z Uniwersytetu Gdańskiego oraz z Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, które miały na celu stworzenie pewnej koncepcji utworzenia Centrum Eksperckiego, Centrum Doskonałości w zakresie biomedycyny molekularnej i biobezpieczeństwa - nauki o biozagrożeniu. Stosowny wniosek został przygotowany i złożony do Unii Europejskiej. Prof. Jacek Bigda przekazał również informację i poprosił o wsparcie w realizacji inwestycji zwierzętarni doświadczalnej, szczególnie w staraniach o pozyskanie środków na wyposażenie budynku. Wojewoda pomorski Jan Ryszard Kurylczyk w swoim wystąpieniu podkreślił, że nasza Uczelnia jest pierwszą uczelnią wyższą, którą odwiedził po rozpoczęciu kadencji. Wojewoda gościł w Uczelni z dwóch powodów: po pierwsze jako przedstawiciel rządu - Akademia Medyczna podlega ministerstwu, po drugie wojewoda odpowiada za bezpieczeństwo, a uczelnia medyczna odpowiada w części za stan bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Wojewoda zadeklarował, że jeżeli otrzyma wykaz najpilniejszych spraw do załatwienia, podejmie się tych, które będą miały szansę realizacji. Przedstawił także zadania, które chciałby zrealizować w czasie swej kadencji oraz zwrócił uwagę na korzyści z wejścia Polski do Unii Europejskiej. Odnośnie sprawy zakupu sprzętu do radioterapii, to należy znaleźć mechanizmy, jak dokonać tego zgodnie z obowiązującym prawem. Wojewoda zadeklarował również, że będzie wspierał budowę zwierzętarni, która w przyszłym roku powinna zostać wprowadzona do kontraktu wojewódzkiego.

W części roboczej obrad Senat pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zmiany struktury Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, polegającej na utworzeniu w jej ramach Samodzielnej Pracowni - Regionalne Centrum Nadciśnienia Tętniczego.

Senat pozytywnie zaopiniował proponowane poprawki zawarte w dokumencie "Propozycje zmian do Statutu AMG", dotyczące szpitali klinicznych, uzupełnione zmianami zaproponowanymi przez Senacką Komisję Statutową na posiedzeniu w dniu 25 lutego br. Po zakończeniu dyskusji nad projektem Regulaminu Konkursu - Załącznika nr 1 do Statutu AMG, rektor prof. W. Makarewicz stwierdził brak quorum (po pierwszym głosowaniu nad poprawkami do statutu salę obrad opuściło trzech senatorów) wymaganego do podjęcia prawomocnych uchwał w sprawie zmian statutu dotyczących Regulaminu Konkursu - Załącznika nr 1 do Statutu AMG oraz dotyczących ordynacji wyborczej i uczestników studiów doktoranckich.

W sprawach bieżących rektor prof. W. Makarewicz poinformował, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraziło zgodę na otwarcie Zamiejscowego Wydziału Lekarskiego AMG w Izraelu. Do Uczelni wpłynęło oficjalne pismo z decyzją w tej sprawie. Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych również wyraziło pozytywną opinię.

mgr Grażyna Sadowska

* * *


Sprawozdanie z posiedzenia
w dniu 25 marca 2002 r.

Na wstępie rektor prof. Wiesław Makarewicz wręczył gratulacje z okazji otrzymania tytułu naukowego profesora prof. dr hab. Barbarze Adamowicz-Klepalskiej.

Następnie Senat:
 • zatwierdził skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rekrutację 2002/2003. W stosunku do ubiegłorocznego składu zmieni się osoba sekretarza UKR. Funkcję tę w czasie najbliższej rekrutacji będzie pełnić dr hab. Jacek Witkowski, adiunkt Katedry i Zakładu Fizjopatologii.
 • zatwierdził wnioski o przyznanie nagród indywidualnych i zbiorowych Ministra Zdrowia za rok 2001. W roku bieżącym Ministrowi Zdrowia zostanie przedstawionych 6 wniosków o przyznanie nagrody indywidualnej i 4 wnioski o przyznanie nagrody zespołowej.
 • podjął uchwałę w sprawie nowelizacji Statutu AMG w części dotyczącej Regulaminu Konkursu - Załącznika nr 1 do Statutu AMG oraz dotyczącej ordynacji wyborczej i uczestników studiów doktoranckich.
Senat pozytywnie zaopiniował wnioski:
 • o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Janusza Morysia, kierownika Katedry Anatomii
 • o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego AMG dr hab. Stanisława Bakuły, kierownika Katedry i Zakładu Rehabilitacji
 • o powołanie dr hab. Kazimierza Jaśkiewicza na kierownika Katedry i Zakładu Patomorfologii
 • o powołanie dr hab. Jana Rogowskiego na kierownika Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii
 • o powołanie prof. dr hab. Janusza Emericha na kierownika Kliniki Ginekologii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych
 • o powołanie dr hab. Krzysztofa Preisa na kierownika Kliniki Położnictwa
 • o powołanie dr hab. Małgorzaty Sznitowskiej na kierownika Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej
 • o powołanie Zakładu Implantoprotetyki Stomatologicznej i Technik Dentystycznych.
Prorektor ds. nauki, prof. Roman Kaliszan, przedstawił ustalenia Senackiej Komisji Nauki odnośnie kategoryzacji jednostek statutowych i zasad rozdziału funduszy KBN na badania statutowe i własne.

W sprawach bieżących rektor prof. Wiesław Makarewicz poinformował:
 • o wizycie w Izraelu (szerzej w artykule w bieżącym numerze Gazety AMG)
 • o odwołaniu prof. Jacka Górskiego z funkcji dyrektora IMMiT (szerzej w Kalendarium Rektorskim)
 • o wizytacji zespołu Komisji Akredytacyjnej w Uczelni (Wstępny raport w bieżącym numerze Gazety AMG)
 • o planowanej debacie na temat korupcji i problemów etycznych
 • o prowadzonych rozmowach z Akademią Morską w Gdyni w sprawie współpracy w kształceniu w zakresie ratownictwa medycznego. Najprawdopodobniej na kolejne posiedzenie Senatu wpłynie już stosowny wniosek w tej sprawie.
Na wniosek przedstawicieli Uczelnianego Samorządu Studenckiego Senat poparł uchwałę Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych w Polsce podjętą na posiedzeniu w Sopocie w dniu 22 lutego br. w sprawie odłożenia terminu Państwowego Egzaminu Lekarskiego.

Uchwała nr 15/01/02 Senatu
Akademii Medycznej w Gdańsku
z dnia 25 marca 2002 r.

Senat Akademii Medycznej w Gdańsku popiera stanowisko Samorządu Studentów wyrażone w piśmie do Ministra Zdrowia z dnia 21.02.2002 r. dotyczące nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza. Senat uznaje zaproponowaną datę 1.10.2008 r. wejścia w życie znowelizowanej ustawy za zbyt odległą, zarówno w odniesieniu do procesów dotyczących naszej integracji z UE, jak i faktycznego stanu wyższego szkolnictwa medycznego w Polsce.
* * *

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, prof. Jerzy Krechniak, poinformował, że w określonym w regulaminie wyborczym terminie wpłynęła tylko jedna kandydatura.
Kandydatem do pełnienia funkcji rektora AMG jest obecny rektor prof. Wiesław Makarewicz.

mgr Grażyna Sadowska

* * *


do gory

Wyniki analizy parametrycznej aktywności naukowej jednostek statutowych AMG w 2001 r.


W Tabeli 1 zestawione są parametry aktywności naukowej R, liczby przeliczeniowe osób zatrudnionych z zadaniem prowadzenia badań N oraz współczynnik efektywności naukowej E=R/N, uzyskane w oparciu o analizę sprawozdań jednostek - działalności naukowej w 2001 roku. Wyliczeń dokonywano w Dziale Nauki korzystając z oprogramowania i pomocy merytorycznej dr. J. Dziewiątkowskiego, w oparciu o zasadnicze kryteria oceny wprowadzone na początku kadencji Uczelnianej Komisji Nauki (przypomniane w Gazecie AMG nr 12/2001, str. 8). W Tabeli 1 zamieszczono także odpowiednie dane za uprzednio oceniane lata 1999 i 2000. Jednostki uszeregowane są według średniej E uzyskanej za lata 1999-2001. Ta średnia E z trzech lat decyduje o kategorii przyznanej jednostce na rok 2002. Liczba E ma znaczenie wyłącznie klasyfikacyjne. O wysokości finansowania badań statutowych jednostki decyduje natomiast sumaryczna liczba R, przyznana za dorobek naukowy zgromadzony w latach 1999-2001. Oznacza to, że zgodnie z uprzednimi zapowiedziami finansowanie badań statutowych w 2002 r. będzie wprost proporcjonalne do sumy R. Koszt jednego punktu R będzie zależał od ostatecznej sumy przyznanej przez KBN na badania statutowe poszczególnym wydziałom AMG.

Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata 1999-2001 oraz kategoria przyznana na rok 2002
Lp. Nazwa jednostki Suma R za lata 1999-2001 Średnia E z lat 1999-2001 Rok R N E Kategoria przyznana na rok 2002
1 Zakład Medycyny Molekularnej 384,50 128,15
2001
2000
1999

134,00
150,60
99,90

1,00
1,00
1,00

134,00
150,60
99,90
A(ex)
2 Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii 1 438,70 81,58
2001
2000
1999

786,30
387,70
264,80

6,10
5,30
6,20

128,90
73,20
42,70
A(ex)
3 Katedra i Zakład Biologii i Genetyki 877,70 71,56
2001
2000
1999

313,80
271,70
292,30

3,90
4,10
4,30

80,40
66,30
68,00
A(ex)
4 Zakład Medycyny Laboratoryjnej 789,00 55,77
2001
2000
1999

268,00
340,20
180,80

4,90
4,10
5,90

54,70
82,00
30,60
A(ex)
5 Klinika Nefrologii Dziecięcej 201,80 54,51
2001
2000
1999

98,80
89,00
14,10

0,80
2,30
1,80

116,20
39,50
7,80
A(ex)
6 Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki 802,60 53,86
2001
2000
1999

273,50
281,50
247,70

4,50
5,60
4,90

60,80
50,30
50,50
A(ex)
7 Zakład Histologii 868,50 49,87
2001
2000
1999

287,00
305,70
275,80

4,90
6,90
5,90

58,60
44,30
46,70
A(ex)
8 Zakład Immunologii 263,60 46,82
2001
2000
1999

133,50
54,80
75,30

1,80
1,80
2,10

74,20
30,40
35,90
A(ex)
9 Katedra i Zakład Farmakologii 440,40 45,45
2001
2000
1999

115,30
191,90
133,30

3,20
2,90
3,90

36,00
66,20
34,20
A(ex)
10 Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 1 273,00 44,08
2001
2000
1999

444,80
360,00
468,20

9,70
10,90
8,80

45,90
33,20
53,20
A(ex)
11 Klinika Hematologii 631,30 43,34
2001
2000
1999

309,80
211,10
110,50

5,30
4,60
4,30

58,40
45,90
25,70
A(ex)
12 Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii 1 185,60 42,36
2001
2000
1999

224,00
472,50
489,10

8,40
9,40
9,70

26,70
50,00
50,40
A(ex)
13 Katedra i Zakład Biochemii 1 335,10 39,74
2001
2000
1999

490,80
402,00
442,30

11,00
10,70
12,00

44,60
37,70
36,90
A
14 Zakład Anatomii i Neurobiologii 813,50 39,12
2001
2000
1999

270,50
284,50
258,50

5,70
7,30
8,30

47,20
39,00
31,10
A
15 Zakład Immunopatologii 214,10 39,09
2001
2000
1999

98,00
80,50
35,60

2,00
1,70
1,70

49,00
47,30
20,90
A
16 I Klinika Chorób Serca 591,20 38,05
2001
2000
1999

258,80
217,00
115,40

5,90
4,80
4,60

43,90
45,20
25,10
A
17 II Klinika Chorób Serca 672,20 36,68
2001
2000
1999

257,30
262,30
152,60

6,40
5,80
6,10

40,20
44,80
25,00
A
18 Zakład Medycyny Nuklearnej 231,00 36,67
2001
2000
1999

89,50
60,90
80,60

2,10
2,10
2,10

42,60
29,00
38,40
A
19 Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Laboratoryjnej 304,90 35,62
2001
2000
1999

113,80
114,80
76,40

2,60
3,40
2,60

43,70
33,70
29,40
A
20 Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej 363,60 35,22
2001
2000
1999

134,00
162,40
67,20

3,20
3,60
3,60

41,90
45,10
18,70
A
21 Katedra i Zakład Chemii Ogólnej 460,20 32,72
2001
2000
1999

233,50
180,40
46,30

6,50
3,90
2,90

35,90
46,30
16,00
A
22 Zakład Medycyny Paliatywnej 164,50 27,75
2001
2000
1999

80,50
57,30
26,70

2,20
1,80
1,80

36,60
31,80
14,80
A
23 Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej 507,70 27,25
2001
2000
1999

265,50
129,90
112,30

5,50
7,10
7,40

48,30
18,30
15,20
A
24 Katedra i Zakład Chemii Analitycznej 352,50 26,86
2001
2000
1999

109,50
90,20
152,80

3,60
4,60
5,00

37,80
19,60
30,6
A
25 Klinika Kardiologii Dziecięcej 360,60 26,71
2001
2000
1999

98,50
123,10
139,00

4,50
4,50
4,50

21,90
27,30
30,90
A
26 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej 460,40 26,49
2001
2000
1999

99,30
181,30
179,90

5,60
5,80
5,90

17,70
31,30
30,50
A
27 Katedra i Zakład Farmakognozji 253,40 26,39
2001
2000
1999

98,00
55,60
99,80

3,20
3,20
3,20

30,60
17,40
31,20
A
28 Katedra i Zakład Fizjopatologii 277,40 25,64
2001
2000
1999

134,00
79,10
64,30

4,50
2,90
3,20

29,60
27,30
20,10
A
29 Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy 387,10 24,30
2001
2000
1999

130,30
153,50
103,40

5,70
5,30
4,90

22,90
29,00
21,10
B
30 Zakład Analityki Klinicznej 288,00 23,68
2001
2000
1999

53,30
142,90
91,80

4,10
4,30
3,70

13,00
33,20
24,80
B
31 Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej 278,10 22,82
2001
2000
1999

154,80
92,30
31,10

4,20
3,90
3,90

36,80
23,70
8,00
B
32 Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych 73,80 22,82
2001
2000
1999

33,00
27,80
13,00

1,00
1,00
1,70

33,00
27,80
7,60
B
33 Zakład Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń 156,80 22,66
2001
2000
1999

76,50
47,20
33,10

2,20
2,60
2,20

34,80
18,20
15,00
B
34 Klinika Kardiochirurgii 462,70 22,35
2001
2000
1999

128,80
203,60
130,40

7,40
6,90
6,40

17,40
29,30
20,40
B
35 Samodzielna Pracownia Endokrynologii i Diagnostyki Laboratoryjnej 149,00 22,30
2001
2000
1999

43,80
65,90
39,40

1,40
3,90
2,10

31,20
16,90
18,80
B
36 Zakład Psychiatrii Biologicznej 112,20 21,99
2001
2000
1999

69,30
27,40
15,50

1,70
1,70
1,70

40,70
16,10
9,10
B
37 I Katedra i Klinika Chirurgii 432,00 21,04
2001
2000
1999

89,30
194,20
148,60

7,10
7,10
6,40

12,60
27,30
23,20
B
38 Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii 573,40 20,81
2001
2000
1999

288,30
161,60
123,60

8,90
10,00
8,90

32,40
16,20
13,90
B
39 Samodzielna Pracownia Mikroskopii Elektronowej 105,40 20,66
2001
2000
1999

59,30
28,60
17,50

1,70
1,70
1,70

34,90
16,80
10,30
B
40 Katedra i Zakład Bromatologii 152,90 20,38
2001
2000
1999

54,00
22,30
76,60

2,50
2,50
2,50

21,60
8,90
30,60
B
41 Katedra i Zakład Patomorfologii 346,80 20,28
2001
2000
1999

114,50
113,00
119,30

5,30
6,30
5,60

21,60
17,90
21,30
B
42 Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej 245,30 20,24
2001
2000
1999

122,50
76,70
46,10

3,40
5,40
4,40

36,00
14,20
10,50
B
43 Katedra i Klinika Neurochirurgii 287,80 19,15
2001
2000
1999

54,00
130,30
103,60

3,90
5,50
5,20

13,80
23,70
19,90
B
44 Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Zaburzeń Hemostazy 417,50 18,96
2001
2000
1999

204,00
125,80
87,70

7,30
7,00
8,00

27,90
18,00
11,00
B
45 Zakład Anatomii Klinicznej 193,50 18,45
2001
2000
1999

76,50
71,80
45,20

3,80
3,40
3,20

20,10
21,10
14,10
B
46 Katedra i Zakład Chemii Fizycznej 318,60 18,12
2001
2000
1999

109,80
63,30
145,60

5,60
5,60
6,20

19,60
11,30
23,50
B
47 II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologii i Endokrynologii 413,90 17,69
2001
2000
1999

133,00
119,30
161,60

7,40
8,00
8,00

18,00
14,90
20,20
B
48 Samodzielna Pracownia Embriologii 107,90 17,13
2001
2000
1999

32,00
45,60
30,40

2,10
2,10
2,10

15,20
21,70
14,50
B
49 Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej 251,70 16,25
2001
2000
1999

125,00
34,10
92,60

5,50
5,40
4,70

22,70
6,30
19,70
B
50 Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych 215,60 16,16
2001
2000
1999

115,80
86,10
13,80

4,10
5,10
4,10

28,20
16,90
3,40
B
51 Samodzielna Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia 71,30 15,50
2001
2000
1999

4,00
47,30
20,00

1,10
1,60
1,50

3,60
29,60
13,30
B
52 Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii 413,80 15,03
2001
2000
1999

84,30
185,20
144,40

9,20
9,00
9,40

9,20
20,60
15,40
B
53 Katedra i Zakład Toksykologii 180,20 14,58
2001
2000
1999

53,80
74,10
52,40

4,10
4,30
3,90

13,10
17,20
13,40
B
54 Samodzielna Pracownia Farmacji Społecznej 14,40 14,30
2001
2000
1999

14,30
0,10
0

0,50
1,00
0

28,50
0,10
0
B
55 Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych 365,80 13,94
2001
2000
1999

118,30
106,30
141,20

7,70
9,50
9,30

15,40
11,20
15,20
B
56 Katedra i Zakład Chemii Organicznej 208,40 13,26
2001
2000
1999

69,50
59,00
79,90

4,60
5,30
5,90

15,10
11,10
13,50
B
57 Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej 70,50 13,06
2001
2000
1999

30,30
23,70
16,60

1,80
1,80
1,80

16,80
13,20
9,20
B
58 Klinika Neurologii Rozwojowej 106,70 12,64
2001
2000
1999

37,50
29,30
39,90

2,40
3,10
3,10

15,60
9,50
12,90
C
59 II Klinika Chorób Psychicznych 209,90 12,56
2001
2000
1999

44,30
86,20
79,50

6,40
5,80
5,00

6,90
14,90
15,90
C
60 Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 364,40 12,21
2001
2000
1999

181,00
106,10
77,30

10,00
9,90
9,90

18,10
10,70
7,80
C
61 Klinika Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń 106,10 11,63
2001
2000
1999

91,50
0,80
13,90

3,60
3,20
1,50

25,40
0,20
9,20
C
62 Zakład Radiologii 269,20 11,53
2001
2000
1999

86,80
75,60
106,90

6,20
8,50
9,10

14,00
8,80
11,70
C
63 Katedra i Klinika Urologii 109,60 11,07
2001
2000
1999

37,80
22,00
49,90

3,30
3,30
3,30

11,40
6,70
15,10
C
64 Zakład Medycyny Rodzinnej 232,60 10,91
2001
2000
1999

61,50
90,90
80,20

7,80
6,70
7,10

7,90
13,60
11,30
C
65 Klinika Chirurgii Dziecięcej 145,70 10,54
2001
2000
1999

45,00
58,90
41,90

4,70
4,30
5,00

9,60
13,70
8,40
C
66 Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki 137,40 10,08
2001
2000
1999

43,50
20,90
73,00

3,50
5,10
5,30

12,40
4,00
13,80
C
67 Zakład Stomatologii Dziecięcej 131,30 10,00
2001
2000
1999

21,80
63,40
46,10

2,80
5,10
4,70

7,80
12,40
9,80
C
68 Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej 99,30 9,95
2001
2000
1999

10,00
53,80
35,50

2,80
3,40
3,40

3,60
15,80
10,40
C
69 Klinika Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć 107,70 9,92
2001
2000
1999

33,50
33,70
40,50

3,70
3,40
3,80

9,10
9,90
10,80
C
70 I Klinika Chorób Psychicznych 314,70 9,31
2001
2000
1999

89,50
147,90
77,30

10,50
11,60
11,60

8,50
12,80
6,70
C
71 Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej 40,40 9,20
2001
2000
1999

25,00
5,50
9,90

1,40
1,40
1,70

17,90
3,90
5,80
C
72 Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej 154,00 8,91
2001
2000
1999

31,80
34,00
88,30

6,00
5,70
5,70

5,30
6,00
15,50
C
73 II Klinika Położnictwa i Ginekologii 256,80 8,90
2001
2000
1999

69,50
70,00
117,30

9,70
9,40
9,70

7,20
7,40
12,10
C
74 Zakład Socjologii Medycyny 55,90 8,77
2001
2000
1999

17,50
0,50
37,90

1,70
2,10
2,40

10,30
0,20
15,80
C
75 Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej 76,40 8,56
2001
2000
1999

43,30
23,10
10,10

2,90
2,90
3,60

14,90
7,90
2,80
C
76 Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani 175,80 8,04
2001
2000
1999

65,50
63,00
47,30

5,80
8,60
8,60

11,30
7,30
5,50
C
77 Samodzielna Pracownia Informatyki Medycznej 30,80 8,03
2001
2000
1999

15,50
6,30
9,00

1,10
1,20
1,90

14,10
5,20
4,70
C
78 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej 153,20 7,78
2001
2000
1999

66,50
56,80
29,90

5,60
7,00
8,90

11,90
8,10
3,40
C
79 Samodzielna Pracownia Psychologii Medycyny 27,40 7,63
2001
2000
1999

8,00
13,80
5,60

0,80
1,50
1,50

10,00
9,20
3,70
C
80 Katedra i Zakład Fizjologii 131,70 7,42
2001
2000
1999

57,00
43,10
31,70

5,70
6,10
6,10

10,00
7,10
5,20
C
81 Klinika Neurologii Dorosłych 88,00 6,50
2001
2000
1999

46,50
16,20
25,30

4,00
4,70
5,70

11,60
3,40
4,40
C
82 Zakład Higieny i Epidemiologii 64,40 5,95
2001
2000
1999

28,00
26,90
9,50

3,50
3,90
3,20

8,00
6,90
3,00
C
83 Klinika Chorób Zakaźnych 163,50 5,90
2001
2000
1999

136,50
16,20
10,80

9,20
9,60
9,20

14,80
1,70
1,20
C
84 Katedra i Zakład Rehabilitacji 54,40 5,84
2001
2000
1999

12,00
10,90
31,50

2,80
3,20
3,20

4,30
3,40
9,80
C
85 Katedra i Klinika Chorób Oczu 101,90 5,77
2001
2000
1999

14,00
57,40
30,60

4,20
6,40
6,10

3,30
9,00
5,00
C
86 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 80,30 5,61
2001
2000
1999

47,50
14,80
18,00

5,00
4,70
4,30

9,50
3,10
4,20
C
87 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej 36,10 4,78
2001
2000
1999

29,50
1,30
5,30

2,60
2,20
2,20

11,30
0,60
2,40
D
88 Zakład Parodontologii 39,20 4,27
2001
2000
1999

12,50
18,10
8,60

3,00
3,40
2,60

4,20
5,30
3,30
D
89 Zakład Ortodoncji 32,50 4,19
2001
2000
1999

11,00
7,00
14,50

3,00
2,70
2,30

3,70
2,60
6,30
D
90 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej 98,40 4,12
2001
2000
1999

48,30
35,00
15,20

7,70
8,10
8,50

6,30
4,30
1,80
D
91 Samodzielna Pracownia Patomorfologii Klinicznej 28,60 4,05
2001
2000
1999

8,50
8,10
12,00

2,10
2,60
2,40

4,00
3,10
5,00
D
92 Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof 25,40 3,67
2001
2000
1999

2,80
4,60
18,00

2,20
1,80
2,50

1,30
2,60
7,20
D
93 Katedra i Klinika Ortopedii 113,80 3,23
2001
2000
1999

47,30
54,50
12,10

11,20
12,40
11,50

4,20
4,40
1,10
D
94 I Klinika Położnictwa i Ginekologii 90,30 3,08
2001
2000
1999

46,00
13,00
31,30

8,60
11,00
11,50

5,30
1,20
2,70
D
95 Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 45,90 2,85
2001
2000
1999

11,30
6,50
28,10

2,40
9,50
8,80

4,70
0,70
3,20
D
96 Klinika Gastroenterologii 66,80 2,69
2001
2000
1999

29,00
29,70
8,10

7,70
8,80
8,70

3,80
3,40
0,90
D

Uczelniana Komisja Nauki na posiedzeniu w dniu 11.03.2002 zadecydowała o utrzymaniu ustalonych w ubiegłym roku przedziałów wartości liczby E kwalifikujących do poszczególnych kategorii. Kategorię A(ex) na rok 2002 przyznano jednostkom, które uzyskały średnią E z trzech lat powyżej 41 punktów. Kategorii A odpowiada zakres 25-41 punktów, B: 13-25 punktów, C: 5-13 punktów, a D: poniżej 5 punktów. Zmiany liczby jednostek w poszczególnych kategoriach w latach 2000-2002 przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Liczba jednostek w obrębie Wydziałów AMG znajdujących się we wskazanych przedziałach parametru efektywności naukowej (E), przyznanego na poszczególne lata
Przedział wartości E Ilość jednostek w danym przedziale E
Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny
> 25 2002 A(ex) 11
A 12
2002 A(ex) 1
A 4
2001 A(ex) 8
A 13
2001 A(ex) 1
A 2
2000 28 2000 2
13 - 25 2002 21 2002 8
2001 22 2001 7
2000 16 2000 7
5 -13 2002 27 2002 2
2001 23 2001 2
2000 20 2000 4
<5 2002 9 2002 1
2001 15 2001 3
2000 16 2000 3

Tabela 3 ilustruje zmiany wypadkowych parametrów naukometrycznych na obu wydziałach AMG w skali trzech w pełni (i wyłącznie) parametrycznie ocenianych lat.

Tabela 3. Parametry aktywności i efektywności naukowej wydziałów AMG za osiągnięcia uzyskane we wskazanych latach
PARAMETR Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny
Suma R dla wszystkich jednostek 2001 9 034,50 2001 1 540,25
2000 8 216,60 2000 1 196,60
1999 6 969,00 1999 1 282,90
Suma N dla wszystkich jednostek 2001 384,16 2001 57,80
2000 419,00 2000 64,60
1999 419,30 1999 62,40
E = ΣR ΣN dla całego Wydziału 2001 20,64 2001 21,91
2000 19,60 2000 18,50
1999 16,70 1999 20,60

Zgodnie ze schematem sprawozdań z oceny naukowej jednostek w dwóch ubiegłych latach załączam listę najwyżej punktowanych czasopism, w których opublikowali w 2001 r. artykuły nasi pracownicy (Tabela 4). Uwzględniane są czasopisma o impact factor powyżej 3 punktów.

Tabela 4. Lista publikacji z IF>3
Czasopismo Autor (autorzy) Tytuł artykułu, rok, tom, strony od - do IF
Circulation Smolenski RT, Raisky O. Slominska EM, Abunasra H, Kalsi KK, Jayakumar J, Suzuki K, Yacoub MH Protection from reperfusion injury following cardiac transplantation by inhibition of adenosine metabolism and nucleoside precursor supply
2001, 104, 1246 - 1252
10,893
Circulation Winnicki M., Phillips B.G., Accurso V., van de Borne P., Shamsuzzaman A., Katil K., Narkiewicz K., Somers V.K. Independent association between plasma leptin levels and heart rate transplant recipients,
2001,104, 384-386
10,893
FASEB Journal A.Slominski, J.Wortsman, A.Pisarchik, B.Zbytek, E.Linton, J.Mazurkiewicz, E.Wei Cutaneus expression of corticotropin-releasing hormone (CRH), urocortin, and CRH,
2001, 15, 1678-1693.
9,249
Blood E. Bryl, M.Gazda, J. Foerster, J. Witkowski Age-related increase of frequency of a new, phenotypically distinct subpopulation of human peripheral blood T cells expressing lowered levels of CD4.
2001, 98, 1101-1107
8,977
Blood J. M. Zaucha, C. Yu, G. Mathioudakis i wsp. Hematopoietic responses to stress conditions in young dogs compared with elderly dogs.
2001, 98, 322-327
8,977
Blood J.M. Zaucha, T. Gooley, W. Bensinger i wsp. CD34 cell dose in granulocyte colony-stimulating factor-mobilized peripheral blood mononuclear cell grafts affects engraftment kinetics and development of extensive chronic graft-versus-host disease after human leukocyte antigen-identical sibling transplantation.
2001, 98, 3221-3227
8,977
Journal of Clinical Oncology S. P. Ackland, A. Anton, G.P. Breitbach i wsp. (m. in. J. Jassem) Dose-intensive epirubicin-based chemotherapy is superior to an intensive intravenous cyclophosphamide, methotrexete, and fluorouracil regimen in metastatic breast cancer: A randomized multinational study
2001, 19, 943-953
8,773
Journal of Clinical Oncology J. Jassem, T. Pieńkowski, A. Płużańska, S. Jelic, V. Gorbunova, Z. Mrsic-Krmpotic, J. Berzins, T. Nagykalnai, N. Wigler, J. Renard, S. Munier, C. Weil (m.in. M. Wełnicka-Jaśkiewicz) Doxorubicin and paclitaxel versus 5- fluorouracil, doxorubicin, and cyclophosphamideas first-line therapy for women with metastatic breast cancer: final results of a randomized phase III multicenter trial
2001, 19, 1707-1715
8,773
Journal of Clinical Oncology J. G. M. Klijn, R. W. Blamey, F. Boccardo i wsp. (m. in. J. Jassem) Combined tamoxifen and luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) agonist versus LHRH agonist alone in premenopausal advanced breast cancer: A meta-analysis of four randomized trials
2001, 19, 343-353
8,773
Journal of Clinical Oncology J. Jassem Doxorubicin and paclitaxel versus fluorouracil, doxorubicin, and cyclophosphamide for metastatic breast cancer. Reply to the letter
2001, 19, 3441-3442
8,773
Journal of Clinical Oncology A. van der Hage, C.J.H. van de Velde, J.P. Julien i wsp. (m. in. J. Jassem) Preoperative chemotherapy in primary operable breast cancer: results from the Europeran Organization for Reseaech and Treatment of Cancer Trial 10902
2001, 19, 4224-4237
8,773
AIDS O. Kirk, A. Mocroft, C. Pradier, J. N. Bruun, R. Hemmer, B. Clotet, V. Miller, J.P.Viard, A. Phillips, J.D.Lundgren and the EuroSIDA Study Group (H. Trocha) Clinical outcome among HIV-infected patients starting saquinavir hard gel compared to ritonavir or indinavir.
2001, 15, 999-1008
8,018
American Journal of Pathology I. A. Sammut, J. Jayakumar, N. Latif, S. Rothery, N. J.Severs, R. T., Smoleński, T. E.Bates, M.i H. Yacoub Heat stress contributes to the enhancement of cardiac mitochondrial complex activity
2001, 158, 1821 - 1831
6,971
American Journal of Pathology Lasota J., Fetsch J.F., Woźniak A., Wasąg B., Sciot R., Miettinen M. The neurofibromatosis type 2 gene is mutated in perineurial cell tumors.
2001, 158, 1223-1229
6,971
J Cell Sci M. Karbowski, JH Spodnik, Teranishi M, Wozniak M, Nishizawa Y, Usukura J, Wakabayashi T. Opposite effects of microtubule-stabilizing and microtubule-destabilizing drugs on biogenesis of mitochondria in mammalian cells.
2001, 114, 281-291
6,041
BMJ L. Bernardi, P. Sleight, G. Bandinelli, S. Cencetti, L. Fattorini, J. Wdowczyk-Szulc, Alfonso Lagi Effect of rosary and yoga mantras on autonomic cardiovascular rhythms: comparative study.
2001, 323, 1446-1449
5,331
Hypertension V. Brovkovych, L. Kalinowski, R. Muller-Peddinhaus, T. Maliński Synergistic antihypertensive effects of nifedipine on endothelium. Concurrent release of NO and scavenging of superoxide.
2001, 37, 34-39
5,311
The Journal of Infectious Diseases J.P. Viard, A. Mocroft, A.Chiesi, O. Kirk, B.Roge, G.Panos, N.Vetter, J.N. Bruun, M.Johson and Jens D. Lundgren for the EuroSIDA Study Group (H. Trocha) Influence of age on CD4 cell recovery in human immunodeficiency virus-infecyed patients receiving highly active antiretroviral therapy: evidence from the EuroSIDA study.
2001, 183, 1290-1294
4,988
Gene Chromosomes Cancer Mrózek K., Iliszko M., Ryś J., Babińska M., Niezabitowski A., Bloomfield C.D., Limon J. "Spectral karyotyping reveals 17;22 fusion in a cytogenetically atypical dermatofibrosarcoma protuberans with a large marker chromosome as a sole abnormality"
2001, 31, 182-186
4,534
Gene Chromosomes Cancer Panagopoulos I., Mertens F., Isaksson M., Limon J., Gustafson P., Skytting B., Akerman M., Sciot R., Dal Cin P., Samson I., Iliszko M., Ryś J., Dębiec - Rychter M., Szadowska A., Brosjo O., Larsson O., Rydholm A., Mandahl N. Clinical impact of molecular and cytogenetic findings of synovial sarcoma.
2001, 31, 362-372
4,534
J. Physiol. (London) Jankowski M, Szczepańska-Konkel M, Kalinowski L, Angielski S Cyclic GMP-dependent relaxation of isolated rat renal glomeruli induced by extracellular ATP.
"2001; 530.1, 123-130"
4,46
Am J Surg Pathol Miettinen M., Limon J., Niezabitowski A., Lasota J. Calretinin and other mesothelioma markers in synovial sarcoma - analysis of similarities and differences from malignant mesothelioma
2001, 25, 610-617
4,269
Clinical Chemistry V. Brovkovych, L.W. Dobrucki, S. Brovkovych, I. Dobrucki, L. Kalinowski, F. Kiechle, T. Maliński Nitric oxide measurements during endotoxemia.
2001, 47
4,261
J Med Chem K.Dzierzbicka, A.Kołodziejczyk, B.Wysocka-Skrzela, A.Myśliwski, D.Sosnowska Synthesis and antitumor activity of conjugates of muramydipeptide, normuramyldipeptide, and desmuramylpeptides with acridine/acridone derivatives.
2001, 44, 3606-3615.
4,134
Cardiovasc Res R. Lango, R. T. Smoleński, M. Narkiewicz, J. Suchorzewska, W. Łysiak-Szydłowska Influence of L-carnitine and its derivatives on myocardial metabolism and function in ischemic heart disease and during cardiopulmonary bypass.
2001, 51, 21-29
3,783
Cardiovasc Res I. Kocić, Y. Hirano, M. Hiraoka Ionic basis for membrane potential changes induced by hypoosmotic stress in guinea-pig ventricular myocytes.
2001, 51, 59-70
3,783
Hum Mutat Jakubowska A., Zajączek S., Haus O., Limon J., Kostyk E., Krzystolik Z., Lubiński J. Novel RB1 gene constitutional mutation found in Polish patients with familial and/or bilateral retinoblastoma
2001, 18, 456
3,666
Journal of Hypertension Narkiewicz,K., Kato,M., Phillips,B.G., Pesek,C.A., Choe,I., Winnicki,M., Palatini,P., Sivitz,W.I., Somers,V.K. Leptin interacts with heart rate but not sympathetic nerve traffic in healthy male subjects, 2001,19, 1089 - 1094 3,64
Annals of Oncology J. Jassem, R. Ramlau, H. Karnicka-Młodkowska, K. Krawczyk, M. Krzakowski, P. Zatloukal, E. Lemarié, W. Hartmann, L. Novakova, M. O'Brien and A. Depierre A multicenter randomized phase II study of oral versus intravenous vinorelbine in advanced non-small cell lung cancer
2001, 12, 1-7
3,249
Annals of Oncology A. Depierre, G. Freyer, J. Jassem, H. Orfeuvre, R. Ramlau, E. Lemarie, P. Koralewski, L. Mauriac, J. L. Breton, T. Delozier, V. Trillet-Lenoir Oral vinorelbine: feasibility and safety profile
2001, 12, 1677-1681
3,249
European Heart Journal G. Boriani, A. Lubiński, A. Capucci, P. Niederle, Z. Kornacewicz-Jach, A.M. Wnuk-Wojnar, M. Borggrefe, J. Brachmann, M. Biffi, G.S. Butrous A multicentre, double-blind randomized crossover comparative study on the efficacy and safety of dofetilide vs sotalol in patients with inducible sustained ventricular tachycardia and ischaemic heart disease
2001, 22, 23, 2180-2191
3,21
Journal of Neuroscience Research A. Szutowicz Aluminum, NO, and nerve growth factor neurotoxicity in cholinergic neurons.
2001, 66, 1009-1018.
3,207

W Tabeli 5 zestawione są granty KBN pozyskane w 2001 r. przez naszych pracowników wraz z przyznanymi kwotami globalnymi. Dla przypomnienia podaję, że liczba całkowita grantów przyznanych w 2000 r. wynosiła 28 i opiewały one na globalną sumę 3 188 700 zł.

Tabela 5. Prace naukowo-badawcze (granty KBN) przyznane w roku 2001
Lp. NUMER KIEROWNIK PROJEKTU JEDNOSTKA KWOTA PRZYZNANA
KONKURS 20
1 G-4 dr Walenty Nyka Klinika Neurologii Dorosłych 350 000,00 zł
2 G-18 mgr Marzena Czyżewska Katedra Biochemii Klinicznej 19 990,00 zł
3 G-19 prof. Jolanta Myśliwska Zakład Immunologii 50 000,00 zł
4 G-21 dr Małgorzata Sznitowska Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej 50 000,00 zł
5 G-30 dr Hanna Bielarczyk Zakład Medycyny Laboratoryjnej 272 100,00 zł
6 G-32 prof. Tadeusz Pawełczyk Zakład Medycyny Molekularnej 357 000,00 zł
7 G-42 prof. Michał Woźniak Katedra i Zakład Chemii Ogólnej 250 000,00 zł
8 G-53 mgr Joanna Witkowska Zakład Medycyny Molekularnej 19 990,00 zł
9 G-54 dr Beata Schlichtholz Katedra i Zakład Biochemii 320 000,00 zł
KONKURS 21
10 G-24 prof. Jacek Jassem Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii 50 000,00 zł
11 G-25 prof. Jacek Bigda Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AMG 49 400,00 zł
12 G-31 prof. Julian Świerczyński Katedra i Zakład Biochemii 49 900,00 zł
13 G-57 prof. Franciszek Sączewski K. i Z. Technologii Chemicznej Środków Leczniczych 175 000,00 zł
14 G-58 dr E. Adamkiewicz-Drożyńska Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii 250 000,00 zł
15 G-61 prof. Zbigniew Gruca Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej 250 000,00 zł
16 G-67 prof. Czesław Stoba Klinika Chirurgii Dziecięcej 250 000,00 zł
17 G-77 prof. Andrzej Rynkiewicz I Klinika Chorób Serca 49 000,00 zł
18 G-78 prof. Renata Ochocka Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej 49 870,00 zł
19 G-79 prof. Renata Ochocka Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej 49 900,00 zł
20 G-80 prof. Piotr Szefer Katedra i Zakład Bromatologii 50 000,00 zł
21 G-81 prof. Stefan Angielski Katedra Biochemii Klinicznej 240 000,00 zł
  3 202 150,00 zł

W Tabeli 6 przedstawiam kierowników prac badawczo-usługowych, które przysporzyły Uczelni powyżej 10 tys. zł dochodu w 2001 roku.

Tabela 6. Kierownicy zespołów, które przyniosły najwięcej korzyści finansowych Uczelni z prac badawczo-usługowych (wymieniono dochody o wartości sumarycznej > 10.000 zł)
Lp. KIEROWNIK PRACY NARZUT + ZYSK
1. prof. dr hab. Henryk Lamparczyk 63 445,34 zł
2. dr hab. Małgorzata Sznitowska 58 717,75 zł
3. prof. dr hab. Jacek Jassem 34 820,91 zł
4. prof. dr hab. Adam Bilikiewicz 26 393,30 zł
5. prof. dr hab. Andrzej Rynkiewicz 21 775,20 zł
6. prof. dr hab. Andrzej Szutowicz 17 526,36 zł
7. prof. dr hab. Andrzej Hellmann 16 182,35 zł
8. prof. dr hab. Jerzy Landowski 11 807,61 zł

Tabela 7 przedstawia wyniki analizy cytowań pracowników Uczelni ze stopniem naukowym doktora i wyższym w roku 2001 według Science Citation Index. Sprawdzenia i zestawienia dokonał dr hab. Antoni Nasal. Ze względów technicznych realne jest jedynie zweryfikowane zestawienie cytowań prac, w których nasz pracownik występuje jako pierwszy autor. Wyłączone są autocytowania, tzn. cytowania zamieszczone w tych pracach, w których rozważana osoba jest jednym ze współautorów.

Tabela 7. Lista osób, które uzyskały w 2001 r. jako pierwszy autor co najmniej 10 cytowań wg Science Citation Index.
Lp. Autor z AMG Liczba cytowań
1 R. Kaliszan 115
2 K. Narkiewicz 103
3 P. Szefer 54
4 J. Limon 41
5 K. Jaśkiewicz 35
6 T. Liberek 28
7 J. Bigda 17
8-10 P. Kruszewski
T. Pawełczyk
P. Zarzycki
15
15
15
11-12 H. Lamparczyk
J. Myśliwska
14
14
13-14 Z. Brzozowski
J. Klimek
13
13
15 J. Świerczyński 12
16-17 J. Moryś
J. Witkowski
11
11
18-19 M. Dobosz
J. Jassem
10
10

W zestawieniach SCI znajduje się 144 pracowników AMG (dla porównania w 2000 r. było ich 115). Osoby te były cytowane w 2001 r. łącznie 859 razy (w 2000 r. - 622 razy). Wśród cytowanych w 2001 r. pierwszych autorów z AMG było 108 pracowników Wydziału Lekarskiego z łączną liczbą 567 cytowań (w 2000 r. było 86 osób z łącznie 403 cytowaniami) oraz 36 pracowników Wydziału Farmaceutycznego z łączną liczbą 292 cytowań (w 2000 r. było 29 osób z 219 cytowaniami).
Podając powyższe dane gorąco zachęcam do indywidualnej analizy porównawczej i wyciągnięcia wniosków odnośnie swoich jednostek, wydziałów i całej Uczelni.

prof. Roman Kaliszan
prorektor ds. nauki

* * *


do gory

Nowi doktorzy


W lutym 2002 r. na Wydziale Lekarskim AMG
stopień doktora nauk medycznych otrzymali:
 1. Lek. Anna Elżbieta GOŁĘBIOWSKA - starszy asystent SPSK nr 1 w Gdańsku Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AMG, praca pt.: "Wyprysk kontaktowy w makroregionie gdańskim - aktualizacja najczęściej występujących alergenów"
 2. Lek. Karina KULIKOWSKA-CIECIELĄG - asystent w Klinice Położnictwa Instytut Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG, praca pt.: "Ocena fibronektyny onkopłodowej w prognozowaniu ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego"
 3. Lek. Jan Zygmunt PALISZEWSKI - starszy asystent SPSK nr 1 w Gdańsku Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AMG, praca pt.: "Wyniki leczenia chorych z owrzodzeniami podudzi w materiale Oddziału Dermatochirurgii Kliniki Dermatologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku"
 4. Lek. Jarosław KORNOWSKI - p.o. ordynatora Oddziału Nerwic Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, praca pt.: "Udział czynników jatrogennych w patogenezie uzależnienia od benzodiazepin. Porównanie skuteczności karbamazepiny i tianeptyny w zespole odstawienia benzodiazepin".
* * *


do gory

Targi Edukacyjne
Akademia 2002
Zostań Żakiem


W dniach 18 - 20.03.2002 r. odbyły się piąte spotkania młodzieży z przedstawicielami uczelni. W Targach Akademia 2002 wzięło udział 42 wystawców, w tym 27 szkół wyższych przedstawiło swoje oferty edukacyjne.
Liczne imprezy towarzyszące - wykłady, seminaria, zwiedzanie pracowni naukowych, rozmowy ze studentami - przybliżyły kandydatom atmosferę studiów.
Również nasza Uczelnia "otworzyła drzwi" przed kandydatami, którzy mogli zwiedzić pracownie Zakładów Teoretycznych i Wydziału Farmaceutycznego.
Według oceny organizatorów Targi odwiedziło ponad 20 tys. gości.
Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Młodzież pytała o nowe kierunki studiów, sprawy socjalno-bytowe studentów, warunki studiowania. Przedstawiciele Samorządu AMG radzili jak zdać egzamin wstępny, a potem jak nie dać się skreślić z listy studentów.

mgr Anna Nałęcz

* * *


do gory

Kadry AMG


Tytuł naukowy profesora nauk medycznych z dniem 18.02.2002 r. otrzymała
prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz-Klepalska
Stopień doktora habilitowanego otrzymał
dr hab. n. med. Piotr Czauderna
Na stanowisko adiunkta przeszli:
dr med. Marta Chełmińska
dr med. Grażyna Kobierska-Gulida
dr n. med. Joanna Moryś
Jubileusz długoletniej pracy w AMG obchodzą:
30 lat
Danuta Tarkowska
20 lat
Krystyna Harbul
Z Uczelni odeszła
lek. Katarzyna Jakuszkowiak

* * *


do gory

Kadry SPSK nr 1


Jubileusz długoletniej pracy w SPSK nr 1 obchodzą:
40 lat
Teresa Sielska-Nowok
35 lat
Jan Piórek
Wanda Skurczyńska-Kreft
30 lat
Marek Abramczuk
Danuta Szymańczyk
Jadwiga Tworzydlak
25 lat
Krystyna Duzik
Adam Kruszyński
20 lat
Halina Batura-Baturewicz
Wiesława Krzysztofek
Bożena Moroz
Barbara Rekowska

* * *


do gory

Podziękowanie


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Układu Krążenia przy Klinice Kardiologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Gdańsku, w imieniu dzieci z Kliniki Kardiologii Dziecięcej składa bardzo gorące podziękowanie firmie PHARMAG SA, organizatorowi XIV Wielkiego Balu Farmacji, który odbył się 9 lutego 2002 r. w Grand Hotelu w Sopocie, za piękny dar w postaci zebranych 3160 zł, przeznaczonych na zakup aparatury medycznej. Dar ten jest wyrazem wielkiego zaangażowania na rzecz pomocy dzieciom z wrodzonymi wadami serca, które są pod opieką naszej Kliniki przed i po zabiegu kardiochirurgicznym. Jeszcze raz dziękujemy.

prof. Jan Ereciński
prezes Stowarzyszenia

* * *


do gory

Posiedzenia * Towarzystwa * Zebrania


Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział Gdański
zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia o godz. 10.00 w sali wykładowej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego, ul. Smoluchowskiego 18, zgodnie z następującym porządkiem:
 1. Aktualne możliwości wykrywania i różnicowania antygenu D, jego słabych odmian i kategorii - mgr A. Malinowska, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
 2. Firma Bio-Ksel sp. z o.o. prezentuje ofertę aparaturową.
Gdańsko-Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii AMG
organizują w dniu 13 kwietnia konferencję naukową pt. "Rola anestezjologii akademickiej w nauce, dydaktyce i integracji dyscyplin medycznych". W programie konferencji:
godz. 10.00 - 11.45
 1. Etyczne aspekty nauczania akademickiego - prof. B. Dziemidok, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego
 2. Historia anestezjologii akademickiej - prof. W. Jurczyk, Katedra i Klinika AM w Poznaniu
 3. Anestezjologia w opiniach różnych środowisk - dr n. med. B. Kwiecińska, Katedra i Klinika AM w Gdańsku

  godz. 12.00 - 14.00
 4. Debata kierowników katedr anestezjologii i intensywnej terapii na temat - Teraźniejszość i przyszłość anestezjologii akademickiej - moderator dyskusji - prof. J. Suchorzewska; uczestnicy: prof. H. Dyaczyńska-Herman (Katowice), prof. W. Gaszyński (Łódź), prof. A. Kubler (Wrocław), prof. E. Mayzner-Zawadzka (Warszawa), prof. A. Nestorowicz (Lublin), prof. R. Szulc (Poznań).
Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich, studentów i wszystkich zainteresowanych tematyką. Miejsce konferencji - sala im. prof. Hillera, Zakłady Teoretyczne IBM, Gdańsk, ul. Dębinki 7.

Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Oddział Gdański
zaprasza na posiedzenie w dniu 16 kwietnia o godz. 11.15 do sali wykładowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1-6. Referują pracownicy Oddziału Noworodków i Wcześniaków Szpitala Specjalistycznego im. Św. Wojciecha Adalberta Gdańsk-Zaspa:
 1. Problemy skrajnego wcześniactwa - dr med. A. Bielawska-Sowa
 2. Dysplazja oskrzelowa u wcześniaków - dr M. Mrozińska
 3. Orębności funkcji nerek u wcześniaka - dr D. Liszewska
 4. Trudności diagnostyczne w neonatologii - prezentacja przypadku dr E. Piotrowska.
Oddział Gdańsko-Pomorski
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
zaprasza na spotkanie naukowe, które odbędzie się 18 kwietnia o godzinie 11.00 w hotelu "Szydłowski" w Gdańsku-Wrzeszczu. W programie:
 1. Ocena skuteczności terapeutycznej klozapiny w porównaniu z innymi neuroleptykami - prof. A. Bilikiewicz, lek. E. Staszewska-Małys
 2. Zagadnienie fobii społecznej - dr n. med. P. Pankiewicz
 3. Rola moklobemidu w leczeniu depresji wieku podeszłego - prof. A. Bilikiewicz, lek. J. Łapin
 4. Prezentacja preparatu Mocloxil firmy "Egis" - lek. R. Rejmus.
Polskie Towarzystwo Lekarskie
Oddział Gdański
zawiadamia, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbędzie się dnia 19 kwietna o godz. 12.00 w sali im. L. Rydygiera SPSK Nr 1, ul. Dębinki 7. MEDYCYNA NUKLEARNA W programie:
 1. Próby leczenia przerzutów nowotworowych do kości izotopami promieniotwórczymi - kol. Piotr Lass
 2. Dyskusja.
Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych Oddział Gdański
zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 24 kwietnia o godz. 12.00 w hotelu "Rezydent" w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3. W programie posiedzenia:
 1. Udary krwotoczne u dzieci i młodzieży - dr med. E. Pilarska
 2. Trudności diagnostyczne w nawracających krwotokach śródmózgowych u 10-letniego chłopca - dr med. P. Bełdziński, M. Lemka, E. Pilarska, M. Mazurkiewicz-Bełdzińska
 3. Topiramat w leczeniu padaczki lekoopornej - przegląd piśmiennictwa i porównanie efektów leczenia z innymi AED nowej generacji - lek. R. Chmielewski
 4. Dyskusja.
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
Oddział Gdański
zawiadamia, że dnia 26 kwietnia o godz. 11.00 w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku na Wyspie Spichrzów odbędzie się posiedzenie szkoleniowo-naukowe. W programie:
 1. Nowe kierunki w antykoncepcji hormonalnej - prof. M. Szamatowicz, AM w Białymstoku
 2. Praktyczne aspekty stosowania preparatu Depo Provera - wybór opcji antykoncepcyjnej - dr med. M. Lech, CMKP Warszawa
 3. Choriocarcinoma ovarii - opis przypadku - dr n. med. J. Dębniak, lek. E. Majdak, dr n. med. W. Grzybowski, Klinika Ginekologii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG.
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi
oraz US Pharmacia sp. z o.o.
zawiadamiają o zebraniu naukowo-szkoleniowym, które odbędzie się 20 kwietnia o godz. 10.00 w sali wykładowej im. prof. L. Rydygiera (Gdańsk ul. Dębinki 7). Podczas zebrania odbędzie się Walne Zebranie Oddziału Gdańskiego PTOChGiSz (pierwszy termin godz. 10.00, drugi - 10.15). Program:
 1. Wybór przewodniczącego zebrania oraz komisji mandatowej i skrutacyjnej
 2. Sprawozdanie z działalności Oddziału Gdańskiego PTOChGiSz w kadencji 2000-2002
 3. Absolutorium dla ustępującego Zarządu
 4. Wybór Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 5. Wybór delegatów na Walne Zebranie Towarzystwa w Mikołajkach, czerwiec 2002
 6. Wolne wnioski.
Część naukowo-szkoleniowa:
 1. Niezwykły przypadek guza przestrzeni przy- i zagardłowej obturującego wejście do krtani - J. Jordan, A. Kalicka, J. Cieszyńska
 2. Prezentacja firmy US Pharmacia
 3. Laser Nd:YAG w otolaryngologii - pierwsze doświadczenia - Cz. Stankiewicz
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
zapraszają na sympozjum naukowe, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia o godz. 11.15 w sali wykładowej im. Rydygiera. W programie:
 1. Rola grzybów w etiopatogenezie alergicznego zapalenia błony śluzowej układu oddechowego - dr n. med. E. Bogacka, Katedra I Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii AM we Wrocławiu
 2. Aktualne problemy oporności dla patogenów w zakażeniach układu oddechowego - dr med. J. Kurlęda, Szpital Wojewódzki.
* * *


do gory

Relacja z przeżyć lekarki - więźniarki
obozu w Ostaszkowie
Obozowe wspomnienia
cz. 2


W jakiej to okolicy Rosji?
To jest w pobliżu miasta Twer, a nazwa była za tamtych czasów Kalinin. Ostaszków to miasto mniejsze, bo ja o nim w życiu wcześniej nie słyszałam. Do tego miejsca doszedł front niemiecki i Ostaszków był zniszczony. Nie było tam światła elektrycznego, nie było piekarni, bo była zniszczona. Ludzie nasi tam potem pracowali. I tak zapada ten zmrok, ciemno, Sowiet przynosi światło. Jakie światło - blaszankę, w blaszance jest nafta, w tej nafcie pływa w takim metalowym jakimś zahaczeniu kawałek szmaty, flanelowej czy innej, który się pali jako knot. To wszystko śmierdzi, kopci okropnie rzucając takie duże kawałki, nie drobne kawałeczki sadzy, ale takie spore płatki sadzy. No, ale my mamy kilka takich blaszanek teraz, my wszystkie, znaczy, jakie tam trafiłyśmy.
A to był obóz i męski, i kobiecy, mieszany?
Mieszany. Razem było około 3,5 tysiąca ludzi, ile kobiet, ile mężczyzn nie umiem powiedzieć.
Czy wszyscy byli Polakami?
No, wszystko było różnie. Nas wywieźli z Białegostoku, czyli to byli ludzie z tych okolic.
Może jacyś Białorusini?
Byli między innymi, wiem, że tam byli tacy z partyzantki, mieli inne nazwiska, jak potem żeśmy słyszeli, ale nikt tam się z tym nie zdradzał.
Jakie w tym obozie były warunki, czy były jakieś prycze?
Są gołe prycze, ale my wszystkie przede wszystkim pijemy wodę, bo nareszcie jest woda w beczkach, którą można pić, a wszyscy byli spragnieni i męczyli się z zaparciem. Przychodzi, proszę ciebie, wieczór. No, pełniutki ten barak kobiet, jedne modlą się, drugie płaczą, inne rozmawiają, rozglądają się, no, dookoła ciemności, obóz nieoświetlony, bo czym? Prądu elektrycznego nie ma. Przychodzi jakiś Sowiet i mówi, że jeżeli są tu jakieś lekarki albo pielęgniarki, to niech się zgłoszą. Zgłaszam się ja i jeszcze doktor Grzeżułko, była z Augustowa chyba, czy z tamtych okolic, nie znałam jej. Dwie się zgłaszamy i szereg takich innych młodych kobiet, które żadnymi pielęgniarkami nigdy nie były, ale podszywają się, bo liczą, że będzie może trochę lżej. No i nas zbierają w taką gromadkę, już nie pamiętam, ile osób, no, niedużo, może osiem, może dziesięć. No i my dwie lekarki, poznajemy się. Sowiet każe nam iść ze sobą. Idziemy za nim, on przed nami idzie, ma jakąś latarnię, my w tej ciemności trzymamy się jego skrzętnie, on nas prowadzi, prowadzi, prowadzi, nic nie widać dookoła, zarysy jakiś baraków nie baraków. W tej ciemności wprowadza nas do jakiegoś baraku, do jakiegoś pomieszczenia w zupełnej ciemności i mówi, to wy tutaj przenocujcie, a rano przyjdę i będzie, znaczy, ciąg dalszy. On wychodzi zabierając to swoje światełko, zostawiając nas w tej ciemności. Czujemy pod nogami podłogę.
Ani ławki, ani taboretu, ani żadnej rzeczy. No, to nie ma co robić, ciemno, zimno, pusto, nikogo nie ma. Która godzina nie wiemy, ranek na pewno daleko. Kładziemy się wszystkie na podłogę, jakiej ona była czystości, to się zobaczy dopiero rano. I tak jedna do drugiej przytulamy się jakoś i usiłujemy tam spać, drzemać jakoś ze zmęczenia. Nawet nikt nie płacze, bo już w tej sytuacji, to już nie ma co płakać, po co? Jest zimno, każdy dzwoni zębami, no i już. To był przecież, już nie wiem, czy to był listopad, czy to był już początek grudnia.
A te baraki niczym nie ogrzewane przecież?!
Jasne, że nie, jak kto był ubrany, w czym był...
A chociaż szyby w oknach były?
My nic nie widzimy, jest ciemna noc, jest ciemne pomieszczenie, nie wiemy, co i jak. No i tam zaczynamy pomalutku drzemać, czy wszystkie, czy częściowo, ale niestety zostajemy obudzone przez szczury, ponieważ szczury zwęszyły, że mamy okruszyny czy jeszcze kawałki sucharów. A to dla tych wygłodzonych szczurów było tak ponętne, że niedługo one zaczęły się nami interesować. Więc pobudziły się kobiety, zaczęły tupać nogami i poprzytulawszy się do siebie, tak żeśmy przebyły tę straszną noc do świtu. I o świcie zobaczyłyśmy, że jesteśmy w pomieszczeniu pustym, o brudnej, drewnianej podłodze, że w tym pomieszczeniu dość wysoko są nieduże okienka, a drzwi są zamknięte. Wyjść nie możemy, zobaczyć, co za tymi drzwiami, no i trzeba czekać, aż ktoś przyjdzie. Przychodzi. No, to pewnie teraz pójdziemy do baraku, gdzie będzie, jak to się mówi szumnie, niby szpital. Wychodzimy, jest barak, środkiem biegnie korytarz, po bokach są mniejsze odcinki bez drzwi, tylko otwór - możesz wejść. I wszędzie te niewysokie okienka. No, i pusto wszędzie, nie ma niczego. Nie ma żadnych tapczanów, jakiś łóżek, nie ma żadnych stołków, nie ma taboretów, nie ma nic! Sowiet mówi nam, żeby to troszkę umyć, ale najpierw to pójdziemy do Niemców. Okazuje się, że jak przechodzimy przez obóz, tu są baraki, gdzie już są inni ludzie i jest barak, z którego żeśmy wyszły wieczorem. Drut w drut jest obóz niemieckich jeńców wojennych. Przychodzimy do nich, bo mają nam dać parę wiader i szmat jakichś.
Podchodzimy do trochę starszego Niemca, który daje nam wiadra, pytam - po niemiecku - jak tu można wytrzymać? On tak popatrzał na mnie i mówi po niemiecku, to znaczy się, ja się z tym jakby pogodziłem. No, wzięliśmy wiadra i szmaty, i wracamy. Jakie to może być sprzątanie, woda zimna jak lód i zgrabiałe ręce, no, żadne to sprzątanie. Pokój, jedną z tych izb, trochę mniejszą, przeznaczono na kancelarię, na biuro. No, już przychodzi parę osób z jakimiś skargami, a my nie mamy żadnego leku, żadnego absolutnie, ani żadnej rzeczy, dosłownie! Nie mamy żadnego łóżka, ani żadnego koca, ani nic. No i ten ktoś, kto tam na coś się żali, któremu nic nie można pomóc, to, proszę ciebie, ten ktoś, znaczy, kładzie się w jednej z tych izb na podłogę, w tym co ma na sobie, to i tak leży. I już kilku pierwszych pacjentów leży, wtedy dowiadujemy się, że przychodzi do nas jeszcze doktor Wiktor Drozdowski, starszy człowiek, miał już dorosłe dzieci w Polsce, doświadczony lekarz, skończył uniwersytet w Rosji, znający się na ginekologii, taki poważniejszy, nie pamiętam, skąd on był właśnie, skąd on był?
Ale czy był już wcześniej w obozie?
Nie, nie, chyba z nami przyjechał. I był też drugi doktor, którego nazwiska nie pamiętam, młody, ale na niego mieli jakiegoś haka, bo jego nie zostawili tutaj, niby przy tej medycynie, tylko do brygady roboczej wzięli. Doktor Drozdowski jak mógł, to jeszcze swoją nędzną pajką chleba się z nim dzielił. No i w taki sposób rozpoczął się ten pierwszy dzień. Bez niczego absolutnie!
Szmata i woda.
Szmata i woda, zimno, łapy zgrabiałe, sami nie mamy przecież nic. No, wtedy, znaczy, Sowiet, nam, dwom lekarkom, dał taki mały pokoik, taką małą izdebkę przy baraku. Tam była prycza drewniana i jakiś ułamek siennika, to my już, znaczy, tam zamieszkałyśmy w tych luksusowych warunkach. Dostałyśmy po takim kawałku koca, a poza tym nakrywałyśmy się też tymi swoimi płaszczami, w jakich byłyśmy. Później już, po roku rozważałyśmy, jakie to musi być brudne wszystko. Mówimy, że gdyby prześcieradło używać tyle czasu i, proszę ciebie, nie prać, to jakie by było one brudne!
Jeden młodszy lejtnant, z którym byliśmy w dobrej komitywie - bo rozmawiając po rosyjsku, to można było trochę z nimi gadać - przyniósł na te spierzchnięte ręce od zimna troszkę jakiejś wazeliny, ale wazeliny technicznej, nie tej białej, delikatnej. Stała w pudełeczku na okienku w izbie, gdzieśmy nocowały, a nam szczury ją w nocy zjadły. To ja mówię, "no, Boże mój, to szczury zjadły tę wazelinę, przecież to nie jest nawet tłuszcz roślinny tylko mineralny", a moja koleżanka dowcipnie mówi, "Słuchaj, sowiecki szczur wszystko zeżre, przecież on głodny, to jemu nie do przebierania, co jest, to musi zeżreć".
Doktor Drozdowski był na baraku razem z drugim kolegą, który do nas tu przychodził. No, już nie pamiętam detalicznie pierwszego obiadu, to za trudno pamiętać po tylu latach. No, więc my, szpitalniacy znaczy, mówimy, no przecież nie mamy chorych jak położyć ani podnieść, ani co. No to zorganizowali po paru dniach brygadę roboczą i wysłali w teren, teren bagnisty, bo tam żurawiny rosły. Takie torfowisko, bagienka trochę i niskie karłowate sosenki rosły, więc rąbali te sosenki grubości ręki czy trochę cieńsze i z tego zbijali prowizoryczne prycze, fatalne prycze, bo to było z okrąglaczków, leży się na tym bardzo źle. Potem skombinowali jakieś worki, przywieźli trochę słomy. Zaczęliśmy nabijać worki słomą, robić imitację jakiś materaców. Oczywiście o żadnych poduszkach nie było mowy, potem przywieźli troszkę koców, ale to wszystko brudne, wszystko takie bezbarwne, no jednym słowem brzydota, nędza i bieda!
Ludzie okrywali się swoimi szmatami. Każdy był w tym samym ubraniu, w którym był w transporcie. Potem już dostaliśmy trochę torfu, ale torf ten był niezbyt dobry, taki trochę wilgotnawy. Więc usiłował niby trochę się palić, trochę żarzyć, trochę wilgoć z niego leciała, ogrzewanie to było nader marne.
Po upływie pewnego czasu tych biednych pacjentów podnieśliśmy na te pryczki, to już się nazywało luksusowo, bo już nie leżeli na podłodze. Leki? Ja nie pamiętam naprawdę porządnych leków. Było troszeczkę, pamiętam, trochę kodeiny, dlatego że był lekarz, Sowiet, narkoman tam za karę skazany, to on dla nas wyciągał odrobinkę tej kodeiny. Tę kodeinę pamiętam. Potem, kiedy był u nas tyfus, to dali nam trochę kamfory w ampułkach, ale ampułki były nierówne, nie można ich było postawić. Małe, takie nierówne, no i nawet trudno było z nich wyciągnąć nawet tę nieszczęsną kamforę.
A były jakieś strzykawki do iniekcji?
Jakaś strzykawka była, bo jednak tę kamforę jakoś tam robili. Na wszelkie prośby o to czy tamto, to oni pół żartem pół serio odpowiadali: "Co wy tam chcecie? Jak u nas dla wojska się zbiera suchy mech, uciera się taki biały, suchy meszek, dezynfekuje i zamiast waty to się używa" i tak dalej. Więc mizernie to wyglądało. Potem dali nam troszeczkę kropli, troszkę jakiejś walerianki, czegoś w rodzaju może miętowych kropli. Syropów na kaszel nie pamiętam. W każdym razie bardzo mizerny asortyment. I tak się zaczęło to lekarskie urzędowanie.
Jakich mieliście chorych, pewnie głównie przewlekle?
Kaszle, katary i różne... Później, nie pamiętam już w którym miesiącu i kiedy, jedna z kobiet miała, jak to się mówi wysięk opłucny, który tylko osłuchowo i opukowo był stwierdzony, ale właściwie nie badano jej codziennie, żeby nie rozbierać, bo było zimno. Jak ona przeżyła, nie umiem powiedzieć. Mieliśmy jakiś salicyl, szczegółów nie pamiętam, czy to był rodzaj aspiryny czy innego natrium salicilicum. Wróciła jednak do Polski, w jakim stanie, już nie umiem powiedzieć.
Czy mieliście też chorych zakaźnie?
Zaczęła się choroba. Ludzie zaczęli gorączkować i chorować.
Czy byli lekarze ze stażem?
To znaczy, byłam ja, była ta lekarka Grzeżułko, był doktor Drozdowski i był jeszcze jeden młodszy lekarz, którego nazwisko już mi się zagubiło, którego przydzielono do brygady roboczej i doktor Drozdowski wiecznie mu swojego chleba odrobinkę dawał. I był jakiś technik czy dentysta. Czy dentysta czy technik, nie umiem dobrze powiedzieć.
Właściwie nie mieliśmy żadnych leków. Na dolegliwości brzucha ta dieta to była absolutnie niestosowna. Rano z chlebem - no widzisz, pogubiło się w mojej pamięci, dali rodzaj czarnej kawy czy co i chleb, a chleba była pajka to pamiętam, wielkości ciastka, takiego ciastka tortowego, średniej wielkości. To było na dobę. Chleb rozdzielał przy kuchni Niemiec, no nie był ten Hans taki najgorszy, bo zawsze jeszcze kilka pajek dodatkowych rzucił. Jak piekarzy wybrali, chyba Polacy byli piekarzami, im wolno było na miejscu jeść, tylko nie wynosić.

* * *


do gory

Przeczytane...


Kłamstwo i prawda

Kłamstwo, nawet gdy się weń nie wierzy, nie traci swego jadu.
Codziennie sączona trucizna zatruwa krew.
Anna Kamieńska, Notatnik, 1986

W 1542 r. M. Kopernik pisze do papieża Pawła III w liście dedykacyjnym swego dzieła "De revolutionibus orbium coelestium": dążeniem człowieka jest szukanie we wszystkim prawdy".
Eugeniusz Rybka (1893-1988), prof. astronomii UJ

Wyboru myśli dokonał prof. Romuald Sztaba

* * *


do gory

prof. Stefan Kryński
Kartki ze wspomnień starego profesora


Kartka trzydziesta dziewiąta

Obecna "Kartka ..." stanowi kontynuację moich wspomnień o wiośnie 1939 roku, drukowanych w numerze 7 poprzedniego rocznika "Gazety AMG".

Maj był o wiele spokojniejszy od kwietnia, zwłaszcza po sławnym przemówieniu sejmowym Becka. Poprawiło ono również wizerunek tego tak nielubianego w Polsce ministra. W przeciwieństwie do niego popularnością cieszył się marszałek Rydz-Śmigły. Dlaczego? Przede wszystkim wyglądał na bardzo sympatycznego człowieka i nie izolował się od społeczeństwa. W pogodne dni wiosenne Marszałek udawał się do pracy pieszo i zdarzało się, że idąc z kolegami do Instytutu Chirurgii Urazowej widzieliśmy go po drugiej stronie Alei Ujazdowskich. Można go było spotkać też w sklepach, przy zakupach. Istotne znaczenie miał również fakt, iż wokół jego osoby nie było żadnych skandali obyczajowych - był domatorem, wiernym żonie, która pozostawała w jego cieniu, unikając afiszowania się.
Bo tak naprawdę wszyscy mieli dość różnych wyskoków naszych panów. Raziło małżeństwo prezydenta z rozwódką i zaskakujący wszystkich ich ślub udzielony przez kardynała, awantury rozwodowe Becka i generała Burkat-Burkackiego. Głównym przedmiotem plotek stał się minister spraw wojskowych, generał Kasprzycki. Jego skandaliczny romans z Zofią Kajzerówną, aktorką, i głośne od paru lat eskapady do Zakopanego, do willi zwanej powszechnie "Kaiserhoff" zaczęły w tym tak trudnym dla Polski okresie drażnić społeczeństwo. Do reszty opinię publiczną dobił fakt samobójstwa jego żony. W przededniu rozwodu, po wizycie u Kajzerówny, wyskoczyła z okna klatki schodowej w jej kamienicy. Zmarła w karetce pogotowia w drodze do Instytutu Chirurgii Urazowej. Wstrząsnęło to stolicą. W tym czasie w Teatrze Narodowym grano komedię Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej "Popielaty welon", z udziałem również Kajzerówny. Była to sztuka wystawiona z wielkim pietyzmem wartym dużo lepszego dzieła, ze znakomitą rolą Marii Gorczyńskiej, Marii Dulębianki i Jana Ciecierskiego. Zofia Kajzerówna grała rolę Wiki, bezdomnego dziewczęcia, które nie potrafi walczyć o serce ukochanego mężczyzny. Nadawało to przedstawieniu szczególny smaczek. W dniu, kiedy rozeszła się wiadomość o samobójstwie Kasprzyckiej wychodzącą na scenę Kajzerównę przywitano tupaniem i gwizdami. Przedstawienie zostało przerwane i "Popielaty welon" zdjęto z afisza. Instytut Chirurgii Urazowej spełniał szczególną rolę w Polsce. Trzeba stwierdzić, że właściwie pojęcie chirurgii urazowej w Polsce przed wojną nie istniało. W połowie lat 30., dzięki mądrej polityce gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego, nastąpił dynamiczny rozwój przemysłu i wzrost dobrobytu, którego jednym ze znaków był rozwój motoryzacji. Pojawienie się większej liczby aut na zupełnie nieprzystosowanych ulicach i drogach, zapełnionych przez pojazdy konne oraz brak oswojenia ludności ze zwiększonym ruchem powodowało mnóstwo wypadków, i to dość skomplikowanych, z którymi ówczesna chirurgia nie dawała sobie rady.
Coraz częściej uświadamiano sobie także fakt, że w czasie wojny na urazy będą narażeni nie tylko żołnierze na froncie, ale przede wszystkim ludność cywilna w bombardowanych miastach. Powstała więc pilna potrzeba wyszkolenia możliwie dużej liczby lekarzy w zakresie chirurgii urazowej. Władze wojskowe zdecydowały utworzyć Instytut Chirurgii Urazowej, finansowany przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, ale przeznaczony wyłącznie dla ludności cywilnej. Ranni żołnierze leczeni byli w Szpitalu Okręgowym nr 1. Tak powstał szpital i przychodnia czynna całą dobę. Z personelu tylko komendant i jego zastępca byli wojskowymi, pozostali lekarze byli cywilami. Wśród asystentów była duża rotacja, ze względu na korzystne propozycje pracy, jakie otrzymywali z różnych szpitali w Polsce, szczególnie w miastach przemysłowych.
Komendant szpitala, płk Tadeusz Sokołowski, niemal cały swój czas spędzał na sali operacyjnej i w stosunkowo małym stopniu interesował się sprawami administracyjnymi. W takiej sytuacji cały ciężar w tym zakresie spadał na barki majora dr. Henryka Ciszkiewicza. Był to człowiek wielkiej dobroci i życzliwości w stosunku do ludzi. Jak to zwykle bywa, wiele osób to wykorzystywało. Znając dr. Ciszkiewicza od wielu lat, czasami z nim porozmawiałem. Któregoś dnia żalił się, że ma do zrobienia wiele różnych zestawień i sprawozdań. Ofiarowaliśmy się ze Zbyszkiem z pomocą. Okazało się, że ta bardzo pracochłonna robota jest nieskomplikowana i że damy radę sami to zrobić. Doktor Ciszkiewicz był bardzo szczęśliwy, że będzie mógł więcej czasu spędzić z rodziną. Był wspaniałym mężem i ojcem. Z wielkim żalem zobaczyłem jego nazwisko w spisie polskich oficerów zamordowanych w Katyniu.
W Instytucie panował niesamowity tłok. Pacjenci leżeli na noszach, leżankach, rozkładanych fotelach. Pracując na chirurgii urazowej można było widzieć wiele ludzkich tragedii. U Zbyszka leżała pani Brodzińska, piękna panna z Poznania. W listopadzie 1937 roku przyjechała do Warszawy, aby uszyć dla siebie ślubną wyprawę. Wypadła z tramwaju i złamała kość udową. Leżała w Szpitalu Przemienienia Pańskiego, gdzie źle jej złożyli nogę powodując dość znaczne skrócenie. W styczniu przybyła do Instytutu Chirurgii Urazowej. Tu złamali jej nogę i na nowo nastawili. Przez 15 miesięcy nie następował zrost i noga miała już 6 cm skrótu. Mimo tej tragedii zachowała wiele pogody ducha. W innym pokoju leżała żona dyrektora lasów państwowych, pani Rosińska. W marcu 1939 roku jechała z kuzynką i synem na pogrzeb w Puławach. Z dworca wzięła dorożkę. Ona i kuzynka siedziały na tylnym miejscu, a syn na ławeczce. Jechali aleją lipową. Wtem runęło na nich drzewo - zabiło konia, woźnicę i syna, a pani Rosińskiej złamało obie nogi. Kuzynka wyszła bez szwanku. Podziwiałem, ile hartu ducha wykazała ta kobieta.
Na oddziale kobiecym leżały również dzieci, którym szpitalną dolę próbowały umilić dwie bardzo sympatyczne panie, również pacjentki, ale chodzące. Pani Krystyna Kamieniecka, aktorka, która swego czasu występowała w Poznaniu, wykonywała bardzo ładne laleczki ze skórek pomarańczy, druga zaś - laleczki z włóczki. Każdy z małych pacjentów otrzymał taką zabawkę, a wraz z nią na buziach dzieci, a także pań, pojawił się tak rzadko goszczący w szpitalu urazowym uśmiech.
Na chirurgii robiliśmy postępy. Najlepsze wyniki miał Zbyszek Turschmidt, którego ojciec był znanym chirurgiem, ale mnie również szło nie najgorzej. Kilku kolegów było dużo gorszych ode mnie. Około połowy maja nasza trójka została skierowana do przychodni. Pracy było co niemiara. Samych gipsów zakładałem dziennie ponad 10, tyle też zdejmowałem. Na popołudniowych dyżurach rządziła wszechwładna pielęgniarka, posiadająca olbrzymie doświadczenie wyniesione z czasów wojny. Lekarze drżeli przed nią. Nasza trójka doskonale ułożyła sobie z nią stosunki. Wiedziałem od dr. Ciszkiewicza, że bardzo nas chwaliła do płk. Sokołowskiego - zrobiła nam opinię pracowitych, grzecznych i zgranych ze sobą. Posiadała istotnie wielkie doświadczenie. Miała złote ręce. Muszę przyznać, że w Instytucie najwięcej nauczyłem się od niej. Niestety, nie pamiętam jej nazwiska.
Powoli zdobywaliśmy coraz lepsze kwalifikacje. Praca w przychodni wiele nam dała. Nauczyliśmy się dobrze zabiegów w zakresie małej chirurgii. To czego nauczyłem się w przychodni bardzo mi się przydało w 1944 roku, gdy jako lekarz 34 Pułku Piechoty AK uczestniczyłem w Akcji "Burza" w Białej Podlaskiej. Przyszedł dzień, który stał się sprawdzianem naszych umiejętności. W czerwcu (daty nie pamiętam) międzynarodowy pociąg z Wiednia jadący z szybkością 60 km/godz. na skutek nastawienia zwrotnicy na boczny tor wypadł z szyn, przebył około 100 m i uderzył w słupy kolei elektrycznej. Czeskie wagony - restauracyjny i I klasa - zostały zgniecione jak pudełka od zapałek. Polskie wagony wytrzymały uderzenie.
W parowozie pękł kocioł. Palacz zginął na miejscu, a maszynista został potwornie poparzony. Zasłonił sobie twarz i podbrzusze, i były to jedyne miejsca nie poparzone. Widok tego człowieka i jego potworne krzyki wciąż tkwią w mej pamięci. Umieścili go w wannie z olejem lnianym. Żył kilka godzin. Zginęło kilkanaście osób, wśród nich "król papieru", milioner, ze swym synem. Żona jego ocalała i biegała po szpitalach ich szukając. Z gazety dowiedziała się prawdy. Rannych mieliśmy 16. Byli mniej lub więcej poturbowani. Niektóre złamania okazały się bardzo skomplikowane. W ciągu 3 godzin wszyscy leżeli już opatrzeni, zoperowani, pozestawiani i nieco nerwowo uspokojeni. Organizacja pracy była godna podziwu, jakby niepolska. Katastrofa wywołała wiele komentarzy. Niedawno palił się dworzec główny. W obu wypadkach trudno było ustalić przyczyny i winnych. Podejrzewano, że to niemieckie sabotaże.
Na początku maja przyjechała do Warszawy moja matka. Wynająłem dla niej na 2 miesiące pokój przy ul. Wiejskiej. Od wielu lat nie bywała w Warszawie i chciała spotkać się ze swoimi koleżankami, przede wszystkim z Wandą Różańską i z Marią Moczydłowską, przyjaciółkami od ósmego roku życia. W ciągu tych 2 miesięcy spotkała się nie tylko z tymi, z którymi korespondowała ale również z paroma osobami, z którymi miała kontakt przed I wojną światową. Wkrótce po jej przyjeździe zaprosiłem Olka i Zbyszka i przedstawiłem ich matce. Obaj zadomowili się potem u nas, zwłaszcza Zbyszek. Pani, u której matka wynajmowała pokój była bardzo miłą i uprzejmą osobą i umożliwiła robienie kolacji dla nas. Dwukrotnie byli też u nas moi drużynowi koledzy będący na stażu w Zakładzie Radiologii: Miecio Gamski, Mietek Świrski i Zbyszek Iwiński. W dniu 9 czerwca, w imieniny matki było całe grono mamy przyjaciółek. Atrakcją było stare wino od Simona i Steckiego, ofiarowane matce przez wuja Stefana Skalskiego, który był radcą prawnym tej firmy. Wiele wieczorów spędzaliśmy z matką w teatrach, o których napiszę szerzej.
Rodzice w lipcu wybierali się do Truskawca. Mnie groziła ciężka praca, ale również większa samodzielność ze względu na urlopy. Tymczasem stało się inaczej, a mianowicie skierowano nas na miesiąc jako lekarzy do Legii Akademickiej. Odbyła się odprawa w komendzie z pułkownikiem Tomaszewskim. Spotkałem tam swego kolegę z klasy od Marcinka, Edka Pracla, który odbył służbę wojskową przed studiami, a teraz, jako student WSH i porucznik, jechał w charakterze zastępcy dowódcy kompanii na obóz. Od razu dogadaliśmy się i postanowiłem z nim jechać. Obóz ten miał być na Wołyniu.
Część kompanii miała jechać na Pomorze, większość na wschód.
Nasi lekarze woleli jeziora pomorskie niż głusze nad radziecką granicą, stąd też wynikły zacięte boje. Zbyszek trafił do tej samej grupy co ja, natomiast Olek wywalczył sobie Pomorze. Szczerze mówiąc byłem zadowolony z perspektywy wyjazdu na Wołyń. W Warszawie było coraz upalniej i w szpitalu pociłem się straszliwie. Matka wyjeżdżała do Truskawca. Większość znajomych szykowała się na wakacje. Życie w koszarach stawało się coraz bardziej uciążliwe. Wołynia nie znałem. Plusem była osoba kolegi jako zastępcy dowódcy. Rodzice też cieszyli się, że trochę odpocznę po trudach warszawskich. Ostatnim akordem mego dziewięciomiesięcznego pobytu w Warszawie stały się imieniny Wandy Skalskiej, obchodzone tłumnie i szumnie. Skalskim świetnie się powodziło. Wuj był doradcą Simona i Steckiego, Haberbuscha i Schiele oraz Bukieta. Miał rozległe znajomości, toteż zgromadziło się ponad 80 osób. W pokoju stołowym był bufet, sypialnia wujostwa zamieniła się w klub brydżowy, a w pokoju dziewczynek wywiezionych na wieś był poker. Rozsuwana ściana umożliwiła połączenie gabinetu z salonem. Muzyk grał na pianinie do tańca. Z tarasu roztaczał się widok na Wisłę, nad którą w noc świętojańską wybuchały różnobarwne rakiety. Ubrany w mundur z szaserami mego ojca szalałem z Magdusią Czerwińską, kuzynką wuja Kazia. Chyba nikt z tego rozbawionego towarzystwa nie przeczuwał, że są to ostatnie dnie dawnej wesołej Warszawy, że nie minie 10 tygodni, gdy nad miastem zapłoną inne ognie, że za niespełna 100 dni Adolf Hitler odbierze defiladę swych hord na Alejach Ujazdowskich, tam, gdzie lud stolicy pozdrawiał jeszcze niedawno swe ukochane wojsko.
Matka wyjechała do Truskawca. Żegnając się na dworcu nie przeczuwaliśmy, że rozstajemy się na długo, aż na dwa i pół roku. Ja opuściłem Warszawę 30 czerwca wieczorem.

* * *


do gory

Poznać Angarę i Jenisej
dokończenie


Rzeka
Świeżo poznani rosyjscy przyjaciele załatwili nam locje, byśmy nie zgubili się w gmatwaninie tysiąca wysp i szczęśliwie przebyli mnogość "parogów, perekatów i szewirów", czyli progów i kamienistych płycizn. Rzeczywiście, Angara jest miejscami "mało żeglowna". Woda pędząca z prędkością na progach do 15-17 km/h rozpryskuje się o głazy, a nieszczęśnik, któremu zepsuje się silnik, patrzy śmierci w oczy. Jedynym ratunkiem jest wyskoczenie do wody o temperaturze paru stopni i pokonanie kilkuset metrów do brzegu. Na szczęście rzeka oznakowana jest bojami, wiechami lub nabieżnikami, można więc uniknąć niespodziewanej konfrontacji z głazem. Warunkiem jest jednak sprawny silnik, gdyż przy silnym prądzie nie da się wiele zdziałać wiosłami. Nasz egzemplarz 25-konnego Wichra miał skłonności do niespodziewanych strajków, może z powodu swego podeszłego wieku. Przepłynęliśmy na nim 2200 km, a remontowany był niezliczoną ilość razy przez ekipy przygodnych pomocników: od rybaków i pijaków po więźniów obozu karnego. Często po prostu ktoś podpływał do nas, widząc, że mamy kłopoty z silnikiem. Stacje benzynowe są niekiedy oddalone od siebie o kilkaset kilometrów, ratowaliśmy się więc żaglem wykonanym z plandeki i wiosła. Innym sposobem pokonywania paliwowych (i nie tylko) kłopotów stał się "hydrostop". Dawaliśmy znak białą szmatą do przepływających pchaczy, barek i czegokolwiek innego, i wrzeszczeliśmy pytając, czy możemy się doczepić. Wieść o trójce dziwaków w zasmołowanej łódce z żaglem roznosiła się po rzece i kapitanowie zatrzymywanych łodzi często słyszeli już o nas. Doczepialiśmy się na trzy godziny, na noc, na parę dni, w zależności od upodobania. Z niektórymi załogami zaprzyjaźniliśmy się na dobre. W Bracku zostaliśmy obdarowani nowymi częściami do silnika i dwoma worami prowiantu, nie licząc innych przyjemności.

Pogoda
Najczęściej wiał niesprzyjający nam wiatr z północy. Wtedy rzucaliśmy dryfkotwę, czyli ściętą i uwiązaną na linie choinkę. Poza północnym wiatrem pogoda nam sprzyjała. Podczas pierwszego miesiąca wyprawy panował ogromny upał, który skłaniał nas do kąpieli w barbarzyńsko zimnej wodzie. Potem, w miarę jak przemieszczaliśmy się dalej na północ, robiło się coraz zimniej: nie rozstawaliśmy się już z szalikiem i czapką, a ranne wychodzenie z ciepłego śpiwora coraz mniej się nam uśmiechało. U kresu naszej podróży, na Półwyspie Tajmyr, przeżyliśmy późną jesień i oczekiwaliśmy pierwszych opadów śniegu.

Przyroda
Wody Angary wypływają z Bajkału. Są czyste (poza niektórymi miejscami) i przezroczyste na dobrych kilka metrów. Widać długie trawy falujące z nurtem i ogromne głazy wyściełające dno. Jedną z moich ulubionych rozrywek było leżenie na dziobie i obserwowanie podwodnych obrazów przesuwających się pod łódką. Na Jeniseju było to już utrudnione - rzeka ta jest głębsza, jej wody są mniej przejrzyste. Mijaliśmy skalne, urwiste brzegi, urokliwe zatoczki i upiorne zatopione lasy, które nie dopuszczały do lądu i kazały nam spać w łódce. Brzegi są różnorodne. Piękno kryje się nie tylko w krajobrazach, ale też w ich dzikości. Na przestrzeni 3500 km minęliśmy zaledwie kilka miast. Poza tym napotykaliśmy tylko wioski. Zdarzało się, że przez kilka dni nie widzieliśmy nikogo. Będąc osamotnionymi w syberyjskiej głuszy czuliśmy się niekiedy jak ludzie pierwotni, zbieraliśmy jagody i jedliśmy surowe ryby. Za kołem podbiegunowym tajga przechodzi w lasotundrę i tundrę. Na półwyspie Tajmyr pośród mchów leżą tysiące błękitnych jezior. Latem można się w nich kąpać: na powierzchni woda jest ciepła, ale już na głębokości półtora metra znajduje się lód. Wieczna zmarzlina. Dlatego też domy powoli zapadają się w ziemię - roztapiają ją swym ciepłem. Aby temu zapobiec stawia się bloki na palach. Wieczną zmarzlinę napotkaliśmy już wcześniej. W jednej z wiosek nad Angarą (około 58°N) kupiliśmy od babci zamrożone mleko. "Z chołodilnika?" - pytamy zdziwieni.. "Nie, z piwnicy" - odpowiada. Na głębokości kilkudziesięciu centymetrów ziemia jest zawsze zamarznięta.

Zwierzęta
Najbardziej dokuczliwymi stworzeniami okazały się komary oraz osławiona meszka, wżerająca się w skórę i wciskająca do oczu. Co gorsze, pogryziona przez nią skóra swędzi strasznie.
Brzegi Angary usiane były dawniej koloniami karnymi, tzw. "zonami". Teraz zostało ich niewiele, zaledwie kilka. Nie ma w nich znanego z więzień skomplikowanego systemu drutów kolczastych. Naturalnymi strażnikami są właśnie insekty - komary i meszka, oraz niedźwiedzie i wilki. Zważywszy na brak dróg (jedynym szlakiem komunikacji jest rzeka) i ogromne odległości, uciekinier nie ma prawie żadnych szans. Zimowe drogi przez zamarznięte rzeki i bagna ułatwiają wprawdzie przemieszczanie się, lecz nie do pokonania jest mróz - czasem 60-stopniowy. Powyżej minus 45 stopni już się nie pracuje, a gdy ciężki mróz utrzymuje się długo, dzieci mają dodatkowe wakacje - czasem trzy miesiące. Oprócz komarów widzieliśmy jeszcze burunduki (pasiaste wiewiórki), andatry (piżmaki), oraz różne ptaki. Większa zwierzyna jest przepłoszona lub wybita przez Rosjan. Pojęcie zwierzę kojarzy im się nieodłącznie z polowaniem i strzelaniem. Na północy organizowane są polowania na renifery. Przy użyciu śmigłowców strzela się do nich z broni maszynowej.

Ludzie
Nad Bajkałem żyją Buriaci, dalej Jakuci, gdzieś w głuszy nad Podkamienną Tunguską Ewenkowie, którzy oddają ponoć swe żony... gościom na noc. Wzdłuż rzek spotkać można mniej lub bardziej ortodoksyjnych brodatych starowierów, a na północy pełno jest rozmaitych mniejszości, niestety coraz bardziej wymieszanych ze sobą i Rosjanami z wszelkich republik.
Pod koniec XIX wieku w Irkucku było 40% Polaków. Nie dziwi więc, że gdy mówiliśmy, że jesteśmy "iz Pol'szy", witano nas przychylnie. Niemal każdy na Syberii ma jakieś związki z Polską: przez żonę, dziadka, babkę czy prababkę. Przyjmowano nas więc życzliwie, często oferując bezinteresowną pomoc. Już pierwszego dnia ściągnięto nas do brzegu okrzykami i ugoszczono jak się patrzy. W czasie spływu podawano nam całą masę listów polecających do sióstr i kuzynów mieszkających dalej na naszej trasie. Dostawaliśmy też różne prezenty i pamiątki. Należy wspomnieć ususzoną głowę żmii, skrobak do ryb, myśliwski nóż, baranicę, kieliszek do wódki, spodnie w kancik, nabój do broni myśliwskiej i banderę okrętu Floty Północnej. Długo by jeszcze wymieniać, aż żal, bo prawie wszystko poszło na dno. Zdumiewała nas i cieszyła życzliwość i prostota tych ludzi, żyjących z łowiectwa i rybactwa w wioskach, gdzie prąd włączano na dwie godziny dziennie. Jednak stosunki panujące w niektórych wioskach i koloniach karnych były żywym przykładem na to, że nad Syberią, jak twierdzili ludzie, wciąż powiewa czerwona flaga, i że pierestrojki nigdy tu nie było i nie będzie. Tu każdy ma broń, a trudno udowodnić, że ktoś nie zabłądził w tajdze i nie pożarł go niedźwiedź. O naczelniku pewnej kolonii karnej, który nas ugościł w luksusowej bani, opowiadano, że w przystępie złości wydłubał komuś oko długopisem, albo, że chodzi wtedy po "zonie" i okłada skazańców metalowym prętem. W jednej z wiosek, Aksjonowie, żyły zaledwie trzy rodziny, z których jedna miała monopol na pędzenie bimbru i prowadziła wojnę z pozostałymi. Pierwszym pytaniem dwudziestoparoletniego chłopca, który przywitał nas na brzegu, było "Czy macie wódkę?". Gdy powiedzieliśmy, że jesteśmy z Polski i mówimy po polsku, nie mógł uwierzyć. W głowie mu się nie mieściło, że możemy być z innego kraju. Równie dobrze mogliśmy powiedzieć, że jesteśmy kosmitami i tak samo by się zdziwił. Podarowaliśmy mu latarkę, a on tak się ucieszył, że aż zaniemówił. Starając się nie oddalać od łódki odrzuciliśmy propozycję przenocowania w jednej z chat. Spaliśmy na brzegu w namiocie, słysząc w nocy różne hałasy. Rano okazało się, że znów powstał jakiś konflikt między rodzinami. Całą noc spędzili goniąc się po wiosce na motorach.
Na Syberii każdy ma broń, można ją kupić legalnie i nielegalnie. "Nie macie orużja" - patrzyli na nas zdziwieni. A niedźwiedź? Szczęśliwym trafem nie zostaliśmy zjedzeni przez niedźwiedzia.

Strawa
Prowiant zakupiliśmy w Irkucku, po drodze dokupując chleb, mleko i warzywa. Głównie jedliśmy jednak ryby we wszelkich postaciach. Sami je łowiliśmy i sami przyrządzaliśmy. Nie zawsze z pomyślnym skutkiem - w naszych suszonych rybach zalęgły się robaki. Jedliśmy ryby surowe - solone, gotowane i wędzone we własnej wędzarni sporządzonej ze starego metalowego chlebaka. W lesie znajdowaliśmy "brusznikę", czasem dziko rosnące porzeczki i czosnek. Prowadziliśmy też biznes: złowione pewnej nocy 40 kg ryb wymieniliśmy w najbliższej wiosce na mleko, pomidory i ogórki. Do trunków, z jakimi mieliśmy styczność niemal codziennie, zaliczyć należy wódkę - w postaci sklepowej, jak i "własnej roboty" (bynajmniej nie naszej produkcji).
Wypływając z większych miejscowości zawsze mieliśmy parę flaszek w zapasie. W bardziej oddalonych miejscach był to towar wymienny na wagę złota. Częstowaliśmy miejscowych, a oni odwdzięczali się bańką mleka czy wiadrem kartofli.

Przemysł
Z Irkucka wyruszyliśmy 2 sierpnia 2001 roku. Najpierw pokonaliśmy dwa wielkie zbiorniki zaporowe, Bracki i Ust-Ilimski, o łącznej długości 1000 km, i dwie tamy o różnicy poziomów wody ponad 100 metrów każda. Na Angarze, oprócz jeszcze jednej elektrowni tego typu w Irkucku, w miejscowości Tagara budowana jest czwarta. Przedsięwzięcie to rozpoczęto w 1974 r. i jak dotąd nie wydaje się być bliskie ukończenia.
Ludność nielicznych mijanych miast żyje z pracy w przemyśle ciężkim. Jedne z największych na świecie, energochłonnych hut aluminium (Brack), "lasochłonnych" fabryk papierniczych (Brack i Ust-Ilimsk) oraz zakładów petrochemicznych (Angarsk) sprawiają, że w pobliżu tych ośrodków teren przypomina Zagłębie Ruhry z lat 60. Po pokonaniu dalszych 800 kilometrów dziewiczej, ocalałej od przeróbki na sztuczne jezioro rzeki, wpłynęliśmy na Jenisej. Tam, u ujścia Podkamiennej Tunguskiej, 10 września nasza łódź zatonęła, pogrążając się w wodzie wraz z większością "dobytku". Trudno nam jest dokładnie ocenić przyczynę tego wypadku. Na noc przycumowaliśmy się do burty pchacza, płynącego w dół rzeki z dwiema barkami. Na pokładzie barki rozbiliśmy namiot, zabezpieczyliśmy łódź dodatkowymi cumami i poszliśmy spać. Jeszcze rano o godzinie 6. wszystko wydawało się w porządku. Jednak o 8. obudziły nas okrzyki załogi i z przerażeniem zobaczyłem pozostałości cum na burcie barki.. A po paru minutach spływające z prądem pozostałości naszych rzeczy. Prawdopodobnie silny wiatr, który zerwał się nad ranem "rozbujał" wielką rzekę tak bardzo, że łódkę zaczęła zalewać fala. Ciężaru wody, gromadzącej się w kokpicie nie wytrzymały nasze polipropylenowe cumy.
W dalszą drogę, już jako rozbitkowie, ruszyliśmy statkiem. Tak dotarliśmy do portu morskiego Dudinka, u ujścia Jeniseju do Morza Karskiego. Odwiedziliśmy tu słynący z bogactw naturalnych Norylsk. Jest to miasto położone na bagnach tundry, w którym wydobywa się, jak to mówią Rosjanie, prawie całą tablicę Mendelejewa (w tym olbrzymie ilości Ni, Cu i Co). Byliśmy jeszcze w najgłębszej na świecie kopalni w Tałnachu - 2800 m pod ziemią, błądziliśmy po górach Putoranach na Półwyspie Tajmyr i...18 września odlecieliśmy z Norylska samolotem w kierunku Moskwy.

W organizacji wyprawy pomogła hurtownia farmaceutyczna Pharmag S.A.
mgr farm. Tomasz Ciesielski
doktorant przy KiZ Bromatologii AMG
Karolina Dworzecka
dyplomantka, Skandynawistyka UG
Marek Szostek
dyplomant, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG

STRONA GŁÓWNA     WSTECZ