strona główna > uczelnia > gazeta AMG > czerwiec 2005 > Z Senatu AM w Gdańsku. Sprawozdanie z posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2005 r.

Gazeta AMG

WERSJA ASCII Spis treści czerwiec 2005


Z Senatu AM w Gdańsku. Sprawozdanie z posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2005 r.

 1. Na wniosek dziekana Wydziału Lekarskiego prof. Janusza Morysia Senat zaopiniował pozytywnie następujące wnioski:
  1. o powołanie dr. hab. Zbigniewa Karwackiego na kierownika Zakładu Neuroanestezjologii w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii AMG,
  2. o powołanie dr. hab. Leszka Bieniaszewskiego na kierownika Samodzielnej Pracowni Fizjologii Klinicznej w Katedrze Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG,
  3. o powołanie dr. Tomasza Zdrojewskiego na kierownika Samodzielnej Pracowni - Centrum Prewencji Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego w Katedrze Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG.
 2. Senat, po dyskusji, nie udzielił poparcia dwom wnioskom przedstawionym przez dziekana Wydziału Lekarskiego prof. Janusza Morysia:
  1. w sprawie powołania dr. Piotra Świcy na kierownika Samodzielnej Pracowni Medycyny Katastrof w Katedrze Medycyny Ratunkowej i Katastrof AMG,
  2. w sprawie utworzenia Samodzielnej Pracowni Radiologii Naczyniowej i Interwencyjnej w Instytucie Radiologii i Medycyny Nuklearnej AMG.
 3. Senat nie udzielił poparcia wnioskowi przedstawionemu przez dziekana Wydziału Farmaceutycznego prof. Marka Wesołowskiego w sprawie powołania podyplomowych studiów zawodowych na kierunku analityka medyczna w Oddziale Medycyny Laboratoryjnej, zalecając przedstawienie dokładniejszej analizy ekonomicznej tego przedsięwzięcia.
 4. Na wniosek przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej prof. Wojciecha Czarnowskiego Senat zaopiniował pozytywnie propozycję zmiany w Statucie AMG i przyjął w tej sprawie stosowną uchwałę (tekst uchwały).
 5. Na wniosek prorektora ds. dydaktyki prof. Bolesława Rutkowskiego Senat przyjął następujące uchwały dotyczące procesu rekrutacji w roku 2005:
  1. Uchwała nr 17/04/05 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rekrutację na rok akademicki 2005/2006 (skład Komisji na str. 9).
  2. Uchwała nr 18/04/05 w sprawie zmian w wysokości opłat za kształcenie w AMG, ustalająca wysokość wpisowego na 500 euro, za kurs przygotowawczy na 450 euro, czesne za I rok studiów na 12.000 euro, za II-VI rok na 8000 euro oraz za pokój w Domu Asystenta AMG na 250 USD za miesiąc. Jednocześnie zmieniono kwotę odpłatności za semestr na studiach zaocznych magisterskich - kierunek pielęgniarstwo z kwoty 2000 zł na kwotę 1700 zł.
  3. Uchwała nr 19/04/05 w sprawie przyjmowania kandydatów z maturą międzynarodową (IB) na studia w AMG w roku akademickim 2005/2006.
  4. Uchwała nr 20/04/05 w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia medyczne w roku akademickim 2005/2006. Opłata ta wynosić będzie 85 zł, zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2005/2006.
   Prorektor ds. dydaktyki prof. Bolesław Rutkowski przedstawił informację o zasadach obliczania punktów dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na Wydziale Lekarskim - kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny oraz na Wydziale Farmaceutycznym - kierunek farmacja. Podstawą obliczenia liczby punktów jest wyłącznie część rozszerzona egzaminu maturalnego z biologii, chemii i fizyki. Liczba punktów ustalana jest na podstawie procentu uzyskanych odpowiedzi pozytywnych. Całkowita liczba punktów obliczona w ten sposób nie może być wyższa niż 300. W podobny sposób przeliczone zostaną procenty prawidłowych odpowiedzi uzyskanych przez kandydatów z tzw. starą maturą, którzy piszą wyłącznie część rozszerzoną z biologii, chemii i fizyki, a na Wydziale Farmaceutycznym z biologii i chemii. Ponadto wszyscy kandydaci zdają test kompetencyjny z przydatności do zawodu, z którego mogą uzyskać maksymalnie 10 punktów. Oznacza to, iż w procesie rekrutacji każdy kandydat może uzyskać maksymalnie 310 punktów.
 6. Senat zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym Akademii Medycznej w Gdańsku za rok 2004 i jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia. Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów prof. B. Rutkowski przedstawił członkom Senatu zestawienie dochodów i kosztów AMG w 2004 roku. Ogółem wynik finansowy działalności Uczelni w 2004 r. był ujemny i wyniósł - 5.964.170,86 zł.
 7. Senat zaopiniował pozytywnie przedstawiony przez Senacką Komisję Budżetu i Finansów projekt budżetu Akademii Medycznej w Gdańsku na rok 2005 oraz propozycję zaleceń dla władz Uczelni i przyjął w tej sprawie stosowne uchwały.
 8. Rektor prof. Wiesław Makarewicz zapoznał członków Senatu ze stanowiskiem przygotowanym przez Senacką Komisję Rozwoju Uczelni w sprawie ogólnych zasad organizacji i zarządzania Uczelnią, z prośbą o przyjęcie go przez Senat. Senat przyjął dokument do akceptującej wiadomości (dokument opublikowano na str. 10).
 9. Rektor prof. Wiesław Makarewicz przedstawił Senatowi propozycję wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Zmiana dotyczy §9 ust. 2 , precyzującego sposób wyboru dyrektora Instytutu. Senat przyjął propozycję. Po wprowadzeniu zmiany §9 ust. 2 ww. regulaminu otrzymał brzmienie: "Wyboru dyrektora Instytutu dokonują nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Instytucie. Głosowanie jest tajne. Wyboru dyrektora Instytutu dokonuje się bezwzględną większością głosów osób uczestniczących w zebraniu wyborczym. Wybór i głosowanie jest ważne przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. Wybór zatwierdza rektor po zasięgnięciu opinii rady Instytutu oraz za zgodą Senatu."
 10. Dyrektor administracyjny dr Sławomir Bautembach przedstawił projekt algorytmu określającego wielkość zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami akademickimi wraz z projektem uchwały w sprawie zasad zatrudniania w Akademii Medycznej w Gdańsku z prośbą o przyjęcie go przez Senat. Senat zatwierdził algorytm i przyjął proponowany projekt uchwały (tekst uchwały oraz omówienie algorytmu opublikowano na str. 9, 10).
 11. W sprawach bieżących rektor prof. Wiesław Makarewicz poinformował, że zgodnie z zapisem §47 ust. 6 Statutu AMG na przełomie sierpnia/września planuje się posiedzenie Senatu z udziałem senatorów kończącej się i nowej kadencji. W maju i czerwcu zaplanowano robocze posiedzenia Senatu. Rektor przypomniał również o zbliżającym się w dniach 19-22 maja br. III Bałtyckim Festiwalu Nauki.
mgr Marlena Piór-ChastreRedakcja Gazety AMGStrony realizowane w systemie CMS ReMedium

Strona główna | Aktualności | Gazeta AMG | Uczelnia | Biblioteka | Studia
Informator AMG | Internet | Obsługa informatyczna | Kontakt
<< Wstecz Copyright © Akademia Medyczna w Gdańsku 1996 - 2003.