Wrzesień 1996


ASCII
Spis treści
Redakcja

Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 czerwca 1996 roku w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

System ochrony zdrowia w Polsce dramatycznie się załamuje. Płacą za to zdrowiem i życiem pacjenci, a lekarze nie mają możliwości godnego i skutecznego wykonywania zawodu.

Stale obniżane są realne nakłady na ochronę zdrowia, rośnie zadłużenie placówek służby zdrowia, realne płace pracowników służby zdrowia spadły poniżej 80% średniej krajowej.

Opinia samorządu lekarskiego jest konsekwentnie pomijana w pracach nad zmianami systemowymi dotyczącymi ochrony zdrowia. Jesteśmy świadomi, że polityka zdrowotna państwa nie może być właściwie prowadzona bez współpracy środowiska lekarskiego.

Domagamy się kategorycznie:

 1. zapewnienia niezbędnych środków finansowych na ochronę zdrowia odpowiadających standardom europejskim (co najmniej 6% PKB ),
 2. podjęcia szybkich działań reformatorskich zmierzających do ubezpieczeniowego systemu ochrony zdrowia z uwzględnieniem ustawowej reprezentacji samorządu lekarskiego w tworzonym systemie,
 3. zapewnienia godziwych warunków pracy i płacy dla fachowych pracowników służby zdrowia, a lekarzom trzykrotnej średniej krajowej,
 4. rewaloryzacji w 1996 roku płac odpowiadającej wzrostowi o 5,5% ponad poziom rzeczywistej inflacji,
 5. natychmiastowego wypłacenia zaległych dodatków za dyżury nocne lekarzy, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego.

W celu realizacji powyższych postulatów Naczelna Rada Lekarska rozpoczyna ogólnopolską akcję protestacyjną.


dr n. med. Bożena Pietrzykowska Sekretarz
dr n. med. Krzysztof Madej Prezes

[przedruk: Biuletyn Informacyjny OIL 1996, nr 7/8]

Zarządzenie Rektora Nr 8/96

Zarządzenie Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Lekarskim.

Na podstawie §11. ust. 4. Statutu Akademii Medycznej w Gdańsku oraz uchwały Senatu z dnia 17 czerwca 1996 r. i uchwały Senatu z dnia 28 czerwca 1996 r. wprowadza się następujące zmiany w Wydziale Lekarskim:

 • W Instytucie Medycyny Społecznej - z Zakładu Socjologii i Psychologii Medycyny wydziela się Samodzielną Pracownię Psychologii Medycyny.
 • W Instytucie Pediatrii zmienia się nazwy klinik:
 • I Klinikę Chorób Dzieci na Klinikę Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii,
 • II Klinikę Chorób Dzieci na Klinikę Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii.
 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Senatu.

  Rektor        
  prof. dr hab. Zdzisław Wajda

  Lithotron dla Urologii

  W ostatnich dniach Klinika Urologii weszła w posiadanie aparatu Lithotron firmy Waltz. Aparat ten służy do tzw. wewnątrzustrojowej litotrypsji kamieni moczowych.

  W zależności od zastosowanej opcji kruszenie złogów odbywa się dzięki zastosowaniu energii elektrohydraulicznej bądź elektrokinetycznej. Warunkiem dezintegracji kamienia jest bezpośrednie zetknięcie się z nim sondy kruszącej. Zabieg ten, w zależności od umiejscowienia złogu przeprowadza się więc w trakcie cysto - uretero i nefroskopii.

  Aparat jest urządzeniem nowoczesnym, tanim i bezpiecznym w eksploatacji. Na rynku dostępny jest od niespełna dwóch lat, a jego cena rynkowa wynosi 28 tys. DM. Po przeglądzie serwisowym i dokupieniu sond rozszerzy możliwości terapeutyczne naszej Kliniki.

  Został on przekazany Klinice przez Panią prof. Mirosławę Narkiewicz, która "wyłowiła" go wśród sprzętu przekazanego nieodpłatnie przez współpracujące od lat z Kliniką Kardiochirurgii ośrodki holenderskie. Tą drogą w imieniu własnym i leczonych w przyszłości składam Pani Profesor serdeczne podziękowanie.


  prof. Kazimierz Krajka
  kierownik Katedry i Kliniki Urologii

  Stypendia Uniwersytetu w Padwie

  Rektor Uniwersytetu w Padwie ogłasza konkurs na stypendia badawcze, trwające:

 • rok - wysokość stypendium 21.500.000 lirów;
 • 6 miesięcy - wysokość stypendium 11.000.000 lirów.
 • Stypendia przeznaczone są dla:
 • dla obywateli krajów Europy Centralnej i Wschodniej, Bałkanów, dawnego ZSRR i Austrii;
 • posiadaczy dyplomów uniwersyteckich;
 • wiek do 40 lat (w chwili składania podania wiek 41 lat nie może być przekroczony).
 • Podania należy składać w terminie do 30 września 1996 r. (data stempla pocztowego) na adres:


  Al Magnifico Rettore
  dell'Universita degli Studi di Padova
  Divisione Affari Generali - Organi Collegiali (Uff. Borse di Studio)
  Via VIII Febbraio n.2
  35122 PADOVA

  W Dziale Nauki AMG (dr G. Bendykowska, tel. wew. 11-59, pok. 209) można otrzymać szczegółowe informacje oraz formularze wniosku, jak również wykaz kierunków badawczych na Uniwersytecie w Padwie.

  Delegacja AMG w Japonii

  Delegacja Uczelni w składzie: rektor, prof. dr hab. Zdzisław Wajda, prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Jerzy Krechniak i dr hab. Michał Woźniak udała się do Japonii celem podpisania umowy o współpracy naukowej z Uniwersytetem w Nagoya.

  Dlaczego protestujemy?

  W 1989 roku rozpoczęły się w Polsce przemiany ustrojowe. Objęły one wszystkie dziedziny naszego życia. Ustrój totalitarny skończył się. Rozpoczęła się droga do demokracji, proces długi i bardzo trudny. Wprowadzono mechanizmy rynkowe w gospodarce. Na wielką skalę rozwija się prywatyzacja handlu, przemysłu, usług. Wszyscy mamy możliwość dokonywania demokratycznych wyborów. Powstały liczne organizacje samorządowe i korporacje zawodowe. Lekarze po wielu latach doczekali się własnej korporacji zawodowej - Izby Lekarskiej. Uchwalono Kodeks Etyki Lekarskiej, chyba najważniejsze i bardzo niedoceniane osiągnięcie Izby. Potężna broń, którą lekarze otrzymali do ręki, broń niewykorzystana.

  Zmienia się cały świat wokół nas. Nie zmienia się tylko jedno - sytuacja ochrony zdrowia. Nie wprowadzono ŻADNYCH reform. Nadal pracujemy w warunkach, jakby czas zatrzymał się w 1989 roku. Na tle kraju pozostała jedna, archaiczna, nieprzystająca do rzeczywistości wyspa. Wyspa, gdzie prym wiedzie administracja, gdzie pieniądze rozdziela się na zasadach administracyjnych według niejasnych i nieznanych kryteriów, gdzie nie istnieje żadna zależność między pracą a płacą.

  Z roku na rok pogłębia się pauperyzacja naszego środowiska. Już dziś otrzymujemy około 80% średniej krajowej płacy. Na horyzoncie nie widać reform ani nawet realnych planów reform. Opinia kluczowego dla funkcjonowania ochrony zdrowia środowiska lekarskiego jest zupełnie pomijana albo traktowana ironicznie. Świat polityki, dysponenci pieniędzy nie liczą się z nami wcale. Słyszymy tylko słowa o tym, że życie ludzkie jest bezcenne. Ale gdy konstruowany jest budżet państwa, cena ludzkiego życia dramatycznie spada. Procent Produktu Krajowego Brutto przeznaczany na ochronę zdrowia znacząco odbiega od standardów europejskich.

  Izby Lekarskie wykazały bardzo dużo cierpliwości i zrozumienia dla trudnej sytuacji reformowanej gospodarki. Każda cierpliwość ma swój kres. Nie można godzić się na więcej poniżeń, kpin, drwin.

  Zadłużenie szpitali dramatycznie wzrasta. Nie może być inaczej jeśli już na początku kalendarza budżetowego wiadomo, że pieniędzy jest zbyt mało.

  Aspiracje społeczeństwa dotyczące standardów leczenia, jakości świadczonych usług medycznych zostały rozbudzone. W ślad za tym nie poszły jednak odpowiednie nakłady na ochronę zdrowia. W tej sytuacji zderzenie między wysokimi aspiracjami społecznymi a możliwościami upadającej finansowo ochrony zdrowia jest nieuchronne.

  Rządzący zrzucali winę na lekarzy. Przeżyliśmy nagonki prasowe, gdzie winny zawsze był lekarz.

  Izba Lekarska wielokrotnie zwracała się do polityków o pomoc w rozwiązaniu problemu. Takiej pomocy nie uzyskaliśmy. Pominięto naszą opinię na temat projektów ubezpieczeń zdrowotnych - bo rząd wie lepiej, jak uszczęśliwić i uzdrowić ochronę zdrowia. Bardzo trudno spotkać się z posłami, którzy nas "reprezentują".

  Odrzucone zostały propozycje stałych roboczych kontaktów między politykami a Izbą Lekarską.

  Naiwnością jest w tej sytuacji liczyć, że coś się zmieni. Trudno też posądzić nas - Izbę Lekarską o działania pochopne i nierozważne, jeśli czekaliśmy 7 lat. Lecz dalej nie możemy przyglądać się biernie temu, co się dzieje. Musimy w sposób zdecydowany powiedzieć "dość".

  28.06.1996 roku Naczelna Rada Lekarska w Warszawie uchwaliła ogólnopolską akcję protestacyjną. Jej przyczyny i charakter znajdziecie Państwo na dalszych stronach tego biuletynu [Biuletyn Informacyjny OIL 1996, nr 7/8 - przyp. red.].

  Czy mamy szanse? Tak! Ale tylko wtedy, jeśli wystąpimy wszyscy solidarnie! Jeśli nie pozwolimy się podzielić. Mam nadzieję, że potrafimy wznieść się ponad środowiskowe podziały.

  przewodniczący OIL w Gdańsku
  dr med. Maciej Michalik

  [przedruk: Biuletyn Informacyjny OIL 1996, nr 7/8]

  Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 czerwca 1996 r.

 • Naczelna Rada Lekarska tworzy Komitet Protestacyjny.
 • Naczelna Rada Lekarska apeluje do Okręgowych Rad Lekarskich o niezwłoczne utworzenie na ich terenie Okręgowych Komitetów Protestacyjnych.
 • Harmonogram akcji protestacyjnej obejmuje:
 • uchwałę o wotum nieufności dla Rządu RP w związku z prowadzoną polityką finansową i zdrowotną państwa -14 czerwca 1996 r.,
 • ogólnopolską akcję protestacyjną w placówkach służby zdrowia i środkach masowego przekazu mówiącą o sytuacji ochrony zdrowia,
 • organizowanie poparcia środowiska lekarskiego dla akcji protestacyjnej poprzez zbieranie list podpisów z petycjami do Parlamentu i Rządu -15.06 do 15.09.1996 r.,
 • nawiązanie ścisłej współpracy w prowadzonej akcji protestacyjnej z OZZL, innymi związkami zawodowymi służby zdrowia i samorządami zawodowymi,
 • ogólnopolską manifestację protestacyjną w dniu 13.09.1996 r.,
 • eskalację działań protestacyjnych aż do zaniechania istotnych działań administracyjnych włącznie.
 • [przedruk:
  Biuletyn Informacyjny OIL 1996, nr 7/8]

  Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego

  Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Anatomicznego uprzejmie informuje, że w dniach 3-6.09.1996 r. organizuje XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego z udziałem gości zagranicznych.

  Zjazd odbędzie się w budynku Zakładów Teoretycznych Akademii Medycznej w Gdańsku. Planowana liczba uczestników wynosi 250 osób, w tym 40 osób spoza kraju.

  Tematyka zjazdu obejmuje liczne gałęzie współczesnej morfologii: anatomię systemową, anatomię kliniczną, neuroanatomię, embriologię, histologię, cytofizjologię oraz antropologię. Wyniki badań przedstawione zostaną w formie 12 wykładów, ponad 50 doniesień zjazdowych oraz 200 plakatów.

  Zaproszonych jest również 6 wykładowców z kraju i zagranicy, którzy przedstawią aktualny stan wiedzy w zakresie morfologii i biochemii choroby Alzheimera, mikrokrążenia w mózgu, zjawiska fizjologicznej śmierci komórek, problemów anatomii klinicznej oraz różnic płciowych występujących w mózgu,

  Siedzibą Komitetu Organizacyjnego jest:

  Katedra Anatomii Akademii
  Medycznej w Gdańsku, ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk tel. 32-54-75,

  przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego - prof. O. Narkiewicz

  Posiedzenie naukowe PTF

  Zarząd Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zaprasza Członków i Sympatyków na posiedzenie naukowe

  w dniu 6 września o godz. 12.00 do sali wykładowej nr 2 Wydziału Farmaceutycznego AMG przy Al. gen. J. Hallera 107.

  W programie:

  prof. dr Kiyokatsu Jinno

  z Toyohashi University of Technology, Toyohashi, Japonia

  wygłosi referat w języku angielskim pt.

  Molecular recognition mechanism in liquid chromatography

  Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików

  W dniach 5-6 września 1996 r. w sali im. Hillera budynku Zakładów Teoretycznych AMG odbędzie się XXXI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików pt. Hormony, Cytokiny i Eikozanoidy organizowane przez Oddział Gdański PTHiC.

 • Wykłady plenarne w dniu 5.09.96 r.
 • 9.15-10.00 Znaczenie badań immunocytochemicznych w diagnostyce i prognozowaniu gruczolaków przysadki - Marek Pawlikowski, Instytut Endokrynologii AM w Łodzi
 • 10.00-10.45 Zmiany w profilu produkcji cytokin i ich wpływ na odpowiedź immunologiczną w procesie starzenia - Jolanta Myśliwska, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • 10.45-11.30 Control of cell death and tissue damage by the tumor necrosis factor (TNF) receptors and Fas/APO1 - David Wallach, Instytut Weizmanna, Rehovot, Izrael
 • Wykłady plenarne w dniu 6.09.96 r.
 • 9.30-10.15 Eikozanoidy w układzie krążenia - Ryszard Gryglewski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 10.15-11.00 Receptory opioidowe w układzie nerwowym - Jan Rowiński, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej i Akademia Medyczna w Warszawie
 • 11.00-11.45 Badanie pobudzenia i proliferacji komórek przy użyciu cytometrii przepływowej - Janusz Skierski, Instytut Leków, Warszawa
 • Po wykładach odbędą się sesje: doniesień ustnych i plakatowa. Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach sympozjum.

  Gdańskie Spotkania Kardiologiczne 1996

  Sympozjum naukowo-szkoleniowe Kardiologia wieku starszego

  24 października w Teatrze "Wybrzeże" (Gdańsk, Targ Węglowy) odbędzie się sympozjum Kardiologia wieku starszego. Początek obrad - godz. 9.00, zakończenie około godz. 16.30.

  Tematyka wykładów i sesji:

 • Patofizjologia układu sercowo-naczyniowego w wieku starszym
 • Farmakoterapia chorób serca: choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zaburzenia rytmu
 • Elektroterapia chorób serca: czasowa i stała elektrostymulacja serca, elektrokardiowersja, ablacja
 • Zabiegi naprawcze inwazyjne i kardiochirurgiczne: koronaroplastyka, przęsłowanie naczyń wieńcowych, operacje wad serca, tętniaków aorty, tętniaków lewej komory
 • Serce w nadciśnieniu tętniczym - sesja firmy Servier.
 • W sympozjum wezmą udział:

  prof. Andrzej Bochenek (Katowice), doc. Stefan Grajek (Poznań), prof. Józef Kocemba (Kraków), dr Jacek Kubica (Gdańsk), dr Andrzej Lubiński (Gdańsk), prof. Wojciech Pędich (Białystok), prof. Fryderyk Prochaczek (Katowice), dr Grzegorz Raczak (Gdańsk), prof. Grażyna Świątecka (Gdańsk), doc. Franciszek Walczak (Warszawa), prof. Bogdan Wyrzykowski (Gdańsk), prof. Marian Zembala (Zabrze).

  Na sympozjum serdecznie zapraszają organizatorzy: Gdański Oddział PTK, II Klinika Chorób Serca AMG i firma Servier.

  powrot do poprzedniej strony  || powrot do strony glownej AMG