strona główna > uczelnia > gazeta AMG > archiwum gazety AMG

ASCII Część 2 GAZETY >>

Spis treści - część 1
Redakcja


Czerwona Róża dla Młodych Kardiologów

W sobotę 06.05.2000 r. w Dworze Artusa odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników tegorocznej edycji konkursu o "Czerwoną Różę".
W konkursie "Czerwonej Róży" corocznie wybierany jest i nagradzany najlepszy student oraz najlepsze koło naukowe Trójmiasta. Pod uwagę brane są nie tylko wyniki w nauce, ale przede wszystkim osiągnięcia naukowe, udział w konferencjach naukowych, nagrody, udział w stypendiach zagranicznych oraz aktywność społeczna a nawet polityczna.
Z największą przyjemnością informujemy, że za najlepsze koło naukowe Trójmiasta uznane zostało Studenckie Kardiologiczne Koło Naukowe, działające przy I Klinice Chorób Serca Akademii Medycznej w Gdańsku pod kierownictwem prof. Andrzeja Rynkiewicza. Opiekunami koła są: dr hab. Jacek Kubica i dr Leszek Mierzejewski. Członkowie Koła: Bartosz Curyłło, Adam Grzybowski, Maciej Minikowski, Marek Wiśniewski są między innymi współautorami cyklu prac opisujących zależności między polimorfizmami genów kodujących przedsionkowy czynnik natriuretyczny, glikoproteinę IIIa receptora IIIaIIb oraz enzym konwertujący angiotensynę a chorobą wieńcową i zawałem mięśnia sercowego. Cykl prac powstał przy współpracy I Kliniki Chorób Serca z Katedrą i Zakładem Biologii i Genetyki Akademii Medycznej w Gdańsku, kierowaną przez prof. Janusza Limona. W pracy od strony genetycznej brali udział: koleżanki Karolina Ochman i Magdalena Szczygieł oraz koledzy Bartosz Wasąg i Bożydar Demianowicz.
Zwycięskie koło kardiologiczne otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. złotych. Drugą nagrodę (8 tys. złotych) otrzymało Naukowe Koło Chemiczne z Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
Do konkursu o miano najlepszego studenta Trójmiasta stanęło dziesięciu wytypowanych przez władze swoich uczelni. Pośród nominowanych było dwoje studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku: Agnieszka Zienciuk i Adam Grzybowski. Zwycięzcą okazał się Jarosław Szczukowski - student IV roku Wydziału Zarządzania i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Laureat otrzymał samochód osobowy Renault Clio.
Gratulując zwycięzcom mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach konkursu studenci naszej Alma Mater będą również zdobywać najwyższe laury.

Adam Grzybowski

do gory

Promocje doktorskie

W dniu 28 kwietnia 2000 roku w Ratuszu Głównego Miasta, w Wielkiej Sali Wety, odbyła się uroczysta promocja na stopień doktora nauk medycznych doktorantów Wydziału Lekarskiego oraz na stopień doktora nauk farmaceutycznych - doktorantów Wydziału Farmaceutycznego. W uroczystości udział wzięli: rektor prof. Wiesław Makarewicz; prorektor ds. nauki, prof. Roman Kaliszan; prorektor ds. klinicznych, dr hab. Stanisław Mazurkiewicz, prof. nzw.; prorektor ds. dydaktyki, prof. Andrzej Rynkiewicz; dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. Janusz Galiński, dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Piotr Szefer oraz promotorzy: 26 z Wydziału Lekarskiego i 5 z Wydziału Farmaceutycznego. Powitanie promotorów, doktorantów, zgromadzonych gości oraz przemówienie wygłoszone przez JM Rektora otworzyło uroczystość.
Promocji na stopień doktora nauk medycznych - 39 doktorantów Wydziału Lekarskiego dokonał dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Janusz Galiński, a promotorzy wręczyli dyplomy swoim doktorantom. Dziewięciu doktorantom, których promotorzy byli nieobecni, dyplomy wręczył w ich imieniu Dziekan Wydziału Lekarskiego. Z kolei dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Piotr Szefer, dokonał promocji na stopień doktora nauk farmaceutycznych 5 doktorantów, a promotorzy wręczyli dyplomy.
Uroczystość promocyjną uświetnił Chór AMG. Na zakończenie JM Rektor podziękował przybyłym na uroczystość promotorom, doktorantom i ich gościom.

prof. Janusz Galiński
dziekan Wydziału Lekarskiego

do gory

Wszystkie drogi prowadzą do Cieciorki

22 maja spotkaliśmy się na zebraniu w sprawie organizacji już po raz 16 obozu w Cieciorce. Zaproszenie na spotkanie przyjęli: prof. Z. Zegarska oraz przedstawiciele Zarządu Rejonowego PCK w osobach p.p. G. Jachlewskiej i J. Siwickiego.
W okresie od 8 lipca do 12 sierpnia odbędą się dwa turnusy z udziałem 60 studentów z różnych lat studiów oraz absolwentów. W skład powołanego społecznego komitetu organizacji obozów weszli "weterani obozowi". Udało się także pozyskać sponsorów, chcących partycypować w niemałych kosztach utrzymania.
Uczestnicząc w zebraniach różnych organizacji działających na terenie Uczelni, z dużą satysfakcją stwierdzam, iż najliczniejsze są spotkania członków PCK.
Studenci-opiekunowie ciężko pracują sprawując opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo. Nie otrzymują za tę pracę żadnej gratyfikacji, sami ponoszą koszty wyżywienia i dojazdu. A mimo to ciągle chętnych nie brakuje; jest ich więcej, aniżeli wynoszą potrzeby.
Oni po prostu kochają człowieka!
Do zobaczenia w Cieciorce!

mgr Anna Nałęcz

do gory

Odznaczenie dla dr. med. Krzysztofa Michalewskiego

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek prof. Z. Wajdy, dr med. Krzysztof Michalewski został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystego wręczenia dokonał Wojewoda Pomorski w dniu 27 kwietnia br.

do gory

Kalendarium Rektorskie

W czerwcowej Gazecie AMG rozpoczynamy druk nowej rubryki pod tytułem "Kalendarium Rektorskie". Będziemy w nim zamieszczać informacje o działalności, spotkaniach przeważnie odbywających się poza Uczelnią, na które są zapraszani i w których uczestniczą rektor lub prorektorzy oraz o ważnych oficjalnych wizytach składanych w AMG.

28.04 - Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku - z udziałem rektora W. Makarewicza i prorektorów uroczystość wręczenia dyplomów doktora nauk medycznych i doktora nauk farmaceutycznych doktorantom z Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego AMG.

4.05 - Dwór Artusa w Gdańsku - Rektor i prorektor S. Mazurkiewicz uczestniczyli we wręczeniu medali Św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II. Wśród uhonorowanych medalem św. Wojciecha znalazł się prof. Mariusz Żydowo, emerytowany profesor biochemii i doktor honoris causa naszej Uczelni.

4-6.05 - Gdańsk - "8-th International Scientific Conference for Students and Young Doctors", pod honorowym patronatem rektora i staraniem Studenckiego Towarzystwa Naukowego AMG i Koła Naukowego Sudentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG. W otwarciu uczestniczył rektor i prorektorzy - R. Kaliszan, St. Mazurkiewicz, A. Rynkiewicz.

5.05 - Gdynia - prorektor R. Kaliszan na zaproszenie prezydenta Gdyni na uroczystości zakończenia konkursu "Gdynia bez barier".

6.05 - Gdańsk - wręczenie statuetek "Czerwonej Róży" najlepszemu studentowi uczelni Trójmiasta - Jarosławowi Szczukowskiemu z Uniwersytetu Gdańskiego oraz najlepszemu kołu naukowemu - Studenckiemu Kołu Naukowemu przy I Klinice Chorób Serca AMG. Uroczystość zaszczycił prorektor A. Rynkiewicz, opiekun naukowy zwycięskiej drużyny.

6-7.05 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z udziałem rektora naszej Uczelni. Głównymi tematami obrad były: zmiany w regulaminie KRASP, kierunki działalności KRASP, finansowanie szkolnictwa wyższego, rola wyższych uczelni w procesie integracji Polski z Unią Europejską.

8.05 - AMG - prezydent Światowej Fundacji Zdrowie, Rozum, Serce Henryk Czepukojć w towarzystwie m. in. posła Longina Pastusiaka był gościem rektora W. Makarewicza, prorektorów R. Kaliszana, St. Mazurkiewicza, A. Rynkiewicza oraz dyrektora administracyjnego S. Bautembacha. Uczelnia otrzymała dar w postaci aparatu do magnetostymulacji, który będzie wykorzystywany w Katedrze i Zakładzie Rehabilitacji.

9.05 - Warszawa - Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych - udział rektora W. Makarewicza. Przedmiotem obrad była aktualna sytuacja uczelni medycznych wobec przedłużających się terminów wejścia na drogę legislacyjną prawa o szkolnictwie wyższym oraz nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Poruszono problem działalności Komisji Akredytacyjnej uczelni medycznych.

10.05 - AMG - Prorektor R. Kaliszan i dyrektor administracyjny uczestniczyli w zebraniu Klubu Seniora.

10.05 - Warszawa - otwarcie nowej siedziby rektoratu AM w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 61. Obecni - m.in. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, minister zdrowia Franciszka Cegielska, rektor W. Makarewicz.

11-13.05 - Gdańsk - rektor W. Makarewicz na otwarciu X Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich.

12.05 - Dwór Artusa w Gdańsku - wręczenie statuetek Gryfa Gospodarczego 2000 z udziałem rektora W. Makarewicza oraz wielu osobistości ze świata biznesu, kultury i sztuki.

12-13.05 - AMG - XIV Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna - uroczyste otwarcie przez rektora W. Makarewicza.

14.05 - Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej - Neptunalia 2000, zorganizowane przez Trójmiejskie Porozumienie Studentów Uczelni Wyższych. Uczestniczył prorektor Andrzej Rynkiewicz.

16.05 - Gdynia-Orłowo - z okazji wizyty wiceprezydenta Max-Planck-Gesellschaft, prof. Klausa Hahlbrocka, prorektor prof. R. Kaliszan uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez niemieckiego konsula generalnego w Gdańsku, p. Rolanda Fournesa oraz p. Brigitte Fournes.

17.05 - Biblioteka Główna AMG - prezentacja najnowszych technologii firmy SilverPlatter. W spotkaniu uczestniczył prorektor R. Kaliszan.

18.05 - delegację Max-Planck-Gesellschaft (MPG - niemiecki odpowiednik Polskiej Akademii Nauk) w osobach wiceprezydenta MPG prof. K. Hahlbrocka, dyrektora Instytutu Maxa Plancka w Kolonii prof. H. Hossmanna, radcy Ambasady Niemiec dr. K. Buschbecka oraz p. Angeliki Lange-Gao z Biura Międzynarodowego MPG gościł prorektor ds. nauki prof. R. Kaliszan. Przedmiotem rozmów było nawiązanie współpracy pomiędzy MPG i AMG. W rozmowach wziął także udział dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii dr hab. Jacek Bigda.

opracowała Emilia Mierzejewska

do gory

Z Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku

Sprawozdanie z posiedzenia w dniu 27 kwietnia 2000 r.

Senat pozytywnie zaopiniował następujące wnioski:
- o zmianę nazwy Instytutu Radiologii i Radioterapii na Instytut Radiologii i Medycyny Nuklearnej
- o zmianę nazwy Zakładu Rentgenodiagnostyki w Instytucie Radiologii i Radioterapii na Zakład Radiologii
- o powołanie Samodzielnej Pracowni Pielęgniarstwa Klinicznego na Oddziale Pielęgniarstwa Wydziału Lekarskiego.

Ustalono wysokość opłaty egzaminacyjnej wnoszonej przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zaoczne studia pielęgniarstwa w wysokości 60 zł.

W kolejnym punkcie dyskutowano nad sprawozdaniem finansowym AMG za rok 1999. W ocenie Senackiej Komisji Budżetu i Finansów wydatki rzeczowe nie wpływają w dużym stopniu na deficyt budżetowy. Oszczędności należy szukać w wykorzystaniu funduszu osobowego. Należy podkreślić, że bilans roczny jest dwukrotnie mniej ujemny niż w roku 1998. Natomiast trzykrotnie spadły dochody aptek AMG, co jest spowodowane zmianą w zasadach odpłatności za leki, jak również konkurencyjnością usytuowanych w pobliżu aptek prywatnych. W budżecie na rok 2000 należy uwzględnić nowe wydatki związane m.in.: z realizacją umów na świadczenia dydaktyczne w szpitalach klinicznych, wynikające z ubezpieczenia obiektów Uczelni, a także skutki finansowe obowiązkowych lekarskich badań profilaktycznych pracowników i studentów. Obecnie działamy na konkurencyjnym rynku edukacyjnym, dlatego też w planowanym budżecie powinny zostać uwzględnione środki na modernizację bazy dydaktycznej, od poziomu której w dużym stopniu zależy przyszła pomyślność finansowa naszej Uczelni. Dyskutowano również na temat kosztów usług informatycznych. W związku z podpisaniem umowy z nową firmą świadczącą usługi informatyczne koszty te zostały znacząco zredukowane, ale jednocześnie został okrojony pakiet usług.

Senat zapoznał się z informacjami na temat kategoryzacji jednostek AMG w oparciu o działalność naukową i rozdział środków finansowych KBN na finansowanie działalności statutowej i prac własnych. Kategoryzacja jest wynikiem uwzględnienia punktów parametrycznych za rok 1999 oraz kategorii z dwóch lat ubiegłych. Zasady rozdziału są przejrzyste i nie ma żadnych radykalnych zmian w podziale środków finansowych w porównaniu z latami ubiegłymi. Osiem jednostek nie wystąpiło o dotację na badania statutowe. Badania własne uzyskały w tym roku wysoką dotację, drugą pod względem wielkości wśród wszystkich uczelni medycznych w Polsce, porównywalną jedynie z dotacją dla Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Członkowie Senatu zapoznali się z propozycjami stawek odpłatności za studia płatne w roku akademickim 2000/01. Senat zaakceptował następujące stawki:
- odpłatność dla studentów zagranicznych w dotychczasowej wysokości 7 150 USD za rok z 30% zniżką dla studentów polskiego pochodzenia, płatne w dwóch równych ratach.
- odpłatność roczną za studia wieczorowe dla studentów krajowych:
Wydział Lekarski - 13 000 zł
Oddział Stomatologiczny - 14 000 zł
Wydział Farmaceutyczny - 12 000 zł
- odpłatność za studia zaoczne na Oddziale Pielęgniarstwa w dotychczasowej wysokości 2 400 zł za rok.

Prorektor ds. dydaktyki przedstawił stan przygotowań do powołania w AMG Wydziału Nauk o Zdrowiu. Senat podjął w tej sprawie uchwałę, w której wyraża wolę zorganizowania w Uczelni nowego wydziału - Wydziału Nauk o Zdrowiu. Równocześnie Senat upoważnił rektora do podjęcia niezbędnych działań zmierzających do powołania takiej jednostki.

W kolejnym punkcie porządku dziennego członkowie Senatu zapoznali się z treścią recenzji przygotowanej przez prof. O. Narkiewicza w sprawie nadania prof. M. Mossakowskiemu przez Uniwersytet Jagielloński tytułu doktora honoris causa. Senat jednomyślnie pozytywnie zaopiniował wyżej wymienioną recenzję. Opinia została wydana na wniosek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W sprawach bieżących Senat zapoznał się z informacjami:
- o zatwierdzeniu przez KBN wniosku inwestycyjnego o budowę zwierzętarni. (Decyzja KBN dot. przyznania środków na budowę zwierzętarni wpłynęła 11 maja br. - przyp. autora). Po raz pierwszy wniosek ten został złożony w roku 1991 i ma on charakter środowiskowy: zwierzętarnia będzie dostępna także dla Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. Szacuje się, że inwestycja pochłonie ponad 7 mln. zł., a czas trwania budowy planuje się na 2,5 roku.
- o podpisaniu i warunkach umowy z SPSK nr 1. Akademia zobowiązała się do finansowania kosztów eksploatacji oraz remontów pomieszczeń wykorzystywanych wyłącznie w celach dydaktycznych. Akademia pokrywać będzie również koszty zakupu jednorazowej odzieży ochronnej dla studentów, koszty zajęć dydaktycznych prowadzonych na terenie szpitala oraz koszty materiałów i pomocy dydaktycznych. Umieszczenie w Szpitalu aparatury i sprzętu stanowiącego własność Akademii wymagać będzie pisemnego uzgodnienia z dyrektorem Szpitala. Akademia ponosi odpowiedzialność za działalność dydaktyczną i naukową co pociąga za sobą konieczność ubezpieczenia młodzieży i nauczycieli od odpowiedzialności cywilnej.
- Senat wysłuchał sprawozdania z Międzynarodowych Warsztatów na temat Edukacji Medycznej, które odbyły się w dniach 14-15 kwietnia br. Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem: uczestniczyli w nich wykładowcy z 3 uniwersytetów europejskich, a także 20 osób z innych akademii medycznych w Polsce. (Warsztaty Edukacyjne zostały szeroko omówione w majowym wydaniu Gazety AMG - przyp. autora).
- przewodniczący Zespołu Komisji Spraw Nauczycieli Akademickich prof. J. Krechniak przedstawił projekt poprawki do uchwały Senatu z dnia 24.03.1997 r. dotyczącej kryteriów mianowania doktorów habilitowanych na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Senat uznał, że obowiązujące kryteria są właściwe i od dawna dobrze znane wszystkim zainteresowanym osobom. Na wniosek rektora projekt poprawki nie został poddany pod głosowanie.

Sporządziła: mgr Grażyna Sadowska

* * *
Sprawozdanie z posiedzenia z dnia 22 maja 2000 r.

Na wstępie obrad Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr. hab. Michała Woźniaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Senat przyjął plan wydawniczy na rok 2000 oraz podjął uchwałę dotyczącą powoływania recenzenta naukowego skryptów. Senat zadecydował również o likwidacji skryptów zaległych, które po trzech latach będą zwracane odpowiednim jednostkom. Dotacja dydaktyczna tych jednostek będzie obciążana kosztami zaległego nakładu. Kierownik danej jednostki będzie mógł podjąć decyzję o bezpłatnym rozdawnictwie zaległych skryptów.

W kolejnej części obrad Senat zatwierdził sprawozdanie finansowe AMG za 1999 r. W roku ubiegłym apteki AMG odnotowały zyski, natomiast w działalności dydaktyczno-usługowej Uczelni wystąpiły straty. Końcowy ujemny wynik finansowy zostanie pokryty z funduszu zasadniczego Uczelni.

Senat zapoznał się z propozycją budżetu AMG na rok 2000 przedstawioną przez Senacką Komisję Budżetu i Finansów. Planowane koszty rzeczowe w 2000 r. są większe od poniesionych kosztów rzeczowych w działalności dydaktycznej w roku 1999. Niedobór środków finansowych powinien zostać złagodzony dochodami Uczelni. Wobec niedoboru środków finansowych w funduszu osobowym budżet nie może być zrównoważony. W trakcie dyskusji zwracano uwagę na konieczność remontów sal wykładowych w szpitalach klinicznych i remontu dużej sali wykładowej na Wydziale Farmaceutycznym, jednak z uwagi na deficyt budżetowy postulaty te będą trudne do realizacji. Przedstawiony projekt budżetu na rok 2000 Senat przyjął jednogłośnie.

Jednocześnie Senacka Komisja Budżetu i Finansów przedstawiła szereg wniosków. Wnioski o zwiększenie narzutów kosztów ogólnouczelnianych w pracach statutowych i w grantach zostały skierowane do przedyskutowania do Senackiej Komisji Nauki.
Senat pozytywnie zaopiniował następujące wnioski:
- o pozostawienie poziomu narzutów kosztów ogólnouczelnianych w działalności usługowo- badawczej oraz w funduszu pomocy materialnej na rzecz studentów na poziomie 35%.
- o zwiększenie limitowanego funduszu wynagrodzeń osobowych z innych dochodów Uczelni o kwotę 1.723.746 zł.
- o przeprowadzenie etatyzacji w celu restrukturyzacji zatrudnienia.
- o uaktywnienie działalności Fundacji Rozwoju Akademii Medycznej w Gdańsku.
- o utworzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, który przejąłby:
a) podstawową opiekę zdrowotną
b) działalność usługową Katedr i Klinik Akademii Medycznej w Gdańsku.
- o weryfikację kalkulacji kosztów badań nad lekami prowadzonych w jednostkach Akademii Medycznej w Gdańsku.
- o utworzenie Apteki Akademickiej nr 3 przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 3 im. Najświętszej Maryi Panny.
- o objęcie innych dochodów 30% narzutem kosztów ogólnouczelnianych.
- o podejmowanie wszelkich inicjatyw w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych.

Najważniejszą rzeczą jest sprawa restrukturyzacji zatrudnienia: należy dokonać gruntownej analizy struktury zatrudnienia oraz rozważyć możliwość nieodtwarzania niektórych etatów po przejściu na emeryturę danego pracownika.
Dyskutowano również na temat działalności Fundacji Rozwoju Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiadamy sale konferencyjne w Zakładach Teoretycznych i bazę hotelową w domach asystenckich, które nie są wykorzystywane w okresie wakacyjnym. Fundacja mogłaby zająć się organizacją w tym okresie zjazdów i spotkań.
Senat zobowiązał władze Uczelni do przedstawienia sprawozdania ze stanu realizacji przyjętych wniosków na wrześniowym posiedzeniu Senatu.

Następnie Senat podjął uchwałę o przystąpieniu Akademii Medycznej w Gdańsku do porozumienia o utworzeniu Studium Medycyny Molekularnej. Studium Medycyny Molekularnej jest jednostką naukowo-dydaktyczną o zasięgu ogólnopolskim. Organami założycielskimi są: Akademia Medyczna w Warszawie, Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN, Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Akademia Medyczna w Gdańsku udostępni dla celów szkoleniowych swoje laboratoria badawcze w jednostkach organizacyjnych Uczelni oraz zapewni trzy stypendia czteroletnie dla słuchaczy Studium, pozostałe koszty pokrywa Studium Medycyny Molekularnej. Nasza Uczelnia desygnuje również trzech członków do Rady Naukowej SMM. Jest to bardzo elitarne i wymagające Studium, należy więc przygotować i przedstawić odpowiednich kandydatów.
W kolejnym punkcie Senat zapoznał się z informacjami o rozdziale środków finansowych przyznanych na podwyżkę płac wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2000. Uczelnia otrzymała z Ministerstwa Zdrowia kwotę na podwyżki płac dla 1508 etatów kalkulacyjnych. Rektor powołał specjalną Komisję, która zajmowała się rozdziałem środków na podwyżkę płac. Po długich dyskusjach został wybrany optymalny wariant rozdziału środków finansowych. W efekcie na etat rzeczywisty podwyżka w roku 2000 wyniesie:
- w grupie pracowników będących nauczycielami akademickimi - 4,3% wynagrodzenia zasadniczego brutto.
- w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi - 4,4% wynagrodzenia zasadniczego brutto.
Pracownicy otrzymają wyrównanie liczone od 1 stycznia br.
Następnie Senat zatwierdził treść umowy zawieranej pomiędzy Akademią Medyczną w Gdańsku i studentami studiów wieczorowych. Studentów studiów wieczorowych będzie obowiązywał regulamin studiów dziennych oraz takie same jak dla studiów dziennych kryteria sprawdzające wiedzę. Odpłatność za studia wieczorowe będzie uiszczana jednorazowo za rok. Opłata za powtarzanie roku bez względu na przyczynę powtarzania, na studiach wieczorowych wynosić będzie 100% czesnego. Student, który po zaliczeniu I roku w trybie wieczorowym, zostanie przyjęty, w drodze rekrutacji, na I rok studiów dziennych, może za zgodą dziekana po zdaniu egzaminu zostać przeniesiony na studia dzienne z zaliczeniem pierwszego roku studiów, odbytego w trybie studiów wieczorowych.

Na zakończenie obrad rektor prof. W. Makarewicz przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP, które odbyło się w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w dniach 6 i 7 maja br. Głównym tematem obrad był projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Rektorzy państwowych wyższych uczelni popierają projekt, a Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje szybką ścieżkę legislacyjną. Projekt jednak krytykowany jest przez AWS i szkoły niepubliczne.
Z kolei w dniu 9 maja br. odbyło się posiedzenie KRUM, które było poświęcone sytuacji w szpitalach klinicznych. Posiedzenie było połączone z uroczystością otwarcia nowego budynku rektoratu Akademii Medycznej w Warszawie. Obie konferencje negatywnie oceniły podwyżki wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym w 2000 r. wystosowując pismo ze zdecydowanym stanowiskiem w tej sprawie do najwyższych władz państwowych.
Dyrektor administracyjny dr S. Bautembach poinformował zebranych o wizycie w rektoracie AMG minister zdrowia Franciszki Cegielskiej w dniu 19 maja br. Wizyta miała charakter roboczy i nieoficjalny.
Prorektor ds. dydaktyki prof. A. Rynkiewicz poinformował o przeprowadzeniu i przebiegu próbnego egzaminu lekarskiego dla absolwentów Oddziału Stomatologicznego w dniach 16 i 17 maja br. Egzamin był przeprowadzony na terenie Uczelni.

Sporządziła: mgr Grażyna Sadowska

do gory

Senacka Komisja Statutowa

Statut jest głównym dokumentem określającym szczegóły ustroju uczelni oraz zasady jej funkcjonowania nie regulowane ustawą o szkolnictwie wyższym (Ust. z dnia 12.09.1990 r.). W uczelni zatrudniającej ponad sześćdziesięciu nauczycieli posiadających tytuł naukowy, i w której co najmniej połowa podstawowych jednostek organizacyjnych ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, statut uchwala senat szkoły. Do takich samodzielnych uczelni należy AMG. Statut naszej szkoły uchwalony został w roku 1991 i z poprawkami i uzupełnieniami obowiązuje do dnia dzisiejszego. Jak każdy dokument regulujący działanie instytucji nie jest doskonały i wymaga stosownych aktualizacji wynikających choćby ze zmian organizacyjnych (np. nowe oddziały) i innych (np. odpłatne studia).
Mając powyższe na uwadze zwracamy się do społeczności akademickiej naszej Uczelni z propozycją i prośbą o podzielenie się uwagami i przemyśleniami na temat zapisów Statutu, tego co wymaga aktualizacji, zmian po to, by był to dokument ułatwiający dobre funkcjonowanie i rozwój Uczelni, a nie stwarzający utrudnienia i powodujący stagnację. Jesteśmy w przededniu uchwalenia przez Sejm nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, która zapewne wprowadzi wiele zmian, co w konsekwencji wymusi zmiany w statutach uczelni. Niezależnie jednak od tego myślenie i dyskusja o sensownej organizacji i sprawnym działaniu AMG w ramach przyznanej autonomii jest oczywistą koniecznością.
Uwagi i propozycje zmian dotyczące Statutu AMG prosimy przesyłać (składać) do Działu Organizacji i Zarządzania. Senacka Komisja Statutowa po przedyskutowaniu przedstawi je Radom Wydziałów, a następnie Senatowi Uczelni.

dr hab. Wojciech Czarnowski, prof. nzw.
przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej

do gory

Dotacja KBN na finansowanie inwestycji budowlanych i zakup aparatury naukowo-badawczej na rok 2000


Informuję, że Komitet Badań Naukowych przyznał dotację celową na dofinansowanie inwestycji budowlanej "Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna"o łącznej wysokości 6 711 000 zł na lata 2000-2002 (z tego w roku 2000 kwota 900 000 zł) oraz dotację na finansowanie w roku 2000 zakupu niżej wymienionej aparatury naukowo-badawczej:

Lp. NUMER WNIOSKU NAZWA JEDNOSTKI APARATURA PRZYZNANA DOTACJA
1 IA-0681/2000 Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej Chromatograf gazowy wyposażony w specjalną kolumnę stalową 86 000
2 IA-0680/2000 Katedra i Zakład Toksykologii Wysokosprawny chromatograf cieczowy 217 000
3 IA-0682/2000 Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Wirówka z chłodzeniem do 20.000 obr./min. z podstawowym wyposażeniem 100 000
4 IA-0684/2000 Zakład Anatomii i Neurobiologii Mikroskop Olympus BX50 z systemem do analizy stereologicznej C.A.S.T. Grid System 135 000
5 IA-0685/2000 Katedra i Klinika Urologii Zestaw diagnostyczny USG 200 000
6 IA-0060/2000 Zakład Anatomii i Neurobiologii Rozbudowa istniejącego mikroskopu konfokalnego o dodatkowy detektor/laser światła przechodzącego i dodatkowe stanowisko robocze do symultanicznej analizy obrazu 400 000
RAZEM: 1 138 000

prorektor ds. nauki
prof. Roman Kaliszan

do gory

Podwyżki płac

W oparciu o pismo zastępcy dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 24.04.2000 r. znak KSK-11-18/00 oraz rozporządzenia zmieniające w sprawie:
- wynagradzania nauczycieli akademickich
- stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami i pismo ministra edukacji narodowej do wykorzystania przy wdrażaniu podwyżek wynagrodzeń pracownikom uczelni i ustalenia przyjęte przez Senat AMG, Komisja Podwyżek Płac, w której udział biorą przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w Uczelni, przyjęła propozycję przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń od 1.01.2000 r. dla pracowników Uczelni.
Uczelnia otrzymała kwotę 1.477.840 zł (pismo BFC-034-81/17/2000) na podwyżki od 1.01.2000 r. na 1.508 etatów kalkulacyjnych. Miesięczna kwota podwyżki w przeliczeniu na 1 etat kalkulacyjny wynosi 81,67 zł. W skali miesiąca kwota na podwyżki wynosi 123.153 zł, co daje na etat rzeczywisty (1.583 etaty) - 77,79 zł na wszystkie składniki, tj. wynagrodzenie zasadnicze, pochodne stałe (wysługa lat, dodatki), wynagrodzenie nieperiodyczne. Z podanej kwoty na podwyżki utworzono rezerwę na wypłaty nieperiodyczne, tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalenty za urlop 88.670 zł.
Na wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki za pracę w warunkach szkodliwych i dodatek stażowy pozostaje kwota 1.389.170 zł, co daje w skali 1 miesiąca 115.764 zł, tj. 73,12 zł na etat rzeczywisty.
Propozycja podziału na podstawie wykonania osobowego funduszu płac:

nauczyciele akademiccy pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi
procenty 66,5% 33,5%
liczba etatów 904 679
przypadająca kwota w zł 76.983 38.781
na 1 etat zł 85,15 57,11
zmniejszenie ogólnej kwoty na poszczególne składniki w skali miesiąca
max. dodatki funkcyjne 8.770 1.376
wzrost o 10% 5,4%
dodatki szkodliwe 2.588 1.200
wzrost o 5% 5%
dodatki stażowe 8.059 4.847
10% premii 2.850
pozostaje 57.566 28.508
tj. 63,67 zł na wynagrodzenie zasadnicze co daje wzrost o 4,3%; tj. 41,98 zł na wynagrodzenie zasadnicze co daje wzrost o 4,4 %
asystenci do 1 roku - wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 6,9 %

dr n. przyr. Sławomir Bautembach
dyrektor administracyjny

do gory

Firma SilverPlatter w Bibliotece Głównej

W dniu 17 maja 2000 roku firma STRATUS z Poznania oraz Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku zorganizowały prezentację produktów firmy SilverPlatter, którą poprowadziła dyrektor oddziału w Berlinie p. Christine Stohn.
Celem spotkania było zaprezentowanie najnowszych technologii, dotyczących dostępu do baz danych na CD-ROM i za pośrednictwem Internetu. Było także okazją do przedstawienia oczekiwań wobec firmy SilverPlatter, związanych z udostępnianiem profesjonalnej, naukowej informacji oraz wymiany doświadczeń.
W warsztatach udział wzięło 40 osób reprezentujących środowisko bibliotekarzy Trójmiasta, w spotkaniu uczestniczył prorektor prof. R. Kaliszan.

do gory

Cywilizacyjne laboratorium i dramat Białorusi

...taka myśl nasuwa się po wysłuchaniu wykładu profesora Walerija Murocha*, głównego konsultanta ds. żywności i wyżywienia w sprawie Czernobyla w Białorusi. W maju tego roku Profesor gościł w Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Laboratoryjnej i przy tej okazji wygłosił wykład na temat: "Narodowa koncepcja żywienia na Białorusi".
W opinii prof. Murocha w ciągu ostatnich kilkunastu lat stan zdrowia Białorusinów znacznie się pogorszył. Wyraźne staje się ogólne osłabienie systemu immunologicznego. Wiele schorzeń przebiega z niespotykanymi dotąd objawami, co często utrudnia lekarzom prawidłową diagnozę. Zarazem dramatycznie wzrosła liczba wad i chorób wrodzonych. Występuje wielokrotnie wyższa niż w innych krajach zachorowalność na przewlekłe choroby serca. Także zapadalność na nowotwory jest wyższa. Powszechnym zjawiskiem są niedobory witamin i składników mineralnych. Przygnębiający wynik daje masowo przeprowadzone badanie składu mleka karmiących matek - wykryto w nim wysoki poziom rtęci i innych metali ciężkich.
Zdaniem prof. Murocha taką sytuację spowodował splot trzech niezależnych od siebie czynników, które w połączeniu nasilają wzajemnie swoje negatywne oddziaływanie i potęgują zachorowalność wśród mieszkańców Białorusi.
Po pierwsze - są to konsekwencje wybuchu w elektrowni jądrowej w Czernobylu przed trzynastu laty. Choć katastrofa wydarzyła się na Ukrainie, to jednak 2/3 skażenia trafiło na Białoruś. Poziom radioaktywności w rejonach zagrożonych jest kilkaset razy wyższy niż miało to miejsce w wyniku wybuchu bomb w Hiroszimie i Nagasaki.
Drugim problemem są skutki specyficznej sowchozowej i kołchozowej organizacji rolnictwa. Gospodarowanie na wielkich areałach i bagatelizowanie uwarunkowań ekologicznych oraz intensywna, prowadzona przez dziesięciolecia chemizacja zaowocowały dużym skażeniem gleby i wody. Dość powiedzieć, że stosowano nawożenie rzędu 1 tony nawozów w przeliczeniu na mieszkańca w ciągu roku. Teraz po Czarnobylu to środowisko jest dodatkowo silnie skażone izotopami promieniotwórczymi cezu, ameryku i strontu, dużą ilością związków azotu i fosforu oraz metalami ciężkimi takimi jak ołów czy rtęć. Ludność wiejska jest zaś powszechnie skazana na picie zanieczyszczonej wody z lokalnych ujęć.
Zanieczyszczenie środowiska splata się z niezdrową tradycją żywieniową i chyba również ubóstwem. W kuchni białoruskiej dominują produkty mleczne (41% wydatków gospodarstw domowych), pieczywo i ziemniaki (16% + 16%). Ryby, warzywa i owoce razem wzięte dają zaledwie 15% procent spożycia. Produkty zbożowe w 99% pochodzą z mąki wysoce oczyszczonej, a tylko w 1% z mąk razowych. Dominuje niemal zupełnie mąka pszenna. Z kolei wśród produktów mlecznych tylko 12% to produkty ukwaszone, wzbogacone kulturami bakteryjnymi. W strukturze spożycia tłuszczów 55% to tłuszcze zwierzęce.
Profesor Muroch zaprezentował bardzo interesujące wyniki badań porównawczych okręgów o różnym stopniu zagrożenia skutkami wybuchu w Czernobylu. Przedstawił przykłady, jak różne zagrożenia ekologiczne mogą się nawarstwiać i wzajemnie nasilać swoje negatywne oddziaływanie, a jednocześnie - jak odporność na te zagrożenia może być uwarunkowana naszym genotypem.
Obecnie na Białorusi są realizowane specjalne programy zdrowotne. Między innymi podjęto próbę wtórnego wzbogacania produktów spożywczych w witaminy i mikroelementy. Zdecydowano się na wzbogacanie chleba jako najbardziej powszechnego pokarmu przetworzonego. Masowa skala zagrożeń zdrowotnych narzuca metodę sztucznego wzbogacania produktów spożywczych tak, aby suplementacja dotarła do możliwie najszerszego kręgu społeczeństwa. Za kilka lat dowiemy się, na ile skuteczne okazała się taka właśnie interwencja i na ile przyswajalność suplementów w pieczywie była zadowalająca. Podobny sposób suplementacji zaproponowano również w Polsce podczas kwietniowego zjazdu w Warszawie PT Nauk Żywieniowych "Kongres 2000".
Wykład prof. Murocha okazał się bardzo interesujący i ważny tym bardziej, że we współczesnym świecie, przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii i masowej produkcji wzrasta ryzyko katastrof ekologicznych.
Przemiany zdrowotne społeczeństwa białoruskiego pokazują także w "mikroskali" jak w przyszłości może zmieniać się system immunologiczny całej populacji ludzkiej, a nawet, jak może się zmieniać nasz genotyp - jako konsekwencja przyspieszenia cywilizacyjnego, zanieczyszczenia środowiska i zaburzenia równowagi ekosystemu.
Niezależnie od tragedii, jaka dotknęła Białorusinów - ich doświadczenia są bardzo ważną lekcją. Praca żywieniowców i lekarzy z Białorusi, prowadzone tam badania medyczne i społeczne, a wreszcie realizowane programy ratowania zdrowia społeczeństwa zdają się mieć znaczenie wprost trudne do przecenienia dla krajów wysoko rozwiniętych.
Wykład profesora Murocha zapoczątkuje bliższe kontakty naukowe z żywieniowcami i lekarzami z Białorusi.
Było nam niezmiernie miło, że spotkanie odbyło się przy szklaneczkach ukwaszonego mleka z firmy Maćkowy.

Wiesława Łysiak-Szydłowska,
Karolina Kubiak
- Forum Quo Vadis

* Profesor Walerij Muroch jest zarazem dyrektorem Białoruskiego Centrum Żywienia Ministerstwa Zdrowia na Białorusi.

do gory

Śp. prof. dr hab. Jerzy Tułecki (1906 - 2000)

W Poznaniu, w dniu 7 maja 2000 r. zmarł prof. dr hab. Jerzy Tułecki, emerytowany kierownik Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W latach 1949-1962 także kierownik Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Akademii Medycznej w Gdańsku. Współorganizator Wydziału Farmaceutycznego AM w Gdańsku. Były prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Gdańsku i Poznaniu, a także Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń farmaceutów, promotor licznych magistrów i doktorów, opiekun habilitantów z zakresu technologii środków leczniczych. Członek wielu organizacji i towarzystw naukowych, m. in. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Komitetu Terapii Doświadczalnej PAN, Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, przewodniczący Komisji Farmaceutycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki. Jego działalność naukowa i społeczna została uhonorowana wieloma nagrodami i odznaczeniami państwowymi.
Liczne nekrologi ukazały się w Poznaniu w prasie codziennej. Uroczystości żałobne odbyły się 11 maja 2000 r. w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła na osiedlu Piastowskim i na cmentarzu junikowskim.
W imieniu gdańskiego środowiska farmaceutycznego w uroczystościach pogrzebowych brała udział prof. Irena Kozakiewicz, która żegnając naszego cenionego nauczyciela i wychowawcę powiedziała:
"Jako przedstawiciel Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku i wieloletni nauczyciel akademicki Katedry Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, której Pan Profesor był kierownikiem w latach 1949-1962, chciałam przypomnieć, że oprócz wielu funkcji pełnionych na Uczelni i w środowisku farmaceutycznym, chronologicznie biorąc - prezesa Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, kierownika Katedry czy też prezesa Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Pan Profesor położył wielkie zasługi w tworzeniu Wydziału Farmaceutycznego przy ówczesnej Akademii Lekarskiej. Na terenie Okręgowej Gdańskiej Izby Aptekarskiej powstał Komitet Organizacyjny ds. Wydziału, którego przewodniczącym był prof. Tułecki. Na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Senat Uczelni Komitet nawiązał kontakty i prowadził pertraktacje z profesorami innych uczelni w sprawie organizacji wydziału i obsady katedr. Za tę działalność Pana Profesora społeczność farmaceutyczna Gdańska jest Mu szczególnie wdzięczna.
W imieniu Rady Wydziału Farmaceutycznego w Gdańsku, pracowników Technologii i własnym żegnam Cię, Profesorze. Pozostaniesz w naszej pamięci i sercach. Spoczywaj w Panu. Rodzinie składam wyrazy serdecznego współczucia".

prof. Feliks Gajewski
prof. Irena Kozakiewcz

współpracownicy
prof. J. Tułeckiego w Gdańsku

do gory

Kadry AMG i SPSK nr 1

Kadry AMG

Na stanowisko adiunkta hab. przeszła
   dr hab. farm. Wiesława Stożkowska

Na stanowisko adiunkta przeszły
   dr med. Marzena Chrostowska
   dr n. przyr. Małgorzata Wróblewska

Na stanowisko starszego wykładowcy przeszła
   dr med. Małgorzata Hellmann

Jubileusz długoletniej pracy w AMG obchodzili:

40 lat
   Bogdan Szkudlarek

20 lat
   mgr Maryla Grzonka
   Bogumiła Skierka

Na emeryturę przeszła
   Danuta Miłogrodzka-Krzemień


Kadry SPSK nr 1


Jubileusz długoletniej pracy w SPSK nr 1 obchodzą:

35 lat
   Małgorzata Kowalczyk
   Jerzy Kreft

30 lat
   Halina Gradus
   Jadwiga Łazarska
   Zygmunt Skibnicki

25 lat
   Sylwester Byczkowski
   mgr Wanda Furgal
   Maria Garbarz
   Bernadeta Grabowska
   Urszula Jagiełłowicz

20 lat
   Gabriela Niedźwiecka

do gory

Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Medycznej w Gdańsku

zawiadamia, że deklaracje przystąpienia do grona tej organizacji można podjąć w Dziale Organizacji i Zarządzania AMG - pawilon nr 1 (dawne Studium Wojskowe) pok. 18 u p. Grażyny Zedler.
Wysokość opłat:
   wpisowe 10 zł (dla wszystkich kandydatów).
Składki na rok 2000:
   dla czynnych zawodowo - 20 zł rocznie;
   dla emerytów - 10 zł rocznie.
Wpłaty można dokonać na konto WBK o/Gdańsk - Filia Wrzeszcz, ul. Miszewskiego:
10901098-527086-128-00-0-999.
Zachęcamy do wstąpienia!

do gory

Co w prasie piszczy

Szpital kontra lekarze
Zdrowie. Konflikt w SPSK nr 1
w Gdańsku


Lekarze akademiccy z Gdańska otrzymali za kwiecień niższe pobory niż w poprzednich miesiącach. Wyliczyli, że ich stawka godzinowa wynosi 37 groszy.
Chodzi o około 400 lekarzy akademickich zatrudnianych do niedawna przez AMG w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1. Ich obowiązkiem jest prowadzić zajęcia dla studentów - przez kilka godzin tygodniowo. Poza tym leczą jeszcze chorych i za to płaci im nie uczelnia, lecz szpital. Od lat dostawali pieniądze na podstawie tzw. umów ryczałtowych. W kwietniu szpital zatrudnił ich na 3/8 etatu. W umowach o pracę nie określono stałych godzin jej wykonywania ani regulaminu.
- Dyrektor potraktował nas jak stażystów - mówi chirurg z drugim stopniem specjalizacji. - Uznał, że nie mamy prawa do żadnych dodatków, wynikających ze stażu pracy. Nasze wynagrodzenie obliczane jest według niższych grup zaszeregowania niż pobory lekarzy w pozostałych dwóch szpitalach klinicznych w Gdańsku.
Z umów wynika, że lekarze powinni wyjść z pracy o 11.00 i wrócić dopiero na 16.00, gdy zaczynają - płatny osobno - nocny dyżur. Problem w tym, że nie mogą na pół dnia opuścić pacjentów, za których są odpowiedzialni. Wszyscy pracują zatem w pełnym wymiarze godzin, za co nie są nawet połowicznie wynagradzani. Lekarze twierdzą, że oszczędzanie na ludziach nie idzie w parze z gospodarnością administracji, która od dawna nie kontroluje wydatków, a mimo to nie zmienia sposobu zarządzania szpitalem. W kwietniu okazało się, że dyrektor i księgowa PSK 1 mają zapłacić wysokie kary za łamanie dyscypliny budżetowej. Ukarała ich resortowa komisja orzekająca przy ministrze zdrowia, na wniosek wiceministra finansów. Na razie jedynym skutkiem tej kary są zmiany na stanowiskach dyrektora technicznego i głównej księgowej. Dyrektor naczelny odmawia odpowiedzi na pytania dziennikarzy.
- Takie dostałem zalecenia - powiedział Gazecie.
MIK
Gazeta Wyborcza, 16.05.2000


Zamawiałeś?
Zapłacisz z własnej kieszeni!


18 tysięcy złotych kary ma zapłacić dyrektor Szpitala Klinicznego nr 1 Akademii Medycznej w Gdańsku. Resortowa komisja orzekająca ukarała go za notoryczne łamanie dyscypliny budżetowej oraz zakupy sprzętu i medykamentów "z wolnej ręki". Kara jest rekordowa - do tej pory za tego typu przewinienia dyrektorzy byli z reguły karani upomnieniami i naganami.
Gdański szpital, który jest największym szpitalem w Polsce, pod koniec 1998 roku miał ponad 45 milionów złotych długów. Kontrola skarbowa ustaliła, że w latach 1997-1998 dyrekcja szpitala przeprowadzała kosztowne remonty, mimo że nie było na ten cel pieniędzy w budżecie.
Sprzęt medyczny, lekarstwa, odczynniki, żywność kupowano "z wolnej ręki" lub w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, choć nie wyraził na to zgody prezes Urzędu Zamówień Publicznych. W 1999 roku, mimo reformy służby zdrowia, w szpitalu niewiele się zmieniło - dyrekcja zamawiała sprzęt laboratoryjny i leki bez przetargów, z pogwałceniem ustawy o zamówieniach publicznych. W ubiegłym roju wydano w ten sposób 10,3 mln złotych. Urząd skarbowy powiadomił o tym Ministerstwo Finansów. [...]
L.K.
Rzeczypospolita, 9.05.2000


Zdrowe komputerowe

Z zapowiedzi kolejnych spółek wynika, że czeka nas wkrótce ostra walka o internetowy rynek lekarsko-medyczny. Ten wyścig po złote runo będzie tym bardziej zacięty, że lekarski Internet nie jest już w Polsce ziemią niczyją.
Internet i rynek medyczny pasują do siebie doskonale, a ich połączenie może wielu przynieść znaczne korzyści - to zgodna opinia ludzi związanych z branżą medyczną. Dlaczego? Sieć daje lekarzom przede wszystkim możliwość bieżącego dostępu do rosnących w bardzo szybkim tempie zasobów profesjonalnych informacji medycznych. Z kolei firmy farmaceutyczne wykorzystują Internet, by zareklamować swą ofertę i dotrzeć z lekami do lekarzy i pacjentów. Ci ostatni mogą dzięki sieci uzyskiwać orientację w tematyce medycznej i podstawowe wiadomości na temat swojego zdrowia i leków. [...]
Gazeta Wyborcza, 11.05.2000


Aktualności:

Podczas posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 15 maja omawiano kwestie korupcji m.in. w ochronie zdrowia. Powołano grupę roboczą ds. opracowania projektu zintegrowanych działań antykorupcyjnych. W ciągu dwóch tygodni przygotuje ona pierwszy raport.
(inf. wł.) 16.05.2000

* * *

Amerykańskie organizacje zajmujące się chorobami nowotworowymi opublikowały w czasopiśmie Cancer "Annual Report to the Nation on the Status of Cancer, 1973-1997". Raport został opracowany przez National Cancer Institute (NCI), American Cancer Society (ACS), North American Association of Central Cancer Registries (NAACCR) oraz Centers for Disease Control and Prevention (CDC). W USA w latach 1990-1997 współczynnik zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów zmniejszył się. W części poświęconej rakowi okrężnicy i odbytnicy podkreślono spadek liczby zachorowań pomimo tego, że nie przeprowadza się wystarczającej ilości badań przesiewowych w tym kierunku.
(inf. wł.) 16.05.2000

* * *

Polska Akademia Medycyny zainaugurowała 12 maja w Warszawie obchody 10-lecia swej działalności. Prezydent Kwaśniewski uhonorował siedmiu członków Akademii wysokimi odznaczeniami państwowymi. Akademia przyznała swoje wyróżnienia - Medale "Medicus Magnus". Otrzymali je: prof. Rolf Zinkernagel z Uniwersytetu w Zurichu i prof. Peter Doherty z Australii, laureaci medycznej Nagrody Nobla w 1996 r. Dyplomy doktora honoris causa otrzymali prof. Rolf Zinkernagel, prof. Boris Luban-Plozza ze Szwajcarii i prof. Edward Rużyłło.
(PAP) 15.05.2000

* * *

Pielęgniarki i analitycy medyczni z województwa zachodniopomorskiego wystąpili przeciwko polskiemu rządowi do Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie. Ich zdaniem Polska łamie międzynarodowe konwencje i narusza wolności związkowe. "Rząd nie prowadzi racjonalnej polityki zatrudnienia, która uwzględniałaby zapisy m.in. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczące prawa do pracy, jej swobodnego wyboru i ochrony przed bezrobociem.
(PAP) 15.05.2000
Kurier MP 37/2000 (171) - 16.05.2000

przygotowali:
dr Emilia Mierzejewska
prof. Brunon L. Imieliński


do gory

Z ukosa

Homo homini lupus est, medicus medici - lupissimus...

Ta sentencja, w końcówce ujęta w niepoprawnej łacinie, znana jest od dawna. Nie koresponduje z powszechnym społecznym odczuciem solidaryzmu zawodowego wśród lekarzy ("lekarz lekarza zawsze będzie bronił"...). Obydwa zachowania znajdują swe potwierdzenie w życiu. Zajmijmy się szerzej tym pierwszym. Zwłaszcza że wiąże się z (poruszanym wcześniej) ciężkim zarzutem plagiatu naukowego. Oto komisja dyscyplinarna wrocławskiej AM rozpatrywała się, na wniosek 7 lekarzy (styczeń 1998), zarzut wobec adiunkta I Katedry i Ginekologii i Kliniki Położnictwa dr A.W. o popełnienie w pracy habilitacyjnej fałszerstwa naukowego. ... Było tak: już złożona w 1991 r. pierwsza rozprawa habilitacyjna spotkała się z zarzutem plagiatu, co spowodowało cofnięcie przez RW wniosku o otwarcie przewodu. Nie wyciągnięto jednak żadnych wniosków dyscyplinarnych, a zainteresowany został nawet zastępcą kierownika kliniki. Druga praca wpłynęła pod koniec roku 1997. W połowie stycznia 1998 r. wspomniana "siódemka" złożyła swój 31-stronicowy list informujący o "nierzetelnościach" badań, na których oparł rozprawę. W cztery miesiące później, po stwierdzeniu, że habilitant w ogóle ich nie przeprowadził, zarzucili mu popełnienie fałszerstwa naukowego. Zarzuty te potwierdziła uczelniania komisja. Habilitant zaprzeczył im jednak pozostawiając ocenę recenzentom. Dnia 14 sierpnia 1998 r. rzecznik dyscyplinarny uczelni w randze profesora umorzyła postępowanie z powodu przedawnienia, jakie ustawowo następuje po 4 miesiącach od wszczęcia. W 4 dni później ukazał się jednak w Rzeczpospolitej artykuł zarzucający władzom uczelni brak zdecydowanych działań wobec oszustwa. Wtedy rektor odmówił zatwierdzenia podjętej decyzji i przekazał sprawę innemu rzecznikowi. Sprawa trafiła do Departamentu Nauki i Kształcenia MZiOS, którego dyrektor prof. Andrzej Lewiński poinformował trzech z wnioskodawców, że powołany w departamencie zespół uznał za bezsporne "popełnienie przez dr A.W. oszustwa naukowego". Mimo to po kilku tygodniach komisja dyscyplinarna uczelni podjęła decyzję uniewinniającą. Cały materiał, wraz z uzasadnieniem, został przy tym utajniony. Na odwołanie rzecznika dyscyplinarnego uczelni, komisja dyscyplinarna przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego uchyliła to orzeczenie, ale umorzyła sprawę z powodu przekroczenia przez uczelnię ustawowych terminów.
We wrześniu 1999 r. jeden z inicjatorów całej sprawy bezskutecznie próbował wznowić postępowanie w oparciu o nowe dowody. Zamiast tego Rada Wydziału wznowiła przewód habilitacyjny, a po 2 miesiącach, kiedy wpłynęły 2 recenzje negatywne i odmowa oceny ze strony trzeciego recenzenta, senat wystąpił z wnioskiem do dziekana o dołączenie wszystkich opinii komisji etycznych i decyzji komisji dyscyplinarnych do akt toczącego się przewodu. Komisja ds. przewodu habilitacyjnego zaproponowała powołanie nowego, trzeciego recenzenta. Sam zainteresowany wystąpił jednak o wstrzymanie przewodu i w dniu 18 lutego b.r. Rada Wydziału Lekarskiego umorzyła jego, drugi w okresie 10 lat, przewód habilitacyjny. Umorzenie, to nie jest uniewinnienie - skomentował jeden z członków RW.
Po upublicznieniu listu "siódemki" autorzy stali się celem różnego rodzaju działań nękających ze strony 2 profesorów (w tym 1 kierującego do końca minionego roku akademickiego macierzystą kliniką), którzy popierali konfliktowego habilitanta, a nawet upatrywali w nim przyszłego kierownika. Przeprowadzili oni swoistą lustrację 7 autorów listu wysuwając liczne zarzuty o popełnione przez nich w ostatnim 10-leciu czyny niezgodne z prawem i etyką lekarską. Wpływały doniesienia do komisji dyscyplinarnych uczelni, prokuratury i sądu o rzekomo popełnianych błędach w sztuce lekarskiej, plagiatach w pracach naukowych i naruszaniu dóbr osobistych pacjentek. Orzeczenia tych instancji wypadły jednak na korzyść pomawianych. Tylko jednej lekarce przypisano winę w postaci naruszenia autorytetu przełożonego, którym był jeden z profesorów popierających dr A.W. Ta sprawa jest jeszcze rozpatrywana przez komisję odwoławczą w Warszawie. W międzyczasie dyrektor PSK nr 1 zakazał trojgu z omawianej grupy praktyki klinicznej, ale musiał uchylić decyzję, jako bezprawną po interwencji MZiOS. Wtedy w związku z planowaną reorganizacją (połączenie 2 klinik) wszystkim siedmiu, a także dr A.W. wymówiono pracę. Po procesach sądowych zostali (za wyjątkiem jednego, którego proces trwa), do niej przywróceni. Udało się jednak stworzyć wrażenie, że cała sprawa jest wyrazem walki o władzę i wpływy między dwoma zwalczającymi się frakcjami. Prof. Witold Karczewski, przewodniczący Zespołu ds. Etyki Badań Naukowych przy KBN uważa, że emocje po stronie władz uczelni i środowiska naukowego... spowodowały, że trudno sprawę habilitacji... interpretować inaczej niż jako przejaw zmowy i swoistego solidaryzmu grupowego.
Władze uczelni, które przez kilkanaście miesięcy tuszowały sprawę, dopuszczając do jej przedawnienia w postępowaniu dyscyplinarnym, teraz zajęte są podejrzeniami, że autorzy też "mają coś na sumieniu" i siódemka musi ponieść konsekwencje, bo jak utrzymuje rektor, nagłośnienie sprawy było szkodliwe dla uczelni
Zaangażowanie różnych instancji nadrzędnych w całą sprawę okazało się nieskuteczne. Przy istniejących rozwiązaniach prawnych, gwarantujących szeroką autonomię uczelni, MZiOS może jedynie uniemożliwiać podejmowanie bezprawnych działań dotyczących zatrudnienia. Jeden z profesorów tak komentuje całą sprawę: na wrocławskiej uczelni nie ma teraz takich autorytetów, jakimi kiedyś byli profesorowie Ludwik Hirszfeld, Wiktor Bross, czy Hugon Kowarzyk, których opinia uniemożliwiłaby zaistnienie takich sytuacji... Ale też wtedy wrocławska akademia miała w kraju inną lokatę niż dzisiaj.
Jaki morał może wynikać z całej tej niemiłej historii ? Czy łatwiej jest obronić się przed pomówieniem pomawianemu czy przed szykanami pomawiającym? Jak mówią Rosjanie: bez wodki nie razbierosz.

(Na podstawie relacji z
Rzeczpospolitej nr 79/5549 z 3.04.2000)

B.I.L.

STRONA GŁÓWNA     WSTECZ