Czerwiec 1996


ASCII
Spis treści
Redakcja

PROF. DR HAB. MED. ZDZISŁAW WAJDA - REKTOREM AMG NA KADENCJĘ 1996 - 1999

- "Gazeta AMG" składa Jego Magnificencji gratulacje z powodu ponownego wyboru. Gratulacje tym serdeczniejsze, że cieszyliśmy się Pana poparciem, odczuwalnym przez całą poprzednią kadencję.

- Zawsze czytam Gazetę z niezmiennym zainteresowaniem i darzę zespół redakcyjny szacunkiem. Chciałbym, by kontynuowano tę formę informacji, która przyczyniając się do jawności poczynań ułatwia zarządzanie Uczelnią.

- Ponowny wybór sprawia chyba Panu Rektorowi szczególną satysfakcję: zdarza się to dopiero po raz trzeci w ciągu 50-lecia istnienia Akademii, a po raz pierwszy od wprowadzenia powszechniejszej formy demokratycznego systemu wyborów...

- Rektor nie potrafi zadowolić wszystkich, musi ustawicznie dokonywać wyboru narażając się na krytykę części gremium. Nie może więc być kochany przez wszystkich. Społeczność akademicka mając możliwość wyboru między dwoma kandydatami, wyłonionymi demokratycznie a nie narzuconymi, daje wyraz rzeczywistego poparcia. Wybór dokonany w pierwszej turze, przy dość równomiernym rozłożeniu głosów (co świadczy o walorach kontrkandydata) musi dawać zadowolenie. Wyborcy zaakceptowali w ten sposób dotychczasowy styl kierowania Uczelnią i w pewnym stopniu również działalność w pierwszej kadencji. Moim szczególnym staraniem było zachowanie kultury akademickiej i myślę, że napotkałem tu na zrozumienie społeczności. Choć nasza działalność i możliwości są w dużym stopniu limitowane finansami - nie wszystko zależy od nich. Oceniając osiągnięcia poprzedniej kadencji chcę stwierdzić, że są one wynikiem współdziałania całej społeczności akademickiej.

- Właśnie, jak ocenia Pan Rektor poprzednią kadencję i jakie są Pana zamierzenia na rozpoczynającą się drugą?

- Trzeba to tradycyjnie rozpatrywać w trzech kategoriach działalności Uczelni. A więc nauka - prowadzony 4-letni ranking zakładów i klinik pokazuje, że działalność naukowa była owocna. Wiele jednostek przesunęło się do wyższych kategorii. Nie jest to oczywiście zasługą rektora, jednak chyba sposób sprawowania tego urzędu, polegający w dużym stopniu na decentralizacji procesów decyzyjnych mógł mieć pewien korzystny wpływ. Widoczne to było szczególnie w odniesieniu do klinicystów. Zwiększył się udział w zjazdach, konferencjach i kongresach. Coraz częściej nasi pracownicy naukowi wchodzą w skład zarządów znaczących towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych.

- Jestem zdania, że najbardziej wartościowe badania to prospektywne, wielodyscyplinarne, oparte o badania randomizowane. Istnieje konieczność prowadzenia wspólnych badań z udziałem takich nowoczesnych dziedzin jak biologia molekularna i genetyka. Należy tworzyć zespoły wielospecjalistyczne, nawet wieloośrodkowe i interdyscyplinarne. Oczywiście, nie ma powodu, żeby rezygnować całkowicie z badań retrospektywnych, ale należy mieć świadomość, że schodzą one na drugi plan programów badawczych. Moim zdaniem należy dążyć do utworzenia warunków prowadzenia badań doświadczalnych na zwierzętach. Uczelnia uzyskała budynek, który nadawałby się nawet na interdyscyplinarną pracownię lub zakład medycyny doświadczalnej. Myślę poważnie o tej sprawie, ponieważ eksperyment jest wymogiem nowoczesnej metodyki naukowo-badawczej. Z dużym zadowolenie przyjąłem uzyskanie przez Uczelnię "kategorii A", zastrzegając się od razu, że jest to sukces wspólnie wypracowany, wysiłek wieloletniej intensyfikacji pracy naukowej zespołów naszej Uczelni.

- Możemy teraz przejść do spraw dydaktyki...

- W dydaktyce panuje sytuacja stabilna i trudno ocenić, czy to dobrze czy źle. Wyniki nauczania zależą od zespołów nauczających i nauczanych. Ogólnie jednak jakość dydaktyki utrzymuje się w naszej Akademii na wysokim poziomie. Naszą ambicją powinno być takie ułożenia programów, żeby były one porównywalne z programami międzynarodowymi. Moglibyśmy z czasem doprowadzić do sytuacji, by nasze dyplomy nie wymagały nostryfikacji.

- A jak Pan Rektor widzi optymalną liczbę studiujących?

- Liczba studentów powinna być taka, żeby środki finansowe zużywane na utrzymanie szkoły mieściły się w rachunku ekonomicznym. Szkolnictwo wymaga też zmian systemowych. Na razie jest tak, że ten kto płaci, dzieli fundusze pomiędzy szkoły i podejmuje decyzje o liczebności studentów pod kątem możliwości zatrudnienia. Być może, że wprowadzenie czesnego byłoby próbą rozwiązania tego trudnego problemu pod warunkiem rozbudowania systemu stypendialnego, niskooprocentowanych kredytów czy pożyczek nieoprocentowanych. Obecnie wzorem innych uczelni myślimy o wprowadzeniu opłaty za powtórny egzamin z przedmiotu.

- Słychać o rozwinięciu wyższych studiów pielęgniarskich?

- Myślimy o tym coraz konkretniej. Wchodziłyby w rachubę trzy warianty: odrębny Wydział Pielęgniarstwa, filia Wydziału AM w Poznaniu oraz studium zaoczne. Skłaniamy się ku tej ostatniej koncepcji. Byłoby ono odpłatne, ale najprawdopodobniej słuchaczki dotowano by przez Izby Pielęgniarskie. Interesuje nas oczywiście taki status studium, który dawałby możliwość uzyskania stopnia magisterskiego. Głównym argumentem za stworzeniem studiów pielęgniarskich jest uzyskanie wysoko kwalifikowanych kadr oraz uniknięcie kosztów i straty czasu ponoszonych przez zainteresowanych w dotychczasowej sytuacji.

- Przejdźmy teraz do działalności usługowo-leczniczej...

- Jest to trudna dziedzina, w której najważniejszą rolę odgrywają finanse. Najważniejsze w moim odczuciu jest dobre, wielokierunkowe rozeznanie oparte na opiniach kierowników zakładów i klinik o konieczności zakupów aparatury, wykonania remontów itd. W ten sposób były i powinny być ustalane nadal priorytety realizacji. Potrzeby są duże, a możliwości ograniczone. Jeśli chodzi o prace remontowo-budowlane, to wprowadzam comiesięczne uzgodnienia i bieżące relacjonowanie postępu robót. Daje to szanse doraźnego kontrolowania przyjętych zamierzeń.

- Mam tu pytania "pro domo sua"...

- Wiem, Klinika Neurochirurgii i cały budynek nr 15 jest nadal pierwszy w tej kolejności, a następna jest Klinika Torakochirurgiczna..., to prawda.

- W jednym z wywiadów mówił Pan Rektor o tworzeniu nowych oddziałów intensywnej opieki medycznej.

- Tak, widzę taką konieczność podyktowaną dobrem chorego. Jest to niezbędne w dziedzinach zabiegowych - np. nie mamy takiego oddziału z prawdziwego zdarzenia w PSK nr 3, ale także w Instytucie Ginekologii i Położnictwa oraz w Instytucie Pediatrii.

- No i w budynku nr 15 dla Neurochirurgii, Neurologii i Otolaryngologii.

- Tak, trzeba się i nad tym zastanowić w gronie zainteresowanych specjalistów, przede wszystkim z kierownikiem Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W obecnej kadencji widzę dwa problemy inwestycyjne konieczne dla szkoły. Pierwszy to wybudowanie nowego Zakładu Medycyny Sądowej w miejscu wybranym i zaakceptowanym przez Senat AMG ubiegłej kadencji. Drugi to budowa dużego wielokondygnacyjnego obiektu w obrębie PSK nr 1. W tym miejscu planowano kiedyś budowę nowych, trzecich Klinik - Wewnętrznej i Chirurgicznej, potem Instytutu Chirurgii, a następnie Centrum Zabiegowo-Diagnostycznego i uzyskano nawet tytuł inwestycyjny. Szansa uzyskania dla tego zadania tytułu inwestycyjnego, a nawet zaliczenia do inwestycji centralnych nadal istnieje. Jest to zadanie bardzo ambitne, ale też bardzo potrzebne. Gdyby w tej kadencji udało się przynajmniej rozpocząć tę budowę - zaspokajałoby to nasze ambicje.

- W tym roku kończymy dwie inwestycje o randze centralnej, tzn. Instytut Radiologii (faza wyposażania) i Instytut Kardiologii. W tym pierwszym - wyposażana będzie również Pracownia Neuroradiologiczna. Pomieszczenia są już przygotowane, a aparatura w toku procedury przetargowej. Jest to placówka, która będzie prowadziła zabiegi w trybie tzw. radiologii interwencyjnej, tzn. zamykanie przetok tętniczo-żylnych i tętniaków mózgu przez wprowadzanie cewnikami materiału obliterującego. Jest to metoda nowoczesna i małoinwazyjna, której wprowadzenie przybliża nas do poziomu światowego.

- W czasie poprzedniej kadencji nie zdołano dokończyć nadbudowy dwóch pięter w budynku nr 8, z przeznaczeniem na II Klinikę Kardiologiczną. Na uruchomienie robót nie pozwalała i nie pozwala dotychczas ekspertyza budowlana. Przed dwoma miesiącami odbyła się narada z udziałem projektanta i wykonawcy, podczas której ustalono konieczność wykonania nowej ekspertyzy. W przypadku uzyskania korzystnego werdyktu Uczelnia posiada pozabudżetowe środki w wysokości 10 mld. starych złotych na rozpoczęcie prac wykończeniowych, co i tak nie wystarczy na zrealizowanie tej budowy.

- Czy spodziewa się Pan Rektor poprawy w zasadach finansowania działalności usługowo-leczniczej po wdrożeniu systemu ubezpieczeniowego?

- Mamy nadzieję, na podstawie informacji spływających z MZiOS, że do reformy może dojść jeszcze w czasie rozpoczynającej się kadencji. Wydaje się, że jest ona jedyną szansą uzdrowienia zasad finansowania tej dziedziny działalności.

- Uległ zmianie zespół rektorski, tylko jeden prorektor z poprzedniej ekipy będzie z Panem współpracował...

- Tak, w wyniku demokratycznych wyborów wyłonił się nieco zmieniony zespół. Nie mam powodu do niezadowolenia, choć ta sytuacja będzie wymagała zapoznania się nowych prorektorów z problematyką Uczelni i wypracowania wspólnych form działania.

- Wśród osiągnięć poprzedniej kadencji nie wspomniał Pan o jubileuszu 50-lecia Uczelni. W ogólnym odczuciu obchody i imprezy były udane, bez zbytniej wystawności, ale zauważalne, zwłaszcza poprzez imprezy kulturalne, m.in. studenckie.

- Chcieliśmy, aby ta rocznica upamiętniła się. W mojej ocenie najważniejsze były działania edytorskie, na które zdobyliśmy się przy tej okazji. Jest to najcenniejsze osiągnięcie. Zamknęliśmy dzięki temu okres półwiecza pewnym podsumowaniem, które pozostanie trwałym śladem.

- Na koniec chciałbym wspomnieć o udziale Pana w konkursie o tytuł Dżentelmena Roku - gratulujemy tego miłego wyróżnienia.

- Wyraziłem zgodę na swój udział, ale z podaniem do wiadomości już po wyborach i dlatego pewnie wymieniony jestem na 10, ostatnim miejscu. Zapytano mnie w tym konkursie o cechy, jakie powinien posiadać dżentelmen. Wymieniłem jako jedną z najważniejszych cech poczucie humoru, zwłaszcza umiejętność śmiania się z samego siebie. To chyba pomaga w każdej dziedzinie działalności, to pomaga w życiu.

- Dziękujemy za rozmowę i życzymy jak największych sukcesów w nowej kadencji, które będą też sukcesami Akademii.

- I ja dziękuję.

Rozmowę przeprowadził:
prof. dr hab. Brunon L. Imieliński

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uprzejmie ogłaszam, że na zebraniu Uczelnianego Kolegium Elektorów w dniu 07.05.1996 r. Rektorem-Elektem Akademii Medycznej w Gdańsku na kadencję 1996 - 1999 zostaţ wybrany

prof. zw. dr hab. med. Zdzisław Wajda.

Na kolejnym zebraniu Uczelnianego Kolegium Elektorów w dniu 14.05.1996 r. Prorektorami-Elektami na kadencję 1996-1999 zostali wybrani:

Szczegółowe sprawozdanie z wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych AMG na kadencję 1996 - 1999 zostanie zamieszczone w następnym wydaniu Gazety AMG.

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. farm. Roman Kaliszan

EGZAMINY WSTĘPNE

Akademia Medyczna w Gdańsku posiada dwa wydziały: Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym; Wydział Farmaceutyczny z kierunkami: apteczny, analityki farmaceutycznej i analityki klinicznej oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii.

  1. Egzamin wstępny na Wydział Lekarski i Oddział Stomatologiczny ma formę pisemnego testu zintegrowanego z biologii, chemii, fizyki i języka obcego do wyboru: rosyjski, niemiecki, angielski, francuski. Test składa się ze 120 pytań: 35 pytań z biologii, 30 pytań z fizyki, 35 pytań - z chemii oraz 20 z języka obcego.
  2. Kandydatów na Wydział Farmaceutyczny obowiązuje pisemny egzamin z chemii i biologii.
  3. Termin egzaminu wstępnego na wszystkie Wydziały - 2 lipca 1996 roku.
  4. Ilość miejsc wynosi: Wydział Lekarski - 220, Oddział Stomatologiczny - 70, Wydział Farmaceutyczny - 120, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii - 30.

Drodzy Kandydaci!

Życzymy Wam powodzenia w nadchodzących egzaminach wstępnych. Mamy nadzieję, że wybrane przez Was studia oraz zawód, który w przyszłości będziecie wykonywać, dostarczą Wam wielu powodów do dumy i satysfakcji.

Zapraszamy Was do współpracy w kształtowaniu oblicza wymarzonej przez Was Uczelni. Czekamy na Was.

W imieniu
Zarządu Samorzdu Studenckiego:
Dagmara Karczewska
przewodnicząca

Prof. dr hab. med. Władysława ZIELIŃSKA

W dniu 23 maja 1996 roku zmarła nagle

Prof. dr hab. med. Władysława ZIELIŃSKA

wieloletni Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku, wybitny specjalista chorób zakaźnych, autorytet w dziedzinie chorób wątroby, twórczyni pierwszego w kraju Centrum Diagnostyczno-Klinicznego HIV/AIDS. Lekarz wielkiej mądrości, serca i życzliwości, bez reszty oddany chorym i potrzebującym pomocy.

Odszedł Nauczyciel akademicki, którego ogromna wiedza i własna postawa stanowiły wyjątkową szkołę dla kolejnych pokoleń lekarzy, Człowiek, który nikomu nie odmówił bezinteresownej pomocy, niedościgniony wzór sumienności i humanitaryzmu.

NOWELIZACJA Kodeksu pracy

Szanowni Państwo

W Dzienniku Ustaw z dnia 1.03.1996 r. nr 24 poz. 110 została ogłoszona ustawa z 2.02.1996 r. nowelizująca Kodeks pracy. Oznacza to, iż główna część zmian wejdzie w życie 2 czerwca 1996 r. Zakres nowelizacji jest różny - niektóre działy Kodeksu pracy zostają zmienione całkowicie, inne w mniejszym zakresie. Obecna nowelizacja jest systemowa i głęboka. W wielu instytucjach kodeksowych wprowadza radykalne zmiany, inaczej sytuuje względem siebie pracodawców i pracowników.

Jedna z ważniejszych zmian dotyczy stosunku pracy, umów o pracę, obowiązków pracowników i pracodawców, a także odpowiedzialności za naruszanie przepisów Kodeksu pracy.

Uległo zmianie pojęcie "stosunek pracy". Zgodnie z nowym brzmieniem tego pojęcia, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Zatrudnienie w warunkach określonych wyżej jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Oznacza to, że nazwa zawartej umowy (np. umowa zlecenia) nie ma decydującego znaczenia, ważne są natomiast elementy charakteryzujące stosunek pracy tj. osobiste wykonywanie pracy, wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy, co oznacza podporządkowanie się jego poleceniom w zakresie czasu pracy, sposobu zatrudnienia, rodzaju pracy i ciągłości świadczenia pracy.

W Kodeksie pracy przewidziane zostały kary za nieprzestrzeganie powyższych zasad poprzez zawieranie umów cywilno-prawnych w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę. W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 1996 r. zostaną rozwiązane wszystkie umowy zlecenia zawarte na okresy dłuższe (od czerwca do końca bieżącego roku), o czym zostali poinformowani zarówno pracownicy jak i kierownicy jednostek, na rzecz których była wykonywana praca.

0 wszystkich dalej zachodzących zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

dr n. przyr. Sławomir Bautembach
dyrektor administracyjny AMG

REKTORSKA ANKIETA

Wielce Szanowni Państwo !

Uczelnia rozpoczęła swoje kolejne pięćdziesięciolecie. Wkroczymy niebawem w rok 2000. Obrane niedawno władze rozpoczynając swą kolejną kadencję 1996 - 1999, zakończą ją u progu następnego wieku. Zestawienie tych dat skłania do zastanowienia, co będzie ważne dla nas, dla Uczelni w nadchodzącej kadencji, a także - co będzie istotne w dalszej perspektywie. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na postawione obok pytania.

Ankieta nie ma charakteru naukowego i jej opracowanie jest dalekie od metod socjologicznych. Jej celem jest zebranie opinii kierowników klinik i zakładów oraz samodzielnych pracowników nauki dotyczących obecnego stanu prowadzonych przez Was jednostek oraz przyszłości ich i Uczelni. Dla ułatwienia proponuję odpowiedzi udzielać w punktach, z wyszczególnieniem hierarchii ważności.

Rozpoczynając poprzednią kadencję 1993 - 1996 władze Uczelni odwiedziły poszczególne jednostki Akademii celem otrzymania informacji o ich działalności i potrzebach. Obecnie postanowiliśmy przeprowadzić pisemną ankietę, która pomoże w tworzeniu perspektywicznego planu działania w obecnej kadencji 1996 - 1999.

Z góry serdecznie dziękuję za udział i poniesiony trud w tej niezmiernie istotnej pracy. Wypełnione ankiety proszę przesłać do sekretariatu rektora w terminie do 30 czerwca 1996 r.

Z głębokim poważaniem

Rektor

1. Co Pani/Pana zdaniem powinno być dokonane w najbliższej przyszłości (dwóch - trzech lat) oraz w perspektywie dalszej - po roku 2000 - dla poprawy metod i wyników nauczania medycyny i farmacji?

A) w Pani/Pana Klinice/Zakładzie

B) w Uczelni

2. Co Pani/Pana zdaniem należy zmienić lub rozwinąć w najbliższej przyszłości oraz po roku 2000 dla poprawy warunków pracy naukowej i możliwości pracy?

A) w Pani/Pana Klinice/Zakładzie

B) w Uczelni

3. Co Pani/Pana zdaniem powinno się uczynić w najbliższej przyszłości oraz po roku 2000 dla poprawy wyników działalności usługowo-leczniczej?

A) w Pani/Pana Klinice/Zakładzie

B) w Uczelni

4. Inne uwagi

X OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA KARDIOLOGICZNA

W dniach 9 -11 maja br. odbyła się w Gdańsku X Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna. Zgromadziła ona ponad 100 uczestników z 22 kół naukowych z całej Polski. W trakcie trzech sesji przedstawiono 51 prac, co jest dotychczasowym rekordem. Gościem honorowym konferencji był prof. Leszek Ceremużyński, który wygłosił wykład inauguracyjny zatytułowany Moja przygoda z kardiologią.

Prezentowane prace oceniane były za oryginalność tematu i poprawność merytoryczną, wkład pracy autorów, formę prezentacji i sposób dyskusji. Jury pod przewodnictwem prof. Mirosławy Narkiewicz z Gdańska postanowiło przyznać 4 nominacje do nagrody głównej, wśród których była praca

Studenckiego Koła Naukowego przy II Klinice Chorób Serca IK AM w Gdańsku Rola analizy zmienności częstości akcji serca (HRV) w określaniu typu omdlenia wazowagalnego (M. Kempa, K. Kowal, R. Gałąska, M. Radomski)

Przyznano także nagrody specjalne dla najbardziej wyróżniającego się uczestnika konferencji (Łukasz Szumowski z IK AM w Warszawie) i studenckiego koła naukowego (IK CM UJ w Krakowie).

Ponadto jury przyznało 14 wyróżnień. Są wśród nich prace gdańskich studentów:

Wpływ zablokowania receptorów angiotensynowych na odpowiedzi układu sercowo-naczyniowego wywołanych nagłym zwiększeniem objętości łożyska tętniczego u szczura - M. Cherek,

Katedra i Zakład Fizjologii AM w Gdańsku;

Morfologia układu żylnego w świetle elektrofizjologii klinicznej - A. Piątkowska1,2, Ł. Szumowski2, A. Kosiński3, P. Woźniak3, S. Dobrowolski3,

1 Zakład Anatomii Patologicznej AM w Warszawie, 2Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie, 3Zakład Anatomii Klinicznej AM w Gdańsku;

Morfologia i topografia odnóg pęczka Hisa w sercu człowieka dorosłego - T. Nastały, A. Skibniewska,

Zakład Anatomii Klinicznej AM w Gdańsku;

Występowanie i morfologia zastawek w świetle zatoki wieńcowej - A. Kosiński, P. Woźniak, S. Dobrowolski,

Zakład Anatomii Klinicznej AM w Gdańsku.

Najlepsze prace zostaną przedstawione i nagrodzone podczas specjalnej sesji w trakcie Zjazdu PTK w Warszawie.

Organizacja konferencji była możliwa dzięki życzliwości i pomocy władz Akademii Medycznej w Gdańsku. Sponsorem głównym konferencji była firma Servier Polska, a także Aesculap Chifa, Siemens, Sanofi, Physiocontrol, Auto Suture Poland.

W związku z jubileuszowym charakterem tegorocznej konferencji miała ona szczególnie uroczystą oprawę. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w Sali Białej Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku, a pożegnalny lunch w restauracji "Palowa". W programie znalazła się również uroczysta kolacja w Ratuszu Staromiejskim oraz pieczenie dzika w leśniczówce "Wróblówka".

lek. med. Radosław Szczęch

Prof. dr hab. med. Witold TYMIŃSKI

W dniu 6 maja 1996 roku zmarł

Prof. dr hab. med. Witold TYMIŃSKI

żołnierz Armii Krajowej, emerytowany kierownik IV Kliniki Chorób Wewnętrznych Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku, wielce zasłużony nauczyciel akademicki, który przez szereg lat prowadził placówkę dydaktyczną w Szpitalu Miejskim w Gdyni i wyszkolił liczne rzesze lekarzy, Człowiek szlachetny i niezwykłej skromności.

MISTRZOSTWA AMG W PŁYWANIU

W dniach 7 i 9 maja br. na pływalni SKS "Start" w Gdańsku odbyły się kolejne Mistrzostwa naszej Uczelni w pływaniu.

Na starcie stanęło 34 studentek i studentów oraz dwóch nauczycieli akademickich: dr hab. Krystyna Raczyńska z Kliniki Chorób Oczu oraz dr Aleksander Panow z Przychodni Przyklinicznej.

Mistrzostwa wykazały znaczny postęp w wynikach uzyskanych przez naszych studentów. Wielu z nich ustanowiło nowe rekordy życiowe. Rewelacyjnie spisał się student I roku Wydziału Lekarskiego Arkadiusz Sprawka, który ustanowił dwa rekordy AMG w konkurencji 50 m stylem grzbietowym uzyskując wynik 0:31,44 min oraz w konkurencji 100 m stylem grzbietowym 1:09,09 min. Dotychczasowe rekordy przetrwały 6 lat.

W drugim dniu Mistrzostw nasi studenci podjęli próbę bicia rekordu AMG w sztafecie 4x50 m stylem zmiennym ustanowionego 19 lat temu (1977 r.). Próba powiodła się. Sztafeta w składzie Arkadiusz Sprawka (I Lek.), Tomasz Panow (IV Farm.), Dominik Łoś (III Stom.) i Rafał Kwiatkowski (V Farm.) ustanowiła nowy rekord wynikiem 2:03,87 min.

Mistrzostwa wyłoniły również kandydatów do reprezentacji naszej Uczelni na Mistrzostwa Polski Akademii Medycznych, które odbędą się w roku akademickim 1997/98. Trener sekcji pływackiej AZS AMG mgr Krzysztof Orzechowski do ekipy uczelnianej zakwalifikował 16 osób:

Kobiety Mężczyźni
Agnieszka GrzybI Stom.Marcin GawrysiakI Lek.
Katarzyna IwaszkiewiczIV Lek.Cezary JakubowskiII Stom.
Milena JasińskaI Stom.Michał ŁaskaI Lek.
Dagmara OmieczyńskaIII Lek.Dominik ŁośIII Stom.
Maja SzaduroI Farm.Jurand MackiewiczIII BT
Natalia WodniakII Farm.Aleksander PanowPrac.
Agnieszka ZbierzchowskaI Farm.Przemysław PytelI Lek.
Arkadiusz SprawkaI Lek.
Krzysztof ŻytoIII Stom.

Skład komisji sędziowskiej tegorocznych mistrzostw:

  1. Sędzia główny: mgr Krzysztof Orzechowski
  2. Sędziowie mierzący czas: mgr Jan Stankiewicz, mgr Marian Zadurski, mgr Tadeusz Olszewski, mgr Andrzej Chys, Katarzyna Orzechowska

Najlepsze wyniki Mistrzostw AMG(4 pierwsze miejsca):

I dzień 7.05.1996 r.
50 m styl dowolny kobiet
Katarzyna PasiecznaV Lek.0:34,64
Katarzyna IwaszkiewiczIV Lek.0:35,56
Małgorzata MurawskaV Lek.0:36,31
Agnieszka ZbierzchowskaI Farm.0:37,10
50 m styl dowolny mężczyzn
Rafał KwiatkowskiV Farm.0:27,01
Arkadiusz SprawkaI Lek.0:27,22
Dominik ŁośIII Stom.0:29,88
Krzysztof ŻytoIII Stom.0:31,28
100 m styl klasyczny kobiet
Małgorzata MurawskaV Lek.1:39,55
Maja SzaduroI Farm.1:40,98
Katarzyna SiemińskaV Lek.1:43,78
Małgorzata ŁaskaV Lek.1:49,93
100 m styl klasyczny mężczyzn
Aleksander PanowPrac.1:23,48
Jurand MackiewiczIII BT1:34,76
Cezary JakubowskiII Stom.1:35,27
Marcin GawrysiakI Lek.1:37,12
100 m styl grzbietowy kobiet
Dagmara OmieczyńskaIII Lek.1:37,18
Agnieszka GrzybI Stom.2:00,90
100 m styl grzbietowy mężczyzn
Arkadiusz SprawkaI Lek.1:09,09
Piotr BarancewiczVI Lek.1:26,72
Przemysław PytelI Lek.1:38,69
Grzegorz FaromV Lek.1:41,03
50 m styl motylkowy kobiet
Katarzyna PasiecznaV Lek.0:40,84
Agnieszka ZbierzchowskaI Farm.0:48,28
Małgorzata ŁaskaV Lek.0:48,57
Maja SzaduroI Farm.0:48,94
50 m styl motylkowy mężczyzn
Rafał KwiatkowskiV Farm.0:30,69
Dominik ŁośIII Stom.0:32,10
Krzysztof ŻytoIII Stom.0:36,69
Aleksander PanowPrac.0:37,78
II dzień 9.05.1996 r.
100 m styl dowolny kobiet
Katarzyna PasiecznaV Lek.1:23,90
Agnieszka ZbierzchowskaI Farm.1:27,84
Małgorzata ŁaskaV Lek.1:46,52
100 m styl dowolny mężczyzn
Rafał KwiatkowskiV Farm.1:01,66
Dominik ŁośIII Stom.1:09,90
Aleksander PanowPrac.1:11,56
Artur GolatI Lek.1:15,22
50 m styl klasyczny kobiet
Maja SzaduroI Farm.0:45,75
Katarzyna SiemińskaV Lek.0:46,65
Milena JasińskaI Stom.0:50,83
Natalia WodniakII Farm.0:50,91
50 m styl klasyczny mężczyzn
Tomasz PanowIV Farm.0:33,66
Aleksander PanowPrac.0:38,17
Piotr Panowpk0:38,17
Jurand MackiewiczIII BT0:41,76
50 m styl grzbietowy kobiet
Dagmara OmieczyńskaIII Lek.0:42,47
Małgorzata MurawskaV Lek.0:43,32
Agnieszka ZbierzchowskaI Farm.0:50,41
Milena JasińskaI Stom.0:51,19
50 m styl grzbietowy mężczyzn
Arkadiusz SprawkaI Lek.0:31,44
100 m styl zmienny kobiet
Małgorzata MurawskaV Lek.1:33,14
Katarzyna PasiecznaV Lek.1:37,18
Maja SzaduroI Farm.1:37,79
Dagmara OmieczyńskaIII Lek.1:39,18
100 m styl zmienny mężczyzn
Tomasz PanowIV Farm.1:12,73
Arkadiusz SprawkaI Lek.1:14,03
Aleksander PanowPrac.1:22,53
Artur GolatI Lek.1:25,10
4x50 m styl zmienny mężczyzn
Arkadiusz SprawkaI Lek.
Tomasz PanowIV Farm.
Dominik ŁośIII Stom.
Rafał KwiatkowskiV Farm.2:03,87

mgr Krzysztof Orzechowski
Studium WFiS

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

W dniu 26 marca 1996 r. na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Gdańsku wręczono nagrody i wyróżnienia młodym asystentom Wydziału Farmaceutycznego AMG za osiągnięcia naukowe prezentowane podczas XVI Naukowego Zjazdu PTFarm. w Warszawie w 1995 r.

Nagrodę im. prof. Bronisława Koskowskiego z dziedziny farmacji stosowanej otrzymała mgr farm. Lucyna Wolniak za pracę pt. Wpływ promotorów sorpcji na dostępność biologiczną insuliny podawanej przez błonę śluzową nosa (wspólnie z: S. Janicki, C. Wójcikowski, W. Arendarczyk - z Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej AMG, kierownik prof. dr hab. farm. Stanisław Janicki oraz z Samodzielnej Pracowni Endokrynologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG, kierownik prof. dr hab. med. Czesław Wójcikowski).

Nagrodę im. prof. dr. Franciszka Adamanisa z zakresu leku syntetycznego otrzymała mgr farm. Anita Kornicka za pracę pt. Syntezy pochodnych 1-amino-2-/4-chloro-2-merkapto/-5-metylobenzenosulfonylo/guanidyny o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej lub AIDS-przeciwwirusowej (wspólnie z: Z. Brzozowski, E. Pomarnacka - z Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych AMG, kierownik prof. dr hab. Zdzisław Brzozowski).

Wyróżnienie w grupie "lek - aspekty biologiczne i kliniczne" przyznano mgr. farm. Maciejowi Turowskiemu za pracę pt. Pirazyno CH/NH kwasy: nowa grupa farmakoforowa o działaniu antytrombotycznym. Porównanie z klasycznymi niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi (wspólnie z: J. Petrusewicz, H. Foks, B. Pilarski, R. Kaliszan - z Katedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki AMG, kierownik prof. dr hab. farm. Roman Kaliszan oraz z Katedry i Zakładu Chemii Organicznej AMG, kierownik prof. dr hab. Henryk Foks).

Feliks Gajewski
prezes Oddz. Gdańskiego PTFarm.

STYPENDIA FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej organizuje od 1992 roku coroczne konkursy stypendialne dla młodych naukowców. W wyniku analiz przeprowadzonych w oparciu o dotychczasowe edycje programu STYPENDIA FNP znowelizowano Regulamin udzielania stypendiów... i opracowano wzór nowego formularza. Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby, które: są obywatelami polskimi, posiadają wyższe wykształcenie, w chwili składania wniosku nie przekroczyły 30 roku życia, są pracownikami lub doktorantami uczelni wyższej, placówki naukowej PAN lub jednostki badawczo-rozwojowej, nie otrzymywały dotąd stypendium FNP.

Wnioski (1 egz.) powinny być złożone w siedzibie Fundacji lub przesłane pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 października roku poprzedzającego przyznanie stypendium. Adres Fundacji:

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
ul. Wspólna 1/3, 00-921 Warszawa
tel./fax: 022 29 84 59

Wniosek składa kierownik jednostki zatrudniającej bądź kształcącej kandydata. Na wniosek składa się: formularz, krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej kandydata, opinia opiekuna naukowego, lista publikacji, odbitki ważniejszych publikacji, opis planów naukowych kandydata na najbliższy rok, kopie dyplomów dokumentujących wyższe wykształcenie.

Wnioski złożone do konkursu podlegają ocenie merytorycznej przez niezależnych ekspertów. Dane osobowe ekspertów i wyniki ich pracy nie są jawne.

Na podstawie opinii ekspertów Zarząd Fundacji przedstawia do decyzji Rady Fundacji listę proponowanych kandydatów. Od decyzji Rady Fundacji nie przysługuje odwołanie. Termin rozstrzygnięcia konkursu - 1 marca roku przyznania stypendium.

O wynikach konkursu kandydaci są zawiadamiani w formie pisemnej na wskazane we wnioskach adresy. Materiały dotyczące kandydatów nie będących laureatami Fundacja zwraca wyłącznie na pisemną prośbę zainteresowanych.

Fundacji przysługuje prawo zmiany decyzji o przyznaniu stypendium i zaprzestania wypłaty stypendium w przypadku: rezygnacji z pracy naukowej stypendysty, przerwania przewodu doktorskiego lub długotrwałego, nie mającego naukowego charakteru, pobytu stypendysty zagranicą.

Wypłata stypendium następuje w 4 kwartalnych ratach, wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez stypendystC.

Pełny tekst regulaminu, jak również nowe formularze można otrzymać w Dziale Nauki, pokój 209, tel. wew. 11-59, dr G. Bendykowska.

STYPENDIUM W WIELKIEJ BRYTANII

Od czasu stanu wojennego pan David Cross przeprowadzał w Wielkiej Brytanii wiele akcji na rzecz pomocy dla Polski. Akcję prowadzi: "The David and Elisabeth Cross Charitable Trust, The Brewery House, Middle Wellop - England". Obecnie pan David Cross proponuje stypendium w Wielkiej Brytanii dla młodego lekarza. Stypendium przewidziane jest na 6 -12 miesięcy. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nawiązany już kontakt kandydata z instytucją (szpitalem, kliniką) w Wielkiej Brytanii. Zgłoszenia życiorys, proponowana tematyka stażu, korespondencja z instytucją przyjmującą należy składać w

Dziale Nauki AMG (pokój 209, dr G. Bendykowska, tel. wew. 11-59).

British Council

Prorektor ds. nauki informuje, że Studium Języka Angielskiego "British Council" UG organizuje nabór kandydatów na kurs języka angielskiego dla młodych pracowników nauki na rok akademicki 1996/97.

Prosimy o składanie podań do Działu Nauki do dnia 15 czerwca br.

Wymagana jest zgoda bezpośredniego przełożonego na uczestnictwo w zajęciach (w godzinach pracy) i na kurs wyjazdowy.

Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się 24 czerwca w godz. od 9.00 do 15.00 w Białym Domku, ul. Polanki 62 (kandydaci mogą przyjść o dowolnej godzinie).

Szczegółowych informacji udziela

Dziaţ Nauki (tel. 10-01).

Z ostatniej chwili

powrot do poprzedniej strony   || powrot do strony  glownej AMG