strona główna > uczelnia > gazeta AMG > grudzień 2002 > Międzynarodowy Kurs Medycyny Morskiej WHO

Gazeta AMG

WERSJA ASCII Spis treści grudzień 2002


Międzynarodowy Kurs Medycyny Morskiej WHO

W dniach 6-20 października 2002 roku w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni odbył się międzynarodowy kurs medycyny morskiej prowadzony na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia. Ukończyło go 26 lekarzy z Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Gruzji, Filipin, Łotwy, Indii, Indonezji, Niemiec, Norwegii, Polski, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Tajlandii i Wietnamu.

Tematy kursu:

Warunki pracy na statkach i związane z nimi ryzyko dla zdrowia marynarzy. Wpływ hałasu, wibracji, wysokich i niskich temperatur otoczenia na zdrowie załóg statków. Toksyczne ładunki. Choroby egzotyczne podczas podróży do tropiku. Choroby zawodowe marynarzy i związane z ich pracą na morzu wypadki i urazy. Międzynarodowe konwencje i umowy mające na celu ochronę zdrowia marynarzy. Choroby rozpowszechnione wśród marynarzy. Malaria i jej zapobieganie. Zakażenie wirusem HIV. AIDS wśród marynarzy. Nowotwory.

Katastrofy na morzu. Ratowanie zdrowia i życia na morzu. Wpływ ochłodzenia ustroju na przeżycie rozbitków. Transport ofiar wypadków ze statku do szpitala na lądzie. Choroby z przegrzania ustroju, udar cieplny i jego leczenie.

Ostre choroby układu krążenia podczas podróży morskiej. Śmiertelność wśród marynarzy i rybaków. Choroby i wypadki rozpowszechnione wśród rybaków, związane z ich pracą na morzu. Choroby układu nerwowego wśród marynarzy i rybaków. Alkohol i narkotyki a praca na statkach.
Opieka lekarska na statkach pasażerskich i wycieczkowych. Organizacja morskiej służby zdrowia w różnych krajach. Zdrowotne problemy nurków i ich wypadki związane z pracą zawodową. Medycyna podwodna. Zastosowanie hyperbarii tlenowej w leczeniu chorób. Zaopatrzenie statków w wodę pitną. Chlorowanie wody. Usuwanie odpadków ze statku. Problem zatruć na statkach handlowych i rybackich. Zatrucie iperytem wśród rybaków na Bałtyku. Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja na statkach. Narażenie zdrowia związane z pracą zawodową stoczniowców. Badania lekarskie marynarzy i rybaków- wskazówki na ten temat opracowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Międzynarodową Organizację Pracy (ILO). Leki w apteczce statkowej i sprzęt medyczny na statkach. Szkolenie marynarzy w udzielaniu pierwszej pomocy w czasie podróży morskiej. Programy kursów medycznych dla załóg statków. Szkolenie lekarzy w medycynie morskiej. Oświata zdrowotna wśród marynarzy. Portowa służba zdrowia. Międzynarodowa współpraca w dziedzinie medycyny morskiej. Instytuty medycyny morskiej - czasopisma z tej dziedziny. Morskie poradniki medyczne. Ośrodki radiowej pomocy lekarskiej dla załóg statków. Działalność organizacji międzynarodowych mająca na celu ochronę zdrowia załóg statków. Międzynarodowe sympozja medycyny morskiej.

W czasie kursu wygłaszano wykłady, prowadzono ćwiczenia praktyczne, organizowano demonstracje w klinice i w zakładach Instytutu, kursanci byli w Stoczni Gdynia, zapoznali się z warunkami pracy stoczniowców i ich problemami zdrowotnymi oraz na statku szkolnym Wyższej Szkoły Morskiej. Zajęcia kursowe prowadzili pracownicy Instytutu oraz dziesięciu wykładowców z zagranicy. Ten międzynarodowy kurs był już trzecim tego typu, prowadzonym w Instytucie; poprzednie odbyły się w latach 1998 i 1999.

Współpraca Instytutu w Gdyni ze Światową Organizacją Zdrowia
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej jest międzyregionalnym ośrodkiem referencyjnym medycyny morskiej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO Inter-regional Collaborating Centre on Maritime Occupational Health), na zasadzie formalnej umowy zawartej w 1972 roku pomiędzy WHO a Ministerstwem Zdrowia, odnawianej okresowo i nadal aktualnej.

Formy tej współpracy są następujące:
  1. Uczestnictwo lekarzy Instytutu w konferencjach i zebraniach specjalnych komitetów organizacji międzynarodowych na temat ochrony zdrowia marynarzy i rybaków. Pracownicy Instytutu brali udział w zebraniach komisji dla spraw zdrowia marynarzy (Joint ILO/WHO Committee on the Health of Seafarers) w Genewie w latach 1973, 1981 oraz 1993, przygotowując na nie opinie i materiały do dyskusji (Working papers). Podczas zebrania w roku 1981 podjęto decyzję opracowania nowego wydania międzynarodowego poradnika medycznego dla marynarzy (International Medical Guide for Ships). Instytut brał udział w redagowaniu drugiego wydania tej książki, które opublikowano w 1988 roku. W grudniu 2002 r. rozpoczęto pracę nad przygotowaniem trzeciego wydania, również przy udziale Instytutu. Uczestniczono również w międzynarodowej konferencji na temat AIDS zorganizowanej przez WHO i ILO w Genewie w październiku 1989, oraz w konferencji na temat zdrowia i bezpieczeństwa pracy rybaków, która odbyła się w Szwajcarii w grudniu 1999, przygotowując na nią odpowiednie materiały.
  2. Działalność wydawnicza. W latach 1990-1999 Instytut we współpracy z WHO publikował dwa razy rocznie broszurę "Maritime Occupational Health Newsletter" i rozsyłał ją do lekarzy morskiej służby zdrowia w krajach 4 kontynentów. Od roku 1999 Instytut publikuje czasopismo naukowe International Maritime Health (IMH) we współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Medycyny Morskiej (IMHA). Czasopismo to ukazywało się w latach 1948-1998 w języku angielskim pod tytułem Bulletin of the Institute of Maritime and Tropical Medicine in Gdynia. Czasopisma z tej dziedziny publikowane są w Japonii, w Chinach, w Hiszpanii oraz na Ukrainie, w językach narodowych. IMH jest jedynym czasopismem medycyny morskiej wydawanym w języku angielskim. Tom 52 ukazał się w roku 2001 i opublikowano w nim prace autorów z Japonii, Norwegii, Hong Kongu, Niemiec, Finlandii, Danii, Włoch, Chorwacji, Hiszpanii, Wietnamu, Rosji, Bułgarii i Polski. IMH znane w świecie od lat jest również cytowane w Medline.
  3. Działalność szkoleniowa obejmuje międzynarodowe kursy medycyny morskiej, o których wspominałem już wyżej.
  4. Uczestnictwo w światowych programach ochrony zdrowia. Pracownicy Instytutu uczestniczyli w pracy terenowej w krajach Afryki i Azji w następujących programach WHO: walki z malarią (WHO Global Malaria Eradication Programme), walki z ospą w Indii (Smallpox Eradication Programme), oraz światowym programie szczepień ochronych (WHO Expanded Programme on Immunization) w 11 krajach Azji Południowo-Wschodniej.
Współpraca z WHO oraz z instytutami medycyny morskiej w innych krajach będzie nadal kontynuowana po włączeniu Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w struktury Akademii Medycznej w Gdańsku.

Stanisław Tomaszunas


Redakcja Gazety AMGStrony realizowane w systemie CMS ReMedium

Strona główna | Aktualności | Gazeta AMG | Uczelnia | Biblioteka | Studia
Informator AMG | Internet | Obsługa informatyczna | Kontakt
<< Wstecz Copyright © Akademia Medyczna w Gdańsku 1996 - 2003.