ASCII
Spis treści
 • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej w przeddzień 30-lecia
 • Pracownia Wysokopolowego Rezonansu Magnetycznego
 • Sekcja Medyczna Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
 • Złote Słowo'99
 • Kadry AMG
 • Kadry SPSK 1
 • Klub Seniora AMG
 • Listy * Gratulacje * Listy
 • Zespół Badawczy Molekularnej i Komórkowej Nefrologii
 • Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób skóry wieku dziecięcego
 • Międzynarodowa Studencka Konferencja ISSC'99
 • Edukacja chorych z nadciśnieniem tętniczym
 • Stomatologia dziękuje władzom Uczelni
 • Studenci z Grodna i Lwowa
 • Aniołki na Kroplówkach
 • Redakcja

  Metropolita gdański gościem AMG

  W dniu 19 lipca 1999 r. ks. arcybiskup dr Tadeusz Gocłowski był gościem Senatu naszej Akademii Medycznej. Rektor prof. Zdzisław Wajda w krótkim wystąpieniu powitał Arcybiskupa w progach Rektoratu, podziękował JE za udział w życiu Uczelni, za posługę duszpasterską, jaką niósł przez ostatnie lata, za słowa homilii, które dodawały otuchy, skłaniały do refleksji, pomagały w pokonywaniu codziennych trudności w pracy dla dobra chorych. Następnie dostojny gość z rąk Rektora otrzymał Medal Pamiątkowy gdańskiej Akademii Medycznej. Lampka wina zakończyła to miłe spotkanie.

  ***

  Jego Ekscelencja
  Metropolita Gdański
  Ks. Arcybiskup dr Tadeusz Gocłowski

  Ekscelencjo Księże Arcybiskupie,
  W imieniu Senatu, całej społeczności akademickiej i własnym mam zaszczyt przekazać Jego Ekscelencji Medal Pamiątkowy Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Pragniemy również podziękować Jego Ekscelencji za wieloletnią posługę pasterską, za stałą obecność w życiu naszej Uczelni, za słowa kierowane do nas w pięknych i pouczających homiliach, które pomagają w naszej działalności, dla dobra nauczania, nauki, dla dobra chorego.
  Z wyrazami głębokiego szacunku
  i poważania

  prof. Zdzisław Wajda
  Rektor

  Biblioteka Główna AMG w gronie laureatów programu LIBRARIUS

  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej w ramach 10. edycji programu LIBRARIUS, którego celem jest poprawa bazy technicznej bibliotek naukowych, wyłoniła kolejnych laureatów. W rozstrzygniętej 16 lutego br. turze konkursu rozpatrywanych było 61 wniosków na łączną kwotę ponad 25 mln zł. Zarząd Fundacji przyznał subwencje 12 bibliotekom na łączną kwotę 1,6 mln zł.
  Biblioteka Główna AMG otrzymała dotację w wysokości 150 tys. zł na dofinansowanie remontu i modernizację instalacji. Prace remontowe w pomieszczeniach Biblioteki rozpoczęto w sierpniu br.

  Analiza cytowań pracowników AMG w 1997 r.

  Przedstawiamy wyniki analizy cytowań prac naukowych osób zatrudnionych w AMG wg Science Citation Index (SCI) za rok 1997. Analiza została przeprowadzona przez Bibliotekę Główną i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.
  W opracowaniu uwzględniono cytowania w czasopismach zamieszczonych na liście Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej. Niniejsza analiza bierze pod uwagę jedynie cytowania prac osób, które występują jako pierwsi autorzy publikacji i uwzględnia pracowników posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
  Na liście cytowań znajduje się 97. pracowników AMG (w 1996 r. - 60 osób). Osoby te były łącznie cytowane 510 razy (w ub. roku 442 cytowań). W tej liczbie były 66 osoby z Wydziału Lekarskiego z łączną liczbą cytowań 285;
  30 osób z Wydziału Farmaceutycznego z łączną liczbą cytowań 196 i 1 osoba zatrudniona w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii (na etacie AMG)
  - 29 cytowań.
  Poniżej lista osób, które uzyskały co najmniej 10 cytowań:

  1. R. Kaliszan 90
  2. J. Limon 44
  3. T. Liberek 31
  4. S. Żołnierowicz 29
  5. J. Witkowski 21
  6. P. Szefer 20
  7. H. Bielarczyk 13
   J. Bigda 13
   H. Lamparczyk 13
  8. A. Nasal 11
  9. A. Hoppe 10

  prof. Jerzy Krechniak
  Prorektor ds. nauki

  Ośrodek Implantologii Stomatologicznej SPSK nr 1 Akademii Medycznej w Gdańsku przy Katedrze Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

  Informujemy, że z dniem 1 października 1999 roku rozpoczynamy działalność w zakresie implantologii stomatologicznej. Technika implantologii wg szwajcarskiej firmy Straumann.

 • Nadzór merytoryczny sprawują:
  doc. dr hab. J. Zienkiewicz, doc. dr hab. Z. Bereznowski
 • Informacja telefoniczna:
  lek. stom. M. Dijakiewicz, lek. stom. A. Pawłowska, lek. stom. V. Szycik
  Przychodnia Chirurgii Stomatologicznej
  Gdańsk, ul. Dębinki 1, tel. (058) 349-21-30, 302-39-32

  Zmarła Zofia LITTWIN

  W dniu 3 sierpnia 1999 r. zmarła
  Zofia LITTWIN
  długoletnia, emerytowana pracownica Katedry i Zakładu Chemii Ogólnej Akademii Medycznej w Gdańsku. Człowiek wielkiego serca, wyjątkowo sumienny, życzliwy, zawsze pogodny. Taka pozostanie w naszej pamięci.

  Zmarła Jolanta KIERUL-KULIG

  W dniu 7 sierpnia 1999 r. zmarła
  Jolanta KIERUL-KULIG
  pracownik Katedry i Zakładu Farmakologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Będziemy ją wspominać jako Człowieka posiadającego wiele ciepła i przyjaźni dla ludzi.

  Konferencja Rektorów Akademii Medycznych w Polsce

  W dniu 30 czerwca 1999 r. w Krakowie odbyła się Konferencja Rektorów upływającej kadencji. Miejscem spotkania był Zamek Królewski na Wawelu. Na spotkaniu, poza rektorami akademii medycznych i rektorami elektami, obecni byli minister ZiOS wraz z delegacją oraz doradcy prezydenta RP ds. ochrony zdrowia.
  Rano, o godz. 9.00, w Kaplicy Zygmuntowskiej uczestniczyliśmy we mszy św., celebrowanej przez metropolitę krakowskiego kardynała Franciszka Macharskiego. Po mszy i wspólnej fotografii z ks. Kardynałem na dziedzińcu Wawelu, udaliśmy się na obrady, które odbywały się na terenie Zamku.
  Ustępujący przewodniczący Konferencji prof. Stanisław Konturek przedstawił sprawozdanie z trzyletniej działalności - 1996-1999. Rektorzy Konferencji z rąk przewodniczącego otrzymali bardzo pięknie przygotowane sprawozdanie z 15. obrad Konferencji, wzbogacone ładną ikonografią, list wyrażający podziękowanie za naszą działalność oraz medal świętej Jadwigi Królowej, upamiętniający 600-lecie odnowienia Akademii Krakowskiej. Jednocześnie minister F. Cegielska wręczyła ustępującym rektorom listy gratulacyjne z podziękowaniami za dotychczasową działalność.
  Aktualną sytuację w ochronie zdrowia, w związku z dokonującymi się zmianami systemowymi, omówiła minister ZiOS Franciszka Cegielska. Głównym tematem dyskusji były sprawy związane z podległościami szpitali klinicznych i przekazanie uprawnień rektorom uczelni zgodnie z ustawą, co zostało ujęte w petycji podpisanej przez wszystkich uczestników Konferencji, przekazanej na ręce Pani Minister oraz przesłanej do wiadomości marszałków Sejmu i Senatu. Pełny tekst petycji ukazał się w poprzednim wydaniu Gazety AMG. Poruszono również problemy związane z działalnością kas chorych.
  W dalszej części omówiono problemy związane z egzaminem państwowym. Sprawę LEP-u i stanowisko Komisji ds. Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP przedstawił prof. Andrzej Lewiński. Konferencja Rektorów w głosowaniu, wyraziła swoją dezaprobatę motywując to zbyt krótkim czasem, jaki pozostał do wdrożenia tego egzaminu, popierając tym samym stanowisko Parlamentu Studentów RP. Na zakończenie prof. Maciej Gembicki omówił rolę Komisji Akredytacyjnych Uczelni Medycznych, które miałyby za zadanie, za ich zgodą i na ich prośbę, ocenić działalność wydziałów medycznych. Uczestnicy Konferencji po analizie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym krytycznie ją ocenili, sugerując liczne poprawki.
  Na zakończenie prof. Z. Wajda, zastępca przewodniczącego Konferencji w imieniu ustępujących rektorów złożył podziękowanie za trud, starania i prowadzenie Konferencji przez ostatnie 3 lata prof. S. Konturkowi, a mgr Zofii Cześnikiewicz, sekretarzowi Konferencji podziękowania za budzącą powszechne uznanie działalność organizacyjną. Na zakończenie rektorzy-elekci wybrali nowe władze Konferencji Rektorów Akademii Medycznych w Polsce: przewodniczącym został prof. Zbigniew Puchalski, zastępcą przewodniczącego - prof. Leszek Paradawski.
  Obrady zakończyło spotkanie towarzyskie i obiad w Sali Rycerskiej restauracji Wierzynek.

  prof. Zdzisław Wajda

  Prof. R. J. Gryglewski doktorem honoris causa

  Wystąpienie JM Rektora prof. Zdzisława Wajdy

  Dostojni Gości,
  Wysoki Senacie,
  Panie, Panowie,
  Wspólnota, społeczność naszej Alma Mater, naszej Akademii Medycznej obchodzi dziś szczególnie podniosłą uroczystość - uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. medycyny Ryszardowi Jerzemu Gryglewskiemu, profesorowi z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikowi Katedry Farmakologii, światowej sławy wybitnemu uczonemu, jednemu z najznakomitszych uczonych w kraju, twórcy krakowskiej szkoły farmakologii układu krążenia, znanej w całym świecie.
  Tytuł ten nadajemy wielkiemu uczonemu, który dokonał odkryć o podstawowym znaczeniu dla biologii i medycyny. Większość z nich stanowi podstawy współczesnych poglądów na niektóre funkcje układu krążenia. Ważne odkrycia Profesora wyjaśniły między innymi niektóre podstawowe mechanizmy z zakresu krążenia i krzepnięcia krwi. Warto wspomnieć o badaniach eksperymentalnych rozpoczętych przed ponad 20 laty, uwieńczonych odkryciem przeciwzapalnego działania kortykoidów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wiele z odkryć Profesora znalazło zastosowanie w praktyce lekarskiej, w praktyce klinicznej. Profesor znany jest z dużej aktywności naukowo-badawczej.
  Wyrazem uznania jego wielkich zasług dla nauki jest uhonorowanie wieloma nagrodami krajowymi i zagranicznymi, a także tytułem doktora honoris causa kilku uczelni w kraju i za granicą. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności oraz Akademii Europejskiej. Bierze czynny udział w pracach wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Profesor od wielu lat jest również związany z gdańską Akademią Medyczną, współpracując z zakładami naukowymi naszej Uczelni, służąc zawsze radą i swoją rozległą wiedzą.
  Dzisiejszą uroczystość uświetnili dostojni goście, za co pięknie dziękuję. Słowa powitania kieruję do przedstawicieli władz Gdańska, do Ich Magnificencji Rektorów uczelni gdańskich. Witam członków korpusu dyplomatycznego. Witam przybyłych profesorów, Koleżanki i Kolegów, witam młodzież studencką, przyjaciół Profesora, a w tym gronie szczególnie gorąco prof. Andrzeja Szczeklika. Witam serdecznie żonę Profesora, Panią Teresę Gryglewską. Gorąco i serdecznie witam naszego Profesora. Witam wszystkich Państwa, tak licznie przybyłych na tę uroczystość.

  Dostojni Goście,
  Szanowni Państwo,
  Koleżanki i Koledzy,
  Wśród codziennej pracy są w życiu Uczelni dni podniosłe, dni uroczyste, wśród nich szczególne miejsce zajmuje dzisiejsza uroczystość nadania najwyższej godności akademickiej, tytułu doktora honoris causa. Czuję się prawdziwie zaszczycony i jest to dla mnie wielki honor prowadzić dzisiejszą uroczystość.

  Jesteśmy dumni, że środowisko akademickie gdańskiej Akademii Medycznej, naszej Alma Mater dziś powiększa grono swoich doktorów honoris causa o tak dostojną postać wielkiego profesora, nauczyciela, uczonego.

  ***

  Uniwersytet Jagielloński
  Collegium Medicum
  Katedra Farmakologii
  Kraków, dnia 28.06.1999 r.

  Pan
  Prof. dr hab. Zdzisław Wajda
  Jego Magnificencja Rektor
  Akademii Medycznej w Gdańsku

  Jego Magnificencjo,
  Składam serdeczne podziękowania Panu Rektorowi osobiście, a także Senatowi Akademii Medycznej w Gdańsku za włączenie mnie do grona członków Wysokiej Rady Wydziału Lekarskiego, co poczytuję sobie za szczególny honor.
  Przebieg tej podniosłej uroczystości był dla mnie tyle miły co wzruszający.
  Dziękuję z całego serca. Z wyrazami głębokiego szacunku,

  prof. dr hab. Ryszard J. Gryglewski

  Laudacja wygłoszona przez prof. Stefana Angielskiego

  Jego Magnificencjo Rektorze,
  Dostojny Nominacie,
  Wielce Szanowni Goście,
  Koledzy i Koleżanki

  Jestem szczęśliwy i dumny, że u schyłku mojej kariery akademickiej przypadł mi dzisiaj w udziale ogromny zaszczyt promowania profesora Ryszarda Gryglewskiego na honorowego członka naszej akademickiej społeczności. Stoję przed Państwem wzruszony i pełen radości, a zarazem pełen niepokoju i zakłopotania, mam bowiem w kilkunastu minutach przedstawić sylwetkę prof. Ryszarda Gryglewskiego, wielkiego uczonego, dla którego nauką prawdziwą nie jest wykorzystywanie wiedzy zastanej, ale jej ciągłe poszerzanie i zgłębianie.
  Profesor Ryszard Gryglewski urodził się przed wojną, dzieciństwo swoje spędził w Wilnie. Sądzę, że w jego rozbudzonym i żywym umyśle atmosfera pielęgnowania cnót obywatelskich i głębokiego patriotyzmu właściwa tamtym czasom i tamtemu miastu wyryła trwałe piętno w jego charakterze, co nie pozostało bez wpływu na jego postawę i wartości, którym do dzisiaj jest wierny. Odkrywam je u niego, gdy nasze rozmowy "przenoszą się na drugi brzeg Niemna". I chciałoby się teraz zanucić "Za Niemen, za Niemen, a po cóż za Niemen, czy kraj tam piękniejszy...".
  Nie przyjechawszy po wojnie z Wilna do Gdańska, jak uczyniła to większość wilniuków, a wśród nich nauczyciele naszej Uczelni, osiadł wraz z mamą w Krakowie, bo ojcem wcześniej bezpowrotnie zaopiekowali się sowieci. Mając 23 lata ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski w AM w Krakowie. W niespełna dwa lata później obronił pracę doktorską. W wieku 32 lat habilitował się, a zaraz potem został kierownikiem Katedry Farmakologii, którą to funkcję piastuje do chwili obecnej. Jego mistrzem i nauczycielem w owym czasie był wybitny farmakolog polski - prof. Janusz Supniewski, któremu Gryglewski wiele zawdzięcza.
  Po roku od momentu objęcia kierownictwa Katedry prof. R. Gryglewski ogłasza bardzo ciekawą pracę, w której opisał nowy, dotychczas nieznany, nieenzymatyczny mechanizm dla fibrynolitycznego działania niesterydowych leków przeciwzapalnych. Zaraz potem opublikował serię prac dotyczących mechanizmu działania beta adrenomimetyków, wykazując rozszczepienie funkcji metabolicznych od inotropowych w sercu. A w niedługim czasie daje doświadczalne dowody na to, iż tajemnicza, na krótko pojawiająca się substancja nazywana "Rabbit Aorta Contracting Substance" jest metabolitem kwasu arachidonowego, czym utorował drogę dla odkrycia w dwa lata później tromboksanu A2 przez B. Samuelssona - laureata Nagrody Nobla. W latach 1974-1977 R. Gryglewski żyje zgodnie z tezą "nie ma na to czasu, aby tracić czas".
  W 1975 r. spostrzegł, iż glukokortykosteroidy hamują uwalnianie kwasu arachidonowego z błon fosfolipidów, co dało podstawę R. Flowerowi w dwa lata później do odkrycia lipokortyn. Ogłosił wkrótce hipotezę i dostarczył dowodów na jej słuszność, iż częste napady astmy oskrzelowej, na które cierpi 10% astmatyków, spowodowane są zahamowaniem aktywności cyklooksygenazy przez aspirynę i inne niesterydowe leki przeciwzapalne. W 1976 r. odkrył prostacyklinę w laboratorium Johna Vane'a - laureata Nagrody Nobla. W tym czasie Vane skupił wokół siebie plejadę niezwykle zdolnych młodych ludzi z całego świata. Spośród nich wszystkich Ryszard Gryglewski był i pozostał najwyżej przez Vane'a cenionym człowiekiem nauki. W serii błyskotliwych i świetnie opublikowanych prac R. Gryglewski wyjaśnił mechanizmy uwalniania prostacykliny ze śródbłonka tętnic, opisał jej właściwości biologiczne i działanie na ustrój ludzki, wstrzykując ją samemu sobie, a następnie wprowadził ją do terapii chorób tętnic. W rok później wykrył pierwszy selektywny inhibitor tromboksanów.
  Odkrycia prof. Gryglewskiego zmieniły nasz sposób patrzenia na miażdżycę tętnic i zaowocowały nowymi sposobami leczenia farmakologicznego. To prof. Gryglewski przed z górą 20 laty zapoczątkował badania doświadczalne i kliniczne nad ochronnym działaniem zmiataczy wolnych rodników tlenowych w miażdżycy tętnic. Prace te wyzwoliły lawinę badań nad udziałem tych rodników w patobiochemii komórkowej. Jedną z najbardziej nośnych koncepcji Gryglewskiego, zasadzającej się na równowadze pomiędzy prostacykliną a tromboksanem, uzupełniona o rolę tlenku azotu i wzajemne oddziaływanie na siebie płytek krwi i śródbłonka wywarła ogromny wpływ otwierając nowe horyzonty w badaniach nad patogenezą miażdżycy i na poszukiwania nowych możliwości jej zapobiegania i leczenia.
  Cecha wyróżniająca prace prof. Ryszarda Gryglewskiego to sprzężenie badań podstawowych z wynikającymi z nich implikacjami praktycznymi. Ta niezwykła zdolność łączenia obu dziedzin znajduje swój wyraz w całokształcie jego działalności i jest odbiciem niezwykłości jego umysłu o silnym instynkcie naukowym, cechującego się niebywałą chwytnością, dociekliwością i stanem wyostrzenia.
  Działanie odkrywcze w nauce to nieustająca pogoń za umykającym horyzontem. Gryglewski należy do tych nielicznych, którzy ten horyzont ciągle i skutecznie poszerzają. Co więcej, poszerzywszy go podąża dalej. Bowiem, w chwili odkrycia, gdy nie dąży się do następnego - praca naukowa ustaje. Ale nie w przypadku prof. Gryglewskiego. W ostatnich trzech latach odkrył, iż stosowane ostatnio w klinice leki przeciwpłytkowe, m.in. klopidogrel wywierają silne działanie fibrynolityczne w mechanizmie zależnym od śródbłonka tętnic. Odkrycie to było niezwykle zaskakujące, zresztą jak większość dokonanych przez niego.
  Wydaje się, że z naprawdę wielkich posiada on tylko jednego konkurenta - czas. Niezwykle trafną, głęboką i piękną cechę osobowości Gryglewskiego podał jego przyjaciel, prof. Andrzej Szczeklik. Napisał on: Tym jednak, co podziwiam u niego najbardziej, co porusza mnie zawsze z tą samą siłą przez 30 lat naszej przyjaźni, jest wyjątkowa umiejętność kojarzenia spraw z pozoru od siebie odległych, znajdywanie więzi między zjawiskami zdawałoby się oddalonymi o lata świetlne, ta nadzwyczajna zdolność metaforycznego kojarzenia - w jednym błysku myśli, to wszystko co sprawia, iż świat zaczyna wibrować, a nauka staje się bliższa poezji. Bo nauka ma wiele z poezji, w słowie chce zawrzeć i wyrazić tajemnicę życia.
  Pozwól, Drogi Nominacie, że przeczytam dwa króciutkie wiersze mojego ulubionego poety, Kazimierza Wierzyńskiego, z którym miałem przyjemność i zaszczyt mieszkać pod jednym dachem przed 40 laty.

  "Badania lekarskie"

  Wysłuchali je, opukali je:
  Dobrze się trzyma, zdrowo.
  Zapomniałem spytać się tylko
  Które z nich, serce czy słowo.

  Prześwietlili je, uziemili je
  Ściegiem na kardiogramie,
  Choć przecież lata, wysoko lata
  I prawdę mówi, nie kłamie.

  Szpiegowali je, osaczali je
  Na swym medycznym tropie,
  Z wszystkich sekretów obnażali
  Drżące na fluoroskopie.

  I po co mi to? Czy który z nich wie
  Kiedy mnie tu uśmiercą?
  Jeśli mi słowo bić przestanie,
  Co mi po sercu.

  "Medycyna"

  Andrzejowi Bobkowskiemu

  Tu jest szpital i medycyna,
  Cicho, spokój, lekarstwa;
  A tam - słyszysz?
  Mój demon, wiatr,
  Liście zrywać zaczyna
  I deszcze w okno parska.

  Tu wiedza, powaga, dieta,
  Kalorie w każdej obliczone pożywce
  I śliczne pielęgniarki w czepkach
  na głowie,
  A tam jest wszystko co ma się stać:
  Łaska boska i skrzypce,
  Jak się mówiło w Krakowie.

  Wielce Szanowny Panie Profesorze,
  Twoje wielkie odkrycia naukowe, które wniosły ogromny wkład w rozwój biologii i medycyny, Twoje zasługi dydaktyczne i wychowawcze, Twoje wyjątkowe cechy charakteru i osobowości przyniosły Ci uznania i wyróżnienia w wielu uniwersytetach. Dziś również Akademia Medyczna w Gdańsku, z którą od dawna jesteś związany, obdarza Ciebie i tę cząstkę Polski, którą w sobie nosisz, najwyższym swoim wyróżnieniem - doktoratem honoris causa.

  Dział Współpracy z Zagranicą

  5 Program Ramowy Badań
  (5th Framework Programme 1998-2002)

  Dział Współpracy z Zagranicą informuje, że w związku z przyjęciem Polski do 5. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Uniii Europejskiej i dla ułatwienia wdrażania się w ten Program oraz w celu możliwości uzyskiwania jak najlepszej i pełnej informacji o Programie zostały uruchomione:

 • Krajowy Punkt Kontaktowy
  IPPT PAN, ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa
  dr Andrzej Siemaszko
  tel. (22) 826 25 02, fax (22) 826 98 15
  e-mail: asiemasz@ippt.gov.pl, http://www.npk.gov.pl
 • Regionalne Punkty Kontaktowe:
  1. 1. Centrum Transferu Technologii
   ul. Grunwaldzka 529, 80-320 Gdańsk
   prof. Anna Podhajska
   e-mail: podhajsk@biotech.univ.gda.pl, http://www.ctt.gda.pl
  2. 2. Politechnika Gdańska (Gdańsk)
   Dział Współpracy z Zagranicą
   ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
   mgr inż. Aniela Tejchman
   e-mail: abroad@pg.gda.pl, http://www.pg.gda.pl
  Powołano koordynatorów programów szczegółowych :
 • Poprawa jakości życia i gospodarowanie żywymi zasobami
  Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN
  Anna Pytko
  tel. (22) 826 12 81 wew. 216,
  fax (22) 826 98 15
  e-mail : apytko@ippt.gov.pl
 • Tworzenie przyjaznego społeczeństwa informacyjnego
  Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN
  dr Leszek Chmielewski
  tel. (22) 826 12 81 wew. 218,
  fax (22) 826 98 15
  e-mail: lchmiel@ippt.gov.pl
 • Promocja konkuren-cyjnego i zrównoważonego wzrostu
  Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN
  Zbigniew Turek
  tel. (22) 826 12 81 wew. 218,
  fax (22) 826 98 15
  e-mail: zturek@ippt.gov.pl
 • Energia, środowisko i zrównoważony rozwój
  Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN
  dr Tadeusz Lis
  tel. (22) 826 12 81 wew. 129,
  fax: (22) 826 25 22
  e-mail: tlis@ippt.gov.pl
 • Utwierdzanie międzynarodowej roli wspólnotowych badań naukowych
  Fundacja Nauki Polskiej
  Renata Burak
  ul. Wspólna 1/3, 00-921 Warszawa
  tel. (22) 628 86 82,
  fax (22) 621 96 73
  e-mail: fnpwarman@com.pl
 • Promocja innowacji oraz udziału małych i średnich przedsiębiorstw
  Fundacja Nauki Polskiej
  Renata Burak
  ul. Wspólna 1/3, 00-921 Warszawa
  tel. (22) 628 86 82,
  fax (22) 621 96 73
  e-mail: fnpwarman@com.pl
 • Zwiększenie ludzkiego potencjału badawczego i podstaw wiedzy socjoekonomicznej
  Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN
  Wiesław Studencki
  tel. (22) 826 25 02,
  fax (22) 826 98 15
  e-mail: Wieslaw.Studencki@ippt.gov.pl
 • Zapraszamy również do odwiedzania w Internecie stron instytucji związanych z VPR, na których podano adresy kontaktowe, strukturę Programu, terminy zgłoszeń, itp.:
  http://www.npk.gov.pl, http//:www.kbn.gov.pl,
  http//:www.cordis.lu, http//:www.femirc.org.pl,
  http//:www.ippt.gov.pl/oti, http//:www.nato.int/science.

  Fundacja im. Stefana Batorego oferuje (http://www.batory.waw.pl):

  1. Stypendia zagraniczne dla młodych pracowników naukowych, którzy uzyskali zgodę na prowadzenie badań naukowych w zagranicznych placówkach naukowych
   Wymagania: wiek do 35 lat, obywatelstwo polskie, zatrudnienie w krajowych placówkach naukowych (np. szkoła wyższa). Stypendium może być przyznane na okres od 1 do 6 miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania - 1000 USD miesięcznie. Wybór stypendystów odbywa się na podstawie przedstawionego planu pracy i dorobku naukowego. Formularze wniosków i materiały informacyjne można uzyskać w biurze Programu Akademickiego Fundacji Batorego w Warszawie, Al. Ujazdowskie 33/35, II p. lub pod adresem: Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Flory 9, 00-586 Warszawa, e-mail: awasilewska@batory.org.pl. Termin składania wniosków upływa 1 października 1999 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 grudnia 1999 r.
  2. Stypendia konferencyjne dla młodych pracowników naukowych
   Terminy: 15 kwietnia 1999 r., 15 czerwca 1999 r., 15 października 1999 r., 15 stycznia 2000 r.
  3. Program wspierania międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych w Polsce
   Termin: 16 tygodni przed wnioskowanym terminem wykorzystania dofinansowania.
  4. Internet dla lekarzy:
   - Tworzenie i rozwój medycznych stron www, baz danych
   i innych zbiorów informacji medycznej w sieci Internet
   (8 marca 1999 r., 7 czerwca 1999 r., 8 listopada 1999 r.)
   - Innowacyjne zastosowania sieci Internet w medycynie
   (10 maja 1999 r., 11 października 1999 r.)
   - Szkolenia w wykorzystaniu Internetu w praktyce medycznej (8 marca 1999 r., 7 czerwca 1999 r., 8 listopada 1999 r.).
  5. Konkurs na projekty dotyczące podnoszenia jakości nauczania
   Konkurs obejmuje dwie kategorie projektów:
   1. projekty całościowych koncepcji poprawy jakości dydaktyki,
   2. projekty służące doskonaleniu umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich.

  Główny Specjalista ds. Informatyzacji AMG

  Apexim S.A. wygrał przetarg

  Z dniem 1 sierpnia br. nastąpiła zmiana operatora systemu informatycznego AMG. Wygasła umowa z LSI SQLab sp. z o.o. i została podpisana umowa z firmą, która wygrała przetarg na obsługę informatyczną AMG. Zwycięzcą został Apexim S.A. Oddział Wybrzeże, jedna z największych polskich firm integrujących systemy informatyczne, notowana na Giełdzie. Klientami Apeximu są firmy z sektora przemysłu, bankowości oraz firmy zagraniczne (m.in. K.G.H.M., NBP, PKO S.A., TP S.A., Leviss Strauss, Macro Cash and Carry). Od kilku lat firma zajmuje się wdrażaniem kompleksowych systemów informatycznych przeznaczonych dla służby zdrowia. Na terenie Akademii firma zaistniała w ubiegłym roku wygrywając przetarg na Komputerowy System do Obsługi Laboratorium na Wydziale Biochemii. Mamy więc nadzieję, że doświadczenia Akademii ze współpracy będą równie pozytywne jak pozostałych kontrahentów.
  Zgodnie z zawartym kontraktem zakres działania firmy Apexim będzie obejmował następujące zagadnienia:
  - administrowanie akademicką siecią komputerową i teleinformatyczną (w tym zakładanie pracownikom AMG kont na serwerach),
  - pomoc przy konfigurowaniu programów komunikacyjnych i przeglądarek internetowych dla wszystkich pracowników AMG (podłączenie do internetu),
  - stała obsługa serwisowa budynków Rektoratu i Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego, w ramach której firma dokonuje drobnych napraw i przeglądu sprzętu komputerowego, aktualizacji oprogramowania aplikacyjnego zainstalowanego na potrzeby administracji AMG, reinstalacji oprogramowania w przypadku uszkodzenia systemów na PC-tach, kontroli antywirusowej.
  Z powodu braku możliwości finansowych kontrakt zawarty z firmą Apexim nie obejmuje obsługi sprzętu komputerowego użytkowanego w katedrach, klinikach oraz instytutach AMG. Wszystkie jednostki spoza administracji AMG mogą zawierać, w miarę swoich możliwości stałe umowy serwisowe z firmami komputerowymi świadczącymi tego typu usługi. Apexim S.A. Oddział Wybrzeże wyraża chęć stałego serwisowania wszystkich urządzeń komputerowych i jest otwarty na wszelkie propozycje.
  W dalszym ciągu można wystawiać zlecenia do Działu Aparatury na wykonanie pojedynczych usług kierując je do realizacji przez Centrum Komputerowe AMG. W tym celu wystarczy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Dziale Aparatury.
  Zasady korzystania i instalowania licencji zbiorczych oraz wykaz jednostek posiadających licencję zbiorczą na oprogramowanie Statistica i Statistica SIS przedstawiono w tabelach. W razie wątpliwości prosimy kontaktować się z głównym specjalistą ds. informatyzacji AMG.

  Wykaz użytkowników pakietu Statistica i Statistica SIS

  Użytkownicy licencji zbiorczej przedłużanej corocznie (25 -stanowisk)
  Lp.UżytkownikIlość licencji
  1. Samodzielna Pracownia Embriologii 1
  2. Zakład Medycyny Rodzinnej 1
  3. Instytut Medycyny Społecznej (prof. L. Zaborski)2
  4. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej1
  5. Katedra i Zakład Rehabilitacji (dr D. Wieczorek)1
  6. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (prof. S. Żołnierowicz)1
  7. Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii (dr M. Winnicki)1
  8. Zakład Immunopatologii (prof. J. Stępiński)1
  9. Zakład Immunologii2
  10. Zakład Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń (dr A. Kubasik)1
  11. Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej (dr K. Kobyłczyk)1
  12. Katedra i Zakład Biochemii ( dr Z. Kochan)3
  13. II Klinika Chorób Serca1
  14. Klinika Onkologii i Radioterapii1
  15. I Klinika Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć1
  16. Klinika Kardiochirurgii (dr M. Brzeziński)1
  17. Zakład Histologii2
  18. I Klinika Chorób Psychicznych2
  19. Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej (prof. H. Lamparczyk)1
  Razem:
  25

  Licencje jednostanowiskowe zakupione przez kliniki i zakłady:
  1. Zakład Rentgenodiagnostyki1
  2. Zakład Stomatologii Dziecięcej1
  3. Katedra i Zakład Biologii i Genetyki (v. 5.1 Pl)1
  4. I Klinika Chorób Serca (v.5.1 do Win 95)1
  5. Klinika Neurochirurgii1
  6. Klinika Chorób Nerek1
  7. Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii1
  Razem:
  7

  Jednostki zainteresowane użytkowaniem programu Statistica
  1. Zakład Anatomii i Neurobiologii3
  2. Zakład Toksykologii3
  3. Zakład Higieny i Epidemiologii4

  Wykaz licencji zbiorczych na oprogramowanie zakupionych przez AMG

  Lp.Nazwa programuRodzaj licencjiPrzybliżony koszt dla 1 stanowiskaMin. ilość licencji możliwa do kupieniaOstateczna data powtórzenia zamówieniaUwagi
  1.Statistica+SISEdukacyjna na 25 stanowisk100$ (389 zł)+100$ (389 zł)1czerwiec 2000Wersja instalacyjna CD ROM do wypożyczenia w pok. 312 Rektoratu (tel. 10-50)
  2.MkS_VirEdukacyjna wielostanowiskowa100 zł1maj 2000Wersja instalacyjna do pobrania w pok. 312 Rektoratu (tel. 10-50)
  3.MS Office Proffessional 97MOLP Edukacyjna100$ (389 zł)101.10.2000Można instalować z dowolnej legalnie zakupionej przez AMG wersji oryginalnej CD ROM
  4.MS Office Standard 97MOLP Edukacyjna100$ (389 zł)101.10.2000Można instalować z dowolnej legalnie zakupionej przez AMG wersji oryginalnej CD ROM
  5.MS Word 97 PolishMOLP Edukacyjna62$ (246 zł)101.10.2000Można instalować z dowolnej legalnie zakupionej przez AMG wersji oryginalnej CD ROM
  6.MS Excel 97 PolishMOLP Edukacyjna62$ (246 zł)101.10.2000Można instalować z dowolnej legalniezakupionej przez AMG wersji oryginalnej CD ROM
  7.Windows 95MOLP Edukacyjna  101.10.1999 Można instalować z dowolnej legalnie zakupionej przez AMG wersji oryginalnej CD ROM
  8.Windows NT 4.0 ServerMOLP Edukacyjna  101.10.2000 
  9.Windows NT 4.0 ClientMOLP Edukacyjna  101.10.2000 Można instalować z dowolnej legalnie zakupionej przez AMG wersji oryginalnej CD ROM

  Przeczytane...

  ... ludzie mali

  Dwie są cechy ludzi małych:
  niezdolność do entuzjazmu w sprawach dobrych,
  i niezdolność do oburzenia na zło, niesprawiedliwość i nieprawdę.

  Witold Doroszewski (1899-1976),
  językoznawca Uniwersytetu Warszawskiego i Berlińskiego, członek PAN

  Wyboru myśli dokonał prof. Romuald Sztaba

  Akademia w anegdocie... (VII)

  Dr Walerian K., rentgenolog i ftyzjatra był wielbicielem płci przeciwnej i przechodząc obok pielęgniarki czy laborantki nie omieszkał dać temu wyraz: a to przytulił się, a to objął wpół, cmoknął w skroń czy w czółko... Jedna z obdarzonych tymi karesami osóbka, nie odznaczająca się specjalną urodą, a przy tym bardzo szczupła, zareagowała w te słowa:
  .... że też Pan Doktor nikomu nie daruje, nawet mnie, choć ja taka "skóra i kości"...
  Na to doktor odpowiedział pięknym wileńskim akcentem:
  ... Stary pies to i kości poobgryzać lubi....

  ***

  Prof. Tadeusz Bilikiewicz, psychiatra i historyk medycyny egzaminował doktorantów z tej drugiej uprawianej przez siebie z umiłowaniem dyscypliny. Było to jeszcze przed przywróceniem nauczania studentów tego przedmiotu. Pytania egzaminacyjne dostosowywał do prezentowanej przez doktoranta specjalności. Kiedyś, po przeegzaminowaniu dwóch chirurgów z zadowoleniem przyjął trzeciego delikwenta, który reprezentował nauki neurologiczne.
  ... No, nareszcie możemy porozmawiać o ważnym układzie; cały czas tylko "bebechy" i "bebechy"...
  Prof. Tadeusz Pawlas - organizator i pierwszy kierownik Katedry i Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych oraz jeden ze współtwórców Uczelni, prowadził rozległą praktykę prywatną, głównie w związku z dużym rozpowszechnieniem w tym okresie chorób wenerycznych. Niektórzy wspominają, że pacjenci oczekiwali w kolejce sięgającej od wejścia do PSK nr 1 (w pobliżu którego mieszkał w jednej z willi) aż do budynku obecnej administracji Akademii. Ale zajmował się również pełnym zakresem chorób skórnych. Jednemu z pacjentów, który zgłosił się po lek na łysienie zapisał złożoną miksturę do wcierania w skórę.
  Czy to aby na pewno pomoże? - zapytał stroskany pacjent.
  Na pewno, po to ją Panu ordynuję - odpowiedział profesor.
  Po chwili namysłu pacjent zapytał: .... to dlaczego Pan Profesor nie zastosował jej sobie samemu? (Profesor prezentował okazałą łysinę) ...hm, po prostu zbyt późno odkryłem tę kompozycję...

  ***

  Prof. Wojciech G., ginekolog, znany z zamiłowania do szybkich i klasowych samochodów był również koneserem trunków. Kiedyś prowadził zbyt szybko swój pojazd na trasie Gdańsk-Gdynia i patrol drogówki próbował go bez skutku dogonić archaicznym samochodem warszawa 203. Bezradni milicjanci wezwali radiotelefonem kolegów z Gdyni, którzy zatrzymali niesfornego kierowcę. Przy sprawdzeniu dokumentów wydało się z kim mają do czynienia, a przy tym zapachniało lekko sympatycznym (zwłaszcza dla męskiego powonienia) aromatem.
  ... jak to - to Pan Profesor uraczył się wódeczką zanim zasiadł za kierownicą?
  ....koniaczkiem, gówniarzu, koniaczkiem... - brzmiała odpowiedź


  Zebrał B.I.L.  Konsultant krajowy analityki farmaceutycznej  Prof. Roman Kaliszan został powołany na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie analityki farmaceutycznej, od dnia 2 sierpnia 1999 r. na okres 4 lat.

  Członek Rady Naukowej Centrum Onkologii  Prof. Jacek Jassem został wybrany na członka Rady Naukowej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie na kadencję 1999-2003.

  Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej w przeddzień 30-lecia  W dniu 5 lipca 1999 r., po rocznym remoncie, nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanej Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej. Uroczystość tę zaszczycił swoją obecnością metropolita gdański, ks. abp Tadeusz Gocłowski, który powiedział m.in.: Jeśli do twórczej pracy dołączymy jeszcze Boże Błogosławieństwo, to wówczas dla nas, Polaków o określonej tożsamości, jest to jakaś większa pewność, że będziemy mogli jeszcze lepiej spełniać swoje obowiązki jako ci, którzy stoją na straży człowieka cierpiącego, wnosząc nadzieję ludzką dotyczącą polepszenia zdrowia, powrotu do pełnej aktywności.
  Symboliczną wstęgę wspólnie przecięli: rektor prof. Zdzisław Wajda, dyrektor SPSK nr 1 dr Marek Wyszczelski i kierownik Kliniki prof. Jan Skokowski.
  Kierownik Kliniki powitał władze Uczelni, kierownictwo Szpitala, byłego kierownika prof. dr h. c. Zbigniewa Paplińskiego i wieloletniego, zasłużonego pracownika Kliniki dr. Stanisława Wrzołka oraz gości, a wśród nich dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego dr. Jerzego Karpińskiego i lekarza wojewódzkiego dr. Macieja Merkisza.
  Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, której pierwszym kierownikiem a zarazem dyrektorem Instytutu Chirurgii był prof. Stanisław Mlekodaj, rozpoczęła działalność 1.02.1970 r., a więc prawie 30 lat temu i dziś kontynuuje działalność i tradycję Oddziału Torakochirurgicznego II Kliniki Chirurgicznej. W ośrodku gdańskim dokładnie 50 lat temu rozpoczęto leczenie chirurgiczne chorych na raka płuca. Uczestnikom spotkania w "kąciku historycznym" udostępniono historie choroby 4 pacjentów z 1949 r., którym wycięto płuco. Pierwsza tego rodzaju operacja z powodu raka była wykonana 11.04.1949 r. Operował prof. K. Dębicki, asystowali dr Magiera i dr Schleifer, a znieczulał dr Bronikowski.
  Dużo trudu kosztował pionierski okres i następne lata pracy, w czasie których wyszkolono personel w prowadzeniu trudnych torakochirurgicznych chorych, przede wszystkim na raka płuca. Spełniły się wieloletnie oczekiwania zespołu torakochirurgicznego, władz Uczelni i Szpitala. Obecnie Klinika została zmodernizowana i są już warunki do godnej pracy i leczenia chorych, mimo braku pełnego wyposażenia.
  Kierownik Kliniki skierował do dyrekcji Szpitala słowa podziękowania za wygospodarowanie pieniędzy i organizację generalnego remontu, w czasie którego gruntownie zmodernizowano Klinikę: wymieniono instalację, stolarkę okienną i drzwi, podłogi, dach; wydzielono: sale pooperacyjne z klimatyzacją, sale zabiegowe: czystą i brudną, gabinet bronchoskopowy z digestorium, funkcjonalny węzeł sanitarny.
  W okresie rocznego remontu kapitalnego, mimo trudnych warunków pracy, działalność torakochirurgiczna była prowadzona dzięki pomocy innych klinik. Serdeczne wyrazy wdzięczności zostały skierowane do kierowników i zespołów Szpitala, szczególnie Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, I Kliniki Chirurgii, Kliniki Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń oraz Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy oraz słowa uznania i podziękowania do personelu Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej za dotychczasową pracę w bardzo trudnych warunkach.
  JM Rektor wyraził zadowolenie z zakończenia robót modernizacyjnych Kliniki. Podkreślił: Cieszy nas też to, że Koledzy innych Klinik pomagali w czasie trwania remontu, co umożliwiło hospitalizację i operowanie chorych. Za to wszystko i wszystkim Rektor wyraził podziękowania oraz nadzieję, że pozostałe problemy, a zwłaszcza ten, w jaki sposób zorganizować pieniądze na wyposażenie w aparaturę monitorującą, zostaną pomyślnie rozwiązane.
  Były pacjent, Jerzy Wójcik, powiedział: Jestem niezmiernie wdzięczny, że mogę uczestniczyć w otwarciu odnowionej Kliniki, ponieważ pamiętam ją sprzed 6 laty i wtedy były naprawdę trudne warunki. Żyję z wyciętym płucem dzięki Wam, serdecznie dziękuję i składam skromny upominek - trzy zegary - symbol wymiaru czasu i długości życia.
  Zmodernizowana Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej daje szansę dalszego rozwoju gdańskiego ośrodka torakochirurgicznego oraz nadzieję na poprawę komfortu pobytu i leczenia chorych.

  prof. Jan Skokowski

  Pracownia Wysokopolowego Rezonansu Magnetycznego

  W dniu 27.07.1999 r. w Zakładzie Rentgenodiagnostyki AMG miało miejsce otwarcie Pracowni Wysokopolowego Rezonansu Magnetycznego. W uroczystości wzięli udział: rektor AMG, prof. Zdzisław Wajda, metropolita gdański, ks. abp Tadeusz Gocłowski, przedstawiciel MZiOS, dyrektor Departamentu Techniki Medycznej i Inwestycji Andrzej Madej, dyrektor AMG dr Sławomir Bautembach, władze SPSK 1 i Zakładu Rentgenodiagnostyki, dziennikarze oraz zaproszeni goście (senatorowie i członkowie Rady Wydziału AMG, kierownicy katedr, klinik i zakładów AMG, pracownicy Zakładu Rentgenodiagnostyki i sympatycy radiologii).
  Gości powitał JM Rektor, a o szczegółach technicznych nowej inwestycji mówił kierownik Zakładu dr hab. med. M. Studniarek:
  1. Zakład posiada jeden tomograf magnetyczno-rezonansowy z polem magnetycznym o indukcji 0,5 T. Jest to jeden z dwóch aparatów pracujących w woj. pomorskim.
  2. Posiadany aparat wykonał w 1998 r. ponad 3.600 badań, głównie głowy i kręgosłupa.
  3. Nowo instalowany tomograf posiada pole magnetyczne o indukcji 1,5 T, dzięki któremu możliwe będzie wykonanie rocznie ok. 6.000 badań analogicznych do ww.
  Silniejsze pole pozwala na:
  - znaczne skrócenie czasu badania klasycznego,
  - wyraźne rozszerzenie zakresu badań rezonansowych,
  - zagwarantowanie ciągłości dostępu badań MR dla mieszkańców woj. pomorskiego,
  - uruchomienie w nieodległej przyszłości badań spektroskopowych (niedostępnych obecnie w woj. pomorskim).
  Po przecięciu wstęgi ks. abp Tadeusz Gocłowski poświęcił Pracownię i wygłosił krótkie przemówienie o znaczeniu postępu technicznego dla indywidualnego człowieka w kontekście problemów zdrowotnych. Zaproszeni goście zwiedzili Pracownię i obejrzeli prezentację aparatury, a następnie wznieśli toast za pomyślne funkcjonowanie aparatury oddawanej do użytku.
  Udzielono licznych wywiadów. Pogoda dopisała. Uczelnia zyskała wyposażenie o potencjalnie dużym znaczeniu zarówno dla swej aktywności naukowej, jak i dydaktycznej oraz usługowej.

  prof. Michał Studniarek

  Sekcja Medyczna Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

  Na posiedzeniu sekcji w dniu 22.06 br. omówiono:


  1. sprawę szpitali klinicznych
  2. projekt ustawy o szkolnictwie wyższym
  3. wniosek o utworzeniu kierunku "zdrowie publiczne" w Wyższej Szkole im. P. Włodkowica w Płocku - Oddział Zaoczny w Łodzi
  4. sprawę utworzenia Wydziału Farmaceutycznego w PAM w Szczecinie
  5. minima programowe.


  prof. Brunon Imieliński

  Złote Słowo'99

  Konkurs Le Mot d'Or (Złote Słowo), organizowany od kilku lat w Polsce przez Ambasadę Francji w Warszawie ma zasięg ogólnoświatowy i jest przeznaczony głównie dla uczących się języka francuskiego w zakresie biznesu (ekonomia, handel i zarządzanie). Do tegorocznego konkursu, który odbył się 18 marca, nasi studenci przystąpili już po raz piąty. Eliminacje uczelniane przeprowadziła mgr Bożena Jakimczyk, wykładowca języka francuskiego naszego Studium. W tym roku akademickim postanowiło sprawdzić stopień opanowania języka francuskiego 23 studentów naszej Uczelni (I Lek. - 2, II Lek. - 4, II Stom. - 10, IV Stom. - 2, III Farm. - 2, IV Farm. - 3).
  Uroczyste spotkanie z laureatami tegorocznej edycji turnieju odbyło się tradycyjnie w Ambasadzie Francji w Warszawie.

  mgr Zdzisław Jaroszewicz

  Kadry AMG

  31.08.1999

  Po raz pierwszy funkcje kierownicze objęli:
  dr hab. n. med. Tadeusz Pawełczyk, prof. nzw. - od 20.07.1999 r. do 19.07.2002 r., kierownik Zakładu Medycyny Molekularnej Katedry Biochemii Klinicznej,
  dr hab. n. med. Józef Zienkiewicz - od 20.07.1999 r. do 19.07.2002 r., kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
  Stopień naukowy doktora
  habilitowanego uzyskali:


  Na stanowisko adiunkta awansował
  dr med. Bogdan Biedunkiewicz
  Jubileusz długoletniej pracy w AMG obchodzili: