strona główna > uczelnia > gazeta AMG > archiwum gazety AMG

ASCII Czerwiec 2002    

Spis treści
Redakcja


do gory

Gratulacje


Z wielką satysfakcją informuję społeczność Uczelni, że w dniu 24 maja 2002 roku Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk podjęło uchwałę o powołaniu prof. dr. hab. Stefana Angielskiego w poczet członków rzeczywistych, a prof. dr. hab. Janusza Limona - członków korespondentów PAN. Obu Panom Profesorom serdecznie gratuluję i dziękuję za kolejny znakomity wkład w umacnianie dobrego imienia naszej Uczelni.

prof. dr hab. Wiesław Makarewicz
rektor

* * *


do gory

Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii


W dniu 24 maja w budynku przy ul. Dębinki 7c miała miejsce uroczystość otwarcia Ośrodka Badań Klinicznych Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii.
Po przeprowadzeniu gruntownego remontu z funduszy KBN budynek ten będzie zapleczem Regionalnego Centrum Diabetologii i Regionalnego Centrum Nadciśnienia Tętniczego. W remontowanym budynku znajdą się pracownie badawcze, gabinety specjalistyczne, laboratoria oraz sale seminaryjno-edukacyjne. Ośrodek będzie rozwijać działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i usługową w zakresie leczenia i prewencji nadciśnienia tętniczego oraz cukrzycy.

* * *


do gory

Nowi doktorzy


W kwietniu 2002 r. na Wydziale Lekarskim AMG stopień doktora nauk medycznych otrzymali:

1. Lek. Tomasz Przemysław DĄBROWSKI - asystent - Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki AMG, praca pt. "Badanie wrażliwości radiobiologicznej bakteriofagów Vi III w obecności cisplatyny" (z wyróżnieniem)
2. Lek. Maciej KRAJEWSKI - asystent - Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Okręgowy Szpital Kolejowy w Puszczykowie, praca pt. "Przydatność artroskopii w leczeniu chondromalacji rzepki".

* * *


do gory

Zmarł mgr inż. Mieczysław MISIEWICZ


W dniu 23 maja 2002 r. zmarł w wieku 77 lat mgr inż. Mieczysław MISIEWICZ - długoletni, zasłużony pracownik Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 1959-1992 zajmował kolejno stanowiska kierownika Robót Remontowo-Budowlanych, dyrektora Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego i od 1976 r. kierownika Działu ds. Aparatury. Żegnamy cenionego pracownika, szlachetnego człowieka, lubianego i życzliwego Kolegę.


* * *


do gory

Kalendarium Rektorskie


24.04 - W związku z wyborami rektora i prorektorów, odbyła się konferencja prasowa nowych władz AMG w kadencji 2002-2005. Konferencja została zorganizowana przez rzecznika prasowego AMG dr. Tomasza Zdrojewskiego. W konferencji uczestniczył rektor prof. W. Makarewicz, prorektor-elekt ds. dydaktyki prof. B. Rutkowski i prorektor-elekt ds. klinicznych prof. S. Bakuła.
24-25.04 - Wizyta w AMG delegacji profesorów z Izraela, zaangażowanych w projekt utworzenia Wydziału Zamiejscowego AMG w Aszkelon, w Izraelu. W dniu 25 kwietnia br. goście wzięli udział w posiedzeniu Rady Wydziału Lekarskiego.
30.04 - Przyjęcie z okazji urodzin Jej Wysokości Królowej Niderlandów Beatrix. Przyjęcie odbyło się w restauracji "Piwnica Rajców" w Gdańsku. Na zaproszenie konsula honorowego Królestwa Niderlandów w Gdańsku Wojciecha Kolańczyka w uroczystości wziął udział prorektor ds. nauki prof. R. Kaliszan.
03.05 - Obchody Święta 3 Maja. Główne uroczystości, poprzedzone złożeniem kwiatów pod tablicą J. Piłsudskiego i pomnikiem Jana III Sobieskiego, odbyły się na Długim Targu w Gdańsku. W uroczystości uczestniczył prorektor ds. nauki prof. R. Kaliszan.
08.05 - Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej SPSK nr 2 pod przewodnictwem prof. J. Świerczyńskiego. W posiedzeniu uczestniczył rektor prof. W. Makarewicz.
09.05 - Rektor prof. W. Makarewicz przyjął członków Komisji Akredytacyjnej w osobach profesorów: Haliny Gabryś, Jerzego Długońskiego, Przemysława Wojtaszka i Jana Fiedurka. Komisja dokonała wizytacji Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. W rozmowie uczestniczył dziekan prof. J. Bigda.
9-11.05 - MEDYKALIA 2002 zorganizowane przez Uczelniany Samorząd Studencki AMG połączone z X Międzynarodową Studencką Konferencją Naukową. W dniu 10 maja br. w klubie studenckim Medyk odbyło się spotkanie z poczęstunkiem, na które zostali zaproszeni przedstawiciele sponsorów, władze Uczelni i inne osoby wspierające działalność USS. W spotkaniu i w większości imprez studenckich uczestniczyli: rektor prof. W. Makarewicz i prorektor ds. studenckich prof. A. Rynkiewicz.
10.05 - Sesja sprawozdawcza uczestników II roku Dziennych Studiów Doktoranckich AMG. W sesji uczestniczył prorektor ds. nauki prof. R. Kaliszan.
13.05 - Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej SPSK nr 3 pod przewodnictwem prof. J. Bigdy. W posiedzeniu uczestniczył rektor prof. W. Makarewicz.
13.05 - Wizyta w AMG wojewody pomorskiego Jana Ryszarda Kurylczyka i lekarza wojewódzkiego dr. Andrzej Galubińskiego. W rozmowie na temat perspektyw restrukturyzacji szpitali klinicznych uczestniczyli ze strony AMG rektor prof. W. Makarewicz, przewodniczący Rady Społecznej SPSK nr 3 prof. J. Bigda i dyrektor administracyjny AMG dr S. Bautembach.
14.05 - Spotkanie przedstawicieli Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z Radą Rektorów Województwa Pomorskiego. Spotkanie, które odbyło się w Politechnice Gdańskiej, poświęcone było aktualnym problemom szkolnictwa wyższego ze szczególnym uwzględnieniem uczelni pomorskich. W posiedzeniu uczestniczył rektor prof. W. Makarewicz.
16.05 - W Warszawie odbyła się X Konferencja Komitetu Badań Naukowych pt. "Nauka 2002". W konferencji uczestniczył prorektor ds. nauki prof. R. Kaliszan.
16.05 - Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP z udziałem wiceminister Ewy Kralkowskiej, sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Michała Żemojdy, prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. Tematem posiedzenia były problemy restrukturyzacji w ochronie zdrowia oraz proponowane założenia kontraktowania świadczeń zdrowotnych W trakcie obrad omówiono strategiczne kierunki działań ministra zdrowia w latach 2002-2003. W obradach uczestniczyli rektor prof. W. Makarewicz i dyrektor administracyjny dr S. Bautembach.
17.05 - Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów połączony z odnowieniem dyplomów lekarskich studentów rocznika 1947-1952. W uroczystości, która odbyła się w Dworze Artusa pod przewodnictwem dziekana Wydziału Lekarskiego prof. J. Galińskiego uczestniczył rektor prof. W. Makarewicz, prorektorzy prof. A. Rynkiewicz i prof. S. Mazurkiewicz oraz dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. P. Szefer.
18.05 - W kościele pw. Bożego Ciała na Morenie odbył się koncert Missa pro pace z udziałem kompozytora Wojciecha Kilara, zorganizowany przez rektora Politechniki Gdańskiej prof. Aleksandra Kołodziejczyka. Koncertu wysłuchał prorektor ds. nauki prof. R. Kaliszan.
19.05 - W Dworze Artusa odbyła się uroczystość wręczenia statuetek "Czerwonej Róży" najlepszemu studentowi uczelni Trójmiasta oraz najlepszemu kołu naukowemu. Laureatką tegorocznego konkursu została Beata Stefania Lipska, studentka VI roku Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni. Drugie miejsce zajął Marcin Kamiński, student Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG. W uroczystości uczestniczyli rektor prof. W. Makarewicz, prorektor ds. dydaktyki prof. A. Rynkiewicz i dyrektor administracyjny dr S. Bautembach. Uroczystość połączona była z Forum Edukacyjnym "Czerwonej Róży", na którym Franciszek Potulski, poseł na Sejm RP i przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz dr Adam Giersz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu zaprezentowali projekt założeń do zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym.
20-21.05 - Konferencja "Gdańsk Transplantation Days" zorganizowana przez Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej AMG. W otwarciu konferencji uczestniczył rektor prof. W. Makarewicz.
21.05 - Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, z udziałem rektora prof. W. Makarewicza.
22.05 - Odbyły się posiedzenia Senackiej Komisji Budżetu i Finansów pod przewodnictwem prof. B. Rutkowskiego i Komisji Spraw Klinicznych pod przewodnictwem prorektora ds. klinicznych prof. S. Mazurkiewicza. W obu posiedzeniach wziął udział rektor prof. W. Makarewicz.

mgr Grażyna Sadowska

* * *


do gory

Z Senatu AM w Gdańsku


Sprawozdanie z posiedzenia w dniu 29 kwietnia 2002 r.

Na wstępie obrad rektor prof. Wiesław Makarewicz wręczył prof. Stanisławowi Bakule akt nominacji na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

W części roboczej obrad Senat:
  • poparł wniosek w sprawie powołania prof. dr hab. Jerzego Szczapy na kierownika Kliniki Neonatologii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych.
  • poparł wniosek w sprawie powołania prof. dr. hab. Wiesława Makarewicza na stanowisko kierownika Zakładu Enzymologii Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG.
  • poparł wniosek w sprawie powołania dr. hab. Jacka Bigdy, prof. nzw. AMG na stanowisko kierownika Zakładu Biologii Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG.
Następnie przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów, prof. Bolesław Rutkowski, przedstawił członkom Senatu sprawozdanie finansowe i bilans za rok 2001. Prof. Rutkowski podkreślił, że bilans za rok 2001, podobnie jak za 2000 rok zakończył się wynikiem dodatnim. W trakcie dyskusji rektor prof. Wiesław Makarewicz poinformował członków Senatu o przygotowaniu do druku książki, przeglądu bilansu z trzech ostatnich lat. Niebawem zostanie ona przedstawiona do wglądu. Rektor podkreślił, że jeżeli chodzi o budżet na rok bieżący to projekt jego jest zbliżony do ubiegłego roku. Rzeczywistość gospodarcza wskazuje na duże cięcia budżetowe, na co powinniśmy być przygotowani. Tak więc musimy być bardzo ostrożni w planowaniu wydatków. Prof. Bolesław Rutkowski zaznaczył, że Komisja Senacka również zajmowała się wytycznymi do przygotowania budżetu na rok bieżący. Kształt ogólny powinien być podobny do roku ubiegłego. Następnie Senat jednomyślnie przyjął przedstawione wnioski oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Medycznej w Gdańsku za 2001 rok.

Dyrektor dr Sławomir Bautembach przedstawił pismo metropolity gdańskiego arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego z dnia 20.02.2002 r., dotyczące zgody na czasową dzierżawę działki nr 66/14, przy ul. Powstańców Wielkopolskich, z możliwością pobudowania na niej tymczasowej kaplicy, do czasu wydania przez Urząd Miasta stosownej decyzji w sprawie zagospodarowania przestrzennego omawianej działki. Po wyczerpującej dyskusji Senat nie przyjął uchwały w sprawie użyczenia działki nr 66/14 przy ul. Powstańców Wielkopolskich na czasową dzierżawę pod budowę kaplicy.

Przewodnicząca Senackiej Komisji Wydawnictw prof. Barbara Adamowicz - Klepalska przedstawiła projekt planu wydawniczego na rok 2002. Komisja szczegółowo przeanalizowała każdy ze zgłoszonych tytułów przed przyjęciem do planu. Komisja uznała potrzebę opracowania regulaminu koniecznego do zatwierdzenia wniosków do planów wydawniczych z uwzględnieniem kryteriów wypracowanych podczas bieżącej kadencji. W przedstawionym planie zawarto 27 skryptów, 13 habilitacji i 24 pozycje - inne wydawnictwa. Prof. Adamowicz - Klepalska odpowiadając na pytania poinformowała, że wielkości nakładów odnosi się do liczby studentów. Każda pozycja nowo zgłaszana do planu wydawniczego jest odnoszona do tego co zalega. Rektor prof. Makarewicz wystąpił z wnioskiem o wpisanie do planu wydawniczego dodatkowej pozycji: sprawozdanie rektora z kadencji 1999-2002 w ilości 200 egzemplarzy.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. Jerzy Krechniak zapoznał członków Senatu z aktualnym stanem przebiegu wyboru elektorów do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Zwrócił uwagę na liczbę elektorów z AMG, jak również na wstępnie ustalone terminy wyborów. Senat jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie wyboru elektorów do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Senat jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie zwiększenia opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia medyczne w roku akademickim 2002/2003 do kwoty 75,00 zł.

Rektor prof. Wiesław Makarewicz przedstawił informację o inicjatywie rozpoczęcia wspólnie z Akademią Morską w Gdyni kształcenia w zakresie ratownictwa medycznego (studia zawodowe - licencjat). Rektor zapoznał członków Senatu z propozycją Listu Intencyjnego, dotyczącego założeń organizacyjnych i programowych Międzyuczelnianego Kolegium Kształcenia Ratownictwa. Będzie to wspólne przedsięwzięcie Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Medycznej w Gdańsku i Urzędu Marszałkowskiego. Rektor prof. Makarewicz poinformował zebranych, że z ramienia AMG przedstawicielem w rozmowach organizacyjnych jest dr hab. Andrzej Basiński. W uzupełnieniu tematu dr hab. Andrzej Basiński przedstawił w skrócie przebieg dotychczasowej współpracy w zakresie ratownictwa medycznego, która to, jak podkreślił, już istnieje. Zakład Medycyny Ratunkowej przejął kształcenie służb ratowniczych w zakresie lotnictwa, służb ratownictwa morskiego, policji. Podkreślił, że w akcję ratownictwa włączyło się już siedem firm.

W sprawach bieżących przewodniczący Komisji Wyborczej prof. Jerzy Krechniak przedstawił informację o przebiegu wyborów władz akademickich Uczelni oraz o procesie wyborczym. Stwierdził, że po pierwszym etapie wyborów protestów nie było. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego, student Łukasz Balwicki uzupełnił, że protest pisemny w imieniu studentów został złożony, z zakwestionowaniem terminu wyborów, gdyż w wielu przypadkach studenci nie mieli możliwości wzięcia udziału w nich.

Dyrektor SPSK nr 3 dr Zdzisław Małkowski przedstawił informację o sytuacji w SPSK nr 3. Dr Małkowski przedstawił stan finansowy Szpitala, powiadomił o zajęciu przez komornika konta w banku oraz wierzytelności szpitala w Pomorskiej Regionalnej Kasie Chorych. Kwota zajęcia stanowi wartość ok. 1,4 mln zł, co stanowi prawie miesięczny przychód tego szpitala. W roku 2000 została niekorzystnie podpisana przez SPSK nr 3 umowa z firmą sprzątającą ISS Multiservice z Warszawy na usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach i w budynkach Szpitala, co w konsekwencji przyczyniło się do załamania finansowego Szpitala. Wpływające rachunki z tytułu wykonywanych usług przekraczały możliwości finansowe Szpitala. Dyrekcja Szpitala kilkakrotnie występowała z prośbą o rozłożenie spłaty zaległych rachunków na raty. Firma nie reagowała na żadne propozycje ugody. Dyrektor Zdzisław Małkowski zaznaczył, że w obecnej sytuacji szpital nie będzie mógł dokonać wypłaty wynagrodzeń za miesiąc kwiecień.

Rektor prof. Wiesław Makarewicz poinformował, że zaktualizowany Statut AMG można znaleźć na uczelnianej stronie internetowej: www.amg.gda.pl.

Na podstawie protokołu Gertrudy Piór
sporządziła mgr Grażyna Sadowska

* * *


do gory

Wyniki wyborów na kadencję 2002-2005


Gdańsk, 2002-05-16

Uczelniana Komisja Wyborcza
Akademii Medycznej w Gdańsku

WYNIKI
wyborów organów jednoosobowych
i innych wybieralnych stanowisk Akademii Medycznej w Gdańsku
na kadencję 2002-2005

REKTOR
Prof. dr hab. Wiesław Makarewicz

PROREKTORZY
DS. NAUKI Prof. dr hab. Roman Kaliszan
DS. DYDAKTYKI Prof. dr hab. Bolesław Rutkowski
DS. KLINICZNYCH Dr hab. Stanisław Bakuła, prof. nzw.

WYBIERALNI CZŁONKOWIE SENATU
Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego
z Wydziału Lekarskiego
1. Prof. dr hab. Anna Balcerska
2. Prof. dr hab. Eugenia Częstochowska
3. Prof. dr hab. Andrzej Hellmann
4. Prof. dr hab. Janusz Limon
5. Prof. dr hab. Zbigniew Nowicki
6. Prof. dr hab. Jan Stępiński
7. Prof. dr hab. Andrzej Szutowicz
8. Prof. dr hab. Julian Świerczyński

z Oddziału Stomatologicznego
Dr hab. Zdzisław Bereznowski

z Wydziału Farmaceutycznego
1. Prof. dr hab. Henryk Foks
2. Prof. dr hab. Jerzy Krechniak
3. Dr hab. Małgorzata Sznitowska

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
z Wydziału Lekarskiego
1. Dr Krystian Adrych
2. Dr Barbara Gumkowska-Kamińska
3. Dr Józef Prajs
4. Dr Marianna Taraszewska-Czarnowska
5. Dr Tomasz Zdrojewski

z Oddziału Stomatologicznego
Dr Halina Nowalska-Kwapisz

z Wydziału Farmaceutycznego
1. Dr Aleksandra Radwańska
2. Dr Jarosław Sławiński

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
Tadeusz Keslinka

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego
1. Łukasz Balwicki
2. Piotr Czapiewski
3. Bartosz Goyke
4. Michał Tuscher

WYDZIAŁ LEKARSKI
DZIEKAN Prof. dr hab. Janusz Moryś
PRODZIEKANI
Dr hab. Zenon Aleksandrowicz, prof. nzw.
Dr hab. Zdzisław Bereznowski
Dr hab. Leszek Bidzan
Dr hab. Wojciech Bogusławski, prof. nzw.
Dr hab. Anzelm Hoppe, prof. nzw.
Dr hab. Piotr Lass, prof. nzw.

WYBIERALNI CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU
Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie będących na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego
1. Dr Zbigniew Bohdan
2. Dr Waldemar Budziński
3. Dr Aleksandra Kawecka
4. Dr Ewa Kazimierska
5. Dr Bożena Kowalska
6. Dr Barbara Kręglewska
7. Dr Marian Łukiański
8. Dr Janina Mechlińska-Baczkowska
9. Dr Jarosław Olszewski
10. Dr Krystyna Serkies
11. Dr Wojciech Sobiczewski
12. Dr Janina Śramkiewicz
13. Dr Tomasz Wierzba
14. Dr Marzena Zarzeczna-Baran

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
1. Dr Ewa Bryl
2. Dr Grażyna Moszkowska
Przedstawiciele Samorządu Studenckiego
1. Łukasz Balwicki
2. Ewa Bojanowska
3. Piotr Czapiewski
4. Agnieszka Krak
5. Beata Lipska
6. Tomasz Marjański
7. Małgorzata Misiarz (Sabiniarz)
8. Błażej Przybysławski
9. Paulina Przyłucka
10. Anna Ramotowska (Tawrel)
11. Karolina Szulc
12. Michał Tuscher
13. Sława Wieczorek
14. Dominik Zalewski

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZY
DZIEKAN Prof. dr hab. Marek Wesołowski
PRODZIEKANI
Dr hab. Jadwiga Ochocka, prof. nzw.
Dr hab. Wiesław Sawicki
Dr hab. Mirosława Szczepańska-Konkel, prof. nzw.

WYBIERALNI CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU
Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie będących na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego
1. Dr Krzysztof Cal
2. Dr Barbara Damasiewicz
3. Dr Paweł Konieczyński

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
Dr Jacek Teodorczyk

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego
1. Grzegorz Barca
2. Michał Czenkusz
3. Marianna Morawska

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG-AMG
DZIEKAN Dr hab. Jacek Bigda, prof. nzw. AMG


PRODZIEKANI
Dr hab. Krzysztof Liberek, prof. nzw. UG
Dr Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Jerzy Krechniak

Władze Akademii Medycznej w Gdańsku na kadencję 2002-2005
organy jednoosobowe
REKTOR
Prof. dr hab. WIESŁAW MAKAREWICZ
Sekretariat Rektora - tel. 349-10-00
Kierownik Zakładu Enzymologii Molekularnej
tel. 340-14-70

PROREKTORZY
DS. NAUKI
Prof. dr hab. ROMAN KALISZAN
tel. 349-10-01
Kierownik Katedry i Zakładu Biofarmacji
i Farmakodynamiki, tel. 349-32-60
DS. DYDAKTYKI
Prof. dr hab. BOLESŁAW RUTKOWSKI
tel. 349-10-02
Kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób
Wewnętrznych, telefax 346-11-86, tel. 349-25-05
DS. KLINICZNYCH
Dr hab. STANISŁAW BAKUŁA, prof. nzw.
tel. 349-10-03
Kierownik Katedry i Zakładu Rehabilitacji, telefax 349-26-40

WYDZIAŁ LEKARSKI
DZIEKAN
Prof. dr hab. JANUSZ MORYŚ
tel. 349-10-04
Kierownik Katedry Anatomii i Zakładu Anatomii
i Neurobiologii, telefax 349-14-21, tel. 349-14-01

PRODZIEKANI
Dr hab. ZENON ALEKSANDROWICZ, prof. nzw.
Katedra i Zakład Biochemii, tel. 349-14-60, 349-14-77
Dr hab. ZDZISŁAW BEREZNOWSKI
Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej,
tel. 349-21-05, 349-21-28
Dr hab. LESZEK BIDZAN
II Katedra Chorób Psychicznych, tel. 341-80-81 w. 514
Dr hab. WOJCIECH BOGUSŁAWSKI, prof. nzw.
Katedra i Zakład Chemii Medycznej,
telefax 349-14-57, tel. 349-14-50, 349-12-45
Dr hab. ANZELM HOPPE, prof. nzw.
Kierownik Katedry i Zakładu Fizjopatologii
tel. 349-15-10
Dr hab. PIOTR LASS, prof. nzw.
Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej
telefax 349-22-04, tel. 349-22-03

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
DZIEKAN
Prof. dr hab. MAREK WESOŁOWSKI
Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Analitycznej
tel. 349-31-20
PRODZIEKANI
Dr hab. JADWIGA OCHOCKA, prof. nzw.
Kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki
Farmaceutycznej, tel. 349-32-11
Dr hab. WIESŁAW SAWICKI
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, tel. 349-31-85
Dr hab. MIROSŁAWA SZCZEPAŃSKA-KONKEL, prof. nzw.
Zakład Analityki Klinicznej, tel. 349-27-77, 349-27-70

MIĘDZYUCZELNIANY
WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG-AMG
DZIEKAN
Dr hab. JACEK BIGDA, prof. nzw. AMG
telefax 301-03-81, tel. 301-04-10
Kierownik Zakładu Biologii Komórki, tel. 349-14-34,
349-14-38, fax 349-14-45
PRODZIEKANI
Dr hab. KRZYSZTOF LIBEREK, prof. nzw. UG
Katedra Biologii Molekularnej i Komórkowej UG
tel. 301-92-22
Dr KRYSTYNA BIEŃKOWSKA-SZEWCZYK
Zakład Wirusologii Molekularnej UG
tel. 301-22-41 wew. 381

* * *


do gory

Sylwetki dziekanów kadencji 2002-2005


Dziekan Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Janusz Moryś
Urodził się 20 stycznia 1958 r. w Gdańsku. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (1983 r.), specjalność: anatomia - neurobiologia. W AMG przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej: doktorat (1985 r.), habilitacja (1991 r.), profesor tytularny (1996 r.), stanowisko profesora nadzwyczajnego (1997 r.) i profesora zwyczajnego od 2002 roku. Od 1996 roku kierownik Katedry Anatomii i Zakładu Anatomii i Neurobiologii. Dwukrotnie przebywał na długoterminowych stażach naukowych (1978/1988, 1991/1992) w Instytut for Basic Research in Developmental Disabilities na Staten Island w Nowym Jorku.
Zainteresowania naukowe skierowane są na problemy rozwoju, dojrzewania i starzenia ośrodkowego układu nerwowego, w tym głównie ośrodków układu limnicznego. Przy zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych, immmunohistochemii neuroprzekaźników, białek wiążących wapń, wykrywaniu patologicznych złogów białkowych (beta-amyloidu i nieprawidłowych neurofilamentów), detekcji komórek glejowych oraz ocenie zjawiska apoptozy, wykorzystując techniki mikroskopii fluorescencyjnej, konfokalnej oraz stereologii oceniane są zmiany zachodzące w poszczególnych strukturach układu limbicznego oraz opracowany zostaje matematyczny model ich dojrzewania, a następnie narastania zmian patologicznych w przebiegu starzenia i chorób zwyrodnieniowych mózgu.
Jest autorem i współautorem 122 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych i 133 streszczeń zjazdowych w recenzowanych czasopismach, promotorem 10 doktoratów (siedem dalszych na ukończeniu), sprawował opiekę naukową nad dwoma przewodami habilitacyjnymi.
Działalność pozanaukowa: członek Komitetu Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk (od 1999 r.), członek Polskiego Towarzystwa Anatomicznego (wiceprzewodniczący Gdańskiego Oddziału Towarzystwa w latach1983-1999, przewodniczący Gdańskiego Oddziału PTA - od 1999 r.), członek Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego - od 1991r. (członek Zarządu Głównego PTBUN - od 1999 r.; wiceprezes Zarządu Głównego od 2001 r.), od 1993 r. - członek International Brain Research Organization (IBRO); od 1995 r. - Sekcji Psychogeriatrii i Choroby Alzheimera Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; od 1995 r. - FAA - International Federation of Anatomical Associations; od 1996 r. - EFEM - European Federation of Experimental Morphologists; od 1999 r. jest przedstawicielem Polski w FENS - Federation of European Neuroscience Societies. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Folia Neuropathologica (od 1996 r.); Roczników Psychogeriatrycznych (od 1997 r.), redaktorem naczelnym Folia Morphologica (od 2000 r.). Prodziekan Wydziału Lekarskiego AMG przez ostatnie dwie kadencje.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Marek Wesołowski
Urodził się 6 grudnia 1950 r. w Gdańsku. Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku w 1973 r., doktorat (1978 r.), habilitacja (1987 r.), tytuł profesora uzyskał w 1998 r. Od roku 1989 jest kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Analitycznej AMG.
Zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystania technik instrumentalnych i termoanalitycznych w analizie farmaceutycznej i chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem analizy składu pierwiastkowego, metali i niemetali oraz ich form chemicznych w różnych gatunkach roślin leczniczych oraz zastosowania wielowymiarowych metody analizy statystycznej, analizy czynnikowej, głównych składowych i sztucznych sieci neuronowych, w interpretacji wyników analiz.
Autor podręcznika akademickiego (WNT, dwa wydania 1997 i 2002), kilku skryptów, ponad 90 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych o profilu analitycznym i farmaceutycznym, m.in. w Fresenius Journal of Analytical Chemistry, Drug Development and Industrial Pharmacy, Fett Wissenschaft Technologie, International Journal of Pharmaceutics, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Microchemical Journal, Mikrochimica Acta, Talanta, Thermochimica Acta oraz ponad 150 komunikatów zjazdowych i artykułów o tematyce społeczno-zawodowej. Promotor 3 doktoratów, a cztery dalsze są na ukończeniu.
Członek Rady Naukowej Fundacji Popierania Nauki - Kasa im. J. Mianowskiego, Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (drugą kadencję), sprawuje jednocześnie funkcję prezesa Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, członek Editorial Board międzynarodowego czasopisma chemicznego Oriental Journal of Chemistry i Rady Redakcyjnej dwumiesięcznika Ekologia i Technika. W latach 2000-2001 konsultant wojewody zachodniopomorskiego ds. analityki farmaceutycznej, aktualnie konsultant wojewody pomorskiego ds. analityki farmaceutycznej.

Dziekan Międzyuczelnianego
Wydziału Biotechnologii UG-AMG
dr hab. Jacek Bigda, prof. nzw. AMG
Urodził się 3 kwietnia 1963 r. w Bytowie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (1987 r.). Doktorat w 1990 r., habilitacja w 1995 r. (wyróżniona Nagrodą Premiera RP). W latach 1991-1993 odbył staż podoktorancki w Zakładzie Wirusologii i Genetyki Molekularnej Instytutu Weizmanna, Izrael. Zainteresowania naukowe związane z biologią molekularną komórki eukariotycznej, w szczególności z mechanizmem działania cytokin prozapalnych, TNF i IL-1. Od 1986 r. pracownik Katedry Histologii i Immunologii, od 2002 r. - kierownik Zakładu Biologii Komórki Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG. Autor i współautor ponad 40 publikacji, promotor pięciu (w tym dwóch ukończonych) przewodów doktorskich. W latach 1996-1999 prodziekan, a od 1999 r. dziekan MWB UG-AMG. Pełnomocnik rektora ds. budowy Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej.

* * *


do gory

Kadry AMG


Z dniem 1.05.2002 r. powierzono funkcję kierownika Kliniki Neonatologii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych prof. dr. hab. Jerzemu Szczapie.
Z dniem 30.04.2002 r. odwołano z pełnienia funkcji p.o. kierownika Kliniki Neonatologii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych dr med. Tamarę Czajkowską-Łaniecką.
Z dniem 5.04.2002 r. powierzono funkcję p.o. kierownika Zakładu Implantoprotetyki Stomatologicznej i Technik Dentystycznych dr. hab. n. med. Zdzisławowi Bereznowskiemu.
Z dniem 1.05.2002 r. powierzono funkcję kierownika Zakładu Biologii Komórki Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG dr hab. med. Jackowi Bigdzie.
Z dniem 1.05.2002 r. powierzono funkcję kierownika Zakładu Enzymologii Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG prof. dr hab. Wiesławowi Makarewiczowi.

Na stanowisko profesora zwyczajnego przeszedł prof. dr hab. med. Janusz Moryś
Na stanowisko profesora nadzwyczajnego przeszedł dr hab. med. Stanisław Bakuła
Na stanowisko adiunkta przeszli: dr med. Jarosława Lauer, dr med. Piotr Zieliński
Na Uczelnię został przyjęty prof. dr hab. Jerzy Szczapa

Jubileusz długoletniej pracy w AMG obchodzą
40 lat
prof. dr hab. Marek Hebanowski

30 lat
dr med. Wiesława Nyka

20 lat
dr n. med. Wiesława Mickiewicz
Halina Pachowska
Wacław Witkowski

Na emeryturę odeszła
Halina Juras

Z Uczelni odeszły
dr med. Hanna Suchanek
mgr Anna Michno

* * *


do gory

Kadry SPSK nr 1


Jubileusz długoletniej pracy w SPSK Nr 1 obchodzą:
35 lat
Kazimierz Gajewski
prof. Barbara Krupa-Wojciechowska

30 lat
Urszula Stefańska

25 lat
Mariola Drzewińska
Jadwiga Królikowska

20 lat
Halina Maksymowicz
Jadwiga Piędziak
Halina Tromczyńska

* * *


do gory

Wybory w "Solidarności"


Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" AMG i SPSK przeprowadziła w dniu 4 kwietnia br. walne zebranie delegatów i wybory do struktur związkowych na kadencję w latach 2002 - 2006.

Przewodniczącym Związku Zawodowego NSZZ "Solidarność" AMG i SPSK na lata 2002-2006 został Mirosław Madej, wiceprzewodniczącymi: Krystyna Białobrzycka i lek. Bogusław Lipka. Komisja Zakładowa: Mirosław Madej, Bożena Szymbor, Grażyna Wielecka, Maria Zblewska, Dorota Stefanowicz, Małgorzata Wołek, Grażyna Długokęcka, Andrzej Zaborski, Henryk Lewandowski, Zdzisław Kohun, Krystyna Białobrzycka, Ewa Ignatowicz, Bogusław Lipka, Elżbieta Pozlewicz, Andrzej Machowiak, Teresa Powierza, Halina Prejs, Bożena Bryła, Anna Grygorowicz, Lidia Szymczak, Brygida Klimaszewska, Włodzimierz Sychta, Elżbieta Siemko, Kazimiera Doga, Rajmunda Gołębiewska, Andrzej Tomasik.
W rezerwie: Tomasz Skrzyniecki, Waleria Adamowicz.

Prezydium: Mirosław Madej, Krystyna Białobrzycka, Bogusław Lipka, Andrzej Tomasik, Kazimiera Doga, Elżbieta Pozlewicz, Małgorzata Wołek.

Komisja Rewizyjna: Irena Mężykowska, Maria Rogozińska, Ewa Fryś.

Delegaci na Walny Zjazd Delegatów Regionu: Mirosław Madej, Krystyna Białobrzycka, Bogusław Lipka.

* * *


do gory

Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów


Podsumowanie uroczystości

W dniu 17 maja 2002 r. w Dworze Artusa odbyła się uroczystość Jubileuszu 50-lecia ukończenia studiów połączona ze wznowieniem dyplomów lekarza absolwentów Akademii Medycznej w Gdańsku rocznika studiów 1947-1952, była to kolejna trzecia uroczystość wznowienia dyplomów.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną przez Jego Ekscelencję Ks. Arcybiskupa dr. Tadeusza Gocłowskiego, Metropolitę Gdańskiego w dawnej kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej.
Modliliśmy się za naszych zmarłych Profesorów, pracowników naszej Uczelni i za naszych Kolegów, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. Pełni troski modliliśmy się za naszą Ojczyznę, by w integrującej się Europie, pomna swoich chrześcijańskich korzeni i tożsamości narodowej, zachowała najwyższe wartości cechujące od wieku Polaków - miłość do Boga i Ziemi Ojczystej. Modliliśmy się również o zgodę między narodami, o miłość i braterstwo między ludźmi, o pokój na świecie, by nigdy więcej nie powtórzyły się akty bezrozumnego terroru, by miejsca święte i opiekujący się nimi kapłani i zakonnicy byli bezpieczni.
Księdzu Arcybiskupowi w serdecznych słowach podziękowała i wręczyła wiązankę kwiatów nasza koleżanka prof. Irena Jabłońska-Kaszewska wspominając, jak przed 50 laty pełni entuzjazmu, zapału i jak nam się wydawało - z ogromem wiedzy wkraczaliśmy w dorosłe, odpowiedzialne życie, by służyć choremu człowiekowi.
Mówiła: "Będziemy wspominać kolegów, tych, którzy odeszli i tych, którzy z rozmaitych względów nie mogli do nas przyjechać. Myślę, że im starsi jesteśmy, tym bardziej doceniamy, jaki wpływ na nasze życie wywarły studia w gdańskiej Akademii Lekarskiej, jak głęboko zapadły nam w serca i umysły słowa naszych Profesorów. Będziemy pamiętać o trudach studiowania w zrujnowanym Gdańsku, o niedostatku i ciężkich czasach terroru komunistycznego. Przede wszystkim jednak pozostały nam w pamięci sylwetki naszych profesorów, szlachetna postać prof. Włodzimierza Mozołowskiego, celne uwagi prof. Wilhelma Czarnockiego, doskonałe wykłady profesorów Mariana Górskiego i Jakuba Pensona, pasja chirurgów profesorów Kazimierza Dębickiego i Zdzisława Kieturakisa i wielu, wielu innych profesorów, adiunktów i asystentów, którzy wprowadzali nas w tajniki wiedzy medycznej, a swoim przykładem uczyli nas postępowania etycznego.
Jest nas coraz mniej, przyjechali ci, którzy mają się nieźle, przyszli i przyjechali, by jeszcze raz spotkać się w gronie koleżeńskim, by popatrzeć na tę Uczelnię, w której spędzili młodość, a może najpiękniejsze chwile swojego życia. Zgromadziliśmy się tu w dawnej kaplicy Matki Bożej, by dzisiaj podziękować Panu Bogu i Jego Matce za swoje życie i prosić o łaski na dalszą drogę. I na tę drogę i na dzisiaj zechciej nam drogi nasz Księże Arcybiskupie pobłogosławić".
Po mszy świętej skorzystaliśmy z zaproszenia duszpasterza akademickiego ks. Piotra Krakowiaka i udaliśmy się do sal Duszpasterstwa Akademickiego "Żródło" przy AMG, gdzie mieliśmy chwilę czasu na kawę i poczęstunek.
Następnie przeszliśmy do sali starej anatomii, gdzie jak przed laty - przed wejściem stanęliśmy do pamiątkowej fotografii.
Weszliśmy na chwilę do auli i usiedliśmy w wysłużonych ławkach, składając wiązankę kwiatów na pulpicie katedry, z której wykładali nasi niezapomniani nauczyciele. W tej sali w 1947 roku w czasie uroczystej inauguracji otrzymało indeksy i rozpoczęły studia 202 osoby, 87 koleżanek i 115 kolegów.
Czasu już było niewiele. Autobusami zostaliśmy przewiezieni na Starówkę Gdańską, gdzie w Dworze Artusa w samo południe odbyły się główne uroczystości. Mieliśmy również okazję nabyć pamiętnik, wydawnictwo poświęcone losom naszego rocznika.
Uroczyste posiedzenie Senatu przy wypełnionej sali Dworu Artusa, po wysłuchaniu hymnu państwowego i Gaude Mater Polonia, otworzył Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Janusz Galiński. Po przemówieniu JM Rektora prof. Wiesława Makarewicza przystąpiono do wręczania dyplomów. Dyplomy wręczono 91 jubilatom lub osobom przez nich upoważnionym. Z uwagi na niemożność uczestniczenia w uroczystości 20 osób, ich dyplomy zostaną dostarczone pocztą.
Następnie głos zabrali przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów AMG, prof. Brunon Imieliński, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Zdzisław Wajda oraz członkowie Komitetu: Barbara Betlejewska, Olga Krzyżanowska, życzenia przekazali przedstawiciele wojewody i prezydenta miasta.
Na zakończenie uroczystości prof. Irena Jabłońska-Kaszewska odczytała list od uczestników uroczystości z życzeniami urodzinowymi dla Papieża Jan Pawła II przyjęty długim, ogólnym aplauzem.
Po wysłuchaniu pięknego koncertu w wykonaniu Chóru Akademii Medycznej pod dyrekcją Jerzego Szarafińskiego uroczystość zakończono odśpiewaniem "Gaudeamus Igitur". Następnie udaliśmy się na lampkę szampana do restauracji w Ratuszu Głównego Miasta.
Jubileuszowe spotkanie po 50. latach od uzyskania absolutorium zakończyliśmy wieczorem przy dźwiękach muzyki tanecznej w salach sopockiego Grand Hotelu, gdzie z udziałem JM Rektora i małżonków w miłej atmosferze spotkaliśmy się na uroczystej kolacji.

prof. Zdzisław Wajda


Wystąpienie JM Rektora AMG

Dostojni Jubilaci,
Półwiecze to czasokres bardzo znaczący w historii kraju, to prawie cała historyczna tradycja naszej Alma Mater, powołanej do życia 8 października 1945 roku, i właściwie cały okres aktywności zawodowej indywidualnego lekarza. Akademia Medyczna w Gdańsku osiągnęła ten szacowny wiek, w którym stara się pielęgnować nową, piękną tradycję. Już po raz trzeci organizujemy w tym roku Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów i uroczystość odnowienia dyplomów lekarskich dla tych, którzy po wojnie, w 1947 roku, rozpoczęli studia w ówczesnej Akademii Lekarskiej w Gdańsku. v Jak pisał wybitny lekarz i humanista Antoni Kępiński "Od czasów Hipokratesa, a prawdopodobnie od jeszcze dawniejszych, głównym zadaniem każdej szkoły lekarskiej było wychowanie dobrego lekarza". Jesteście niepodważalnym świadectwem, że gdańska Akademia Medyczna to zadanie dobrze wypełnia. To wielkie święto dla nas wszystkich.
To Wy tworzyliście i kształtowaliście tę Uczelnię i staliście się ważną cząstką jej historii. Doświadczeni zawieruchą wojenną, rozpoczynaliście w 1947 roku naukę w jakże odmiennych od dzisiejszych warunkach. W zrujnowanym mieście, wspólnie z Waszymi profesorami, budowaliście w sensie dosłownym zręby naszej Uczelni. Nierzadko, aby rozpocząć zajęcia, niekiedy konieczne było jeszcze usunięcie gruzów i "zdobycie" niezbędnych sprzętów i odczynników. Waszemu zapałowi i entuzjazmowi towarzyszył entuzjazm ówczesnych profesorów świadomych pilnej potrzeby szybkiego zapełnienia wojennej luki w zdziesiątkowanej kadrze lekarskiej. Wielu z nich mogło potem z satysfakcją powiedzieć: "wykształciliśmy uczniów lepszych od siebie"!
Kończyliście studia i wkraczali w zawodową działalność w roku 1952 - w najbardziej mrocznym, stalinowskim okresie naszych dziejów. Wszystkie lata Waszej zawodowej aktywności to bardzo trudny czas w życiu naszej Ojczyzny. Byliście narażeni na liczne niebezpieczeństwa i upokorzenia. Dzisiejsi studenci już zapewne nie wiedzą, co oznaczają takie pojęcia, jak komisja przydziału pracy, bezterminowa służba wojskowa, marksizm-leninizm, kult jednostki, jesienne wykopki czy Służba Bezpieczeństwa.
Chciałbym wyrazić radość, że mimo tych trudnych, nieraz dramatycznych wydarzeń, będących Waszym udziałem w przeszłości, dane Wam było ostatnie dwanaście lat przeżyć w nowej rzeczywistości wolnej politycznie i ekonomicznie Ojczyzny.
Ten szczególny Jubileusz jest okazją, by wyrazić Wam nasze serdeczne podziękowanie za długoletnią, piękną, zawodową i organizacyjną działalność. Cieszę się ogromnie ze spotkania z licznym gronem tego trzeciego powojennego rocznika Wydziału Lekarskiego. Wiem, że utrzymujecie pomiędzy sobą żywe kontakty i łączą Was więzy długoletniej przyjaźni. Gratuluję Wam tego z całego serca i dziękuję za udział w tym Jubileuszu. Stanowicie piękny wzór do naśladowania dla następnych pokoleń lekarzy, absolwentów naszej Uczelni. Jaka jest gdańska Akademia Medyczna dzisiaj - w dniu Waszego Złotego Jubileuszu? Zatrudniamy 846 nauczycieli akademickich i kształcimy ogółem nieco ponad 3000 studentów, w tym 1400 studentów na Wydziale Lekarskim, 380 studentów na Oddziale Stomatologicznym, 667 na Wydziale Farmaceutycznym i 194 na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii, zorganizowanym przed 9 laty w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Oprócz tradycyjnych kierunków kształcenia lekarzy medycyny, stomatologii i magistrów farmacji prowadzimy zaoczne studia magisterskie z zakresu pielęgniarstwa dla 235 studentów. Uruchomiliśmy ponadto 3-letnie wyższe studia zawodowe na takich kierunkach jak analityka medyczna, pielęgniarstwo i położnictwo, fizjoterapia oraz techniki medyczne w specjalnościach elektroradiologia i protetyka stomatologiczna. W najbliższym czasie planujemy uruchomienie toku anglojęzycznych studiów lekarskich adresowanego do obcokrajowców. Tak więc staliśmy się prawdziwym medycznym uniwersytetem.
Staramy się nadążać za niebywałym postępem medycyny, którego wszyscy jesteśmy świadkami. Przybyły nam nowe budynki i bardzo dużo nowoczesnej aparatury, a wiele spośród starych pomieszczeń uległo gruntownej modernizacji.
Jesteśmy dumni z naszej nowoczesnej kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii. Mamy dobrze wyposażoną w nowoczesną aparaturę radiologię i diagnostykę obrazową. Nasza radioterapia, wyposażona w ultranowoczesną aparaturę, zaliczana jest do ścisłej krajowej czołówki. Na bardzo wysokim poziomie prowadzona jest ortopedia, hematologia i nefrologia z rozwiniętą dializoterapią. Dokonujemy transplantacji nerek i szpiku kostnego. Rozwinęliśmy zabiegi z wykorzystaniem różnorodnych technik endoskopowych, w tym także chirurgię i ginekologię laparoskopową. Trwa budowa nowych pomieszczeń dla Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej oraz nowoczesnej zwierzętarni z zapleczem laboratoryjnym, która będzie służyła całemu trójmiejskiemu środowisku naukowemu.
Dysponujemy dużym potencjałem naukowym i ponieważ nauka nie zna granic, aktywnie uczestniczymy w międzynarodowym życiu naukowym. W minionym roku nasi pracownicy opublikowani 900 prac naukowych, z czego 250 w renomowanych światowych czasopismach. W Uczelni pracuje dziś blisko 1000 komputerów powiązanych ze sobą w sieć komputerową, która zapewnia nam bezpośrednią łączność z całym światem i dostęp do ogromnych zasobów informacji.
Jednakże najtrwalszym fundamentem dzisiejszych sukcesów Uczelni są jej absolwenci, pośród których Wy, Dostojni Jubilaci, zajmujecie poczesne miejsce. Dlatego pozwólcie, że z tej szczególnej okazji Waszego Jubileuszu złożę Wam w imieniu Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku i swoim własnym, najserdeczniejsze gratulacje i życzenia głębokiej satysfakcji z życiowych dokonań, długich lat życia w zdrowiu, radości i pogodzie ducha. Bowiem, jak wskazuje Tadeusz Kotarbiński, "Radość cenna jest niezmiernie, a przy tym ważna, gdyż koniecznie potrzebna, by móc wytrzymać nacisk i grozę cierpienia".
Muszę podkreślić, że przygotowanie uroczystości jubileuszowych nie byłoby możliwe bez aktywnego zaangażowania komitetu wyłonionego spośród Jubilatów w składzie: Alicja Beister, Barbara i Zdzisław Betlejewscy, Lubomira Bożyk, Stefan Cejrowski, Zygfryd Cieśla, Witold Gołębiowski, Irena Jabłońska-Kaszewska, Olga Krzyżanowska, Halina Siemaszko-Kruszewska, Stefania Pędzierska, Janina Niwińska-Płocka, Teresa Żawrocka-Wrzołek, pod przewodnictwem prof. Zdzisława Wajdy, rektora naszej Uczelni w latach 1993-1999, którym serdecznie za Ich trud pragnę podziękować. Dziękuję także Stowarzyszeniu Absolwentów AMG i jego prezesowi prof. Brunonowi Imielińskiemu za pomoc i aktywny udział w przygotowaniu tej uroczystości.
Życzę wszystkim Dostojnym Jubilatom, by ten majowy dzień Waszego spotkania był dla Was naprawdę radosny, by przyniósł wiele przyjemności i niespodzianek, a także dostarczył wielu miłych wzruszeń. Życzę wszystkim dobrego zdrowia, pogody ducha, powodzenia i osobistej pomyślności.

prof. Wiesław Makarewicz


Wystąpienie Dziekana Wydziału Lekarskiego

Wielce Szanowni Jubilaci,
Minęło pół wieku od czasu, gdy w gmachu Anatomii naszej Uczelni otrzymaliście dyplomy lekarza, zapewne pełni radości, planów na przyszłość a także dumy z wybranego zawodu. Teraz oczekujemy na powtórzenie ceremonii sprzed 50. lat, wprawdzie takiej samej, ale w innej sali, jednakże miejsce myśli nad tym co będzie, zajmą refleksje nad tym, co było i minęło tak szybko.
Okres 50. lat jest aż nadto długi, by dokonać podsumowania przeszłości. Myślę, że najlepiej jest, jeżeli ocenę własnych dokonań każdy przeprowadza osobiście, gdyż różne są ludzkie losy i różne możliwości. Jednakże z perspektywy 50. lat ocena tego co było, powinna mieć także wymiar pokoleniowy. Nie możemy zapominać, że wasze pokolenie podejmując studia a później pracę we wczesnych powojennych latach stanęło przed problemami i wyzwaniami, które dziś są trudne do wyobrażenia. To wam, Drodzy Jubilaci, przyszedł w udziale wielki trud ale też i zaszczyt budowania zrębów służby zdrowia w nowej Polsce. To także dzięki waszym działaniom, waszemu wysiłkowi nasza Uczelnia i polska medycyna mogły rozwijać się i osiągać sukcesy w późniejszych latach.
Tak więc z radością, ale także i z dumą witam was ponownie w murach naszej Alma Mater pamiętając także o tych, których już między wami nie ma. Jesteśmy pewni, że jako wychowankowie Akademii Medycznej w Gdańsku godnie ją reprezentowaliście wszędzie tam, gdzie przyszło wam nieść pomoc chorym, że swoją postawą budowaliście jej szacunek i autorytet. Wszystko to, czego dokonaliście, jest i pozostanie cząstką historii naszej Uczelni. Jesteśmy wdzięczni więc wam, Drodzy Jubilaci, że 50-lecie ukończenia studiów zechcieliście uczcić obecnością w naszej Uczelni. Niech odnowione dyplomy lekarza będą potraktowane przez was nie tylko jako przypomnienie tego, co było, lecz także jako podziękowanie za wasze dokonania i niesienia dobrego imienia Akademii Medycznej w Gdańsku wszędzie tam, gdzie rzuciły was losy.

prof. Janusz Galiński


Wystąpienie Starosty Roku

Z życiem jak ze sztuką w teatrze: ważne nie jak długo trwa, ale jak jest zagrana.
(Seneka, Epistulae 77, 20)


Dziś, pięćdziesiąt lat po zakończeniu studiów, możemy spojrzeć z perspektywy czasu na przebytą drogę życiową, w tym także na naszą działalność lekarską.
Zacząć należy jednak od samych studiów. Ówczesna rzeczywistość była uboga, szorstka, czasami nieludzka. Następowała ona jednak po czasach nieporównywalnie gorszych, okupacyjnych. Ponadto, dzięki znanej prawidłowości rządzącej pamięcią, pamiętamy w większym stopniu fakty i odczucia pozytywne. W rezultacie czasy studiów wspominamy dziś bardzo ciepło. Byliśmy młodzi, pełni zapału do nauki, pełni optymizmu, bardzo zżyci. Spotkaliśmy w Akademii Nauczycieli mądrych i życzliwych. Okres studiów widzimy dzisiaj jako coś pięknego, a używając modnego obecnie terminu, jako magiczny fragment naszego życia.
Po zakończeniu studiów nasze drogi życiowe rozeszły się. Uprawiany zawód lekarski zdecydowana większość z nas uważa za bardzo atrakcyjny. Wyrazem tego jest między innymi tak częsty wybór studiów medycznych wśród naszych dzieci. Cenimy więc naszą profesję będącą jednocześnie - zaryzykuję to określenie - powołaniem, mimo że nie daje ona w Polsce wysokiego statusu finansowego. Cenimy nasz zawód mimo zgłaszanych do nas różnych, czasami dziwnych, pretensji będących często niesprawiedliwym uogólnieniem jednostkowych wydarzeń.
Po zakończeniu studiów nie byliśmy jednak tylko lekarzami. Mieliśmy również swoje życie prywatne, które mimo realizacji ogólnie przyjętego schematu było u każdego z nas inne.
W ciągu 50. lat odeszło z naszego Rocznika kilkadziesiąt Koleżanek i Kolegów. Nie wiadomo, dlaczego musieli to być akurat Oni. Odchodząc pozostawili żal i zabrali ze sobą zapomnianą przez nas część wspólnej przeszłości. Również na zawsze opuściła nas większość naszych Nauczycieli, których dzisiaj wspominamy i odczuwamy boleśnie ich nieobecność.
Dzisiejsze uroczystości nakazują przypomnieć inne nasze spotkania. To, że byliśmy w okresie studiów tak zżyci, zaowocowało licznymi, bardzo licznymi zjazdami naszego Rocznika. Były więc zjazdy ogólnopolskie, mniej lub bardziej regionalne a także spotkania komitetów organizacyjnych, rządzące się swoistą dla nich poetyką.
W 2002 roku, poza nielicznymi wyjątkami, jesteśmy emerytami. Nie zawsze słodki los emeryta nie powinien wymazywać w naszej pamięci czasów ciekawej i niebanalnej przeszłości.

Konstanty Leonowicz


Wystąpienia przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie,
Magnificencjo, Panie Rektorze,
Panie Dziekanie,
Wysoki Senacie,
Dostojni Goście,
Koleżanki i Koledzy,
Uroczystość wznowienia dyplomów lekarza obchodzimy dziś w pięknej scenerii Dworu Artusa. Przenieśmy się jednak na chwilę, tym razem myślami, do auli starej anatomii, stale dla nas pięknej, choć dotkniętej zębem czasu, gdzie na pulpicie katedry, z której prowadzili wykłady nasi niezapomniani nauczyciele, złożyliśmy wiązankę kwiatów, a przed wejściem do auli, tak jak przed laty, stanęliśmy do pamiątkowej fotografii.
Odwiedzając znowu po latach tą aulę mogliśmy oddać się wspomnieniom, bo właśnie w tej sali podczas uroczystej inauguracji w roku 1947, 55 lat temu, rozpoczęliśmy studia. Po złożeniu przysięgi, otrzymaniu indeksów, zostaliśmy przyjęci do wspólnoty akademickiej naszej Alma Mater. W tej auli słuchaliśmy pięknych wykładów akademickich, podziwialiśmy erudycję i poznawaliśmy osobowość naszych profesorów, naszych nauczycieli. Tu mieliśmy szansę na wspólne obcowanie, wzajemne poznanie się, zawieranie przyjaźni i koleżeńskich więzów, które przetrwały do dziś.

Dostojni Goście,
Koleżanki i Koledzy,
Na dzisiejszej uroczystości w naszym gronie zabrakło niemal wszystkich naszych Wychowawców i Nauczycieli. Nie ma wśród nas wielu naszych koleżanek i kolegów, którzy odeszli od nas na zawsze. Wczoraj na ich mogiłach złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Uczcijmy ich pamięć powstaniem i chwilą ciszy, chwilą zadumy nad mijającym czasem...
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego i własnym witam serdecznie i dziękuję za uczestnictwo wszystkim przybyłym na dzisiejszą uroczystość. Wielu z naszych koleżanek i kolegów nie mogło przybyć na dzisiejsze spotkanie z różnych życiowych powodów, dziś z nimi łączymy się myślami, życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności. Serdecznie i gorąco witam Jubilatów, witam was wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość, wasze Rodziny i Najbliższych, którzy dzielą z nami radość tego spotkania.

Dostojni Goście,
Szanowni Państwo,
W imieniu nas wszystkich pragnę złożyć nasze z głębi serca płynące podziękowanie Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Tadeuszowi Gocłowskiemu, Metropolicie Gdańskiemu za skierowane do nas przesłanie, które umieściliśmy w wydanej przez nas księdze pamiątkowej, za dzisiejszą mszę świętą odprawioną w naszej intencji, za pouczającą, piękną homilię; dziękujemy.
Magnificencjo, Panie Rektorze, Panie Dziekanie, Wysoki Senacie pragnę w imieniu Jubilatów serdecznie podziękować za udział Władz Uczelni w organizacji dzisiejszej uroczystości. Dziękuję również za umożliwienie wydania księgi pamiątkowej poświęconej losom naszego rocznika, którą dedykujemy naszym Nauczycielom oraz koleżankom i kolegom, których nie ma już wśród nas. Wierzymy, że wydawnictwo to będzie stanowiło miłą pamiątkę tych uroczystości i będzie drobnym wkładem do dziejów naszej Alma Mater. W tym miejscu składam podziękowanie redaktorowi wydania, pani mgr Józefie de Laval za ogromną pomoc i pracę włożoną w wydanie tego pamiętnika.
Słowa podziękowania za udział w organizacji uroczystości kieruję na ręce Przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów AMG prof. Brunona Imielińskiego i jego zastępcy dr. Jerzego Kossaka.
Dziękuję gorąco chórzystkom i chórzystom Chóru AMG im. Tadeusza Tylewskiego pod dyrekcją pana Jerzego Szarafińskiego za uczestnictwo w uroczystości oraz piękny koncert.
Szczególne słowa podziękowania kieruję do członków Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu: Alicji Beister, Barbary i Zdzisława Betlejewskich, Lubomiry Bożyk, Stefana Cejrowskiego, Zygfryda Cieśli, Witolda Gołębiowskiego, Ireny Jabłońskiej-Kaszewskiej, Olgi Krzyżanowskiej, Haliny Siemaszko-Kruszewskiej, Stefanii Pędzierskiej, Janiny Niwińskiej-Płockiej, Teresy Żawrockiej-Wrzołek. Dziękuję za wasze zaangażowanie i wielki wkład pracy, za gościnę w waszych domach w czasie licznych obrad komitetu. Nie sposób przy okazji dzisiejszych uroczystości nie wspomnieć i nie podziękować za organizowanie licznych spotkań naszego roku w ciągu minionego 50-lecia naszej koleżance Stefanii Pędzierskiej - pamiętamy - wspominamy, dziękujemy Ci, Steniu. Również serdecznie dziękuję Stefanowi Cejrowskiemu za piękne wystąpienie wokalne - wykonanie pieśni w czasie mszy świętej.
Na ręce pani Barbary Kozierowskiej kieruję wyrazy podziękowania dla całego zespołu Dziekanatu Wydziału Lekarskiego AMG za udział w organizacji uroczystości.
Pragę również podziękować Dyrektorowi Muzeum Historycznego Miasta Gdańska panu Adamowi Koperkiewiczowi za gościnę w tym wspaniałym obiekcie, za udostępnienie Dworu Artusa na czas jubileuszowych obchoród.
Kończąc, pragnę podzielić się refleksją z tej szczególnej dla nas chwili. Dziś możemy docenić, jak wielką rolę w naszym codziennym i zawodowym życiu odegrali nasi wielcy nauczyciele, wychowawcy, nasi Mistrzowie. Jeśli potrafiliśmy postępować zgodnie z przekazanymi nam wzorcami, to myślę, że spełniliśmy pokładane w nas oczekiwania, broniąc dobrego imienia naszej Alma Mater. Jesteśmy wdzięczni losowi, że mogliśmy uczestniczyć w tak podniosłej uroczystości.

prof. Zdzisław Wajda


Drodzy Koleżanki i Koledzy
oraz Rodziny naszych nieżyjących Kolegów

Mamy wielki zaszczyt i radość obchodzić nasz Jubileusz w pięknym zabytku, w Dworze Artusa, w sercu starego Gdańska. My, Jubilaci, pamiętamy Gdańsk sprzed 55. laty - kikuty spalonych domów, ruiny i gruzowiska, które nasze ręce również usuwały. Myśmy także odbudowywali to miasto. To, że świętujemy w tym wspaniałym wnętrzu Dworu Artusa, zawdzięczamy wyłącznie naszemu Koledze Zdzisławowi Wajdzie. Zdzisław był przewodniczącym naszego Komitetu Organizacyjnego, kierował wszystkimi naszymi poczynaniami, był pełen pomysłów i inicjatyw, był Sercem i Duszą przygotowania uroczystości, a szczególnie spisania naszych dziejów. Za to Tobie, Zdzichu, serdecznie dziękujemy. Czynię to w imieniu Komitetu Organizacyjnego, swoim własnym, Jubilatów i Rodzin nieżyjących Kolegów, których zainteresowanie pamiętnikiem jest bardzo duże.
Dziękujemy Tobie, Zdzichu!

Barbara Bator-Betlejewska


Akademia Medyczna w Gdańsku
Medical University of Gdańsk

Jego Świątobliwość Jan Paweł II
00 120 Citta del Vaticano
Italia

Umiłowany Ojcze Święty,

Absolwenci Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, rocznik 1947-1952, zgromadzeni w Dworze Artusa w Gdańsku na uroczystości 50-lecia otrzymania dyplomów ukończenia studiów, przesyłają Ci, Ojcze Święty, najserdeczniejsze życzenia dalszej opieki Matki Bożej oraz wyrazy najwyższego szacunku, czci i miłości.

w imieniu Absolwentów
prof. dr hab. med. Zdzisław Wajda
prof. dr hab. Irena Jabłońska-Kaszewska

* * *


do gory

Opieka farmaceutyczna jako element opieki zdrowotnej


Wiesława Stożkowska
Samodzielna Pracownia Farmacji Społecznej AMG


Zmiany ustrojowe i społeczne, wprowadzane reformy systemu opieki zdrowotnej, jak również unifikacja norm i programów związana z wejściem do Unii, stawiają nowe wyzwania również przed farmacją. Współczesny farmaceuta to nie tylko technolog rożnych postaci leku, to nie tylko analityk dokonujący oceny ich jakości i biodostępności czy też biorący odpowiedzialność za prawidłowe zaopatrywanie ludności w leki, lecz również aktywny uczestnik opieki zdrowotnej, współpracujący bezpośrednio z pacjentem w celu zapewnienia mu bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii.
Śledząc historię farmacji, zauważyć można stałe dążenie farmaceutów do samookreślenia oraz poszukiwanie możliwości pełnego wykorzystania swojego potencjału zawodowego. W wyniku tych dążeń rozwinęła się, jakże piękna, idea farmacji klinicznej. Nowe uwarunkowania wymagają, aby farmaceuta w procesie dydaktycznym przygotowywany był do pełnienia usług farmaceutycznych takich jak terapeutyczne monitorowanie stężenia leków czy też wskazania dawkowania na podstawie parametrów farmakokinetycznych. Przejawia się tutaj kliniczny charakter farmacji.
Nowoczesna farmakoterapia w coraz większym stopniu uwzględnia aspekt ekonomiczny. Obowiązujący obecnie na wydziałach farmaceutycznych przedmiot nauczania - farmakoekonomika - pozwala na określenie nie tylko kosztów leczenia lecz również konsekwencji zastosowanego sposobu postępowania. Wybór odpowiedniego programu zdrowotnego, oparty o analizę farmakoekonomiczną oraz znajomość działań niepożądanych i interakcji leków, przyczynia się do optymalizacji farmakoterapii.
Wobec rozwoju technologii farmaceutycznej i uzyskiwaniu nowych, coraz doskonalszych postaci leku, pozwalających na kontrolowane dozowanie, zapewniających poziom terapeutyczny przez długi czas, pozwalających na zadziałanie w określonym miejscu, leków o mniejszej toksyczności i większej selektywności, wobec występowania określonej substancji farmakologicznie czynnej w różnych postaciach leku charakteryzujących się różną biodostępnością, ważna jest znajomość zależności wyników leczenia od zastosowanej formy, co prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa podawania leków.
Farmaceuta w procesie farmakoterapii winien podjąć się roli rzecznika zobowiązanego do ochrony chorego przed szkodliwymi efektami stosowanych leków, winien przyjąć na siebie odpowiedzialność związaną z opieką farmaceutyczną.
Opieka farmaceutyczna, podobnie jak opieka lekarska czy pielęgniarska, stanowi nieodłączny element szeroko rozumianej opieki medycznej. Takie stanowisko wydaje się oczywiste, jeżeli celem naszych działań jest dobro chorego i zdrowie naszego społeczeństwa. Tymczasem, współczesne merkantylne podejście niektórych polityków, ludzi biznesu, a nawet zbyt liberalnych przedstawicieli świata medycznego powoduje, że ochrona zdrowia zaczyna być traktowana wyłącznie w kategoriach ekonomicznych i stawiana w rzędzie towarów i usług. O zdrowiu decyduje cena rynkowa, limity i koszyki usług.
Zawody medyczne należą do grupy zawodów zaufania publicznego, które pełnią nie tylko służbę choremu ale mają do spełnienia misję społeczną. Chory powierza swoje zdrowie i z ufnością oczekuje pomocy zarówno od strony lekarzy, jak farmaceutów i pielęgniarek. Usytuowanie farmaceuty na drodze pomiędzy pacjentem i lekarzem stwarza idealną możliwość komunikacji w systemie opieki zdrowotnej. Możliwość ta nie jest jednak w pełni wykorzystana. W Polsce lekarz i farmaceuta wykonują swoje zawody w całkowitej niemal izolacji. Inny model współpracy zawodów medycznych obserwuje się w Holandii, gdzie obowiązek odbywania wspólnych narad lekarzy pierwszego kontaktu z farmaceutami pracującymi w aptekach w celu wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń na temat nowych leków wprowadzonych do lecznictwa, omawiania problemów związanych z działaniami niepożądanymi, obserwowanymi u pacjentów po stosowaniu tych leków, a także istotnych aspektów ekonomicznych farmakoterapii, zapisany jest ustawowo.
Podstawą prawidłowego leczenia jest dokonana przez lekarza właściwa diagnoza, pozwalająca na wdrożenie leczenia, które obejmuje zarówno farmakoterapię, jak i odpowiednie postępowanie żywieniowe czy aktywność fizyczną.
Udział farmaceutów w procesie leczenia poprzez monitorowanie przebiegu i wyników leczenia, szczególnie w odniesieniu do chorób przewlekłych takich jak astma, cukrzyca czy choroba nadciśnieniowa, dokonywanie wnikliwej analizy dawkowania leków z uwzględnieniem potrzeb indywidualnego pacjenta, dobór odpowiedniej diety, przyczynić się może do zwiększenia jakości i bezpieczeństwa terapii, a także często do zmniejszenia kosztów leczenia. Pozytywne przykłady takich działań, określanych mianem Pharmaceutical Care spotykamy w wielu krajach np. w Holandii, Danii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych.
Termin opieka farmaceutyczna jest używany od ponad 25 lat. Nie ma jednak jednoznacznej definicji z uwagi na funkcjonowanie różnych systemów opieki zdrowotnej w poszczególnych państwach.
Według Heplera, prof. uniwersytetu na Florydzie, autora pierwszej definicji, "opieka farmaceutyczna jest odpowiedzialnym zastosowaniem leków w celu osiągnięcia zamierzonego efektu terapeutycznego, zmierzającego do poprawy zdrowia i jakości życia pacjenta". Opieka ta sprawowana jest dla bezpośredniej korzyści pacjenta.
Idea opieki farmaceutycznej jest znana polskim farmaceutom. Jest naturalną powinnością i stanowi etyczną podstawę naszego zawodu. Stanowi też ważną część praktyki aptecznej.
Dotychczas realizacja opieki farmaceutycznej sprowadzała się do dostarczenia pacjentowi właściwego leku w określonej postaci, sprawdzenia ilości substancji leczniczej w zapisanej dozie i udzielenia informacji dotyczącej dawkowania, sposobu stosowania i działań niepożądanych. Uwaga farmaceuty skierowana była na lek.
Obecne rozumienie koncepcji opieki farmaceutycznej wymaga przesunięcia akcentów z leku na pacjenta. Polega w dużej mierze na indywidualizacji farmakoterapii i monitorowaniu skutków zastosowanego leczenia. Staje się świadczeniem stałym farmaceuty, który w sposób odpowiedzialny współpracuje z pacjentem, kontroluje właściwe przyjmowanie leku lub leków przez chorego, który śledzi i ocenia efekty stosowanych leków, zapobiega interakcjom oraz problemom polekowym, prowadząc odpowiednią dokumentację. Sposobem pozwalającym na dostrzeżenie i zapobieżenie działaniom niepożądanym, związanym z nieprawidłowym stosowaniem leków jest monitorowanie stanu pacjenta i wyników leczenia.
W związku z wprowadzaniem do lecznictwa wielkiej ilości nowych leków, agresywną promocją tych preparatów przez firmy farmaceutyczne, szczególnie zachowanie firm zagranicznych budzi niepokój, obserwuje się wzrost zainteresowania sposobami rozwiązywania problemów związanych z niewłaściwym stosowaniem czy też błędnym zapisaniem leków. W wielu przypadkach niepożądane działania leków są przyczyną zachorowalności i umieralności. Niepowodzenia terapeutyczne generują też koszty, które w ochronie zdrowia są niezwykle istotne z uwagi na niedostateczne nakłady finansowe.
Prowadzone z Stanach Zjednoczonych badania wykazały, że 3% wszystkich przyjęć do szpitala jest wynikiem niewłaściwie stosowanych leków. Koszty z tym związane szacuje się na 170 miliardów USD rocznie.
Wdrożenie zasad opieki farmaceutycznej do codziennej praktyki, zarówno w aptekach szpitalnych, jak i ogólnodostępnych, ograniczy problemy lekowe i korzystnie wpłynie na wyniki leczenia pacjentów.
Obserwowany jest obecnie wzrost zainteresowania pacjentów samoleczeniem W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera działalność edukacyjna farmaceuty skierowana w stronę pacjenta, a związana z jednostką chorobową, lekiem, sposobem leczenia, dawkowaniem. Równocześnie obserwuje się też nieustanne poszerzanie puli leków z grupy OTC dostępnych bez recepty. Leki OTC stanowią obecnie ok. 30% ogólnego rynku leków w Polsce. Wiele z nich przyjmowane jest niewłaściwie.
Duże niebezpieczeństwo stwarza problem nadużywania leków. Choroby jatrogenne wynikają z niewiedzy pacjentów o skutkach przeleczenia. Często są przyczyną przyjęć do szpitali. Pacjent nie zawsze stosuje się do uwag lekarza. Nie jest to może groźne w przypadku dolegliwości banalnych, lecz nabiera znaczenia przy poważnych schorzeniach np. postępowanie w chorobie reumatycznej, nadciśnieniowej czy niedokrwiennej serca. Brak zdyscyplinowania chorego, wynikający z jego nieświadomości, może implikować poważne następstwa medyczne i ekonomiczne.
W krajach Unii Europejskiej, gdzie opiekę farmaceutyczną traktuje się nader poważnie, leki wydawane w aptekach bez recepty opatrywane są informacją, aby pacjent w sprawach działania leczniczego, sposobów stosowania, dawkowania, działań ubocznych i możliwych interakcji, zasięgał porady aptekarza.
W związku z liczeniem kosztów leczenia, a także upowszechnieniem praktyki samoleczenia - wzrosło znaczenie promocji zdrowia. Medycyna XXI wieku będzie w dużej mierze zaangażowana w profilaktykę chorób. Działania podwyższające poziom oświaty zdrowotnej, propagowanie prozdrowotnych modeli żywieniowych - to również nasze zadania.
W ubiegłym roku w Gdańsku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Opieka farmaceutyczna - wyzwanie dla Uczelni i praktyków". Konferencja o charakterze naukowo-szkoleniowym, poświęcona w całości zagadnieniom opieki farmaceutycznej, wzbudziła duże zainteresowanie zarówno ze strony nauczycieli akademickich, jak i pracowników aptek.
W odniesieniu do szkolnictwa wyższego sformułowano zalecenie szerszego niż dotychczas traktowania zagadnień związanych z farmacją społeczną, która obejmuje m.in. kształcenie umiejętności komunikowania się farmaceuty z pacjentem, problemy farmakoekonomiki i prawodawstwa. Postulowano także poszerzenie programów dydaktycznych o treści dotyczące medycznych aspektów schorzeń, objętych programami opieki farmaceutycznej, szczególnie w odniesieniu do diagnozowania i farmakoterapii pospolitych schorzeń objętych praktyką samoleczenia z zastosowaniem leków dostępnych bez recepty. Uwzględnienie medycyny klinicznej w kształceniu farmaceutów, znajomość patogenezy objawów chorobowych, z którymi najczęściej styka się farmaceuta pracujący w aptece (ból, duszność, omdlenia, drgawki, zaburzenia snu, świąd skóry, wysypki, zmiana masy ciała), sprzyjać będzie pełniejszemu wypełnianiu zadań w zakresie opieki farmaceutycznej, sprawowanej dla bezpośredniej korzyści pacjenta. Program taki jest już realizowany od trzech lat w Śląskiej Akademii Medycznej.
Problematyka opieki farmaceutycznej winna być uwzględniana zarówno w kształceniu przed- jak i podyplomowym. Wdrożenie jej zasad do systemu ochrony zdrowia oznacza spełnienie zapotrzebowania społecznego w ściślejszej niż dotychczas współpracy z przedstawicielami innych zawodów medycznych.
Włączenie się ponad 20 tysięcy farmaceutów w nurt aktywnego rozwijania opieki farmaceutycznej, opartej o wiedzę o leku i farmakoterapię, wynikającą z farmakokinetyki klinicznej i farmakoekonomiki, powinno zmierzać do zapewnienia skutecznej, bezpiecznej i ekonomicznie uzasadnionej farmakoterapii, a tym samym do poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów.

Tekst wygłoszony w czasie sesji naukowej "Interdyscyplinarny dialog przy łóżku chorego", która odbyła się w AM w Gdańsku z okazji X Światowego Dnia Chorego.

* * *


do gory

Konferencja: Rola anestezjologii akademickiej w nauce, dydaktyce i integracji dyscyplin klinicznych


Z okazji 40-lecia Oddziału Gdańsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz 20-lecia powołania jako samodzielnej jednostki - Zakładu Anestezjologii i Reanimacji, zalążka obecnej Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 13 kwietnia 2002 r. odbyło się uroczyste posiedzenie naukowe.
Miejscem konferencji był Instytut Biologii Medycznej. W konferencji udział wzięli: rektor AM w Gdańsku prof. Wiesław Makarewicz, kierownicy wielu klinik naszej Akademii, przyjaciele Anestezjologii, zaproszeni goście z Polski - kierownicy katedr i klinik anestezjologii i intensywnej terapii, prezes naszego Towarzystwa prof. Gaszyński, redaktor naczelny czasopisma Anestezjologia Intensywna Terapia prof. Zdzisław Rondio i konsultant krajowy prof. Ewa Mayzner-Zawadzka. Sprawili nam wielką satysfakcję przybywając tak licznie w odzewie na nasze zaproszenie.
W programie pierwszej części konferencji prof. Bohdan Dziemidok z Uniwersytetu Gdańskiego wygłosił wspaniały wykład na temat "Etycznych aspektów nauczania akademickiego".
Prof. Witold Jurczyk, wieloletni dyrektor Instytutu Anestezjologii Akademii Medycznej w Poznaniu, przedstawił historię anestezjologii akademickiej w Polsce.
W opracowaniu zostały uwzględnione wszystkie krajowe ośrodki akademickie. Te bardzo interesujące dane pozwoliły dostrzec wiodącą rolę ośrodków akademickich w rozwoju anestezjologii i intensywnej terapii. Pionierzy tej dyscypliny, o których zasługach w tworzeniu specjalności w naszym kraju mówił prof. Jurczyk, swoim zaangażowaniem i aktywnością przyczynili się do tego, że dzisiejsze oblicze anestezjologii polskiej nie pozostało w tyle wobec wzorców zachodnio-europejskich. Przyczyniły się do tego niewątpliwie kontakty polskich anestezjologów z przodującymi na świecie ośrodkami anestezjologii, które zaowocowały członkostwem honorowym naszych profesorów w Niemieckim Towarzystwie Anestezjologii oraz w Europejskiej Akademii Anestezjologii, utworzeniem w Polsce ośrodków szkolenia w ramach Federacji Europejskiej Edukacji w Anestezjologii - FEEA, powierzeniem organizacji międzynarodowych kongresów anestezjologii i licznych znaczących spotkań międzynarodowych, a także powołaniem profesorów anestezjologii do przeprowadzania egzaminów w ramach Europejskiej Akademii Anestezjologii.
Wykład dr Barbary Kwiecińskiej, adiunkta Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii pt. "Anestezjologia w opiniach różnych środowisk" zakończył pierwszą część konferencji. W drugiej części odbyła się dyskusja panelowa "Teraźniejszość i przyszłość anestezjologii akademickiej". W dyskusji udział wzięli kierownicy katedr i klinik anestezjologii i intensywnej terapii : Hanna Dyaczyńska-Herman, Ewa Mayzner-Zawadzka, Wojciech Gaszyński, Andrzej Kübler i Andrzej Nestorowicz. Było nam miło, że zaproszenie do dyskusji przyjął również rektor AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. Leon Drobnik. Moderatorem dyskusji panelowej była prof. Janina Suchorzewska. W dyskusji poruszono istotne problemy dotyczące zadań i kształtu anestezjologii akademickiej, perspektyw, jak również zagrożenia jej dalszego rozwoju.
Dyskutowano o roli ośrodków akademickich w ukierunkowaniu badań naukowych i wprowadzaniu nowych metod terapeutycznych. Mówiono krytycznie o nienajlepszej w tym względzie pozycji. Wpływa na to przede wszystkim brak motywacji do podejmowania "kariery" akademickiej, niedostateczne finansowanie badań naukowych, a także słabnąca rola uczelni w nowych strukturach ochrony zdrowia. Niewystarczająca kadra nauczycieli akademickich (169 nauczycieli w 11 akademiach medycznych), obciążenie dydaktyczne i kliniczne nie sprzyja rozwojowi naukowemu.
Dużą uwagę w dyskusji poświęcono problemom nauczania przed- i podyplomowego. Rozważono konieczność ujednolicenia programów z zakresu nauczania anestezjologii i intensywnej terapii, szczególnie w zakresie liczby godzin wykładów i zajęć praktycznych. Programy te powinny uwzględniać wymagania krajów Unii Europejskiej.
W nauczaniu podyplomowym uwzględnione już zostały wymagania dotyczące jednostopniowej specjalizacji. W tym zakresie nawiązano kontakty z Europejską Akademią Anestezjologii, a wstępne rozmowy wskazują, że nasze programy wzorowane na rekomendacji ESA i ESICM są dostosowane w generalnych założeniach do wymogów unijnych. Osiągnięciem ostatnich tygodni jest podpisana współpraca pomiędzy Polską a Europejską Radą Resuscytacji. Powołanie Polskiej Rady Resuscytacji spowoduje ujednolicenie zarówno postępowania w stanach zagrożenia życia, jak i programów nauczania oraz zapewni kontrolę nad uprawnieniami do szkolenia.
Duży nacisk w dyskusji został położony na ustawiczne szkolenie specjalisty oraz zasady oceny wyników szkolenia i przeprowadzania egzaminów. Uznano, że system ten powinien być restrykcyjny. W szkoleniu tym wiodącą rolę powinny odgrywać ośrodki akademickie. Muszą one ściśle współpracować z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii i nadzorem specjalistycznym. Poza kształceniem powinny być wspólnie podejmowane działania w ustalaniu zasad specjalizacji, potrzeb kadrowych i standardów postępowania.
W dyskusji podkreślano wielokrotnie zagrożenia, które przede wszystkim jawią się wobec intensywnej terapii. Może ona bowiem ulegać degradacji z powodów ekonomicznych. Brak finansów na nowy, ale bardzo drogi sprzęt, może ograniczyć standard leczenia w tych oddziałach.
Ośrodki akademickie powinny podejmować działania w umocnieniu pozycji zarówno anestezjologa, jak i miejsca anestezjologii w strukturach szpitalnych. Zadania ograniczone jedynie do wykonywania znieczulenia będą sprzyjały wysoce niebezpiecznym kierunkom zmierzającym do rozczłonkowania zespołów anestezjologicznych. Anestezjologia powinna iść nie w kierunku zawężania obszaru swego działania, ale w kierunku obejmowania swoją działalnością całego okresu okołooperacyjnego, w którym intensywna terapia jest tylko jednym z jej elementów. Ponieważ dyskusje na ten temat powinny się nie tylko w gronie własnym, ale w gronie interdyscyplinarnym, cieszymy się, że naszą konferencję zaszczycili swoją obecnością zaproszeni kierownicy klinik i koledzy z naszej Uczelni.

prof. Janina Suchorzewska


Jubileusz pracy zawodowej prof. J. Suchorzewskiej

Po konferencji odbyły się uroczystości związane z jubileuszem pracy zawodowej prof. Janiny Suchorzewskiej. Dla anestezjologii gdańskiej miały one szczególne znaczenie, ponieważ wiązały się także z czterdziestoleciem powstania Gdańsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Salę Główną Dworu Artusa zapełnili zaproszeni goście: obecne władze naszej Uczelni oraz rektorzy poprzednich kadencji, kierownicy katedr anestezjologii z całej Polski, przedstawiciele towarzystw naukowych, współpracownicy, kierownicy klinik AMG, przyjaciele, rodzina. Honory gospodarzy pełniły: Pani Profesor wraz ze swoim następcą, obecnym kierownikiem Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr hab. n. med. Marią Wujtewicz oraz prezesem Gdańsko-Pomorskiego Oddziału PTAiIT dr Barbarą Kwiecińską.
Otwierając spotkanie doc. Wujtewicz przedstawiła przebieg pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej Pani Profesor oraz Jej osiągnięcia, nie tylko zawodowe, ale i osobiste.
Zasługi dla gdańskiego środowiska medycznego i dla społeczności akademickiej prof. Suchorzewskiej podkreślił w swoim wystąpieniu rektor prof. Wiesław Makarewicz. Szczególnej rangi spotkaniu nadał fakt, że Rektor wystąpił w towarzystwie trzech Prorektorów. Wiele ciepłych słów przekazał prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii - prof. Wojciech Gaszyński. Do życzeń dołączył się również prezes - elekt - prof. Andrzej Nestorowicz. Również prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii, prof. Zbigniew Gruca, wyraził, w imieniu wszystkich chirurgów z Polski, a zwłaszcza z Gdańska, wielki szacunek dla pracy Pani Profesor, podkreślając Jej związki z chirurgią, bowiem zaczynała Ona swoją drogę zawodową jako chirurg.
Dr Zbigniew Karwacki odczytał w imieniu rektora Akademii Medycznej w Poznaniu, prof. Leona Drobnika, przepiękne posłanie skierowane przez anestezjologa, którym jest Pan Rektor, dla anestezjologa, czyli naszej Pani Profesor.
Ordynatorzy województwa pomorskiego napisali wzruszający wiersz dla Pani Profesor, który wraz z życzeniami został przekazany przez reprezentantów Rady Ordynatorów.
Trudno wymienić wszystkich, którzy uczestniczyli w spotkaniu i wyrażali swoje uczucia sympatii i ścisłych związków z Panią Profesor. Należy dodać, że kwiaty szczelnie pokryły każde dostępne miejsce przepięknego Dworu Artusa. Były one wyrazem sympatii, wdzięczności, podziękowania i trudno jest ocenić, czy było więcej kwiatów, czy serdeczności.
Spotkanie to ukazało, jak wielkim szacunkiem i sympatią wśród społeczności akademickiej, anestezjologów, lekarzy cieszy się Pani Profesor. Dla anestezjologów, których środowisko reprezentuję, ma to szczególne znaczenie. Przysłowie wschodnie mówi: "bogactwo człowieka mierzy się liczbą przyjaciół", a na Jubileuszu Pani Profesor było ich tak wielu.

dr Barbara Kwiecińska

* * *


do gory

Akcja charytatywna na rusztowaniu


Na przełomie sierpnia i września ub. roku, prezenter Radia Trefl i gospodarz nadawanego codziennie Pogodnego Poranka na 103 oraz 99,2 MHz, Piotr Pułkowski, zamieszkał na rusztowaniu pod Centrum Handlowym King Cross Geant w Gdańsku - Osowej i spędził na nim 8 dni, dopóki nie rozdano wszystkich butelek wody mineralnej (każda za min. 1 zł). Celem akcji było zebranie funduszy na zakup pomp insulinowych dla małych dzieci chorych na cukrzycę. Piotrowi udało się zebrać przeszło 43 tys. złotych, do których Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka dołożyła swoją cegiełkę i zakupiła 10 nowoczesnych pomp insulinowych dla Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Akademii Medycznej w Gdańsku.
W tym roku Piotr Pułkowski zamierza powtórzyć akcję, by ponownie zebrać pieniądze na ten szczytny cel. Akcja zaczyna się 21 czerwca, na parkingu Centrum Handlowego King Cross Geant w Gdańsku - Osowej. Prezenter Radia Trefl ponownie zamieszka w namiocie rozbitym na liczącym ponad 7 metrów wysokości rusztowaniu i tak jak w zeszłym roku będzie rozdawał butelki wody mineralnej za minimum złotówkę.
Zapraszamy do udziału w akcji charytatywnej nie tylko osoby prywatne, ale i instytucje. Komitet Organizacyjny wystawia pokwitowania w zamian za wpłacone datki, dzięki którym ofiarowane kwoty można odliczyć od podatku!
Patronat nad Akcją objął metropolita gdański ks. abp Tadeusz Gocłowski, a podpisy pod aktem założycielskim Komitetu Organizacyjnego złożyli min. prof. Wiesław Makarewicz, rektor AM w Gdańsku, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, dr Jerzy Karpiński, prezydenci: Gdańska - Paweł Adamowicz, Gdyni - Wojciech Szczurek oraz Sopotu - Jacek Karnowski.

Piotr Nowicki

* * *


do gory

Pamięci Profesora Mariana Górskiego


W dniu 20 marca 2002 roku, z inicjatywy uczniów oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, pod protektoratem JM Rektora prof. Wiesława Makarewicza, odbyła się uroczysta sesja poświęcona pamięci prof. Mariana Górskiego. W 20. rocznicę tragicznej śmierci w okresie stanu wojennego, oddano hołd jednemu z najwybitniejszych internistów polskich, prekursorowi polskiej powojennej hepatologii i jej czołowemu przedstawicielowi.
Wspomnieniowe referaty wygłosili uczniowie: prof. Irena Jabłońska-Kaszewska, prof. Andrzej Kryszewski, prof. Marian Smoczyński.

Prof. Marian Górski
- nasz Mistrz
- lekarz, nauczyciel, naukowiec

Profesor Marian Górski, jeden z najznakomitszych internistów, czołowy polski hepatolog, był przykładem mądrego, ambitnego, dociekliwego naukowca, wzorem troskliwego lekarza, w pełni oddanego chorym oraz znakomitego wykładowcy i nauczyciela, który potrafił swą wiedzę i zapał przekazać uczniom.
Mając niespełna 19 lat rozpoczął w 1929 roku studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Poznaniu, ukończył je jako jeden z pierwszych, w 1935 roku. Już w czasie studiów rozpoczął pracę w Zakładzie Chemii Fizjologicznej UP pod kierunkiem prof. Stefana Dąbrowskiego oraz jako wolontariusz w II Klinice Chorób Wewnętrznych u prof. Wincentego Jezierskiego. Jak wspominał, w Klinice i Zakładzie był od rana do wieczora, wszystkie analizy wykonywał sam, co świadczy o wielkiej pasji badawczej Profesora. Po uzyskaniu dyplomu otrzymał etat asystenta w II Klinice Chorób Wewnętrznych.
Już w 1937 r. uzyskał stopień naukowy doktora medycyny za pracę "O wolnym azocie aminowym w moczu i jego stosunku do złożonych kwasów, ostatecznych produktów przemiany białkowej". Wyrazem uznania dla Jego pracy naukowej było stypendium Funduszu Kultury Narodowej, w ramach którego w Paryżu, pod kierunkiem profesorów Fiessingera i Carnota prowadził badania nad biochemiczną charakterystyką chorób wątroby. Profesor stwierdził, że w ostrym uszkodzeniu wątroby dochodzi do gwałtownego spadku estrów cholesterolu; było to, na ówczesne czasy, stwierdzenie odkrywcze. W 1937 r. odbył w Jenie kurs spektrofotometrii, nic więc dziwnego, że byliśmy pierwszą kliniką, w której tą nowoczesną metodą oznaczano elektrolity. W 1939 roku w Paryżu wziął udział w kursie medycyny eksperymentalnej, co z pewnością zaważyło na tym, że w naszej klinice wykonano szereg prac doświadczalnych, które wykonane uczciwie Profesor uważał za najbardziej wartościowe.
W sierpniu 1939 roku powrócił z Paryża do pracy w II Klinice Chorób Wewnętrznych w Poznaniu.
Nie ominął Profesora los Polaków z zachodnich Kresów. W 1939 roku został pozbawiony pracy w Klinice i - zagrożony przez okupanta aresztowaniem - wyjechał przez zieloną granicę z Poznania do Generalnej Guberni. W styczniu 1940 roku został aresztowany przy próbie przekroczenia granicy polsko-węgierskiej i osadzony w więzieniu w Sanoku. Po wyjściu z więzienia pracował jako lekarz we wsi Ropa, w powiecie gorlickim. W 1943 roku podjął pracę w Krośnie, w Szpitalu Powszechnym, jako ordynator oddziału wewnętrznego i zakaźnego, a po ewakuacji szpitala do Gorlic pełnił tam funkcję ordynatora. Profesor chętnie wspominał ten okres swojej pracy, gdyż - jak mówił - znajdował się wówczas najbliżej chorych, zyskał tam wielki szacunek i nawiązał trwałe przyjaźnie.
Natychmiast po wyzwoleniu, już 1 marca 1945 roku, wraca do Poznania, do swojej Kliniki. Habilituje się, uzyskując w sierpniu 1945 roku nominację na docenta patologii szczegółowej i terapii chorób wewnętrznych. O zainteresowaniach Profesora hepatologią może świadczyć fakt, o którym w swoim życiorysie pisze: "Od semestru jesiennego rozpocząłem wykłady z fizjopatologii chorób wątroby, a od czerwca 46 roku, wykłady z chorób zakaźnych".
We wrześniu 1946 r. powierzono Mu organizację I Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Lekarskiej w Poznaniu, w której pełnił obowiązki kierownika.
Młodemu, niespełna 38-letniemu docentowi Marianowi Górskiemu powierzono we wrześniu 1948 roku kierownictwo nowo powstałej I Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Po latach swoją decyzję o przejściu do Gdańska na stanowisko kierownika 100-łóżkowej I Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych wspomina jako niesłychanie odważną.
Symbolem czasów, w których żyliśmy jest ręczna adnotacja na podaniu o pracę "Przekazano do KW PZPR wydz. pers. 11.VII 50 r.". Nie będę omawiała bogatego dorobku naukowego prof. Mariana Górskiego, nie mogę jednak nie wspomnieć, jak bardzo wszechstronnie rozwinęła się interna pod Jego kierunkiem. Jako zamiłowany fizjopatolog, uważał za naczelne zadanie zorganizowanie w Klinice pracowni biochemicznej, którą w późniejszym okresie, zgodnie. z potrzebami nauki, rozszerzył o badania immunologiczne. Powstała też mała zwierzętarnia. Wszystko to stworzyło podstawy rozwoju licznych badań, nie tylko klinicznych, lecz i doświadczalnych. Działalność naukowo-badawcza, szczególnie bliska Profesorowi, dotyczyła chorób wątroby i gastroenterologii.
Wcześnie, bo już w latach 50. Profesor był przewodniczącym Sekcji dla badania chorób wątroby przy Komisji Internistycznej Rady Naukowej Ministerstwa Zdrowia. Większość doktoratów, których był promotorem dotyczyła problemów diagnostyki i etiopatogenezy chorób wątroby, zwłaszcza wirusowego zapalenia wątroby i jego związków z marskością.
Wśród 124 prac opublikowanych przez prof. Górskiego w czasopismach polskich i zagranicznych, 64 pozycje dotyczyły chorób wątroby. W 1947 roku pisze artykuł pt.: "Hepatitis epidemica", a w następnym roku ukazuje się praca "Hepatitis infectiosa w przebiegu żółtaczki zdarzającej się w czasie leczenia kiły". Profesor pisze też rozdział "Żółtaczki zakaźne" w podręczniku pt. "Ostre choroby zakaźne" pod redakcją Stanisława. Wszelakiego. W latach pięćdziesiątych ukazały się publikacje "Żółtaczki miąższowe", "Etiologia i epidemiologia choroby Botkina", "Klinika nagminnego zapalenia wątroby w fizjopatologicznym ujęciu", a także wystąpienie profesora na Kongresie w Budapeszcie pt. "Etudes critiqus des epreuves biochemiques dans Thepatide virusale". Profesor doceniał znaczenie badań biochemicznych w rozpoznawaniu i ocenie stopnia zaawansowania zmian w wątrobie. Wyrazem tego mogą być kolejne prace: "Kliniczne znaczenie badań nad białkami surowicy krwi", "Badania gospodarki wodno - elektrolitowej w marskości wątroby", czy "Krytyczna ocena odczynów białkowych".
Profesor Górski jako jeden z pierwszych w Polsce wykonywał biopsję wątroby igłą Vim-Sylvermana, zdając sobie sprawę ze znaczenia badań histo-patologicznych i immuno-histochemicznych. Był jednym z pierwszych, który zastosował w Klinice Chorób Wewnętrznych technikę laparoskopową, w celu makroskopowej oceny zmian w wątrobie i wykonania celowanej biopsji.
Już w 1962 roku pisze "O związku etiologicznym między nagminnym zapaleniem wątroby a marskością", w tym samym roku przedstawia "Klinikę marskości wątroby".
Jako wnikliwy obserwator i badacz śledzi losy powierzonych mu chorych - publikuje prace o śpiączce wątrobowej, jak i o ostrej niewydolności wątroby. Prowadzone w klinice badania nad zachowaniem się żelaza we krwi i tkance wątrobowej stanowiły znaczny postęp w diagnostyce chorób wątroby, podobnie jak badanie witaminy B12 i krzywej amoniakalnej po obciążeniu białkiem mleka, a także nowoczesne badania immunologiczne (test rozetowy), wykazujące spadek liczby limfocytów T w niektórych chorobach wątroby. Profesor interesuje się również cholestatyczną postacią wirusowego zapalenia wątroby, a także cholestazą innego pochodzenia, np. polekową, przedstawiając próbę leczenia. W Polskim Przeglądzie Chirurgicznym omawia kryteria odróżnienia żółtaczki miąższowej od mechanicznej.
Jest inspiratorem prac dotyczących toksycznych uszkodzeń wątroby czterochlorkiem węgla, ołowiem i tetracyklinami. Bada też stan wątroby w różnych stanach chorobowych: otyłości, nadczynności tarczycy i cukrzycy.
Po wykryciu przez Blumberga antygenu "Au", w naszej Klinice już w latach 1968/1969 wykonano pierwsze badania dotyczące zakażeń wirusem HBV, a od 1970 roku wprowadzono w Instytucie Interny stałe monitorowanie obecności we krwi chorych antygenu HbsAg. Jako przewodniczący Komisji Terapii Kontrolowanej IV Wydz. PAN, Profesor prowadził wieloośrodkowe badania dotyczące leczenia immunosupresyjnego przewlekłych aktywnych zapaleń wątroby. Pojawiły się prace dotyczące własnych doświadczeń ze stosowaniem d-penicillaminy i hormonów sterydowych.
Pragnę zwrócić uwagę na wyjątkową intuicję prof. Górskiego jako klinicysty, który nie mogąc znać znaczenia bakterii Helicobacter pylori dla powstawania choroby wrzodowej, zalecał - ku naszemu zdumieniu - w ciężkich przypadkach wrzodu, podanie bizmutu i antybiotyków.
Profesor był rzeczywiście znakomitym obserwatorem objawów klinicznych, jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę na objawy neurologiczne, występujące w ostrych białaczkach, uważając je za objaw zły rokowniczo.
W czasie obchodów lekarskich Profesor często pytał nas o wyniki badań, ganił, gdy ktoś czegoś o swoim chorym nie wiedział - "przecież to pana obowiązek" - mówił. Nie znosił niedbalstwa, kłamstwa i krętactwa - kłamczuch nigdy długo w naszej Klinice nie zabawił, a przesłane anonimy lądowały w koszu.
Prof. Marian Górski był wybitną indywidualnością - był naszym Mistrzem. W życiu zawodowym utrzymywał dystans, na zjazdach i konferencjach był uroczy. W stosunku do asystentów był niezwykle wymagający, rzadko nas chwalił, a my cieszyliśmy się, gdy mógł być z nas dumny. Wykazywał wielkie zrozumienie i niezwykłą życzliwość dla naszych osobistych nieszczęść i kłopotów. Był również bardzo dobry dla chorych, a przydatność lekarza na asystenta oceniał po jego stosunku do ludzi starych. Otaczał również troską pielęgniarki, laborantki i personel pomocniczy; niemal wszystkich znał z imienia.
Sprawy chorego były dla prof. Górskiego zawsze najważniejsze. Mogliśmy się do Niego zwrócić z prośbą o radę, niezależnie od pory dnia. Profesor przychodził do Kliniki na każde wezwanie, popołudniu, w sobotę i w niedzielę. Z wielką życzliwością i niezwykłą dobrocią pochylał się nad chorym, zwłaszcza cierpiącym. Nauczyliśmy się od Profesora pewnych kanonów, które powinny obowiązywać wszystkich lekarzy, mianowicie: "chory ma zawsze rację" - a co za tym idzie "medycyna uczy pokory", "na chorego nie wolno się gniewać", "chorego należy badać całego i rozebranego i pamiętać, że ma rectum".
Profesor Górski był znakomitym pedagogiem, był nim z zamiłowania, lubił uczyć. Uczył nas i studentów na obchodach, na korytarzu, w czasie raportów i zebrań naukowych, których regularności przestrzegał. Uczył na kółkach naukowych, na licznych kursach, a przede wszystkim na doskonale opracowanych wykładach. Do historii przeszły wspaniałe wykłady Profesora z hematologii, które studenci przechowywali w postaci notatek przez wiele lat jako cenne wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne.
Profesor mówił: "Najważniejszy jest chory, musimy dobrze nauczać, gdyż jesteśmy uczelnią, a rozliczani jesteśmy za prace naukowe". Zastanawiam się, co Profesor cenił bardziej - badania naukowe czy dydaktykę? Myślę, że obydwie sprawy były dla Niego równie ważne. Wyrazem pierwszych może być 26 doktoratów, których Profesor był promotorem i 9 habilitacji wykonanych pod Jego opieką. Z drugiej strony, corocznie we wrześniu, Profesor mobilizował nas, asystentów, do przedstawienia nowych, udoskonalonych propozycji dydaktycznych, o których - jak sam mówił - rozmyślał spacerując po Tatrach. Zajęcia ze studentami stanowiły ważną pozycję w rozkładzie Jego pracy.
Nie piszę życiorysu Profesora, dlatego tez nie omawiam Jego zasług dla Uczelni; nie mogę jednak nie wspomnieć Jego troski o studentów w trudnym okresie roku 1968 i 1970, kiedy to jako prorektor odwiedzał ich w domach akademickich. Profesor Górski chronił studentów i nas - ogólnie mówiąc - przed wpływami z zewnątrz. Byliśmy w Klinice niejako pod kloszem, tam panowała atmosfera pracy, zaufania, a częściowo przyjaźni, niezależnie od sytuacji politycznej na zewnątrz.
To Jemu zawdzięczamy wybudowanie kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, gdyż to On jako rektor, wbrew zaleceniom Komitetu Wojewódzkiego PZPR, podpisał zgodę na lokalizację i budowę kościoła. Miał z tego powodu wielkie przykrości.
Profesor przyjaźnił się serdecznie z prof. Mozołowskim, z którym łączyły Go wspólne zainteresowania biochemią, a także z prof., prof. Dębickim i Iwaszkiewiczem, którymi w późniejszym okresie opiekował się również jako lekarz.
Interesował się muzyką, malarstwem - kochał góry i tam najlepiej wypoczywał, chociaż wakacje uważał za stratę czasu. Chodził na koncerty i cieszył się, jeżeli nas na nich spotykał.
Żoną Profesora była Barbara Rybicka, historyk sztuki, która w usystematyzowane, pracowite życie Profesora wniosła piękno i wdzięk - mieli córki Marię i Jadwigę. Wszystkie trzy panie były przedmiotem wielkiej miłości i troski naszego Profesora do ostatnich dni Jego życia. Był dumny z osiągnięć swoich córek, ogromnie cieszył się swoim wnukiem.
Po przejściu na emeryturę, nadal starał się być czynny i potrzebny, zarówno jako lekarz konsultant, jak i jako dydaktyk, nadal prowadził tzw. "lekcje kliniczne". Był wymagający w stosunku do innych, lecz przede wszystkim w stosunku do siebie. Wiedząc, że ma zawał, sam prowadził samochód z Komańczy, gdzie przebywał z żoną na wakacjach, do Gdańska. Przebył ciężką chorobę serca.
Wprowadzenie stanu wojennego było wstrząsem dla Profesora tym większym, że przeżył w tym czasie osobistą tragedię. Niemniej pisał do nas na Boże Narodzenie w 1981 roku: "Chciałbym, by mimo trudności i cierpień, jakich nikomu życie nie szczędzi, do Waszych serc i pod dachy Waszych domów zawitał spokój i radość, chociażby z wspólnego w tych dniach przebywania. Będę myślami przy Was bez różnicy - od najgodniejszych do najmniejszych - tak jak wszyscy byliście mi bliscy. Dzielę się z Wami opłatkiem w nadziei, że lepsza przyszłość stanie się udziałem Was wszystkich. Z miłością i najgłębszą przyjaźnią Wasz (-) M. Górski."
Wielki żal ogarnął Jego uczniów, gdy dowiedzieliśmy się o Jego śmierci. Tym większy, że prof. Górski stał się jedną z ofiar stanu wojennego, gdyż wyłączone telefony uniemożliwiły udzielenie Mu odpowiednio szybko pomocy lekarskiej.
Cześć pamięci Profesora Mariana Górskiego, wielkiego duchem, prawego Człowieka, mądrego i szlachetnego lekarza, naukowca, nauczyciela.

prof. Irena Jabłońska Kaszewska

* * *


do gory

Przeczytane...
o ludzkiej kondycji...


"Trzeba większych cnót, żeby wytrzymać powodzenie niż wytrzymać nieszczęście".
Franciszek La Rochefoucauld (1613-1680), francuski pisarz

"... jak powiada mag filipiński: człowiek jest jak rower - kiedy nie jedzie, pada."
Henryk Czyż, ur. 1923, polski dyrygent i kompozytor

"Starość podobna jest do śniegu.
Ziarnu rzuconemu głęboko w ziemię musi zapewnić ciepło, ochronę i pomoc w rozwoju".
Khalil Gibran (1883-1931), arabski pisarz, malarz, myśliciel

Wyboru myśli dokonał prof. Romuald Sztaba

* * *


do gory

Uroczyste posiedzenie naukowe ku pamięci profesora Mirosława Mossakowskiego prezesa PAN, absolwenta i doktora honoris causa AMG


W dniu 4 kwietnia br., pod protektoratem rektora prof. Wiesława Makarewicza, odbyło się posiedzenie naukowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich, Polskie Towarzystwo Badań Mózgu, Oddział Gdańsko-Elbląski Polskiego Towarzystwa Neurologów, Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Oddział Gdański Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenie Absolwentów AMG. Posiedzenie otworzył JM Rektor podkreślając związki Zmarłego z naszą Alma Mater i prestiżową pozycję jaką zajmował w nauce polskiej i światowej.
W części wspomnieniowej głos zabrali - prof. Janusz Komender, przewodniczący Wydziału VI Nauk Medycznych, który przedstawił zasługi Zmarłego dla PAN; prof. Olgierd Narkiewicz mówił o działalności prof. Mossakowskiego jako uczonego i organizatora nauki, a prof. Brunon Imieliński o tym, jak Profesora zapamiętali jego przyjaciele. Oba wystąpienia były ilustrowane zdjęciami z różnych okresów działalności. W wystąpieniu prof. Czesława Radzikowskiego z Wrocławia podkreślone były jego związki osobiste z Profesorem.
Część naukową ukierunkowano pod kątem tematyki, którą zajmował się prof. Mossakowski. Autorami wykładów byli pracownicy naukowi z Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego Warszawie, Kliniki Neurologii PAM w Szczecinie oraz Kliniki Neurologii Dorosłych i Pracowni Neuropatologii Zakładu Patomorfologii AMG. Wiele z tych wystąpień rozpoczynało się również od nuty osobistych wspomnień.

prof. Brunon L. Imieliński

* * *


do gory

Towarzystwa


Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział Gdański zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 7 czerwca o godz. 10.00 w sali wykładowej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego, ul. Smoluchowskiego 18. W programie:
1. Laboratoryjna funkcja nerek - dr hab. M. Szczepańska-Konkel z Zakładu Analityki Klinicznej AMG
2. Fima S. Witko prezentuje bogatą ofertę odczynników i sprzętu laboratoryjnego.

Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Oddział Gdański
zawiadamia o zebraniu naukowo-szkoleniowym, które odbędzie się 18 czerwca godz. 11.15 w sali wykładowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1/6. Tematy zebrania:
1. Wczesna diagnostyka pierwotnych niedoborów odporności - prezentacja przypadków - dr, dr J. Wierzba, N. Irga, M. Neumann-Łaniec, M. Zaborowska-Sołtys z Kliniki Kardiologii Dziecięcej AMG
2. Mikrodelecje - dr, dr J. Wierzba, N. Irga, M. Neuman-Łaniec, M. Zaborowska-Sołtys z Kliniki Kardiologii Dziecięcej AMG
3. Wskazania do diagnostyki w kierunku chorób metabolicznych - prezentacja przypadków - dr, dr J. Wierzba, N. Irga, M. Neuman-Łaniec, M. Zaborowska-Sołtys z Kliniki Kardiologii Dziecięcej AMG.

* * *


do gory

Sprostowania


W artykule "Muzyka dla Agaty "(Gazeta AMG nr 5/2002) autor artykułu zamieścił nieprawdziwe, a wręcz uszczypliwe informacje dotyczące studentów AMG.
Studentów naszej Uczelni na koncercie "było mało", ponieważ odbył się on w czasie ferii świątecznych, które większość z nas spędzała w domach rodzinnych. Po drugie, studenci reprezentujący na koncercie Samorząd Studencki chcieli rozdać bawiącym się publikacje książkowe, co spotkało się z bardzo niemiłą reakcją organizatora. Pragnę także zwrócić uwagę, iż roszczenie pretensji do studentów za brak pomocy przy rozwieszaniu plakatów jest wysoce nie na miejscu, ponieważ mimo dobrej woli Samorząd Studencki nie został włączony w przygotowanie tego wspaniałego przedsięwzięcia.
Na koniec chciałbym zapewnić, że Uczelniany Samorząd Studencki reprezentujący studentów AMG mimo wątpliwości autora artykułu jest otwarty na wszelkie inicjatywy mające na celu dobro Alma Mater, w tym pracowników i studentów (patrz: organizacja Medykaliów 2002).

Przewodniczący USS AMG
Łukasz Balwicki


Gdańsk, dnia 14.05.2002 r.

Pan
Prof. dr hab. Brunon Imieliński
Redaktor Naczelny Gazety AMG

Szanowny Panie Redaktorze!
Uprzejmie dziękuję za opublikowanie mojego tekstu "W sprawie kategoryzacji Jednostek AMG" w nr 5 z maja br. Niestety w ostatnim zdaniu opuszczono ważny fragment, co wypacza logiczny sens myśli. Zdanie winno brzmieć: "Uniknęlibyśmy wtedy gorszących wypowiedzi publicznych wysokich przedstawicieli władz Uczelni, którzy w obecności studentów i asystentów wypowiadają się z lekceważeniem o profesorach i ich ewentualnych następcach".

Z wyrazami poważania
prof. dr hab. med. Adam Bilikiewicz
kierownik Katedry Chorób Psychicznych

* * *


do gory

Wybitna pianistka na rzecz kardiologii gdańskiej


Dnia 9 czerwca 2002 r. o godzinie 18.00 w sali Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej (w Gdańsku Wrzeszczu) pod patronatem honorowym pani Jolanty Kwaśniewskiej oraz Jana Zarębskiego, marszałka województwa pomorskiego odbędzie się nadzwyczajny recital fortepianowy wybitnej polskiej pianistki, Ewy Pobłockiej.

Artystka pochodząca z Gdańska, spokrewniona z wieloma lekarzami (ojciec - stomatolog, wuj - kardiolog, teść - pediatra, szwagierka - anestezjolog), odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne, całkowity dochód z koncertu przeznacza na potrzeby społecznej służby zdrowia. Beneficjentem będzie Stowarzyszenie Sercu na Ratunek. Organizatorem koncertu jest Instytut Kardiologii Akademii Medycznej w Gdańsku, II Klinika Chorób Serca.
Patronat medialny objęły redakcje trójmiejskich gazet. Na program koncertu złożą się między innymi utwory J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Schuberta i F. Chopina.

Ewa Pobłocka należy do najwybitniejszych pianistów polskich. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 5 lat. Na estradzie debiutowała w 12 roku życia, akompaniując swej matce, znanej śpiewaczce, w czasie tournee, w kraju i za granicą. Jest laureatką wielu konkursów krajowych i zagranicznych. W 1977 r. triumfowała na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Viottiego w Vercelli we Włoszech, zdobywając I nagrodę. Sukces ten powtórzyła na XII Międzynarodowym Festiwalu Młodych Talentów Konkursów Muzycznych w Bordeaux we Francji. W 1980 r. została laureatką X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, otrzymując również nagrodę specjalną Polskiego Radia i Telewizji za najlepsze wykonanie mazurków. Pianistka wiele koncertuje w kraju i za granicą jako solistka i kameralistka. Występowała niemal we wszystkich krajach Europy, a także w Ameryce Południowej, Kanadzie, Singapurze, Japonii. Wielokrotnie, wyjeżdżała na tournee z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Kazimierza Korda. Występowała z takimi zespołami jak London Symphony Orchestra, English Chamber Orchestra, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Niederösterreichisches Tonkünstlerorchester, Polska Orkiestra Kameralna, Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach i in.
We wrześniu 1990 r. inaugurowała Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień" "Koncertem Fortepianowym" Andrzeja Panufnika (pierwsze wykonanie w Polsce). Dokonała pierwszego nagrania płytowego tego utworu z London Symphony Orchestra pod dyrekcją kompozytora. Nagrała również po raz pierwszy w Polsce "Koncert Fortepianowy" Witolda Lutosławskiego z WOSPRiT pod dyrekcją kompozytora. Jej interpretację tego dzieła z okazji 80 urodzin twórcy transmitowało 30 stacji radiowych z 27 krajów Europy.
Ewa Pobłocka nagrywa dla wielu radiofonii i firm płytowych, wśród których znajdują się Deutsche Grammophon, Grüner & Jahr, Polskie Nagrania, VICTOR JVC, Pony Canyon, Conifer Records. Repertuar artystki obejmuje muzykę od baroku do współczesności. W ostatnich latach Ewa Pobłocka powróciła do kameralistyki, współpracując m.in. z Jadwigą Rappe i Kwartetem Śląskim.

* * *


do gory

Majowy weekend w Chorwacji


Długi weekend majowy grupa pracowników i emerytów AMG spędziła w Chorwacji. Ten piękny wypad nad Adriatyk zorganizował Dział Socjalny AMG z Biurem Turystycznym "Eill-POL". W dniach od 27 kwietnia do 5 maja zwiedzaliśmy najpiękniejsze miejsca Dalmacji. Zaczęliśmy od zaliczanego przez UNESCO do światowego dziedzictwa kultury - Dubrownika. Podziwialiśmy stare miasto, jego wspaniałe zabytki, kościoły, fontanny i mury obronne. Kolejne miasta, które obejrzeliśmy to Trogir i miasto Dioklecjana - Split.
Rwące potoki, wodospady, jeziora podziwialiśmy w parku narodowym Plitwizkie Jeziora oraz przy wodospadach na wyspie Krka.
Całodzienna wycieczka statkiem po wyspach Adriatyku pozostanie na długo w naszej pamięci. Podróżując po tym pięknym kraju z wielkim smutkiem patrzyliśmy na opuszczone domostwa, spalone domy, nie uprawione pola - ślady wojny lat 1991 - 1992.
Może kiedyś znów wybierzemy się razem na tak udaną wycieczkę.

Stefania Orchowska

* * *


do gory

Laureatka "Czerwonej Róży"
BEATA STEFANIA LIPSKA


Beata Stefania Lipska dwukrotnie reprezentowała naszą Uczelnię w Konkursie na Najlepszego Studenta Wybrzeża organizowanym przez Stowarzyszenie "Czerwona Róża". W roku 1999 jako studentka III roku zdobyła nagrodę specjalną. W tym roku sięgnęła po najwyższy laur, który jest ukoronowaniem jej wzorowej nauki i dotychczasowych osiągnięć. Wszyscy bardzo serdecznie gratulujemy jej tego wyróżnienia!
Nasza Uczelnia jest dumna z posiadania tak niezwykłej studentki, dziś już na VI roku Wydziału Lekarskiego. Nagrodę "Czerwonej Róży" poprzedziło Stypendium Ministra Zdrowia dla Wybitnych Studentów w roku 2001/2002, będące nagrodą za sześć lat wzorowej nauki (średnia 4,9), w czasie których otrzymywała stypendium naukowe, jak również Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska.
Warto wspomnieć, że Beata Lipska kontynuuje rodzinne tradycje medyczne będąc już trzecim pokoleniem, studiującym na naszej Uczelni. Dziadek studentki, Władysław Mielech, ukończył studia w roku 1951, należy do pierwszego roczniku absolwentów AMG.
W 1996 r., po okresie nauki w International Baccalaureate School no 704 przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej w Gdyni, Beata Lipska zajęła I miejsce na świecie w rankingu absolwentów szkół średnich prowadzących edukację w systemie matury międzynarodowej - International Baccalaureate. Osobiste gratulacje otrzymała od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej oraz przedstawicieli władz lokalnych. Zdobyła również nagrodę Klubu Rotarian 'Gdańsk - Sopot - Gdynia' dla najlepszego maturzysty Wybrzeża. Praca dyplomowa International Baccalaureate pt. "The search for the daily pattern of sea foraging behaviour of breeding Cormorants Phalocrocorax carbo sinensis at Kąty Rybackie colony, Poland " była jej pierwszą pracą naukową, za którą uzyskała wyróżnienie.
W latach 1997-2000 Beata Lipska z powodzeniem łączyła studia medyczne z równoległymi interdyscyplinarnymi studiami humanistycznymi, prowadzonymi w trybie indywidualnym w Collegium Invisibile w Warszawie, placówce pozostającej pod honorowym patronatem Polskiej Akademii Nauk. Koncentrowała się nad zagadnieniami związanymi z teorią wiedzy, strukturą logiczną języka oraz etycznymi aspektami medycznych badań naukowych. W trakcie tych studiów powstała praca z dziedziny etyki lekarskiej pt. "Obchodzi mnie tylko żeby być człowiekiem: rozważania o istocie człowieczeństwa i jej zatraceniu przez człowieka XX wieku na podstawie myśli A. Schweitzera". Praca została wyróżniona na Międzynarodowym Konkursie "Albert Schweitzer Warsaw - Ascona Prize" w 1999 r. i opublikowana w zbiorze pt. "Albert Schweitzer w oczach młodych polskich medyków".
Już na trzecim roku studiów Beata Lipska zaczęła kierować swe zainteresowania zawodowe w stronę genetyki, zwłaszcza problematyki onkologicznej. W tym czasie podjęła pracę w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze i Zakładzie Biologii i Genetyki, którego opiekunem jest prof. J. Limon. W lipcu 1999 uczestnicząc w 4th International Summer School 'Oncology for Medical Students', pod auspicjami WHO w Groningen, Holandia, zaprezentowała pracę pt. "Standards of medical care for members of families affected by hereditary breast and/or ovarian cancer in Pomeranian Region, Poland". Pracę w Kole kontynuuje, koncentrując się na molekularnych aspektach chorób nowotworowych. Od 1997 r. jest członkiem Studenckiego Towarzystwa Naukowego, pełniąc w latach 1998-1999 funkcję wiceprzewodniczącej. W tym też czasie zorganizowała VII Międzynarodową Studencką Konferencję Naukową ISSC'99.
Na IV roku studiów Lipska wyjechała do Włoch na Universita' degli Studi di Perugia, w ramach Programu Unii Europejskiej SOCRATES/Erasmus. Pobyt we Włoszech to nie tylko kolejne świetne oceny w indeksie, w tym 4 uhonorowane najwyższą notą: con lode (cum laude), warto podkreślić, że wszystkie egzaminy zdawała ustnie w języku włoskim. W ramach eksperymentalnego kursu Higieny współreżyserowała krótki film "I pericoli del rapporto sessuale non-protetto fra gli adolescenti", nagrany dla Centrum Zachowań Prozdrowotnych Regionu Umbria.
Beata Lipska stara się w jak najlepszy sposób wykorzystywać czas wolny i wakacje. Zdając egzaminy w terminie "zerowym" letnią sesję egzaminacyjną kończy najczęściej w maju. Zyskuje w ten sposób 4 miesiące wakacji. Czas wolny nie oznacza jednak rozstania się z medycyną - wprost przeciwnie - od trzeciego roku studiów uczestniczy w międzynarodowych letnich szkołach w Europie, jak również w Stanach Zjednoczonych. Wyjazdy naukowe oprócz oczywistej możliwości poznania różnych ośrodków naukowych są dla niej także okazją do zwiedzania świata.
Wakacje 2000 spędziła jako research student w laboratorium prof. Joanne Richards w Departamencie Biologii Komórkowej i Molekularnej, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA, przechodząc kolejne etapy wtajemniczenia w techniki biologii molekularnej.
W czasie wakacji 2001, dzięki pomocy finansowej strony amerykańskiej i Polskiej Sieci Biologii Komórkowej i Molekularnej UNESCO/PAN wzięła udział - jako jedyna Europejka - w M.D. Anderson Cancer Center Summer Research Program for Medical Students. Pod okiem prof. Roberta Basta, odkrywcy markera CA-125, uczestniczyła w badaniach nad eksperymentalną terapią genową raka jajnika, których wyniki zostały opublikowane w pracy pt. "The inhibition of tumour cell growth by ARHI is related to disorganisation of the microtubule structure".
Laureatka nie ogranicza się tylko do działalności naukowej. W latach 1996-1998 była członkiem sekcji piłki koszykowej AZS AMG, uczestniczyła w Mistrzostwach Polski Akademii Medycznych w Piłce Koszykowej Kobiet w Poznaniu 1997r. Była również członkiem Teatru "my i MY", którego celem jest integracja z ludźmi z upośledzeniem umysłowym. W ramach warsztatów teatralnych współtworzyła happening "Brama do nieznanego świata" podczas "Pierwszych spotkań z życiem ludzi umysłowo chorych - Świat Mało Znany 1995". Należała też do Niezależnej Grupy Teatralnej Bez Nazwy, z którą brała udział w Festiwalu Teatrów Poszukujących "Dionizje '96". Obecnie Beata Lipska przygotowuje się do ostatnich egzaminów na VI roku studiów. Planuje również kolejne naukowe wakacje pod znakiem genetyki i onkologii dziecięcej w klinikach Texas Medical Center. Nie zamierza rozstawać się z Alma Mater - od października chce rozpocząć staż podyplomowy na AMG. W przyszłości planuje pogodzić swoje zainteresowania naukowe molekularnymi podstawami chorób nowotworowych z pracą w Klinice Pediatrii.
prof. Janusz Galiński
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Podziękowania

Dzieląc się radością z otrzymania Nagrody "Czerwonej Róży" dla Najlepszego Studenta Uczelni Wybrzeża chciałabym wyrazić podziękowania JM Rektorowi prof. Wiesławowi Makarewiczowi, władzom rektorskim i dziekańskim, mojemu opiekunowi naukowemu prof. Januszowi Limonowi, wszystkim pracownikom naukowym i administracyjnym Uczelni oraz kolegom i koleżankom studentom za okazaną mi życzliwość i wsparcie podczas sześciu lat studiów.

Serdecznie dziękuję,
Beata Stefania Lipska

* * *


do gory

Konferencja Studentów Medycyny w Krakowie
Z udziałem studentów gdańskiej stomatologii


W dniach 12-13 kwietnia 2002 r. odbyła się w Krakowie XL Ogólnopolska i VI Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny. Na Konferencję zgłoszono ponad 800 prac z różnych dziedzin medycyny, jednakże zakwalifikowano tylko 301 prac.

Obrady odbywały się w dostojnych salach Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Św. Anny 12. Sesję stomatologiczną swoją obecnością uświetniły krakowskie i ogólnopolskie autorytety stomatologiczne w osobach prof. Zofii Knychalskiej-Karwan i prof. Stanisława Majewskiego. Prace prezentowane były w formie referatów lub plakatów.
Studenckie Koło Naukowe Zakładu Stomatologii Dziecięcej AM w Gdańsku zgłosiło dwie prace: "Wpływ edukacji stomatologicznej i profilaktyki na rozwój choroby próchnicowej zębów u dzieci 4-5-letnich" (referat) oraz "Poreplantacyjna resorpcja wymienna korzeni zębów stałych po urazach" (plakat); obie przyjęte zostały z dużym zainteresowaniem i z wysoką oceną ze strony jury. Referat otrzymał główną nagrodę. Nagrodzona praca poruszała bardzo ważne zagadnienie wpływu profilaktyki na ryzyko rozwoju choroby próchnicowej zębów u dzieci z gdańskich przedszkoli, ponieważ próchnica zębów zaliczana jest do chorób społecznych i stanowi ważny problem zdrowotny w medycynie XXI wieku. Autorami pracy byli studenci V roku stomatologii: Żaneta Golec, Małgorzata Błaszkowska, Ernest Kowalczyk, Alicja Dziopa, Ewelina Pettke-Mandakh pod opieką dr n. med. Katarzyny Emerich-Poplatek, adiunkta Zakładu Stomatologii Dziecięcej. W licznych sesjach satelitarnych każdy z nas miał możliwość bliżej zapoznać się z interesującymi problemami ogólnomedycznymi.
Krakowskie spotkanie było szczególnie wyjątkowe także ze względu na imprezy towarzyszące - przedstawienie "Mayday" w Teatrze Bagatela, dyskusje w kuluarach klubu studenckiego "Żaczek" oraz bankiet w hotelu "Wanda". Dziedziniec wspaniałego Collegium Medicum oraz Krakowski Rynek były miejscami, gdzie wielu studentów, uczestników konferencji chętnie wymieniało poglądy dotyczące tematyki sesji 13 Konferencji oraz typowych dla żaków problemów bytowych.
Cudowny, z niepowtarzalną atmosferą Kraków pozostawił na długo miłe wspomnienia.
Dziękujemy władzom Uczelni i kierownikowi Zakładu Stomatologii Dziecięcej prof. Barbarze Adamowicz-Klepalskiej za umożliwienie nam wyjazdu.

studenci V roku SKN Zakładu Stomatologii Dziecięcej

* * *


do gory

Ósma edycja "WIELKIEJ SYNAPSY"


W dniach 24 i 25 maja br. w Akademii Medycznej w Gdańsku odbył się finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Fizjologicznej "WIELKA SYNAPSA 2002". Impreza odbywała się pod patronatem JM Rektora AMG oraz Komisji Dydaktycznej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego.

W konkursie wzięło udział 25 studentów - reprezentantów 9 akademii medycznych w Polsce. W Gdańsku zmierzyli się ze sobą studenci II roku studiów medycznych, którzy w eliminacjach lokalnych w swoich uczelniach macierzystych wykazali się najlepszą wiedzą w dziedzinie fizjologii.
Wraz ze studentami przybyli do Gdańska ich opiekunowie, którzy utworzyli wspólnie jury konkursu. Wśród przybyłych gości był m.in. prof. Andrzej Paradowski, przewodniczący Komisji Dydaktycznej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego i kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Pomorskiej AM w Szczecinie.
W piątek uczestnicy konkursu wzięli udział w zmaganiach przedfinałowych, na które składał się test 50-pytaniowy, runda ustna z 2 pytaniami ogólnymi "Czy...? dla każdego i limitem czasu 5 sekund na odpowiedź na każde z pytań, runda ustna, w której uczestnicy mieli po maksymalnie 15 minutach przygotowania w czasie 5 minut zreferować zagadnienie problemowe dotyczące fizjologicznych procesów regulacyjnych i kolejna runda ustna z pojedynczym pytaniem typu "Czy...?" i limitem 5 sekund na odpowiedź.
W sobotę wszyscy uczestnicy przystąpili do 30-pytaniowego testu wielokrotnego wyboru, w którym w każdym pytaniu studenci musieli ocenić prawdziwość 2 stwierdzeń i określić istnienie lub brak związku przyczynowo-skutkowego między nimi. Następnie odpowiadali ponownie na 2 pytania ogólne typu "Czy...? z limitem 5 sekund na odpowiedź.
Ranking wyników sporządzony na tym etapie pozwolił wyłonić sześcioro najlepszych, którzy stanęli do współzawodnictwa o pierwsze trzy miejsca w rundzie finałowej. Każdy z finalistów wylosował 2 pytania przekrojowe, które miał za zadanie omówić w czasie po 5 minut na pytanie, po maksymalnie 30 minutach przygotowania.
Ostatecznie najlepszą wiedzą w dziedzinie fizjologii wykazał się kol. Łukasz Bułdak, reprezentant Śląskiej AM w Katowicach. Drugie miejsce zajął kol. Łukasz Kula z Pomorskiej AM w Szczecinie, a trzecia lokata przypadła kol. Oliwii Gawlik z AM w Łodzi. Ponadto kol. Łukasz Kula otrzymał nagrodę specjalną, ufundowaną przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego za szczególnie dobrą znajomość systemowych fizjologicznych mechanizmów regulacyjnych.
Laureaci i uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrodą dla finalistów konkursu jest także wcześniejsze zaliczenie przedmiotu i być może dłuższe wakacje.
Ósmą edycję konkursu "WIELKA SYNAPSA" zorganizował Zespół Katedry i Zakładu Fizjologii AM w Gdańsku pod moim kierownictwem.

prof. Witold Juzwa

* * *


do gory

Nowy konkurs
"Abecadło Interny"


W środę, 23 maja br. rektor AM w Gdańsku, prof. Wiesław Makarewicz, gościł 10 laureatów pierwszej edycji nowego konkursu w dydaktyce klinicznej w AMG pt. "Abecadło Interny".

Konkurs został zorganizowany dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego. W uroczystym zakończeniu konkursu i rozdaniu nagród uczestniczyli także prorektor ds. dydaktyki prof. A. Rynkiewicz, prorektor-elekt ds. dydaktyki prof. B. Rutkowski, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. J. Galiński oraz kierownicy klinik prowadzących zajęcia z propedeutyki interny na III roku - prof. E. Częstochowska i prof. B. Wyrzykowski.
Dotychczas obowiązujący program nauczania diagnostyki chorób wewnętrznych zawierał takie tradycyjne elementy jak wykłady, seminaria i ćwiczenia. Sprawdzanie nabytej przez studentów wiedzy i umiejętności z badania fizykalnego odbywało się poprzez teoretyczne i praktyczne kolokwia. Zajęcia kończyły się egzaminem testowym. Jak dotąd program nie obejmował bezpośredniej rywalizacji najlepszych studentów, np. w formie konkursu. Konkursy takie od wielu lat mają bardzo dobre tradycje w AMG na I i II roku nauczania, czyli w dydaktyce przedklinicznej. Dotyczy to takich przedmiotów jak anatomia, biochemia czy fizjologia. Coroczne monitoringi jakości nauczania w zakresie propedeutyki interny zaowocowały m.in. wnioskiem studentów by rozgrzać naukową atmosferę w semestrze VI. Zespół nauczający diagnostykę chorób wewnętrznych zorganizował więc w tym roku po raz pierwszy konkurs wiedzy internistycznej. Nazwa konkursu "Abecadło Interny" sugeruje dopiero początek nauki. Niech nikogo ta nazwa nie zwiedzie. Laureaci pierwszej edycji wykazali się bowiem wiedzą daleko wykraczającą poza zakres obowiązującego programu nauczania. Niektórzy twierdzili, że aż za bardzo wykraczającą jak na wymagania tradycyjnie stawiane studentom III roku. Tymczasem tak wysoki stopień trudności konkursu nie był przeszkodą w prawidłowym rozwiązywaniu zadań testowych, interpretowaniu przypadków i zagadek klinicznych czy odczytywaniu krzywych ekg.
Do pierwszego etapu rozegranego w marcu br. zaproszonych zostało przez adiunktów prowadzących seminaria prawie 80 najlepszych studentów III roku Wydz. Lekarskiego. W kolejnych rozegranych etapach, tak jak pokazano to na załączonym schemacie, odpadała z dalszej gry połowa uczestników. Wielki finał nastąpił 8 maja 2002 r. - dwudziestu najlepszych studentów przystąpiło do rywalizacji. Warto podkreślić, że była to bezpośrednia rywalizacja w wylosowanych parach. Zwycięzcy tych naukowych "pojedynków" mieli zagwarantowany paszport do piątki z przedmiotu.
W trwającym kilka godzin finale, obok kilkudziesięciu pytań testowych dla wszystkich, każdy uczestnik wybierał dla swego rywala po cztery problemy diagnostyczne oparte na interesujących przypadkach z łącznej puli 6 przypadków, oraz do opisu cztery najtrudniejsze jego zdaniem krzywe ekg, z łącznej puli 8 zadań. Ku naszemu zadowoleniu wszyscy uczestnicy finału wykazali ponad przeciętny zasób wiadomości, refleks i opanowanie. Testy wyświetlane przy pomocy multimedialnego rzutnika zmieniały się co 50 sekund bez możliwości powrotu do opuszczonych zadań, krzywe ekg wzbudzały dyskusje również u osób nadzorujących test.
W ciągu całego konkursu uczestnicy rozwiązali około 380 pytań testowych, opisali prawie 40 krzywych ekg, zapoznali się z sześcioma ciekawymi przypadkami z zakresu problemów diagnostycznych w chorobach wewnętrznych. Wielu z nich dodatkowo uczestniczyło w dyżurach towarzysząc asystentom prowadzącym zajęcia, a wszyscy byli słuchaczami wykładów prowadzonych przez naszych Profesorów (co z zadowoleniem zauważył prof. Bogdan Wyrzykowski, zwłaszcza w odniesieniu do laureatów pierwszych miejsc).
W wyniku szlachetnej rywalizacji laureatami pierwszej edycji konkursu "Abecadło interny" zostali:
I miejsce: Łukasz Rekść
II miejsce ex aequo: Piotr Winczura, Joanna Gałgowska
III miejsce ex aequo: Karolina Gołka, Roland Lotsu
IV miejsce ex aequo: Julita Berdych, Joannna Janczak, Alina Hedrych
V miejsce: Grażyna Hintz
VI miejsce: Marta Dec
Wszystkich laureatów konkursu rektor AMG uhonorował pamiątkowymi dyplomami oraz bonami książkowymi o wartości 100 zł.
Profesorowie prowadzący zajęcia dla III roku - prof. Eugenia Częstochowska, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Zaburzeń Hemostazy oraz prof. Bogdan Wyrzykowski, kierownik Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii - zgodnie postanowili zwolnić Laureatów z egzaminu końcowego z diagnostyki chorób wewnętrznych z oceną bardzo dobrą.
Bezpośrednimi organizatorami konkursu "Abecadło Interny" byli: dr med. Alicja Juzwa z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Zaburzeń Hemostazy; mgr inż. Sławomir Zalewski z Pracowni Testów Katedry Fizjologii, który służył pomocą przy organizacji testów oraz błyskawicznym sprawdzaniu wyników poszczególnych etapów zawodów; lek . Piotr Bandosz; lek. Michał Hoffmann; dr med. Hanna Jasiel-Wojculewicz; dr med. Tomasz Zdrojewski z Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii.
Mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja konkursu umocni nową tradycję podnoszenia poziomu nauczania poprzez rywalizację najlepszych studentów w zakresie nauk klinicznych.

dr med. Hanna Jasiel
dr med. Tomasz Zdrojewski

* * *


do gory

Medykalia 2002


Medykalia - podsumowanie

"Traktujcie studentów dobrze, traktujcie ich jak gdyby byli autentyczni, może są!". Te słowa są moim zdaniem esencją ostatnich dwóch lat z życia Akademii Medycznej w Gdańsku, okresu powstania pewnej nowej jakości w przejawach aktywności studentów AMG. Syntezą i jakby znakiem rozpoznawczym tej nowej jakości mogą z powodzeniem być, i najczęściej są - Medykalia.
Idea pojawiła się na nowo w zeszłym roku, na nowo, bo kiedyś, wiele lat temu, już nie raz zaistniały sprzyjające ku temu warunki: spotkała się grupa odpowiednich młodych ludzi (nie tylko wiekiem, ale przede wszystkim duchem), które wręcz niebywale uzupełniały się w swoich umiejętnościach i cechach, a ci, którzy ich spotykali częściej chcieli im pomóc niż zniszczyć… i wystarczyło.
Medykalia 2001 wybuchły pełną parą, entuzjazm był tak duży, że zaledwie dwa miesiące pracy zaowocowały aż tygodniem niezwykłego wydarzenia, które było alternatywą dla szarości, marazmu i duchowej bezproduktywności dnia codziennego na naszej Uczelni. Od początku można było zaobserwować dwa nurty: chęć zintegrowania wszystkich środowisk w studenckim światku i pokazanie reszcie świata, że istniejemy nie tylko w indeksach i na kartach zaliczeniowych.
W tym roku ewolucja była niemal naturalna. Medykalia 2002, planowane i organizowane praktycznie już od grudnia ubiegłego roku, miały spełnić rolę przypisaną wieki temu wszelkim juwenaliom, miały być studenckim świętem, a efekt znowu przerósł oczekiwania… Nastrój wyczekiwania wyczuwalny był już na parę dni przed 9 maja. W czwartek rozpoczęliśmy II Wernisażem Sztuki Studenckiej, na którym można było w tym roku zobaczyć prace nie tylko studentów AMG. Potem był "Dzień Poezji", podczas którego zespół Embargo stworzył niezwykłą mieszankę filmowego collage na żywo uzupełnianego "przestrzenią dźwięku". Borys Kossakowski, lider zespołu, zaprezentował się także jako poeta i jedyny tego dnia przedstawiciel antologii poezji "7x7". Ale prawdziwa magia poezji zaczęła płynąć w powietrzu, gdy w Kawiarni "u Źródła" pojawili się goście specjalni: Antoni Kozłowski i Paweł "Paulus" Mazur… . Ci, co nie byli - niech żałują.
Tego samego dnia otwarto X Międzynarodową Studencką Konferencję Naukową, a o 20. w Klubie Medyk oficjalnie rozpoczęły się Medykalia. Zaraz potem podczas Wieczoru Variete "na deskach" Klubu wystąpiły kabarety: Wajcha, Chemioterapia oraz gwiazda wieczoru Kabaret HIFI. Zapełniony Klub po prostu pękał ze śmiechu, kiedy Grzegorz Halama Oklasky i Dariusz Kamys odgrywali skecze o lekarzach. Potem w nocy, z bolącymi od śmiechu brzuchami, tajemnicze postacie w białych fartuchach znowu zebrały się na swoim podejrzanym obrzędzie: White Fartuch Party budziło sąsiadów Medyka do białego rana.
W piątek 10 maja, po porannych wykładach i prezentacjach, studenci stanęli w szranki na I Otwartych Igrzyskach Medycznych. Długo można by opisywać, co się wydarzyło, dość powiedzieć, że impreza ma szansę stać się kultową…, a zwłaszcza wyścig na łóżkach szpitalnych J. Tego samego dnia, po opatrzeniu kontuzji, studenci spotkali się, jak co roku, z gościem specjalnym imprezy. Tym razem był to prof. Zbigniew Lew Starowicz. Wieczorem kontynuowaliśmy temat wykładu Profesora w Medyku, gdzie wystąpiły zespoły: Trip, Mnóstwo Dobra Zabawa, For Friends i Kobiety. Wszyscy dali z siebie wszystko, chociaż liczba studentów na parkiecie podczas Love Party świadczyła o tym, że podczas każdej imprezy potrzebna jest chwila oddechu, a było przed czym
. W sobotę, do "medykaliowej" konferencji naukowej organizowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe dołączyła Konferencja "Porozmawiajmy o śmierci", organizowana przez IFMSA-Poland KL Gdańsk, a w samo południe na Długim Targu studenci i opiekunowie Koła Medycyny Ratunkowej AMG wraz z Pogotowiem Ratunkowym i Strażą Pożarną dali pokaz ratownictwa medycznego i uczyli gdańszczan zasad udzielania tzw. pierwszej pomocy. Natomiast na placu za Medykiem rozbrzmiały zaraz potem, na dużej scenie, pierwsze dźwięki plenerowego koncertu.
I to właśnie ten koncert miał zaskoczyć rozmachem największych sceptyków. Bo już koło godziny 18., kiedy zdążyły już zagrać zespoły Wydrsz…ooo!!! i Debesters, a na scenie grał zespół Chassis, atmosfera osiągnęła temperaturę i klimat porównywalny chyba tylko z "Przystankiem Woodstock". W scenerii osiedla studenckiego, wszechobecnej zieleni i zacienionych ogródków piwnych odbyło się prawdziwe misterium. Bo już o godzinie 21., kiedy po występach zespołów El Vehiculo i Paragraf 22 zaczynał grać zespół Homosapiens, tłum wypełniał horyzont po to, żeby dać się porwać kompletnej euforii, gdy na scenie, późno w nocy, pojawiła się Kasia Nosowska i zespół Hey. Temperatury pod sceną nie da się opisać...
Najważniejsze jednak, że pomimo iż nie spodziewaliśmy się, że odwiedzi nas, w samą tylko sobotę, ponad 3000 osób, nikt ani nic nie doznało uszczerbku, i rano, kiedy sami sprzątaliśmy plac po koncercie, w sercach czuliśmy tylko zadowolenie i satysfakcję.
W tym miejscu przychodzi czas na to, żeby podziękować… . Przede wszystkim studentom za to, że docenili nasze wysiłki i bawili się na imprezie, Władzom AMG za bezcenną pomoc i zrozumienie naszych potrzeb, ekipie Klubu Medyk, bez której jak zwykle nic by się nie udało, Duszpasterstwu AMG, a także wszystkim bezpośrednio pracującym przy organizacji, w tym członkom Zarządu Uczelnianego Samorządu Studenckiego AMG, Studenckiemu Towarzystwu Naukowemu AMG i IFMSA-Poland KL Gdańsk, oraz patronom, którymi byli: JM Rektor AMG, Prezydent Miasta Gdańska, Stowarzyszenie Czerwonej Róży, Portal Trójmiasto.pl, Portal Clinika.pl, Portal Korba.pl, Radio Gdańsk, Głos Wybrzeża, Magazyn Studencki Dlaczego, Gazeta AMG, Vivat Akademia! No i oczywiście dziękujemy tym, którzy sprawili, że na wszystkich imprezach można było się bawić za darmo i na każdej wygrać mnóstwo nagród, a należeli do nich - Akademia Medyczna w Gdańsku, Bank Zachodni WBK S.A., Dział Współpracy z Zagranicą AMG, Cigna STU S.A., Polpharma S.A., Bio-Rad Laboratories, KAMED, Pollena Ewa, Klub MEDYK, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Stena Line, Peppino, Radmor, F&T, Ekotrade, SIETOM, T.S. Transped, Red Bull. A w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej!

Zdjęcia i materiały z Medykaliów 2002 na stronie: www.medykalia.pl

Karol Kępiński
zastępca przewodniczącego USS AMG

* * *


do gory

Studenci w akcji "Uratuj życie"


Jak co roku, na początku maja, brać studencka Trójmiasta obchodziła swoje święto.
W ramach MEDYKALIÓW 2002, organizowanych przez studentów naszej Uczelni pod patronatem rektora AMG prof. Wiesława Makarewicza i prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbyły się imprezy o bardzo różnorodnym charakterze - od czysto rozrywkowych po naukowe. Wiele z nich nie doszłoby do skutku bez pomocy hojnych sponsorów.
Niemały wysiłek organizacyjny wnieśli członkowie Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Katastrof pod opieką dr med. Ewy Raniszewskiej.
W dniach 9-11 maja w budynku Zakładów Teoretycznych odbyła się X Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa ISSC, na której jeden z naszych kolegów - Paweł Szpakowski - student VI roku WL prezentował pracę pt. "Postawy młodzieży akademickiej Trójmiasta w aspekcie udzielania pierwszej pomocy". Opracowanie powstało na bazie ankiety zebranej wśród studentów wyższych uczelni Trójmiasta (poza medycznymi),mającej na celu zbadanie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu pierwszej pomocy oraz odczuć towarzyszących sytuacjom zagrożenia życia. Okazało się, że tylko niewielki odsetek respondentów zna zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Poza tym, wielu ankietowanych boi się udzielać pierwszej pomocy ze względu na ryzyko infekcji, możliwość wyrządzenia krzywdy osobie poszkodowanej, obrzydzenie, strach itp. Wg samych badanych taki stan rzeczy wynika z niskiego poziomu kształcenia w tym zakresie w szkole średniej, na kursach prawa jazdy, a także niedostatecznego zainteresowania tą tematyką środków medialnych.
Aby chociaż częściowo sprostać oczekiwaniom ankietowanych - studenci z naszego koła naukowego postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i pokazać mieszkańcom Gdańska, jak powinien zachować się świadek wypadku i jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy. W sobotę, 11 maja, przy udziale Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej zorganizowano na Długim Targu w Gdańsku pokaz symulacji wypadku samochodowego. Imprezę uświetnił JM Rektor AM prof. Wiesław Makarewicz, który w krótkim wystapieniu nawiązał do roli, jaką może odegrać przypadkowy świadek zdarzenia w ratowaniu życia ofiar wypadku. Rektor podkreślił wagę czasu, którego nie można zmarnować, czyli "złotej godziny", podczas której należy podjąć wszystkie niezbędne czynności do osiągnięcia optymalnych efektów leczenia. W symulowanej "kraksie", z udziałem fiata 125 p, "ranne" zostały trzy osoby: Damian Zaborowski, Bartosz Górecki oraz Anna Laskowska. Symulowane zdarzenie, w którym zaistniała konieczność rozcinania karoserii samochodu przez strażaków w celu wydobycia ofiar, miało na celu zaprezentowanie widzom prawidłowego zachowania się świadka zdarzenia w sytuacji zagrożenia, kiedy istnieje pilna potrzeba wezwania pomocy, a nieumiejętne wyciąganie ofiar z rozbitego pojazdu grozi uszkodzeniem rdzenia kręgowego i nieodwracalnym kalectwem.
Działania służb Zintegrowanego Systemu Ratownictwa i świadków - Pawła Gadomskiego, Małgorzaty Werel, Katarzyny Wachnianyn i Macieja Nikodemskiego - na bieżąco komentowała dr Ewa Raniszewska.
W drugiej części imprezy przy pomocy fantomów i "żywych modeli" zademonstrowano zachowanie się w sytuacjach zdarzających się najczęściej - zagrożenia życia. Pokazano m.in. jak prowadzić sztuczną wentylację i pośredni masaż serca, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych niemowlęcia oraz osoby dorosłej. Była także możliwość samodzielnego ćwiczenia na fantomach pod nadzorem członków koła. Dla najbardziej pojętnych "kursantów" przygotowano nagrody - książki i kieszonkowe maseczki do higienicznej wentylacji bezprzyrządowej.
Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu dr. Krzysztofa Małachowskiego i załogi karetki reanimacyjnej sopockiego pogotowia, gdańszczanie mieli możliwość zapoznania się ze specjalistycznym sprzętem ratowniczym, znajdującym się na wyposażeniu ambulansu.
Na zakończenie, ku rozbawieniu tłumów, prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej "nieprzytomnego" fantoma podjęli się studenci V roku WL - Tomasz Hajdukiewicz i Leszek Lewandowski, którzy z nonszalancją właściwą angielskim dżentelmenom demonstrowali poszczególne etapy reanimacji, okraszając je zabawnymi komentarzami.
Cała akcja, w której wzięli także udział Marta Dobrowolska, Katarzyna Łaskawiec, Michał Jaśkiewicz, Jakub Jażdżewski, Maciej Kędzierski, Tomasz Łopaciński, Leszek Surdykowski, Paweł Szpakowski, Dominik Świętoń i Piotr Woźniak spotkała się z dużym zainteresowaniem i serdecznym przyjęciem wśród gdańszczan oraz odwiedzających Starówkę turystów. Dzięki naszym staraniom wiele osób z sobotniego spaceru oprócz opalenizny wyniosło umiejętności, które być może pozwolą im kiedyś uratować czyjeś życie.

Wyrazy podziękowania należą się Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku, dr. T. Łopaciukowi i zespołowi Pogotowia Ratunkowego w Sopocie, Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku, Komendzie Straży Miejskiej , firmie Ax-Medi-Tech., dzięki którym pokaz został zaprezentowany szerokiej publiczności.

Marta Dobrowolska, Maciej P. Kędzierski
Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej

* * *


do gory

Echa konferencji
"Porozmawiajmy o śmierci"


"Obowiązkiem każdej akademii medycznej wobec każdego studenta medycyny jest posadzić go przy łóżku umierającego".
Prof. T. Kielanowski

Tymi oto słowami prof. Janina Suchorzewska otworzyła zorganizowaną w dniu 11 maja konferencję poświęconą tematyce śmierci i sposobach podjęcia tego niewiarygodnie ważnego, ale i trudnego tematu w relacjach z pacjentami i ich rodzinami.
Organizując tę konferencję byliśmy pełni pytań, czy proponowany przez nas temat nie okaże się "odstraszający", czy dopisze frekwencja, czy zdołamy "przebić się" z naszą propozycją pośród wielu innych atrakcji, zaplanowanych przez organizatorów Medykaliów 2002 właśnie na sobotę. Jednak już na miejscu, w sali im. Prof. Mozołowskiego nasze wcześniejsze obawy i lęki zostały przed drzwiami. Widok około 100 osób siedzących i dochodzących już w trakcie konferencji mówił sam za siebie. Oceniając to już z pewnej, choć niewielkiej perspektywy czasowej mamy nadzieję, że udało nam się spełnić oczekiwania wszystkich, którzy poświęcili piękną sobotnią pogodę na wysłuchanie naszych znakomitych gości. Udało się zgromadzić grono osób znających temat niejako od podszewki - świadków ludzkich dramatów i cierpień, pracujących na co dzień z chorymi umierającymi i ich rodzinami.
W temat spotkania wprowadziła prof. J. Suchorzewska (Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii), z której krótkiego wstępu godne zapamiętania są uwagi dotyczące teraźniejszej medycyny goniącej za sukcesem, poszukującej go nieraz za wszelką cenę, czasem także cenę ludzkiej godności. Pani Profesor przypomniała właściwe cechy przynależne dobremu lekarzowi zmagającemu się z tematem śmierci, który obok odpowiedniego przygotowania merytorycznego i praktycznego, powinien wyróżniać się przede wszystkim pod względem moralnym i etycznym.
Kolejny prelegent dr Zbigniew Bogdan na co dzień pracuje w Szpitalu Wojewódzkim jako pediatra, z tematem śmierci pacjentów pediatrycznych zmaga się od lat, na ten temat wygłasza odczyty na licznych konferencjach i warsztatach, szkoli także innych lekarzy. Jego wykład na temat sposobów informowania rodziców o śmiertelnej chorobie dziecka był ilustrowany slajdami przedstawiającymi obrazy Muncha i Archibalda, świetnie wprowadzającymi w atmosferę prezentowanych zagadnień. Kulminacyjnym punktem wykładu dr. Bogdana było odtworzenie nagrania pamiętnika umierającego dziecka. Wzruszenie udzieliło się uczestnikom konferencji, widziałem łzy na niektórych twarzach… Niewątpliwie ogromny ładunek emocjonalny tego wystąpienia poruszył zebranych; cieszy fakt, że tyle wrażliwych i otwartych na drugiego człowieka osób chce w przyszłości zajmować się chorymi, co więcej - robić to dobrze. "Jesteście wybranymi" - te słowa dr. Bogdana miały utwierdzić uczestników konferencji, że obrana przez nich droga i sposób patrzenia na sprawy pacjentów jest jak najbardziej słuszny i godny naśladowania.
Po przerwie na mały poczęstunek, przygotowany przez członków IFMSA, przeprowadzono małe warsztaty psychologiczne z udziałem dr Iwony Trzebiatowskiej. Prezentację różnych postaw pacjentów i ich rodzin wobec informacji o śmierci wzbogaciły odegrane scenki z udziałem Pani Doktor ( świetna rola tzw. pacjentki roszczeniowej!) i studentów. Każdą inscenizację kończyła krótka analiza sposobu zachowania lekarza i pacjenta, dyskutowano także na temat ewentualnych błędów i sposobów ich unikania w przyszłych relacjach z pacjentami. Dziękujemy prof. Krystynie de Walden-Gałuszko za inicjatywę i zorganizowanie tej formy warsztatowej.
Ostatnim punktem programu była dyskusja o doświadczeniach własnych z chorymi umierającymi i ich rodzinami, prowadzona przez dr Ewę Iżycką-Świeszewską (Gdańskie Hospicjum im. Matki Teresy z Kalkuty), z udziałem zaproszonych przez nią gości: dr Elżbiety Drożyńskiej (Oddz. Chemioterapii Kliniki Pediatrii AMG), dr Wioletty Kusio (Gdańskie Hospicjum im. Matki Teresy z Kalkuty), dr. Jarosława Skokowskiego (Klinika Chirurgii Onkologicznej AMG), dr. Janusza Mielczarka (Gdańskie Hospicjum im. Matki Teresy z Kalkuty).
Każdy z zaproszonych podzielił się swoimi refleksjami z codziennej pracy z chorymi terminalnie, nie brakowało osobistych, emocjonalnych wspomnień, opowieści o chorych, którzy do samego końca zachowali pogodę ducha, a nierzadko wspierali bliskich, przygotowując ich na swoje odejście.
Nie do końca zdołaliśmy utrzymać założone ramy czasowe, ale nikt nie miał nam tego za złe. Dziękując przybyłym gościom i uczestnikom; Michał Maternik, szef Lokalnego Komitetu IFMSA, wyraził nadzieję, że za rok zorganizujemy podobne spotkanie na ten temat.
Ścieżki zostały przetarte - tę konferencję zorganizowaliśmy by zorientować się czy istnieje zainteresowanie tematem śmierci w relacjach z pacjentami i ich rodzinami. W przeładowanym programie studiów brak czasu na warsztaty poświęcone wyłącznie komunikacji z pacjentem w aspekcie śmierci. Nasze majowe spotkanie miało wypełnić tę lukę chociaż w części, dać naszym kolegom i zainteresowanym spoza kręgów medycznych porcję - naszym zdaniem - ważnych informacji, przydatnych niedługo w pracy zawodowej. Pokonferencyjne rozmowy z uczestnikami i zaproszonymi gośćmi potwierdziły, że konferencja w zaproponowanej przez nas formie spotkała się z życzliwym przyjęciem i została dobrze oceniona zarówno przez studentów, jak i naszych dostojnych gości. Raz jeszcze dziękujemy prelegentom za przyjęcie naszego zaproszenia, a koleżankom i kolegom za tak liczne przybycie. Pragniemy, by spotkania o tej lub zbliżonej tematyce znalazły się na trwałe w kalendarzu konferencji naszej Uczelni.

Łukasz Rekść
Komitet Lokalny IFMSA Gdańsk

* * *


do gory

Udany rewanż
Władze Uczelni - Studenci 3:1 (1:1)


Jednym z ważnych i tradycyjnych już punktów programu Medykaliów 2002 był rewanżowy mecz piłkarski pomiędzy reprezentacją Władz Uczelni i studentów. Spotkanie rozegrano w sobotę, 11 maja, przy pięknej słonecznej pogodzie, w profesjonalnie przygotowanej oprawie i przy pełnym składzie sędziowskim.
Po ubiegłorocznej porażce 0:1, napisaliśmy w Gazecie AMG (nr 8/9/2001) iż "nic tak nie mobilizuje jak przegrana ze studentami". Całoroczna mobilizacja, poparta solidnym rutynowym treningiem i zaprawą kondycyjną, przyniosła oczekiwane zwycięstwo. Na listę strzelców bramek dla zespołu Władz Uczelni i Stowarzyszenia Absolwentów AMG wpisali się: Adam Grzybowski (Primus inter Pares AD 2000) - dwukrotnie w 17 i 45 min., oraz Tomasz Zdrojewski, w dramatycznej końcówce meczu, dwie minuty przed jego zakończeniem. Honorowego gola dla reprezentacji Samorządu Studentów zdobył w 30 min. Bartosz Gojke.
Przebieg spotkania można określić słowami fair play (obyło się bez kontuzji), chociaż gra była żywa i obfitująca w liczne sytuacje podbramkowe. Zwłaszcza bramkarz naszego zespołu, Jacek Teodorczyk, miał pełne ręce roboty. Nie dopisała tylko publiczność, która widocznie wolała wybrać plażę niż dopingowanie zawodników. Trzeba obiektywnie przyznać, iż studenci imponowali szybkością, zwrotnością, ambicją i techniką, przez wiele minut mieli optyczną przewagę w polu, której jednak nie potrafili udokumentować bramkami. Kto wie, czy wynik nie byłby dla nich korzystny, gdyby więcej koleżanek przybyło na ten mecz...
Z kolei drużyna Władz Uczelni i Stowarzyszenia Absolwentów AMG prezentowała niezłą jak na swój wiek kondycję, dużą wolę walki, oraz bardzo skuteczną grę formacji defensywnych. Tu przeszkodą trudną do sforsowania był sam prorektor Andrzej Rynkiewicz, oraz grający twardo i z pełną determinacją Zbigniew Śledziński i Aleksander Panow. Co najważniejsze, przytomnie wykorzystaliśmy nie tak liczne sytuacje podbramkowe. Opracowana na ten mecz taktyka uważnej i szczelnej defensywy oraz gry z kontry okazała się bardzo skuteczna.

Zwycięska drużyna odzyskała piękny puchar przechodni Uczelnianego Samorządu Studentów, który mamy zamiar utrzymać po zaplanowanym na rok przyszły rewanżu. Z obowiązku kronikarskiego należy podać składy obu zespołów (w porządku alfabetycznym nazwisk, bez stopni i tytułów) oraz nazwiska sędziów.
Studenci: Łukasz Balwicki, Piotr Biniakowski, Marcin Boniecki, Piotr Czapiewski (kapitan), Oktawiusz Dembek, Bartosz Gojke, Tomasz Hajdukiewicz, Tomasz Łopaciński, Jarosław Nienartowicz, Wojciech Pulka, Daniel Ręcławowicz, Łukasz Romanowski, Michał Tuscher, Maciej Wojtecki.
Władze: Konrad Drewek, Adam Grzybowski, Artur Jankowski, Arkadiusz Mikszewicz, Aleksander Panow, Ryszard Piękoś (kapitan), Aleksander Rynkiewicz, Jan Skokowski, Zbigniew Śledziński, Jacek Teodorczyk (bramkarz), Paweł Zagożdżon, Tomasz Zdrojewski. Skład sędziowski: Przemysław Łagosz (sędzia główny), Dariusz Bohonos, Wojciech Filipczyk.

Ryszard Piękoś, Tomasz Zdrojewski

* * *


do gory

Dar dla Instytutu Pediatrii


Na Radzie Wydziału Lekarskiego w dniu 23 maja, Uczelniany Samorząd Studencki AMG przekazał dla Instytutu Pediatrii: inhalator Mondial firmy Flaem Nova, 2 otoskopy kieszonkowe i termometr na podczerwień firmy Riester. Urządzenia te USS otrzymał od firmy Kamed w ramach sponsoringu imprezy Medykalia 2002. Mamy nadzieję, że będą dobrze służyły chorym dzieciom.

Łukasz Balwicki
przewodniczący USS AMG

* * *


do gory

Nabór na studia


Studia doktoranckie
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór kandydatów na rok akademicki 2002/2003 na studia doktoranckie z zakresu biologii i biologii medycznej, specjalność: immunologia i terapia doświadczalna. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 14 czerwca 2002 roku.

Dodatkowe informacje: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel. 373-22-74 wew. 175, 176, http://immuno.iitd.pan.wroc.pl
e-mail: zakrzew@immuno.iitd.pan.wroc.pl; kulinska@immuno.iitd.pan.wroc.p1

* * *


do gory

"Młody naukowiec"


Zachęcamy do zapoznania się z raportem "Młody naukowiec", opracowanym na podstawie zainicjowanego przez FNP ankietowego badania socjologicznego karier młodych naukowców, które objęło ok. 1300 osób. Zastosowano pionierską metodę badań - za pośrednictwem Internetu. Ideą tego przedsięwzięcia była ocena efektów realizowanego przez FNP od 10 lat programu stypendialnego, jednakże udział w ankiecie mógł wziąć każdy młody pracownik naukowy. Dzięki temu badanie stało się bardzo interesującym źródłem wiedzy na temat młodego pokolenia polskich naukowców. Raport przedstawia m. in. opinie uczestników ankiety na temat sytuacji młodych pracowników nauki, motywy wyboru przez nich takiej drogi kariery czy plany kontynuowania pracy naukowej -załącznikami raportu są oryginalne wypowiedzi i komentarze respondentów, zachowujące indywidualny i często emocjonalny charakter. Raport dostępny jest na:
www.fnp.org.pl/raportankieta.htm

Elżbieta Marczuk
Zespół Informacji i Promocji FNP
e-mail: elzbieta.marczuk.@fnp.org.pl
tel.: 22 845 95 27 http://www.fnp.org.pl

* * *


do gory

Konkurs dla młodych Polek


Z dniem 1 marca L'Oreal Polska przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO ogłasza II edycję konkursu na stypendium naukowe dla pięciu młodych Polek - naukowców, prowadzących badania w dziedzinach biologiczno-medycznych. Celem tej inicjatywy jest pomoc młodym kobietom w realizacji ich pracy badawczej.
W jury, którego przewodniczącą jest prof. Anna J. Podhajska, zasiadają: prof., prof. Wiesław Gliński, Alfreda Graczykowa, Waleria Hryniewicz, Adam Jaworski, Andrzej Legocki, Ewa Łojkowska, Maciej Nałęcz, Halina Wędrychowicz.
Termin zgłaszania kandydatur upływa 31 lipca 2002 r. Szczegóły dotyczące stypendiów, regulamin oraz kwestionariusz zgłoszeniowy znajdują się w Internecie pod adresem:
www.lorealdlakobietinauki.pl.

* * *


do gory

Oferty pracy


Biuro Doradztwa Personalnego "Consultor" informuje o aktualnych ofertach pracy w szpitalach Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Szpitale zapewniają atrakcyjne wynagrodzenie, roczny odnawialny kontrakt, zakwaterowanie w apartamentach o wysokim standardzie, możliwość pobytu z rodziną, przelot i bilet urlopowy oraz ubezpieczenie.
Informacje: http://www.topjob.consultor.pl.

STRONA GŁÓWNA     WSTECZ