Październik 1996


ASCII
Spis tre¶ci
Redakcja

Dar dla AMG

We wrze¶niu br., po raz kolejny, odwiedził Akademiê Medyczn± w Gdañsku Pan Hans Eggebrecht, były gdañszczanin, zamieszkały obecnie w Hamburgu. Pan Eggebrecht od ponad 20 lat współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Gdañska organizuj±c na terenie Niemiec pomoc charytatywn± dla naszego miasta, w tym równie¿ dla Akademii Medycznej.

Od wielu lat otrzymujemy leki, sprzêt medyczny, nici, igły chirurgiczne i rêkawice. W roku 1994 darczyñca przekazał Akademii Medycznej mikrobus marki VW, a obecnie otrzymali¶my du¿± karetkê marki Mercedes-Benz ze stałym wyposa¿eniem.

Jeste¶my niezmiernie wdziêczni Panu Eggebrecht za okazywan± pomoc, za dary, które słu¿± niesieniu pomocy pacjentom szpitali klinicznych.

W imieniu Senatu i Rektora Akademii Medycznej w Gdañsku Pan Eggebrecht otrzymał w dniu 12 wrze¶nia 1996 r., na uroczysto¶ci w Ratuszu Głównego Miasta, Medal Pami±tkowy Akademii Medycznej w Gdañsku.

Z posiedzenia Senatu AMG w dniu 20. sierpnia 1996 r.

Ju¿ po raz trzeci odbyło siê posiedzenie Senatu AMG, którego zasadniczym punktem była ocena działalno¶ci Uczelni w ubiegłym roku akademickim. Tym razem w posiedzeniu wziêli udział członkowie zarówno ustêpuj±cego jak i nowo wybranego Senatu. Zebraniu przewodniczył senior Senatu prof. dr Olgierd Narkiewicz.

Sprawozdania za rok akademicki 1995/96 składali:

W sprawozdaniu, jak równie¿ i w dyskusji, podkre¶lano wyraźne podniesienie siê poziomu dydaktyki, co znajdowało odbicie w coraz wiêkszej liczbie stypendiów przyznawanych studentom za dobre postêpy. Znaczn± aktywno¶ci± w ubiegłym roku wykazało siê STN, które zorganizowało, nale¿±ce ju¿ do tradycji naszej Uczelni, dwie du¿e konferencje o zasiêgu miêdzynarodowym, IV Miêdzynarodow± Studenck± Konferencjê Naukow± i X Studenck± Konferencjê Kardiologiczn±. Znaczn± popularno¶ci± ciesz± siê w¶ród młodzie¿y tzw. "białe soboty" i obozy studenckie. Za zjawisko niezmiernie pozytywne nale¿y uznaæ reaktywowanie Samorz±du Studenckiego.

W wyniku rekrutacji na pierwszy rok studiów przyjêto: 230 osób na Wydział Lekarski, 7l na Oddział Stomatologiczny i 121 na Wydział Farmaceutyczny. Jest to znacznie wiêcej ni¿ zakładały władze resortowe; niektórzy dyskutanci uwa¿ali, i¿ nie staæ nas na szkolenie tak wielkiej liczby studentów przy braku odpowiednich ¶rodków finansowych. Do nowych inicjatyw w dziedzinie dydaktyki nale¿±, znajduj±ce siê w trakcie opracowywania, propozycje stworzenia zamiejscowego lub zaocznego Studium Pielêgniarskiego. W dyskusji podkre¶lano konieczno¶æ przeprowadzenia, w ¶lad za ocen± działalno¶ci naukowej zakładów i klinik, ich "rankingu" dydaktycznego i usługowo-leczniczego. Odpowiednie propozycje przedstawiono na posiedzeniu Rady Wydziału Lekarskiego, jednak stanowi to jedynie pierwszy etap działañ w kierunku ustalenia kryteriów oceny dydaktyki. Zwracano równie¿ uwagê na stworzenie takiego systemu finansowania, który pozwoliłby skierowaæ wiêksze fundusze na cele dydaktyczne, podobnie jak to ma miejsce przy subsydiowaniu działalno¶ci naukowej; najwiêksze pod tym wzglêdem braki dotycz± sal æwiczeniowych i wykładowych na terenie szpitali klinicznych.

Działalno¶æ naukow± oceniono pozytywnie. Stwierdza siê wzrost aktywno¶ci naukowej pozwalaj±cy na utrzymanie kategorii A dla Wydziału Lekarskiego i Wydziału Biotechnologii. W ubiegłym roku poszerzyły siê kontakty miêdzynarodowe, m.in. przez podpisanie umów z uczelniami zagranicznymi (Nagoja, Turku). Pracownicy AMG prowadz± obecnie 23 granty indywidualne, finansowane przez Komitet Badañ Naukowych, co stanowi pewien postêp, chocia¿ nie mo¿e nas w pełni zadowalaæ. Niepokój natomiast wzbudza fakt, i¿ w wielu dziedzinach brak jest wysoce kwalifikowanych kadr, które w przyszło¶ci mogłyby zast±piæ przechodz±cych na emeryturê profesorów.

Do niew±tpliwych sukcesów nale¿y zaliczyæ w br. ukoñczenie ostatniej z trzech du¿ych inwestycji - bloku operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii, który bêdzie mógł zapewniæ wyspecjalizowane leczenie dla północnej Polski oraz otwarcie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Kr±¿enia. W Klinice Hematologii przeprowadzono pierwsze transplantacje szpiku kostnego. Wyremontowano cztery budynki i przygotowano do u¿ytku Regionalny O¶rodek Kształcenia przy ul. Dêbinki.

Niektóre jednostki, jak np. Zakład Anatomii Klinicznej lub Samodzielna Pracownia Alergologii, nadal jednak nie maj± własnego lokalu, co wymaga szybkich decyzji Senatu i władz. S± równie¿ przeprowadzane intensywne starania, by w przyszło¶ci wprowadziæ do planów inwestycyjnych budowê Centrum Medycyny Zabiegowej (dawniej Instytutu Chirurgii); przemieszczenie łó¿ek chirurgicznych z terenu PSK 1 pozwoli na zwiêkszenie liczby łó¿ek niezbêdnych dla kardiologii, by w pełni wykorzystaæ mo¿liwo¶ci chirurgicznego leczenia chorób serca i naczyñ. Jak wynikało z dyskusji w budynku tym mogłyby byæ zlokalizowane równie¿ jednostki nie zwi±zane bezpo¶rednio z medycyn± zabiegow±. Nadal bardzo istotny problem stanowi ci±gn±ca siê od trzech lat sprawa oddłu¿enia PSK 1. Odno¶nie "łó¿ek obcych" JM Rektor stwierdził, ¿e Akademia w dalszym ci±gu bêdzie siê starała o utrzymanie bazy klinicznej w innych szpitalach, przy czym władze Uczelni nie przewiduj± tu zmian.

JM Rektor wspomniał równie¿ o działalno¶ci Fundacji stwierdzaj±c, i¿ nie przynosz± one AMG istotnych korzy¶ci, w zwi±zku z czym Senat nowej kadencji winien u¶ci¶liæ ich działanie. Omawiano równie¿ sprawy Apteki Szpitala nr 1, kuchni szpitalnej i centrali telefonicznej, która ma byæ w niedalekiej przyszło¶ci całkowicie zmodernizowana. Zwracano szczególn± uwagê na niesłychanie niskie uposa¿enie pracowników PSK w porównaniu do lecznictwa terenowego; jednak sprawa ta w sposób znacz±cy mogłaby byæ załatwiona tylko centralnie.

Po dyskusji odbyło siê głosowanie jawne, w wyniku którego jednogło¶nie przyjêto sprawozdania. Przewodnicz±cy pogratulował władzom Uczelni dziêkuj±c im w imieniu Senatu za dotychczasow± działalno¶æ i ¿ycz±c dalszych sukcesów. Jednocze¶nie przekazał gratulacje nowo wybranemu Senatowi; nawi±zał przy tym do wyraźnej zmiany pokoleñ w naszej Uczelni zaznaczaj±c: "szanujmy dobre tradycje Akademii, pozwólmy dynamicznie rozwijaæ siê młodzie¿y".

Na zakoñczenie JM Rektor podziêkował ustêpuj±cym prorektorom, dziekanom i senatorom za owocn± działalno¶æ w czasie ostatniej kadencji władz Uczelni.

prof. dr Olgierd Narkiewicz

Współpraca Akademii Medycznej w Gdañsku z Nagoya University

Nasi w Japonii

W dniach 29.08.- 5.09. br. przebywała w Uniwersytecie w Nagoi na zaproszenie władz tej uczelni delegacja Akademii Medycznej w Gdañsku w składzie: rektor prof. Zdzisław Wajda, prorektor ds. nauki prof. Jerzy Krechniak oraz dr med. Michał Woźniak, adiunkt Katedry i Zakładu Biochemii.

Uniwersytet w Nagoi został utworzony w 1939 r., jednak tradycje Wydziału Lekarskiego siêgaj± lat siedemdziesi±tych ubiegłego stulecia. W skład Uniwersytetu wchodzi obecnie 9 wydziałów, w tym Wydział Lekarski oraz szereg instytutów naukowych. Na Uniwersytecie w Nagoi studiuje około 15 tys. studentów, a kadra naukowa liczy ponad 3,5 tys., w tym 537 profesorów.

Uniwersytet prowadzi bardzo o¿ywion±, wszechstronn±, znacz±c± współpracê miêdzynarodow± z blisko stu placówkami zagranicznymi. Wydział Lekarski bierze udział w 23 miêdzynarodowych projektach badawczych, miêdzy innymi - z Uniwersytetem Harvarda, Uniwersytetem Północnej Karoliny w Chapel Hill.

Nale¿y podkre¶liæ, ¿e współpraca z Uniwersytetem w Nagoi rozpoczêła siê ju¿ w roku ubiegłym, kiedy to została podpisana przez rektora naszej uczelni umowa wstêpna miêdzy uczelniami - w jej wyniku dr M. Woźniak adiunkt Katedry i Kliniki Biochemii przebywał przez okres 2 miesiêcy w Uniwersytecie w Nagoi i nawi±zał współpracê z prof. T. Wakabayashi.

Wynikiem tej współpracy jest pierwsza wspólna publikacja na temat udziału wolnych rodników tlenowych w patomechanizmie tworzenia megamitochondriów. Celem naszej wizyty było zapoznanie siê z działalno¶ci± Uniwersytetu, a zwłaszcza Wydziału Lekarskiego oraz ustalenie zasad współpracy miêdzy naszymi uczelniami. W czasie pobytu odbyło siê oficjalne spotkanie z rektorem (prezydentem) Uniwersytetu w Nagoi profesorem Nabuo Kato, dziekanem Wydziału Lekarskiego profesorem Shinobu Awaya, z kierownikami kilku zakładów i klinik, miêdzy innymi kliniki chirurgii kierowanej przez profesora Yuji Nimura zajmuj±cej siê chirurgi± w±troby i dróg ¿ółciowych. Mieli¶my równie¿ okazjê do spotkania i wspólnej dyskusji z grup± studentów zagranicznych. Zwiedzaj±c Zakłady Teoretyczne mo¿emy powiedzieæ, ¿e s± one dobrze wyposa¿one w nowoczesn± aparaturê badawcz±. Mogli¶my zauwa¿yæ, ¿e mimo okresu wakacyjnego w tych jednostkach wre praca do późnych godzin nocnych. Nic dziwnego, ¿e w ich dorobku pojawia siê po kilkana¶cie prac opublikowanych w czołowych i znacz±cych czasopismach naukowych. W¶ród jednostek Uniwersytetu, które mieli¶my okazjê zwiedzaæ na wyró¿nienie zasługuje, jedyne w Japonii Space Medicine Research Center zajmuj±ce siê adaptacj± organizmu ludzkiego do warunków panuj±cych w przestrzeni kosmicznej. Mieli¶my mo¿liwo¶æ zobaczenia unikalnego wyposa¿enia tej jednostki.

W wyniku przeprowadzonych rozmów została podpisana umowa o współpracy miêdzy obu uczelniami. Dokument podpisali - dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Nagoi - Shinobu Awaya i rektor Akademii Medycznej w Gdañsku prof. Zdzisław Wajda.

Umowa dotyczy wzajemnej wymiany studentów i pracowników naukowych w celu prowadzenia wspólnych badañ. W pierwszym okresie wymiana obejmowaæ bêdzie po dwie osoby rocznie z obu stron i bêdzie finansowana w cało¶ci (ł±cznie z kosztami podró¿y i utrzymania) przez stronê japoñsk±. W przyszło¶ci bêdzie tak¿e mo¿liwa wymiana studentów dla odbycia czê¶ci studiów przeddyplomowych. Oprócz tego, niezale¿nie uzgodniono mo¿liwo¶æ starania siê przez nasz± stronê o stypendium rz±du japoñskiego (Summer Institute in Japan) w celu odbycia 1-2- miesiêcznych sta¿ów naukowych w okresie wakacyjnym.

W czasie wizyty mieli¶my mo¿liwo¶æ zwiedzania zabytków Nagoi - wspaniałego zamku Nagoya Castle, Tokugawa Art Museum i piêknego, pełnego ró¿nej ro¶linno¶ci ogrodu botanicznego. Mieli¶my równie¿ okazjê poznaæ wspaniałe zabytki dawnej stolicy Japonii - Kioto, pilotowani cały dzieñ przez przemiłego dr. Y. Suzuki. Na zaproszenie prof. Ogawa, kierownika jednej z klinik chirurgii w Tokio, Kolegi i członka Japoñsko-Polskiego Towarzystwa Chirurgów, mieli¶my okazjê zwiedzaæ stolicê Japonii, piêkn±, nowoczesn±, odbudowan± po zniszczeniach ostatniej wojny, metropoliê têtni±c± ¿yciem.

Na zakoñczenie pragnê przekazaæ serdeczne podziêkowania prof. T. Wakabayashi, który jest inicjatorem i wielkim entuzjast± współpracy polsko-japoñskiej. Wielokrotnie przebywał w naszym kraju, w tym równie¿ w Gdañsku. Dziêki znakomitej organizacji, go¶cinno¶ci, przyjaźni, wizyta nasza przebiegła w bardzo serdecznej atmosferze. Wydaje siê, ¿e z punktu widzenia interesów naszej Szkoły podpisanie tego porozumienia nale¿y traktowaæ wysoce pozytywnie.

prof. Z. Wajda
prof. J. Krechniak
dr M. Woźniak

Jeszcze w sprawie rankingu działalno¶ci usługowo-leczniczej

Nawi±zuj±c do artykułu zamieszczonego w Gazecie AMG z maja br. pt. "Ranking (?) działalno¶ci usługowo-leczniczej" czujê siê w obowi±zku poinformowaæ Szanownych Czytelników o dalszych losach naszych działañ w tej sprawie.

Doł±czona do wspomnianego artykułu "Ankieta dotycz±ca działalno¶ci usługowo-leczniczej jednostek AMG" oraz "Informacje o jednostce" zostały przesłane do Klinik i Zakładów prowadz±cych działalno¶æ kliniczn±. Odpowiedzi nadesłali niemal wszyscy Adresaci, co ¶wiadczyæ mo¿e o istnieniu potrzeby zaprezentowania naszego dorobku w dziedzinie diagnostyki i terapii.

Zgodnie z przyjêt± wcze¶niej procedur±, wyłoniony ze składu Senackiej Komisji Spraw Klinicznych - Zespół podj±ł próbê oceny nadesłanych informacji. Okazało siê to jednak bardzo trudne, gdy¿ "rozrzut" odpowiedzi był zbyt du¿y. Z jednej strony, pytanie pierwsze ankiety: "Czy jednostka stosuje procedury diagnostyczne lub lecznicze jako jedyna w kraju?" potraktowano zgodnie z intencjami projektodawców rankingu jako osi±gniêcie całkowicie oryginalne, o du¿ej doniosło¶ci, odpowiadaj±c - nie. Z drugiej, na tak postawione pytanie odpowiadano twierdz±co argumentuj±c to współprac± z firmami w zakresie oceny ¶rodka leczniczego b±dź jego nowego zastosowania.

S±dziæ mo¿na, ¿e przyczyn± mogła byæ niedoskonało¶æ ankiety, która miała, z konieczno¶ci, zbyt skondensowan± formê, co dopuszczało pewn± dowolno¶æ w jej interpretacji. Ponadto weryfikacja niektórych danych okazała siê bardzo trudna ze wzglêdu na wysok± specyficzno¶æ przedstawianych osi±gniêæ, których ocena le¿ała poza merytorycznymi kompetencjami członków Zespołu.

W zwi±zku z tym rozwa¿ano mo¿liwo¶æ zasiêgania opinii konsultantów medycznych ró¿nego szczebla, co nie spotkało siê ostatecznie z akceptacj± wiêkszo¶ci.

Trudno¶ci te i powstałe w±tpliwo¶ci zostały przedstawione Senackiej Komisji ds. Klinicznych, która w pełni podzieliła opinie Zespołu, ¿e ostateczna ocena działalno¶ci usługowo-leczniczej jednostek naszej Uczelni nie jest jeszcze mo¿liwa, gdy¿ w oparciu o aktualne dane mogłaby ona nie byæ do koñca sprawiedliwa i wiarygodna. Komisja uznała za wysoce celowe kontynuowanie prac nad udoskonalaniem kryteriów rankingu i metod weryfikacji informacji przez Senack± Komisjê Spraw Klinicznych kolejnej kadencji władz Uczelni.

Dziêkujê Pañstwu - Kierownikom Jednostek za ¿yczliwe zainteresowanie i nadesłanie odpowiedzi, członkom Komisji i Zespołu za zaanga¿owanie poprzez udział w pracach nad stworzeniem systemu oceny działalno¶ci usługowo-leczniczej w naszej Uczelni.

dr hab. Zbigniew Nowicki, prof. nzw. b. prorektor ds. klinicznych

Szkolenie specjalistyczne z medycyny rodzinnej

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej w Gdañsku ogłasza nabór na 3-letnie szkolenie specjalistyczne w zakresie medycyny rodzinnej trybem rezydenckim. Szkolenie przeznaczone jest dla 12 lekarzy z zaliczonym sta¿em podyplomowym i rozpoczyna siê 18 listopada 1996 r.

Organizatorzy szkolenia przewiduj± w pierwszej połowie listopada wstêpny egzamin testowy z chorób wewnêtrznych i pediatrii oraz rozmowê kwalifikacyjn± (dokładny termin podany bêdzie do wiadomo¶ci w październiku).

Kandydaci proszeni s± o zło¿enie w Katedrze nastêpuj±cych dokumentów:

Dokumenty nale¿y przesyłaæ pod adresem:

Katedra i Zakład
Medycyny Rodzinnej AMG
80-211 Gdañsk, ul. Dêbinki 2

Bli¿szych informacji udziela: lek. med. Agata Sadowska tel. 314-313, 478-222 wew. 15-07.

Termin składania dokumentów upływa 20 października 1996 r.

KZ NSZZ "Solidarno¶æ" AM i PSK

Komisja Zakładowa Akademii Medycznej i Pañstwowych Szpitali Klinicznych

Gdañsk, dnia 11 wrze¶nia 1996 r.

Jego Magnificencja Rektor
Akademii Medycznej w Gdañsku
Prof. dr hab. med. Zdzisław Wajda

KZ NSZZ "Solidarno¶æ" AM i PSK uprzejmie prosi o opracowanie przez władze uczelni, w uzgodnieniu ze zwi±zkami zawodowymi, zasad wynagrodzeñ dla zatrudnionych w AM nauczycieli akademickich z tytułu korzystania przez pracownika-twórcê z praw autorskich i praw pokrewnych oraz rozporz±dzania przez niego tymi prawami. Zgodnie z ustaw± o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416 ze zm.) koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych wynosz± 50% przychodów. Przepis ten dotyczy równie¿ przychodów ze stosunku pracy.

Zgodnie z ustaw± o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) przedmiot praw autorskich obejmuje miêdzy innymi wyra¿one słowem i znakami graficznymi przejawy działalno¶ci twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezale¿nie od warto¶ci i przeznaczenia. Nie budzi obecnie w±tpliwo¶ci, ¿e przedmiotem działalno¶ci twórczej jest indywidualnie opracowany i wygłoszony wykład. Potwierdzaj± to wyja¶nienia Ministerstwa Finansów.

W ¶wietle powy¿szego, wynagrodzenie nauczyciela akademickiego w tej czê¶ci, w jakiej dotyczy wynagrodzenia za prowadzone samodzielnie wykłady, stanowi przychód z praw autorskich i opodatkowane powinno byæ przy uwzglêdnieniu 50% stawki kosztów uzyskania przychodów. Wysoko¶æ wynagrodzenia z tytułu wykładów mo¿liwa jest do obliczenia przy zastosowaniu zasad okre¶lonych w § 5 Rozp. MEN z 17.10.1990 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz.U. Nr 75, poz. 447 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem 75% wynagrodzenia zasadniczego pracownika naukowo-dydaktycznego stanowi wynagrodzenie za pracê dydaktyczn± i organizacyjn±, przy czym senat ma prawo zgodnie z upowa¿nieniem wyra¿onym w tym przepisie okre¶liæ szczegółowe proporcje pomiêdzy wynagrodzeniem za pracê dydaktyczn± i organizacyjn±. W przypadku, gdy senat okre¶liłby takie proporcje, wówczas za wynagrodzenie z tytułu prowadzenia wykładów uznaæ nale¿ałoby tê czê¶æ wynagrodzenia, która pozostaje w takim samym stosunku do cało¶ci wynagrodzenia za pracê dydaktyczn± w jakim ilo¶æ godzin obliczeniowych przeznaczonych na wykłady pozostaje do wszystkich przepracowanych w danym miesi±cu godzin dydaktycznych.

Zasadê tê stosowaæ mo¿na by odpowiednio do pracowników dydaktycznych. Nie jest wykluczone stosowanie zasad opodatkowania przewidzianych dla praw autorskich do przychodów z tytułu æwiczeñ, konwersatoriów, seminariów itp. Pewne trudno¶ci wynikaj± tu z faktu, i¿ trudno jest ustaliæ w sposób generalny i bezsporny (tak jak w przypadku wykładów), jaka czê¶æ wynagrodzenia z tego tytułu dotyczy przejawów działalno¶ci twórczej w rozumieniu prawa autorskiego. Zale¿y to bowiem przede wszystkim od sposobu organizacji i prowadzenia æwiczeñ. I tu jednak mo¿na by podj±æ próbê wypracowania klarownego i korzystnego dla pracowników systemu wynagrodzeñ.

Przedstawione wy¿ej propozycje stanowi± jedynie warianty rozwi±zañ. W sytuacji niskich płac w szkolnictwie wy¿szym, nale¿ałoby naszym zdaniem wykorzystaæ wszelkie mo¿liwo¶ci podniesienia wynagrodzeñ, jakie daj± przepisy prawa. Pewne trudno¶ci natury organizacyjno-technicznej nie powinny przesłaniaæ potencjalnych korzy¶ci zwi±zanych z proponowanym systemem opodatkowania wynagrodzeñ. Nie mo¿e byæ tu przy tym mowy o obchodzeniu ustawy. Ministerstwo Finansów w pi¶mie z dnia 06.10.1995 r. uznało za legalne wypłacanie przez pracodawcê w ramach stosunku pracy wynagrodzeñ z praw autorskich, wyja¶niaj±c przy tym sposób wypełniania deklaracji podatkowych (pismo w zał±czeniu).

przewodnicz±cy
Mirosław Madej

Stypendia i sta¿e zagraniczne

Departament Nauki, Kształcenia i Współpracy z Zagranic± przyjmuje wnioski na sta¿e naukowe i stypendia na rok akademicki 1997/98 w ramach porozumieñ rz±dowych. Mo¿na ubiegaæ siê o sponsorowanie wyjazdów do krajów europejskich: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Hiszpania, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy oraz do USA (stypendium Fogarty).

Termin nadsyłania zgłoszeñ - do 15 października 1996 r. (Fogarty - do 15 marca 1997 r.)

Zgłoszenie powinno zawieraæ 2 egzemplarze kwestionariusza wyjazdowego oraz zaproszenie z o¶rodka zagranicznego. Pozostałe zał±czniki do wniosku, wiek kandydata, stopieñ naukowy, czas trwania stypendium itp. s± ró¿ne, zale¿nie od kraju.

Stypendia naukowe w Niemczech

Stowarzyszenie Wspieraj±ce Pobyty Naukowe Studentów Polskich w Niemczech (GFPS-Polska) oferuje sze¶ciomiesiêczne stypendia naukowe z mo¿liwo¶ci± przedłu¿enia do jednego roku.

Mog± siê o nie ubiegaæ studenci III, IV i V roku, którzy nie ukoñczyli 30 lat oraz asystenci i słuchacze studium doktoranckiego pisz±cy doktorat, którzy w chwili składania wniosku nie przekrocz± 32 roku ¿ycia. Stypendium GFPS przeznaczone jest dla osób wyró¿niaj±cych siê wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym projektem naukowym, popartym pasj± badawcz±.

Od kandydatów oczekuje siê dobrej znajomo¶ci jêzyka niemieckiego w mowie i pi¶mie.

Termin składania wniosków: 31 października 1996 r. pod adresem:

GFPS-Polska,
Komisja Kwalifikacyjna
Skrytka pocztowa 823
30-960 Kraków

Formularze wniosków mo¿na otrzymaæ w Dziale Nauki AMG (G. Bendykowska, tel. wew. 11-59).

Program TEMPUS w roku akademickim 1997/98

W odró¿nieniu od lat poprzednich Biuro TEMPUS nie bêdzie organizowało spotkañ informacyjnych dla uczelnianych Koordynatorów Programu TEMPUS. W zamian Biuro planuje zorganizowaæ szereg sesji szkoleniowych dla osób bezpo¶rednio zainteresowanych zło¿eniem wniosków o Joint European Projects. Podczas tych sesji wyja¶nione zostan± szczegółowo priorytety na rok 1997/98 i omówione dokładnie zarówno formularze wniosków, jak i typowe "błêdy" wpływaj±ce na obni¿enie ostatecznej oceny wniosków. Szkolenia planowane s± na przełom października i listopada, trwaæ bêd± półtora dnia, a koszty zostan± ewentualnie (zale¿nie od liczby zgłoszeñ), pokryte przez Biuro TEMPUS.

Zainteresowani pracownicy AMG s± proszeni o zgłoszenie udziału w tych spotkaniach do dnia 9 października 1996 r.

Fundusze na realizacjê JEP-ów bêd± mogły uzyskaæ tylko te wnioski, które odpowiadaj± tzw. priorytetom, opracowanym przez MEN na rok akademicki 1997/98. MEN kierowało siê dwoma głównymi celami:

Dla kierunków medycznych priorytety na rok 1997/98 dotycz± 4. i 5. grupy zagadnieñ (wg opracowania MEN, w zgłoszeniach trzeba powołaæ siê na numer grupy):

4. Harmonizacja programów nauczania w zawodach medycznych, ułatwiaj±ca w przyszło¶ci spełnienie dyrektyw Unii Europejskiej (Dziekanaty Wydziałów i Dział Nauki AMG s± w posiadaniu tych przepisów).

Projekty powinny przewidywaæ działania prowadz±ce do harmonizacji programów nauczania na polskim uniwersytecie z programem partnera zachodniego w oparciu o analizê porównawcz± programów obu stron, w aspekcie przepisów Unii Europejskiej w zakresie danej dziedziny (medycyny). Nale¿y zaproponowaæ w projekcie istotne elementy adaptacji programów i ewentualne przekwalifikowanie nauczycieli akademickich oraz przedstawiæ opracowanie porównawcze po zakoñczeniu projektu.

Przy planowaniu wymiany studentów nale¿y wzi±æ pod uwagê system transferu kredytów, najlepiej ECTS, jak równie¿ zobowi±zaæ siê do uznania zaliczenia okresu studiów odbytych zagranic±. Od roku akademickiego 1998/99 wymiana studentów bêdzie odbywaæ siê wył±cznie w ramach programu SOKRATES-ERASMUS.

5. Rozwój nowych specjalizacji (profilów zawodowych) modułów kursów, na studiach podstawowych, doktoranckich i kursach edukacji ci±głej.

Projekty nale¿y przewidywaæ na maksimum 2 lata i powinny one prowadziæ do wprowadzenia lub modernizacji jednej lub wiêcej specjalizacji (profili) modułów w zakresie nastêpuj±cych dziedzin:

Projekty tej grupy musz± obejmowaæ udział partnerów sektorów "nieakademickich", jak przedsiêbiorstwa, stowarzyszenia zawodowe, władze publiczne lub samorz±dowe, biura pracy itp. Wszyscy partnerzy powinni zał±czyæ do wniosku listy intencyjne.

Przewidywana w projektach tej grupy wymiana studentów - uwagi jw. w grupie 4.

Formularze i informacje o warunkach projektów i stypendiów w ramach Programu TEMPUS na rok 1997/98 bêd± dostêpne w Dziale Nauki pod koniec listopada 1996 r.

do druku podała dr G. Bendykowska

Medyczne aspekty metabolizmu puryn i pirymidyn

Kurs zorganizowany w ramach realizacji Projektu TEMPUS JEP 07191-94

Wprowadzenie
Zasady purynowe i pirymidynowe s± głównymi składnikami nukleotydów i kwasów nukleinowych. Nukleotydy trójfosforanowe, a w szczególno¶ci ATP s± uniwersalnymi no¶nikami energii chemicznej w komórkach i odgrywaj± dominuj±c± rolê w metabolizmie energetycznym komórek - co ma oczywiste implikacje medyczne np. dla protekcji tkanek w stanach niedotlenienia. Szereg zwi±zków purynowych, poprzez mechanizm receptorowy, działa jako regulatory wa¿nych funkcji komórki. Ingerencja w metabolizm zwi±zków purynowych i pirymidynowych le¿y u podstaw wykorzystania wielu pochodnych jako cennych leków o działaniu przeciwnowotworowym, immunosupresyjnym, kardioprotekcyjnym i przeciwreumatycznym.
Cel
Poznanie metabolizmu i funkcji pochodnych purynowych i pirymidynowych w organizmie człowieka z uwzglêdnieniem specyfiki ró¿nych tkanek i narz±dów. Zrozumienie działania leków cytostatycznych, immunosupresyjnych, przeciwwirusowych, kardioprotekcyjnych i przeciwreumatycznych ingeruj±cych w ten metabolizm. Poznanie podstaw racjonalnej diagnostyki genetycznie uwarunkowanych zaburzeñ zwi±zków purynowych i pirymidynowych.
Forma, miejsce i termin zajêæ
Kurs prowadzony jest w semestrze jesiennym i obejmuje 50 godzin zajêæ, w tym 20 godzin wykładów i 30 godzin seminariów. Zajêcia bêd± siê odbywały przez 10 tygodni; na ka¿dy tydzieñ zajêæ składa siê 2-godzinny wykład (w poniedziałki 12.00-13.30) i 3-godzinne seminarium (w pi±tki 15.00-17.30). Zajêcia bêd± siê odbywały w gmachu Zakładów Teoretycznych AMG przy ul. Dêbinki 1 na terenie Katedry i Zakładu Biochemii, w sali 411 (IV p.). Przewidywany termin rozpoczêcia - poniedziałek 21października 1996 r.
Słuchacze
Kurs przeznaczony jest dla studentów starszych lat z Wydziału Biotechnologii i Wydziału Lekarskiego oraz dla doktorantów i młodych asystentów. Kurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, tak¿e dla tych, którzy chcieliby wysłuchaæ jedynie pojedynczych wykładów i seminariów.
Wymagane przygotowanie
Zaliczenie podczas studiów z podstaw biochemii i biologii komórki.
Zaliczenie
Dla tych, którzy zechc± uzyskaæ zaliczenie, kurs zakoñczy siê egzaminem. Warunkiem przyst±pienia do egzaminu jest uczestnictwo w co najmniej 3/4 prowadzonych zajêæ. Kto nie zechce przyst±piæ do egzaminu, bêdzie mógł otrzymaæ ¶wiadectwo potwierdzaj±ce uczestnictwo w seminariach i wysłuchanie wykładów. Dla studentów Wydziału Biotechnologii uzyskanie kredytów uwarunkowane jest zaliczeniem kursu tj. zdaniem egzaminu.
Prowadzenie
Prof. Wiesław Makarewicz (koordynator kursu), dr Ryszard T. Smoleñski, dr Andrzej C. Składanowski z Katedry Biochemii AMG. Współpraca: prof. Stefan Angielski, prof. Jacek Jassem, prof. Bolesław Rutkowski, dr hab. Paweł Słoniewski, prof. Julian Świerczyñski, prof. Andrzej Rynkiewicz, mgr Maciej Marlewski z Akademii Medycznej w Gdañsku oraz dr H. Anne Simmonds z Guy's Hospital w Londynie.

Informacja i zapisy

Mgr Ewa Brzana, Dziekanat Miêdzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG, ul. Skłodowskiej-Curie 3b (dawny barak Studium Wojskowego) tel. 46-12-05 oraz 47-82-22 wew. 12-45.

prof. Wiesław Makarewicz

Who's Who in Science and Technology - Poland 1997

Zapraszamy do wziêcia udziału w I edycji opracowania Who's Who in Science and Technology - Poland 1997, w którym zaprezentujemy aktualn± tematykê prac i sylwetki autorów oryginalnych opracowañ naukowych, innowacyjnych rozwi±zañ technicznych, nowych technologii i produktów.

Informator zostanie przygotowany w układzie instytucjonalnym i osobowym, st±d te¿ instytucje, których pracownicy wezm± udział w tym opracowaniu, bêd± mogły nieodpłatnie zamie¶ciæ informacje o swojej firmie.

Termin nadsyłania materiałów (wypełnione kwestionariusze wraz ze zdjêciem) mija 31.10.1996 r. Zło¿one materiały prze¶lemy do korekty autorskiej w koñcu grudnia br., tak aby zapewniæ wszystkim wpisom aktualno¶æ na dzieñ 01.01.1997 r. Opracowanie uka¿e siê nie później ni¿ w koñcu I kwartału 1997 r.

Kwestionariusze s± do pobrania w Dziale Organizacji i Zarz±dzania, ul. Skłodowskiej-Curie, barak 3B p. 16.

Stypendia MZiOS

Z naszej Uczelni stypendium Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na rok akademicki 1996/97 otrzymały:

Magdalena Pepol (IV WL)

Jolanta Rzeszutek (IV WL)

Lucjanna Mionskowska (VI WL)

Gratulujemy !! Życzymy dalszych sukcesów.

Ogłoszenia, konferencje, ...

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Gdañsk

zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbêdzie siê 15 października w sali wykładowej Wojewódzkiego Szpitala im. M. Kopernika w Gdañsku, ul. Nowe Ogrody 1/7. Program posiedzenia:

Nadci¶nienie u dzieci

- dr, dr E. Marczak, Z. Gockowska, A, Żurowska, K. Schram, W. Kosiak, B. Karpowicz (Klinika Nefrologii Dzieciêcej Instytutu Pediatrii AMG).

Przewidziane wyst±pienie przedstawiciela fimy farmaceutycznej Schering-Plough.

Katedra i Klinika Neurologii Dorosłych

informuje, ¿e wspólnie z Katedr± i Klinik± Neurologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy organizuje posiedzenie naukowo-szkoleniowe na temat najnowszych leków stosowanych w leczeniu padaczki oraz nowych mo¿liwo¶ci równoczesnego rejestrowania napadów padaczkowych i obrazu elektroencefalograficznego z pomoc± magnetowidu. Program naukowy jest przygotowany przez Klinikê Epileptologii w Warszawie wspólnie z Klinik± Neurologii AMG oraz Wojewódzk± Przychodni± Przeciwpadaczkow± w Gdañsku.

Zebranie odbêdzie siê w dniu 25 października o godz. 11 w sali konferencyjnej Zamku w Gniewie, ul. Plac Zamkowy 2. Spotkanie jest sponsorowane przez firmê Hoechst Marion Roussel Ewopharma A.G.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne Oddział Gdañsk

zawiadamia, ¿e 25 października o godz. 10.00 w sali wykładowej Instytutu Poło¿nictwa i Chorób Kobiecych AMG, ul. Kliniczna 1a odbêdzie siê posiedzenie szkoleniowo-naukowe. W programie:

 1. Ocena powikłañ chirurgicznych wystêpuj±cych podczas operacji sprawdzaj±cych u chorych na raka jajnika - prof. J. Emerich, lek. med. Mirosław Dudziak, lek. med. T. Konefka, lek. med. A. Sobol.
 2. Warto¶æ badania cytologicznego w ocenie stopnia zaawansowania u chorych na raka jajnika - prof. J. Emerich, lek. med. Mirosław Dudziak, lek. med. T. Konefka, lek. med. A. Sobol.
 3. Zastosowanie chemioterapii dootrzewnowej u chorych na raka jajnika w I stopniu zaawansowania klinicznego - prof. J. Emerich, lek. med. Mirosław Dudziak, lek. med. T. Konefka, lek. med. A. Sobol.
 4. Przypadek ci±¿y pozamacicznej współistniej±cej z rakiem jajnika i rakiem płaskonabłonkowym szyjki macicy - lek. med. Z. Studziñski, dr med. D. Branicka (Wojewódzki Szpital Zespolony w Słupsku).
 5. Prezentacja firmy Pierre Fabre Médicament ROBAPHARM - lek. med. A. Kozłowska-Niesłuchowska.

Konferencja kliniczna Instytutu Chorób Wewnêtrznych

odbêdzie siê w 30 października w sali im. Wszelakiego, godz. 12.00-13.00. Omawiane przypadki pochodz± z III Kliniki Chorób Wewnêtrznych AMG:

 1. Leczenie immunotrombocytopenii wlewami do¿ylnymi immunoglobulin - lek. med. A. Oziembłowski
 2. Zespół CUSHINGA u 19-letniej kobiety - lek. med. K. Sworczak

Szczególnie serdecznie zapraszamy studentów V roku, sta¿ystów i rezydentów do wziêcia udziału w konferencji.

II Wydział Gdañskiego Towarzystwa Naukowego i Polskie Towarzystwo Lekarzy Chorób Zakaźnych i Epidemiologów

zapraszaj± na zebranie w dniu 23 października o godz. 11.00 do sali im. prof. W. Bincera w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Zakaźnych przy ul. Smoluchowskiego 18. Referaty wygłosz±:

 1. . Priony - nowa klasa zanieczyszczeñ biologicznych ¿ywno¶ci - prof. Z. Ganowiak
 2. . Demonstracja przypadku podostrego stwardniaj±cego zapalenia mózgu - dr med. H. Trocha, lek. med. M. Kowalik

Gdañskie Towarzystwo Naukowe

ogłasza konkurs dla młodych pracowników naukowych (do lat 35) z prezentacj± pracy wydrukowanej w 1996 r.

Zgłoszenia do 10.11.1996 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretarzem

II Wydziału GTN, dr med. Gerd± Gnaciñsk±,
Zakład Fizjologii AMG, tel. 32-50-65.

ICSU STATEMENT OF PRINCIPLES FOR USE OF ANIMALS IN RESEARCH AND EDUCATION

MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPO£ECZNEJ

26.08.1996 r.

W jednostkach naukowych, które prowadz± badania eksperymentalne na zwierzêtach istniej± wewnêtrzne komisje etyczne, które ustalaj± własne zasady prowadzenia eksperymentów. Polska Akademia Nauk przekazała Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej tekst o¶wiadczenia ICSU, który Departament Nauki, Kształcenia i Współpracy z Zagranic± przesyła w zał±czeniu z uprzejm± pro¶b± o wykorzystanie w przepisach wewnêtrznych, stanowionych przez komisje etyczne.

prof. dr hab. Aleksander Wasiutyñski

Dyrektor Departamentu Nauki, Kształcenia i Współpracy z Zagranic±

ICSU STATEMENT OF PRINCIPLES FOR USE OF ANIMALS IN RESEARCH AND EDUCATION

The International Council of Scientific Unions (ICSU) recognizes the essential contribution of the use of animals in research and education aimed at improving the health and well-being of humans and animals. Animal experimentation remains critical in understanding the fundamental processes of life, including behaviour, and in developing treatments for injury and disease. Members of the constituent bodies of ICSU believe that the use of animals in research and education imposes a responsibility on the scientists concerned to provide for the proper care and humane treatment of such animals, in accordance with ethical codes of conduct ICSU reaffirms the scientific community's responsibility to establish its own mechanisms to evaluate the necessity and conduct of animal experimentation. Further, ICSU affirms that all research on animals should be designed taking into consideration its relevance to the improvement of human and animal health and welfare, and to the advancement of knowledge for the good of society. ICSU recognises that alternative methods of experimentation, such as cell culture and related systems, and computer modeling, are important adjuncts to animal experimentation and should be utilized whenever possible; however, they cannot at present replace the responsible use of animals in research and education.

Tenis ziemny...

Ju¿ od kilku lat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu organizuje zajêcia fakultatywne gry w tenisa ziemnego. Uczestniczy w nich około 30 studentów i studentek nie objêtych obowi±zkiem wychowania fizycznego. Chêtnych do udziału w zajêciach jest znacznie wiêcej, ale brak odpowiednich warunków ogranicza ich zasiêg. W roku akademickim 1996/97 zapraszamy studentki i studentów do udziału w zajêciach organizowanych dla grupy:

Zapisy do grup fakultatywnych i rozpoczêcie zajêæ odbêdzie siê w dniach:

Zajêcia prowadziæ bêdzie mgr Krzysztof Orzechowski i mgr Aleksander Stankiewicz w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdañsku-Wrzeszczu, ul. Hallera 107 (Wydział Farmaceutyczny).

... i pływanie w AMG

Sekcja pływacka AZS AMG zaprasza studentów I roku na pierwszy trening na pływalni SKA "Start", Gdañsk, ul. Wajdeloty 12/13 w dniu 1 października (wtorek) o godz. 19.30. Z rado¶ci± powitamy wszystkich studentów umiej±cych pływaæ.

Członkowie sekcji pływackiej zwolnieni s± z obowi±zku uczestnictwa w zajêciach wychowania fizycznego.

Medycy z Grodna i Lwowa w AMG

Dziêki Rotary Club i władzom Uczelni studenci medycyny z Grodna i Lwowa mogli odbyæ praktykê wakacyjn± w AMG. W dniach od 15 lipca do 15 sierpnia go¶cili¶my 10 studentów z Grodna ju¿ po raz trzeci oraz 5 studentów Wydziału Lekarskiego ze Lwowa (po raz pierwszy). Zajêcia kliniczne odbywały siê w Klinikach Ginekologii, Neurologii, Chorób Wewnêtrznych oraz Chirurgii.

Oprócz zajêæ praktycznych zorganizowano równie¿ seminaria w II Katedrze i Klinice Chirurgii na temat chirurgii laparoskopowej i zabiegów endoskopowych; w II Klinice Chorób Serca - kardiostymulacji oraz w Klinice Kardiochirurgii - leczenia chirurgicznego choroby wieñcowej.

W pierwszym tygodniu pobytu w Gdañsku studenci zostali przyjêci przez JM Rektora AMG. W trakcie spotkania przebiegaj±cego w bardzo miłej atmosferze Rektor wrêczył młodym medykom upominki ksi±¿kowe.

Tegoroczne praktyki wakacyjne studentów z Grodna stanowi± jeden z elementów istniej±cej i wci±¿ rozwijaj±cej siê współpracy miêdzy AMG i Instytutem Medycznym w Grodnie w ramach umowy miêdzyuczelnianej istniej±cej od ubiegłego roku oraz rozwijanej na podobnych zasadach współpracy naszej Uczelni z Instytutem Medycznym we Lwowie.

A. S.

powrot do poprzedniej strony  || powrot do strony glownej AMG